Straipsnio ID: 969168 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?Microsoft Agent? ? tai programin?s ?rangos tarnyb? rinkinys, ?Microsoft Windows? ekrane rodantis interaktyviuosius veik?jus. ?Office? asistentai yra ?Microsoft Agent? veik?j? pavyzd?iai. Galite naudotis ?Clipit? (s?var??le), ?The Dot? (?vair? form? ir spalv? raudonu besi?ypsan?iu veideliu), ?Hoverbot? (robotu) ir ?The Genius? (Alberto Ein?teino karikat?ra) veik?jais. ?ie veik?jai bendraus su vartotojais si?lydami jiems pagalb? atliekant u?duotis. Daugiau informacijos apie ?Microsoft Agent? pa?alinim? rasite per?i?r?j?http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/ms695784(VS.85).aspx.

Jei ?iame straipsnyje neradote atsakymo ? savo klausim?, spustel?kite ?? mygtuk?, kad u?duotum?te klausim? kitiems bendruomen?s nariams svetain?je ?Microsoft Answers?:
Pateikite klausim?


I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandydami paleisti program? sistemoje ?Windows 7? galite gauti klaidos prane?im?, susijus? su ?Microsoft Agent?. Gavus klaidos prane?im? programa gali sugesti.

Pavyzd?iui, kai naudodami ?Microsoft Office XP? paspaud?iate F1, kad atidarytum?te ?Office? asistent?, gaunate tok? prane?im?:
?Office? asistentui b?tinas ?Microsoft Agent 2.0? arba naujesn? jo versija. ?is produktas yra pateikiamas kartu su ?Office? sistemos paketu.

Spustel?jus Gerai, atidaromas ?inyno langas. ?? ?inyno lang? galima naudoti kaip ?prasta. Ta?iau negalite naudoti ?Office? asistento.

Su ?ia problema gali susidurti programos ?Microsoft Office XP?, ?Microsoft Office 2003? ir bet kurios kitos, naudojan?ios ?Microsoft Agent?.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad ?Microsoft Agent? nebenaudojamas sistemoje ?Windows 7?.

?Microsoft Agent? n?ra ?trauktas ? sistem? ?Windows 7? ir nebus naudojamas jokioje v?lesn?je operacin?s sistemos ?Windows? versijoje. Ta?iau galite atsisi?sti ?Microsoft Agent? kaip sistemos ?Windows 7? kar?t?j? patais?.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atsisi?skite ir ?diekite kar?t?sias pataisas 969168, kad gal?tum?te ?diegti ?Microsoft Agent? savo kompiuteryje. Nor?dami tai padaryti, ?io straipsnio vir?uje spustel?kite sait? Per?i?r?ti ir atsisi?sti kar?t?sias pataisas ir vykdykite nurodymus.

Pastaba. Kar?tosios pataisos ?diegia tik pagrindinius ?Microsoft Agent? komponentus ir Merlino persona??. Papildomi persona?? failai ? ?Dot?, ?Hoverbot?, ?Scribble? ? ir kiti ?Microsoft Agent? komponentai, b?tini konkre?ioms programoms, kuriose ?jungtas ?Microsoft Agent?, ?iomis pataisomis nebus ?diegiami. Jei ?diegus kar?t?sias pataisas programos, kuriose ?jungta technologija ?Microsoft Agent?, vis tiek neveikia, gali tekti kreiptis pagalbos ? programin?s ?rangos gamintoj?.

Be to, kompiuteriuose su sistema ?Windows 7? jums gali b?ti pasi?lytas program? suderinamumo asistentas (PCA). Atsidarius PCA dialogo langui, spustel?kite Tikrinti, ar yra sprendim? internete. Jums pasi?lys ?diegti ?Microsoft Agent?, tuomet b?site nukreipti atgal ? ?? straipsn? kar?tajai pataisai ?diegti.

Svarbu Kar?tosios pataisos nukreipimo puslapis nustatys j?s? ?Windows? versij? ir pasi?lys atsisi?sti ?iai versijai skirt? paket?. Ta?iau galb?t norite atsisi?sti kar?t?j? patais? ? kit? kompiuter?. Pavyzd?iui, jei ?iuo metu naudojat?s 32 bit? ?Windows 7? versija, galb?t nor?site ?diegti 64 bit? ?Windows 7? versij?. Tokiu atveju jums reik?s spustel?ti vir? pateikiamos kar?tosios pataisos esant? sait? Rodyti visoms platformoms ir kalboms skirtas kar?t?sias pataisas, tada perkelkite ?i? kar?t?j? patais? ? 64 bit? ?Windows 7? versij?, skirt? diegti.

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Taikykite jas tik sistemose, kuriose i?kyla ?i konkreti problema.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad kar?t?j? patais? gautum?te.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt&ws=support#tab0
Pastaba Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiama ?i kar?toji pataisa. Jei nematote savo kalbos, ?ios kar?tosios pataisos j?s? kalba n?ra.

B?tinosios s?lygos

Nor?dami pritaikyti ?i? kar?t?j? patais? turite b?ti ?dieg? ?Windows 7?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Kar?tosios pataisos pakeitimo informacija

?i kar?toji pataisa nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

?i? kar?t?j? patais? visuotin? versija turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
Visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:05x86
Agentanm.dll6.1.7600.1642627,64821-Sep-200909:05x86
Agentctl.dll6.1.7600.16426226,81621-Sep-200909:05x86
Agentdp2.dll6.1.7600.1642649,66421-Sep-200909:05x86
Agentdpv.dll6.1.7600.1642666,04821-Sep-200909:05x86
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,23221-Sep-200909:05x86
Agentsr.dll6.1.7600.1642657,34421-Sep-200909:05x86
Agentsvr.exe6.1.7600.16426294,40021-Sep-200909:05x86
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:05Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642645,56821-Sep-200909:05x86
Visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:07x64
Agentanm.dll6.1.7600.1642634,81621-Sep-200909:07x64
Agentctl.dll6.1.7600.16426175,61621-Sep-200909:07x64
Agentdp2.dll6.1.7600.1642654,78421-Sep-200909:07x64
Agentdpv.dll6.1.7600.1642676,80021-Sep-200909:07x64
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,74421-Sep-200909:07x64
Agentsr.dll6.1.7600.1642664,51221-Sep-200909:07x64
Agentsvr.exe6.1.7600.16426344,57621-Sep-200909:08x64
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:07Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642650,68821-Sep-200909:07x64

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as


Daugiau informacijos apie ?Microsoft Agent? ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/ms695784.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 969168 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 27 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe KB969168

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com