Opis klijentske ispravke za funkciju ?Veza sa udaljenom radnom povr?inom? 7.0 za usluge udaljene radne povr?ine (RDS) za operativne sisteme Windows XP SP3, Windows Vista SP1 i Windows Vista SP2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 969084 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak govori o klijentskoj ispravci za funkciju ?Veza sa udaljenom radnom povr?inom? verzije 7.0 koja vam omogu?ava da koristite nove funkcije usluga udaljene radne povr?ine. Ove funkcije su predstavljene u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Ove funkcije su dostupne za ra?unare koji koriste operativni sistem Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3), Windows Vista sa servisnim paketom 1 (SP1) i Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2).

Klijent RDC 7.0 mo?e se kao i do sada koristiti za povezivanje sa zastarelim serverima terminala ili sa udaljenim radnim povr?inama. Me?utim, nove funkcije koje su u ovom ?lanku pomenute dostupne su samo kada se klijent pove?e sa udaljenim ra?unarom koji koristi operativni sistem Windows 7 ili Windows Server 2008 R2.

Dodatne informacije

Nove funkcije u klijentskoj ispravci RDC 7.0

Klijentska ispravka RDC 7.0 sadr?i slede?e nove funkcije.

Jedinstveno prijavljivanje na veb lokaciju (SSO) i potvrda identiteta zasnovana na veb obrascima

Veb pristup udaljenoj radnoj povr?ini (RD) sada koristi potvrdu identiteta zasnovanu na obrascima u cilju boljeg korisni?kog iskustva. Jedinstveno prijavljivanje na veb lokaciju (SSO) obezbe?uje da nakon prijavljivanja korisnika, ne bude potrebna nijedna dodatna lozinka za mre?ni prolaz za RD, servere hosta sesije RD i RemoteApp programe.

Iz bezbednosnih razloga, (SSO) zahteva da udaljene aplikacije budu potpisane certifikatom pouzdanog izdavaoca.

Pristup li?noj virtuelnoj radnoj povr?ini putem brokera veza udaljene radne povr?ine

Korisnici mogu da pristupaju li?noj virtuelnoj radnoj povr?ini ako koriste novi host virtuelizacije udaljene radne povr?ine u operativnom sistemu Windows Server 2008 R2. Jednom korisniku se dodeljuje jedna li?na radna povr?ina i tokom vremena odr?avaju stanje.

Pristup skupovima li?nih virtualnih radnih povr?ina putem brokera veza udaljene radne povr?ine

Korisnici mogu da pristupaju skupovima li?nih virtualnih radnih povr?ina ako koriste novi host virtuelizacije udaljene radne povr?ine u operativnom sistemu Windows Server 2008 R2. Vi?e korisnika deli skupove radnih povr?ina i sve promene koje korisnik napravi se obi?no vra?aju u prvobitno stanje nakon odjavljivanja korisnika.

Ikone ?Status? i ?Prekidanje veze? u sistemskoj traci poslova

Jedna ikona u sistemskoj traci poslova omogu?ava korisnicima da vide sve svoje udaljene veze. Korisnik mo?e da prekine sve veze koje koriste ovu ikonu odjednom ili da prekine svaku vezu pojedina?no. Ova ikona se pojavljuje samo prilikom otvaranja RDP veza koje su povezane sa RemoteApp aplikacijom i feedom veze sa udaljenom radnom povr?inom.

Primena preusmeravanja ure?aja zasnovanih na RD mre?nom prolazu

U operativnom sistemu Windows Server 2008 bilo je mogu?e da klijenti koji ne koriste Microsoft udaljenu radnu povr?inu zamene kontrole preusmeravanja ure?aja mre?nih prolaza. U operativnom sistemu Windows Server 2008 R2, postavke preusmeravanja ure?aja su definisane u RD mre?nom prolazu i mogu se konfigurisati tako da ih ne bude mogu?e zameniti.

Sistemske poruke i poruke za prijavljivanje u mre?nom prolazu za RD

Sistemske poruke i poruke za prijavljivanje mogu da se dodaju mre?nom prolazu za RD i prikazuju korisniku udaljene radne povr?ine. Sistemske poruke se mogu koristiti za informisanje korisnika o problemima prilikom odr?avanja servera, na primer isklju?ivanjima i ponovnim pokretanjima. Poruke za prijavljivanje se mogu koristiti za prikazivanje obave?tenja korisnicima pre nego ?to dobiju pristup udaljenim resursima.

Autorizacija i provera identiteta mre?nog prolaza za RD

Zahtevi za pozadinsku proveru identiteta i autorizaciju se izvr?avaju nakon ?to se dostigne konfigurisano vremensko ograni?enje sesije. Ovo ne?e uticati na sesije korisnika ?ije se informacije o svojstvima nisu menjale i zahtevi za proveru identiteta i autorizaciju ?e biti poslati u pozadini.

Vremenska ograni?enja za sesije i mirovanje mre?nih prolaza za RD

Vremenska ograni?enja za mirovanje i sesije za mre?ne prolaze za RD koje je mogu?e konfigurisati pru?aju bolju kontrolu nad korisnicima koji se povezuju putem mre?nih prolaza za RD. Vremensko ograni?enje mirovanja dopu?ta korisniku da povrati resurse koje koriste sesije neaktivnih korisnika a da pritom ne uti?e na podatke ili sesiju tog korisnika. Ovo poma?e pri osloba?anju resursa na serveru mre?nog prolaza za RD.

Popravljanje NAP (za?tita pristupa mre?i) pomo?u mre?nog prolaza za RD

Popravljanje NAP vam omogu?ava da upravljate udaljenim klijentima putem a?uriranja najnovijim ispravkama i postavkama softvera. To ?e pomo?i da udaljeni klijenti ostanu u skladu sa bezbednosnim smernicama mre?e.

Preusmeravanje programa Windows Media Player

Preusmeravanje programa Windows Media Player omogu?ava da sadr?aj hostovan u programu Windows Media Player bude preusmeren na klijenta zbog dekodiranja na korisni?kim ra?unarima. Ovo pobolj?ava kvalitet video zapisa i osigurava stalnu sinhronizaciju video i audio zapisa. To va?i za kompletan program Windows Media Player kao i za kontrole programa Windows Media Player koje su hostovane na veb stranicama.

Dvosmerni audio zapis

Ure?aje za snimanje zvuka, na primer mikrofone, mo?ete preusmeriti na ra?unar klijenta. Ovo je idealno za aplikacije kakve su prepoznavanje glasa u operativnom sistemu Windows 7 i aplikacije koje snimaju zvuk.

Podr?ka za vi?e monitora

U operativnim sistemima Windows Vista i Windows Server 2008, usluge terminala su podr?avale samo prikaz na vi?e monitora. Usluge udaljene radne povr?ine sada uklju?uju podr?ku za vi?e monitora, najvi?e 16, i funkcioni?u sa udaljenim radnim povr?inama, kao i sa RemoteApp programima.

Napomena Za veze sa omogu?enom podr?kom za vi?e monitora, podr?ka za AeroGlass trenutno nije podr?ana i bi?e isklju?ena.

Pobolj?ana reprodukcija video zapisa

Ubrzanje rasterske slike pobolj?ava udaljeno prikazivanje aplikacija sa intenzivnom grafikom, na primer PowerPoint, Flash i Silverlight.

Poznati problemi koji negativno uti?u na paket operativnog sistema Windows Vista

 1. Konfiguracione niske za slede?e jezike nisu potpuno lokalizovane. Ovaj problem uti?e na dijalog koji korisnicima pru?a informacije o identitetu paketa (KB broj) i pita korisnika za odobrenje (kliknite na dugme U redu) za nastavak.
  • kineski (Hongkong)
  • ukrajinski
  • hebrejski
  • bugarski
  • rumunski
  • tajski
  • estonski
  • hrvatski
  • letonski
  • slovena?ki
  • slova?ki
  • srpski
 2. Ako ste prethodno instalirali hitnu ispravku koja je opisana u ?lanku Microsoft baze znanja968358, instalacija RDC 7.0 ?e poni?titi hitnu ispravku. To zna?i da ne mo?ete da koristite mi? za izbor stavki u kombinovanom okviru u RemoteApp programu putem Veze sa udaljenim ra?unarom RDC 7.0. Za re?avanje ovog problema koristite tastaturu umesto mi?a za izbor stavki u kombinovanom okviru. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Poznati problemi koji negativno uti?u na paket operativnog sistema Windows XP

 1. Potvrda identiteta na nivou mre?e (NLA) je po podrazumevanoj vrednosti onemogu?ena u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Za omogu?avanje NLA treba da uklju?ite funkciju Credential Security Service Provider (CredSSP). Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka kako biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  951608 Opis funkcije Credential Security Service Provider (CredSSP) u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 3 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 2. Kada na ra?unaru koji koristi operativni sistem Windows XP SP3 koristite RDC 7.0 za povezivanje sa udaljenim ra?unarom putem mre?nog prolaza za RD zasnovanog na operativnom sistemu Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2, dobijate jednu od slede?ih poruka o gre?ci:

  Gre?ka 1:
  Do?lo je do gre?ke prilikom slanja podataka serveru mre?nog prolaza za udaljenu radnu povr?inu. Server trenutno nije dostupan ili je mre?na veza prekinuta. Poku?ajte ponovo kasnije ili se obratite administratoru mre?e za pomo?.
  Gre?ka 2:
  Povezivanje ra?unara sa udaljenim ra?unarom nije mogu?e jer je na udaljenom ra?unaru sa kojim ste ?eleli da se pove?ete do?lo do gre?ke. Obratite se administratoru mre?e za pomo?.
  Ako zanemarite poruke o gre?ci i ponovo kliknete na dugme Pove?i , mo?i ?ete da se pove?ete na udaljeni server.

  Da biste u potpunosti re?ili ovaj problem, uklju?ite funkciju CredSSP. Za vi?e informacija o tome kako da uklju?ite funkciju CredSSP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  951608 Opis funkcije Credential Security Service Provider (CredSSP) u operativnom sistemu Windows XP S951608 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 3. Jedinstveno prijavljivanje (SSO) izme?u mre?nog prolaza za RD i servera hosta sesije za RD ne?e funkcionisati. Ako vam je potrebno jedinstveno prijavljivanje za sve TS uloge, koristite SSO za radne prostore. Ta radnja zahteva operativni sistem Windows server 2008 R2 sa instaliranim veb pristupom udaljenoj radnoj povr?ini. Dodatno, mo?ete da koristite podrazumevane akreditive za SSO. Da biste saznali vi?e o tome kako da koristite podrazumevane akreditive za usluge terminala, posetite slede?u Microsoft veb lokaciju:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772108(WS.10).aspx
 4. Ikona ?Prekini vezu? u traci poslova ne prikazuje opcije korisniku operativnog sistema Windows XP SP3. Korisnici ?e videti prazan prostor umesto opcija menija. Za ovaj problem ne postoji re?enje.
 5. Prilikom kori??enja neke ugra?ene aplikacije za reprodukciju digitalnih medija koja koristi Windows Media Player OCX (na primer, Yahoo Jukebox) u toku sesije udaljene radne povr?ine, korisnici mo?da ne?e imati mogu?nost da isklju?e zvuk ili promene njegovu ja?inu. Da biste re?ili ovaj problem, onemogu?ite preusmeravanje multimedijalnog sadr?aja na RDP klijenta.

  Postavku RDP mo?ete promeniti iz videoplaybackmode:i:1 u videoplaybackmode:i:0.
 6. Ako ste prethodno instalirali hitnu ispravku koja je opisana u ?lanku Microsoft baze znanja968358, instalacija RDC 7.0 ?e poni?titi hitnu ispravku. To zna?i da ne mo?ete da koristite mi? za izbor stavki u kombinovanom okviru u RemoteApp programu putem Veze sa udaljenim ra?unarom RDC 7.0. Za re?avanje ovog problema koristite tastaturu umesto mi?a za izbor stavki u kombinovanom okviru. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Funkcionalnost koja je dostupna samo prilikom povezivanja ra?unara sa operativnim sistemom Windows 7 na ra?unar sa operativnim sistemom Windows 2008 R2

Usidravanje trake sa jezicima

Aplikacija RemoteApp dozvoljava korisnicima kori??enje usidrene trake sa jezicima sa RemoteApp aplikacijama na isti na?in kao sa lokalnim aplikacijama.

Ova produktivna funkcionalnost ranije nije bila dostupna. Korisnici su, umesto toga, morali da koriste plutaju?u traku sa jezicima.

Planer zadataka za udaljene aplikacije

Funkcionalnost ?Planer zadataka za udaljene aplikacije? automatski pokre?e udaljene aplikacije na klijentu udaljene radne povr?ine koji je korisnik izabrao. Da bi kori??enje ove funkcije bilo mogu?e, operativni sistem na ra?unaru klijenta mora da bude Windows 7.

Podr?ka za Aero Glass

Usluge terminala u operativnom sistemu Windows Server 2008 u sesijama nisu podr?avale daljinsko upravljanje uslugom Aero Glass. Ova funkcija je sada podr?ana u usluzi udaljene radne povr?ine za operativni sistem Windows Server 2008 R2, ali nije kompatibilna sa podr?kom za vi?e monitora.

Po?etne aplikacije i radne povr?ine iz usluge ?Povezivanje sa aplikacijom RemoteApp i radnom povr?inom?

Korisnici mogu da se pretplate na sve svoje RemoteApp programe i radne povr?ine koje ?e zatim biti navedene u lokalnom ?Start? meniju. Lista se automatski a?urira nakon dodavanja ili brisanja stavki.

Informacije o preuzimanju

Nabavljanje ove ispravke

Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:

Ispravka za operativni sistem Windows Vista, 86-bitne verzije
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za operativni sistem Windows Vista za 86-bitne sisteme.

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za x64-bitne sisteme
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za operativni sistem Windows Vista za 86-bitne sisteme.

Ispravka za operativni sistem Windows XP, x86-bitne verzije
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za operativni sistem Windows XP za 86-bitne sisteme.

Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Preduslovi

Da biste primenili ovu ispravku, na ra?unaru treba da imate instaliran operativni sistem Windows XP SP3, Windows Vista SP1 ili Windows Vista SP2.

Reference

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 969084 - Poslednji pregled: 30. april 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB969084

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com