Programmu vai pakalpojumu, kas izmanto MSXML 6.0 apstr?d?t XML piepras?jumus CPU izmanto?ana sasniedz 100 % Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP 3. servisa pakotne vai citas sist?mas, kas ir instal?ta MSXML 6.0

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 968967 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 1. Programmu vai pakalpojumu palai? Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 (SP3) vai citu sist?mu, kas ir Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 uzst?d?ta.
 2. Programma vai pakalpojums izmanto MSXML 6.0 apstr?d?t XML piepras?jumus.
Smaga stresa situ?cij?s, centr?l? Procesora lietojums, programmas vai pakalpojuma nesasniedz 100 procentu atz?mi. Ja ?? probl?ma rodas dator?, uniprocessor, visa sist?ma p?rst?j rea??t. Ja ?? probl?ma rodas par daudzprocesoru datoru, visa sist?ma sastopas augsts noslogojums. Uzdevumu p?rvaldnieku var redz?t viena procesora noslogojums ir 100 procenti.

T?, piem?ram, MonitoringHost.exe proces? System Center Operations Manager 2007 atrod liels centr?l? Procesora lietojums sakar? ar ?o probl?mu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo MSXML 6.0 neapstr?d? SpinLock resursu pareizi smaga stresa situ?cij?s.

RISIN?JUMS

Labojumfaila inform?cija par Windows Vista un Windows Server 2008

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Priek?noteikumi nav nepiecie?ami.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.
Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija
Svar?gi Windows Vista un Windows Server 2008 atjaunin?jumus, ir iek?auti vien? iepakojum?. Tom?r tikai viens no ?iem produktiem var uzskait?t "Hotfix piepras?juma" lap?. Pieprasiet labojumfailu pakotni, kas attiecas uz Windows Vista un Windows Server 2008, vienk?r?i atlasiet produktu, kas ir nor?d?ta ?aj? lappus?.
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.0.600 0 . 20 XXX Windows RTM LDR
  6.0.600 1 . 22XXX Windows Vista SP1 un Windows Server 2008 SP1 SP1 LDR
 • 1. Servisa pakotne (SP1) ir integr?ta Windows Server 2008. T?d?? RTM pav?rsiens failiem attiecas tikai uz Windows Vista. RTM pav?rsiens faili ir 6.0.0000.XXXXXX versijas numurs.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un j?instal? katrai videi mamma faili (.mum) atsevi??i . MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir iz??iro?a noz?me, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus (nav uzskait?ti atrib?ti) ir parakst?ti ar ciparparakstu Microsoft.
Visiem, kas atbalsta Windows Vista RTM versijas x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Msxml6.dll6.20.3500.01,343,48824 Apr?lis, 200915: 58x86SP0
Msxml6r.dll6.0.3883.0204824 Apr?lis, 200915: 58x86SP0
Visiem, kas atbalst?ja x86 b?z?tos versijas Windows Server 2008 un Windows Vista SP1
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Msxml6.dll6.20.4000.01,335,80824 Apr?lis, 200915: 58x86SP1
Msxml6r.dll6.0.3883.0204824 Apr?lis, 200915: 58x86SP1
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 SP2 un Windows Vista SP2 x86 b?z?tos versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Msxml6.dll6.20.5001.01,336,32024 Apr?lis, 200915: 41x86SP2
Msxml6r.dll6.0.3883.0204824 Apr?lis, 200915: 41x86SP2
Visiem, kas atbalst?ja versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Vista RTM x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Msxml6.dll6.20.3500.01,765,37624 Apr?lis, 200916: 22x64SP0
Msxml6r.dll6.0.3883.0204824 Apr?lis, 200916: 22x64SP0
Visiem, kas atbalst?ja versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 un Windows Vista SP1
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Msxml6.dll6.20.4000.01,732,09624 Apr?lis, 200916: 04x64SP1
Msxml6r.dll6.0.3883.0204824 Apr?lis, 200916: 04x64SP1
Visiem, kas atbalst?ja versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 SP2 un Windows Vista SP2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Msxml6.dll6.20.5002.01,797,63211 Augusts 200915: 40x64SP2
Msxml6r.dll6.0.3883.0204811 Augusts 200915: 40x64SP2
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Msxml6.dll6.20.4000.03,765,76024 Apr?lis, 200915: 52IA-64SP2
Msxml6r.dll6.0.3883.0204824 Apr?lis, 200915: 52IA-64SP2
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 SP2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Msxml6.dll6.20.5001.03,765,76024 Apr?lis, 200915: 31IA-64SP
Msxml6r.dll6.0.3883.0204824 Apr?lis, 200915: 31IA-64SP

Windows XP labojumfaila inform?cija

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows XP SP3, kas instal?tas dator?.Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.
Windows XP ar Service Pack 3 versijas, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Msxml6.dll6.20.1102.01,382,40030-Mar-200916: 13x86

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

MSXML 6.0 ir iek?auta Windows Server 2008, Windows Vista un Windows XP SP3. MSXML 6.0 var uzst?d?t sekojo??m operat?vajam sist?m?m k? sast?vda?a no joslas (OOB).
 • Windows 2000 (SP4) 4. servisa pakotni
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2003 1. servisa pakotne (SP1)
 • Windows XP SP1
 • Windows XP 2. servisa pakotne (SP2)
Lai lejupiel?d?tu jaun?ko versiju MSXML 6.0, apmekl?jiet p?c Microsoft Web vietu:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=d21c292c-368b-4ce1-9dab-3e9827b70604

Rekviz?ti

Raksta ID: 968967 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 13. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbmt KB968967 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 968967

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com