C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 968802 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các b?n C?p Nh?t có s?n cho Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007 R2 và xác đ?nh các ?ng d?ng c?a Các b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? m?i.

Thông tin thêm

B?n C?p Nh?t đư?c phát hành cho Communications Server 2007 R2

 • C?p Nh?t cho máy phục vụ ứng dụng
  967832 Mô t? gói cho Communications Server 2007 R2 ?ng d?ng máy ch? lưu tr?: tháng 4 năm 2009
 • C?p Nh?t cho các ?ng d?ng chia s? Server
  2764850 Mô t? gói tích l?y cho Office Communications Server 2007 R2, máy phục vụ ứng dụng chia s?: tháng 9 năm 2011
 • C?p Nh?t cho công c? qu?n tr?
  2400402 Mô t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2, Administration Tools: tháng 9 năm 2010
 • C?p Nh?t cho Audio/Video Conferencing
  2590695 Mô t? gói tích l?y cho Office Communications Server 2007 R2, Audio/Video Conferencing Server: tháng 9 năm 2011
 • C?p Nh?t cho USB Core Components
  2603289 Mô t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2, thành ph?n c?t l?i: tháng 9 năm 2011
 • C?p nh?t lúc đ? truy c?p Web Communicator
  2765224 Mô t? gói tích l?y cho Office Communications Server 2007 R2, truy c?p Web Communicator: Tháng mư?i hai 2012
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Attendant
  2403680 Mô t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2, h?i ngh? truy?n h?nh Attendant: tháng 11 năm 2010
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n thông báo b?n ghi d?ch v?
  2410679 Mô t? gói C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, h?i ngh? truy?n thông báo d?ch v?: tháng 11 năm 2010
 • C?p Nh?t cho giám sát Server
  971298 Mô t? gói C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, máy ch? giám sát: tháng 7 năm 2009
 • C?p Nh?t cho h?a gi?i Server
  2404578 Mô t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2, h?a gi?i Server: tháng 11 năm 2010
 • C?p Nh?t cho bên ngoài Voice Control
  980372 Mô t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2, bên ngoài Voice Control: Tháng ba 2010
 • C?p Nh?t cho b?n ghi d?ch v? ph?n ?ng Group
  2400367 Mô t? gói tích l?y cho Office Communications Server 2007 R2, ph?n ?ng nhóm Service: tháng 9 năm 2010
 • C?p Nh?t cho phiên b?n tiêu chu?n/doanh nghi?p máy ch?
  2695383 Các mô t? v? C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2: tháng 4 năm 2012
 • C?p Nh?t cho phiên b?n tiêu chu?n/doanh nghi?p máy ch? tr? l?i k?t thúc
  2512777 Mô t? c?a gói tích l?y cho b? máy cơ s? d? li?u Office Communications Server 2007 R2: Tháng ba, 2011
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit
  2686823 Các mô t? v? C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit: ngày 2012Update cho Máy ch? Web Conferencing
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web Conferencing
  2603291 Mô t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2, Máy ch? Web Conferencing: tháng 9 năm 2011
 • C?p Nh?t cho máy ch? c?u ph?n Web
  2501721 Mô t? gói cho Communications Server 2007 R2, thành ph?n Web: tháng 3, 2011
 • C?p Nh?t cho nh?n con nuôi báo cáo công c?
  2501718 Mô t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2, vi?c áp d?ng báo cáo công c? cho Office Communications Server 2007 R2: Tháng ba, 2011
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 2.0 Windows Workflow ho?t đ?ng Redist
  2502324 Mô t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2, Microsoft Unified Communications qu?n l? API 2.0 Windows Workflow ho?t đ?ng Redist: Tháng ba, 2011

Phương pháp cài đ?t chuyên bi?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, h?y s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1: Tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t, b?n ph?i áp d?ng các b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó t? ch?y nâng c?p b? máy cơ s? d? li?u t? tháng 7 năm 2010 cho Office Communications Server b? máy cơ s? d? li?u ph? tr?.

Lưu ?Tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t cho các vai tr? máy ch? thích h?p trong m?t cú B?m chu?t.

Đ? s? d?ng máy ch? tích l?y C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ?N?u User Account Control (UAC) đư?c b?t, b?n ph?i kh?i đ?ng các Tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng cao mức cấp phép. Đi?u này làm cho ch?c ch?n r?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng.
 1. T?i v? tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t. Đ? làm đi?u này, truy c?p vào Microsoft t?i v? Trung tâm Web site sau:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? Các gói ServerUpdateInstaller.exe bây gi?.
 2. Ch?y tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng giao di?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t dòng lệnh.

  Lưu ?Giao di?n cung c?p m?t d?u ki?m hi?u r? ràng đó C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t Khi b?n nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

  Đ? ch?y tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng m?t l?nh nh?c, s? d?ng l?nh sau đây, cùng v?i nhaán thi?t b? chuy?n m?ch:
  ServerUpdateInstaller.exe [/silentmode [/forcereboot]] | [/extractall]
  Ghi chú

  /Silentmode/forcereboot chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng âm th?m và sau đó t? đ?ng kh?i đ?ng l?i máy ch? ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t n?u nó là c?n thi?t.

  /Extractall chuy?n đ?i các b?n C?p Nh?t t? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t và đ?t các b?n C?p Nh?t trong m?t m?c tin thư thoại có tên "Extracted" trong m?c tin thư thoại mà b?n ch?y các b? ch? huy.
 3. Áp d?ng C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2 b? máy cơ s? d? li?u ph? tr? n?u không đư?c áp d?ng đ?. Đ? l?y b?n c?p nh?t này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  2512777 Mô t? c?a gói tích l?y cho b? máy cơ s? d? li?u Office Communications Server 2007 R2: Tháng ba, 2011

Cách 2: Microsoft Update

Lưu ? B?n có th? s? d?ng Microsoft Update, n?u b?n đ? có áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y cho văn ph?ng truy?n thông Server 2007 R2: tháng 9 năm 2011.

B?n ch? có th? s? d?ng Microsoft Update đ? áp d?ng các b?n C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2 n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t Tháng Chín 2011 cho Office Communications Server 2007 R2 và văn ph?ng truy?n thông Server 2007 R2 C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u Back-end đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2512777.

N?u t?t c? các b?n C?p Nh?t Tháng Chín 2011 đ? đư?c áp d?ng, Microsoft Update C?p Nh?t máy ch? đ? c?p nh?t m?i nh?t cho văn ph?ng truy?n thông Server 2007 R2 (tháng 12 năm 2011).

Phương pháp 3: cài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n s? d?ng

N?u b?n đ? ch?n đ? t? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t, bài vi?t này s? giúp b?n xác đ?nh ánh x? gi?a các b?n C?p Nh?t và các vai tr? máy ch? khác nhau. Tuy nhiên, b?n nên xem xét nh?ng ki?n ngh? sau đây đ? hư?ng d?n s? d?ng tri?n khai:
 • T?t c? các b?n C?p Nh?t cho m?t vai di?n ph?i đư?c tri?n khai. Ngoài ra, t?t c? C?p Nh?t v? vai tr? máy ch? cùng ph?i ? m?c b?n c?p nh?t m?i nh?t.
 • Phiên b?n tiêu chu?n máy ch? truy?n thông và truy?n thông Máy ch? Enterprise Edition Consolidated c?ng yêu c?u t?t c? các b?n C?p Nh?t cho b?t k? vai tr? mà đ? đư?c tri?n khai trên máy ch?. T?t c? các b?n C?p Nh?t c?ng ph?i lúc C?p Nh?t m?i nh?t m?c đ?.
 • Ngoài ra, nh?ng ki?n ngh? sau đây áp d?ng cho các cho văn ph?ng truy?n thông Server 2007 R2 phân ph?i phiên b?n doanh nghi?p:
  • C?p Nh?t tô pô toàn b? v?i nh?ng c?p nh?t m?i nh?t cho m?i thành ph?n cùng m?t lúc. Đi?u này có th? đư?c có th? trong môi trư?ng nh? hơn.
  • Trư?c tiên, C?p nh?t các h? bơi và các giám đ?c là ai ph?c v? bên h? bơi. C?p Nh?t b? sung h? bơi càng t?t v?i các giám đ?c cho nh?ng h? bơi cùng m?t lúc. N?u m?t giám đ?c b?n ghi d?ch v? nhi?u hơn m?t h? bơi, các Giám đ?c đư?c C?p Nh?t trong khi h? bơi đ?u tiên ph?c v? đư?c C?p Nh?t. Các H? bơi bên ngoài máy ch? ph?i đư?c c?p nh?t sau khi h? bơi là h? có b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t.
  • (CWA và phương ti?n truy?n thông) N?u m?t bên ngoài h? bơi b?n ghi d?ch v? máy ch? nhi?u hơn m?t h? bơi, nó s? đư?c c?p nh?t sau khi t?t c? các h? bơi ph?c v? C?p Nh?t.

Danh sách các vai tr? máy ch? và các b?n C?p Nh?t mà áp d?ng cho chúng

Communications Server 2007 R2-Phiên b?n tiêu chu?n máy ch?

 • C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit KB 2647091
 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p Nh?t cho các ?ng d?ng chia s? Server - KB 2764850
 • C?p Nh?t cho bên ngoài Voice Control - KB 980372
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Attendant-KB 2403680
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n thông báo d?ch v?-KB 2410679
 • C?p Nh?t cho b?n ghi d?ch v? ph?n ?ng Group - KB 2400367
 • C?p Nh?t cho ?ng d?ng máy ch? lưu tr?-KB 967832
 • C?p Nh?t cho Standard Edition Server-KB 2590698
 • C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u Standard Edition-KB 979857
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web Conferencing-KB 2603291
 • C?p Nh?t cho Audio/Video Conferencing Server-KB 2590695
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web thành ph?n - KB 2501721

Communications Server 2007 R2-Phiên b?n doanh nghi?p c?ng c?

 • C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit KB 2647091
 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p Nh?t cho các ?ng d?ng chia s? Server - KB 2764850
 • C?p Nh?t cho bên ngoài Voice Control - KB 980372
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Attendant-KB 2403680
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n thông báo d?ch v?-KB 2410679
 • C?p Nh?t cho b?n ghi d?ch v? ph?n ?ng Group - KB 2400367
 • C?p Nh?t cho ?ng d?ng máy ch? lưu tr?-KB 967832
 • C?p Nh?t cho Enterprise Edition Server-KB 2590698
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web Conferencing-KB 2603291
 • C?p Nh?t cho Audio/Video Conferencing Server-KB 2590695
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web thành ph?n - KB 2501721

Communications Server 2007 R2-Enterprise Edition tr? l?i k?t thúc

 • C?p Nh?t cho các doanh nghi?p ph? tr? Edition-KB 2512777

Communications Server 2007 R2-Phiên b?n doanh nghi?p phân ph?i-phía trư?c-End

 • C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit KB 2647091
 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p Nh?t cho bên ngoài Voice Control - KB 980372
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Attendant-KB 2403680
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n thông báo d?ch v?-KB 2410679
 • pdate cho ph?n ?ng b?n ghi d?ch v? Group - KB 2400367
 • C?p Nh?t cho ?ng d?ng máy ch? lưu tr?-KB 967832
 • C?p Nh?t cho Enterprise Edition Server-KB 2590698

Communications Server 2007 R2-Phiên b?n doanh nghi?p phân ph?i-?ng d?ng chia s? MCU

 • C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit KB 2647091
 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p Nh?t cho các ?ng d?ng chia s? Server - KB 2764850

Communications Server 2007 R2-Phiên b?n doanh nghi?p phân ph?i-Web Conferencing MCU

 • C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit KB 2647091
 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web Conferencing-KB 2603291

Communications Server 2007 R2-Phiên b?n doanh nghi?p phân ph?i-Audio Video Conferencing MCU

 • C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit KB 2647091
 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p Nh?t cho Audio/Video Conferencing Server-KB 2590695

Communications Server 2007 R2-Phiên b?n doanh nghi?p phân ph?i-máy ch? c?u ph?n Web

 • C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit KB 2647091
 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web thành ph?n - KB 2501721

  Lưu ? Web thành ph?n máy ch? C?p Nh?t s? không thành công n?u b?n lo?i b? các m?c đ?nh web site http gi?i h?n trên. V? v?y, b?n ph?i gi?i h?n trên m?t c?ng cho giao th?c http trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix trên t?t c? các Máy ch? Web thành ph?n.

Communications Server 2007 R2-giám sát Server

 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p Nh?t cho giám sát Server-KB 971298

Communications Server 2007 R2-máy ch? Edge

 • C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit KB 2647091
 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p Nh?t cho c?nh Server-KB 2590698

Communications Server 2007 R2-truy c?p Communicator Web

 • C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit KB 2647091
 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p nh?t lúc đ? truy c?p Web Communicator-KB 2765224

Communications Server 2007 R2-máy ch? trung gian h?a gi?i

 • C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 c?t l?i Redist 64-bit KB 2647091
 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p Nh?t cho h?a gi?i Server-KB 2404578

Communications Server 2007 R2-công c? qu?n tr?

 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2603289
 • C?p Nh?t cho Administration Tools-KB 2400402

Thu?c tính

ID c?a bài: 968802 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbsurveynew kbinfo kbmt KB968802 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 968802

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com