Raksta ID: 968513 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Ievadot adresi Windows Internet Explorer 8 adreses josl?, var tikt atv?rts lodzi?? ar ??du pazi?ojumu:
Lejupiel?d?jiet pakalpojumu Windows Search, lai uzlabotu v?stures un izla?u rezult?tus
T? notiek, ja dator? nav instal?ts vai iesl?gts l?dzeklis Windows Search. Lai nov?rstu ?? pazi?ojuma turpm?ku r?d??anu, varat izmantot ?aj? rakst? min?t?s metodes. 

Risin?jums

Atlasiet j?su situ?cijai piem?rot?ko metodi. 

1. metode. L?dzek?a Windows Search lejupiel?de oper?t?jsist?m? Windows Vista vai vec?k? versij?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows XP, Windows Vista vai oper?t?jsist?mas Windows Server versiju, kas ir vec?ka par Windows Server 2008 ar 2. servisa pakotni (SP2), lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?ko l?dzek?a Windows Search versiju.

Lai to paveiktu, Internet Explorer zi?ojumu log? noklik??iniet uz saites Lejupiel?d?t Windows Search, lai uzlabotu v?stures un izlases rezult?tus.

Papildinform?ciju par l?dzekli Windows Search skatiet t?l?k nor?d?taj?s Microsoft vietn?s.
Windows Search 4.0 oper?t?jsist?mai Windows XP (KB940157)

Windows Search 4.0 oper?t?jsist?mai Windows Vista x64 Edition (KB940157)

Windows Search 4.0 oper?t?jsist?mai Windows Vista SP1 (KB940157)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2. metode. L?dzek?a Windows Search iesp?jo?ana oper?t?jsist?m? Windows 7 vai jaun?k? versij?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows 7, Windows Server 2008 ar 2. servisa pakotni (SP2), Windows Server 2008 R2 vai jaun?ku oper?t?jsist?mas Windows versiju, l?dzeklis Windows Search jau ir instal?ts dator?. Tom?r, ?is l?dzeklis, iesp?jams, ir j?iesl?dz.

Autom?tiska probl?mas nov?r?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
?aj? rakst? aprakst?to probl?mu var nov?rst autom?tiski, izmantojot probl?mu risin?t?ju L?dzeklis Windows Search nedarbojas, un mekl??ana ir l?na vai tiek izsl?gta.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Papildinform?cijaPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Manu?la probl?mas nov?r?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai iesl?gtu l?dzekli Windows Search, veiciet izmantotajai oper?t?jsist?mai atbilsto??s darb?bas.
Windows 7
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam ? uz Vad?bas panelis.
 2. Noklik??iniet uz Programmas.
 3. Noklik??iniet uz Iesl?gt vai izsl?gt Windows l?dzek?us.
 4. Ritiniet uz leju un noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Windows Search, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Windows Server 2008 SP2 vai Windows Server 2008 R2
Atveriet servera p?rvaldnieku un papla?iniet Lomas.

Ja sada?? Lomu kopsavilkums nav nor?d?ta loma Failu pakalpojumi, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Pievienot lomas.
 2. Atlasiet Failu pakalpojumi un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Lai tiktu par?d?ts ekr?ns Servera lomu atlase, noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Pieejamo lomu pakalpojumu sarakst? atlasiet Windows mekl??anas pakalpojumi.
 5. Noklik??iniet uz Instal?t.
Ja sada?? Lomu kopsavilkums loma Failu pakalpojumi jau ir min?ta, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Sada?? Failu pakalpojumi papla?iniet Lomu pakalpojumi.
 2. Noklik??iniet uz Pievienot lomu pakalpojumus.
 3. Ekr?n? Atlas?t lomu pakalpojumus atlasiet Pakalpojums Windows mekl??ana un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Ja v?laties indeks?t diskdzi?us, atlasiet indeks?jamos diskdzi?us un noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Noklik??iniet uz Instal?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Vidoklips: K? iesl?gt Windows l?dzek?us oper?t?jsist?m? Windows 7 (videoklips ir ang?u valod?)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=eb180c8a-53c9-40f1-9fc3-d5ff0e0e8e1e
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu pal?dz?bu citu Windows Search probl?mu labo?an?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni un palaidiet automatiz?to Windows Search probl?mu risin?t?ju:
Windows Search labo?ana, ja platforma avar? vai netiek r?d?ti rezult?ti

Rekviz?ti

Raksta ID: 968513 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 15. j?lijs - P?rskat??ana: 13.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 8, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise N
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Premium N
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Professional N
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Starter N
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Ultimate N
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveytest kbfixme kbmatsfixme kbdownload atdownload kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbvideocontent kbsmbportal KB968513

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com