Cch l?y gi b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
Bi vi?t ny m t? Microsoft SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 4 (SP4) l gi b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008. Ngoi ra, n cung c?p thng tin cho Microsoft SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 3 (SP3) Microsoft SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 2 (SP2), v Microsoft SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 1 (SP1).

Trong bai vit nay

Show all imageHin thi tt caHide all imagen tt ca

Microsoft SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 4 (gi b?n ghi d?ch v? m?i nh?t)

Ngy pht hnh: ngy 30 thng 4 nm 2014

T?i xu?ng danh sch

SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 4

Thng tin pht hnh

Thng tin Phin b?n SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 4

Microsoft SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 3

Ngy pht hnh: 6 thng 10 nm 2011

T?i xu?ng danh sch

SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 3

SQL Server 2008 Express SP3

SQL Server 2008 SP3 CTP gi tnh nng

SQL Server 2008 SP3 CTP t?o bo co

SQL Server 2008 Bo co b?n ghi d?ch v? SharePoint Add-in SP3

Lu ?N?u b?n ch? c m?t h? s my tnh khch cho Microsoft Khun kh? .NET 4.0 ci ?t chuyn bi?t trn h? th?ng ? lu tr? SQL Server 2008, h?y xem"Thi?t l?p SQL Server 2008 yu c?u Microsoft Khun kh? .NET 4.0 ci ?t" thng bo l?i khi b?n p d?ng gi b?n ghi d?ch v? 2 (SP2) cho SQL Server 2008tr?c khi b?n p d?ng gi b?n ghi d?ch v?.

Tr? gip thi?t l?p

Ki?m trat?p tr? gip thi?t l?p.

Thng tin thm

Danh sch l?i ? ?c v trong SQL Server 2008 SP3 CTP

Tnh nng m?i v c?i ti?n trong SQL Server 2008 SP3 CTP

t?p README cho SQL Server 2008 SP3

Microsoft SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 2

Ngy pht hnh: ngy 29 thng 8 nm 2010

T?i xu?ng danh sch

SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 2

SQL Server 2008 Express SP2

Lu ?N?u b?n ch? c m?t h? s my tnh khch cho Microsoft Khun kh? .NET 4.0 ci ?t chuyn bi?t trn h? th?ng ? lu tr? SQL Server 2008, h?y xem"Thi?t l?p SQL Server 2008 yu c?u Microsoft Khun kh? .NET 4.0 ci ?t" thng bo l?i khi b?n p d?ng gi b?n ghi d?ch v? 2 (SP2) cho SQL Server 2008tr?c khi b?n p d?ng gi b?n ghi d?ch v?.

Thng tin thm

Danh sch l?i ? ?c v trong SQL Server 2008 SP2

Microsoft SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 1

Ngy pht hnh: ngy 7 thng 12 nm 2009

T?i xu?ng danh sch

SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 1

SQL Server 2008 Express SP1

Lu ?N?u b?n ch? c m?t h? s my tnh khch cho Microsoft Khun kh? .NET 4.0 ci ?t chuyn bi?t trn h? th?ng ? lu tr? SQL Server 2008, h?y xem"Thi?t l?p SQL Server 2008 yu c?u Microsoft Khun kh? .NET 4.0 ci ?t" thng bo l?i khi b?n p d?ng gi b?n ghi d?ch v? 2 (SP2) cho SQL Server 2008tr?c khi b?n p d?ng gi b?n ghi d?ch v?.

Ch ? quan tr?ng v? cch s? d?ng Microsoft Update

Xem xt sau khi b?n s? d?ng Microsoft Update ? p d?ng gi b?n ghi d?ch v? SQL Server:
 • ci ?t chuyn bi?t gi b?n ghi d?ch v? s? 'gim st' (im l?ng).
 • Microsoft Updates? p d?ng gi b?n ghi d?ch v? SQL Server cho t?t c? cc phin b?n c?a SQL Server ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh ch.
  Lu ?Gi b?n ghi d?ch v? ?c p d?ng cho t?t c? phin b?n SQL Server ph h?p v?i phin b?n SQL Server gi b?n ghi d?ch v?.

Thng tin thm

Danh sch l?i ? ?c v trong SQL Server 2008 SP1

Tnh nng m?i v c?i ti?n trong SQL Server 2008 SP1

t?p README cho SQL Server 2008 SP1
Lu ?t?p README ny ch?a thng tin v? SQL Server 2008 Express.

Gi?i thi?u v? gi b?n ghi d?ch v? SQL Server

Microsoft phn ph?i b?n v trong cc gi b?n ghi d?ch v?. Gi b?n ghi d?ch v? gip s?n ph?m hi?n t?i. Chng bao g?m hotfix v s?a ch?a cc s? c? ?c bo co thng qua c?ng ?ng Microsoft SQL Server. Gi b?n ghi d?ch v? c?ng c th? bao g?m s? c? m t? ch?c h? tr? c?a chng ti cho r?ng ? ?c gi?i quy?t. Phng php ph? bi?n nh?t ?c p d?ng cho vi?c th? cc m?c l m l?ng cu?c g?i c?a khch hng v i?m s? v? m?c ? hi l?ng c?a khch hng. Cc b?n C?p Nh?t v c?u ph?n ?c ng gi thu?n ti?n ? t?i xu?ng d? dng.

Gi b?n ghi d?ch v? ?c tch lu?. M?i gi b?n ghi d?ch v? m?i ch?a t?t c? b?n v trong cc gi b?n ghi d?ch v? tr?c, cng v?i m?i b?n v m?i. B?n khng ph?i ci ?t chuyn bi?t gi b?n ghi d?ch v? tr?c tr?c khi ci ?t chuyn bi?t gi b?n ghi d?ch v? m?i nh?t.

Tham kh?o

 • KB2958069 Cch l?y gi b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a SQL Server 2014
 • KB2755533 Cch l?y gi b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a SQL Server 2012
 • KB2527041 Cch l?y gi b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a SQL Server 2008 R2
 • V?ng ?i h? tr? Microsoft SQL Server
 • KB321185 Lm th? no ? xc ?nh phin b?n v phin b?n c?a SQL Server v cc thnh ph?n
 • KB957826 Xy d?ng cho t?t c? cc phin b?n SQL Server
 • KB822499 ?t tn gi?n ? v s?a ch?a khu v?c m t? gi c?p nh?t ph?n m?m c?a SQL Server
 • KB824684 M t? thu?t ng? chu?n ?c s? d?ng ? m t? cc b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 968382
nh gi cu?i cng: 05 Thang Hai 2015
p d?ng: Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 968382
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.