Raksta ID: 968003 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Kad m??in?t instal?t atjaunin?jumus, izmantojot pakalpojumu Microsoft Update vai Windows Update, var tikt par?d?ta k??da 0x80070005. ?? k??da var tikt par?d?ta tad, ja jums nav attiec?g? atjaunin?juma instal??anai nepiecie?am?s at?aujas.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m. Ja k??du nevar atrisin?t ar pirmo metodi, m??iniet n?kamo metodi.

Windows 8

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
1. metode: piesakieties k? administrators
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Noteiktu atjaunin?jumu instal??anai nepiecie?amas administratora at?aujas. T?d?? probl?mu iesp?jams atrisin?t, ja piesak?ties k? administrators.

Lai pierakst?tos k? administrators, jums nepiecie?ams lietot?ja konts, kuram dator? ir administratora at?aujas. Lai par to p?rliecin?tos, atveriet ?o Microsoft vietni un izpildiet savai situ?cijai atbilsto??s darb?bas:
K? uzzin?t, vai esmu pierakst?jies k? administrators?
P?c tam kad esat pierakst?jies k? administrators, m??iniet atk?rtoti instal?t atjaunin?jumus.

Ja probl?mu nevar ??di atrisin?t, turpiniet ar 2. metodi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2. metode: sken?jiet datoru, lai mekl?tu ?aunprogrammat?ru
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

?o probl?mu var izrais?t ar? ?aunprogrammat?ras infekcija. ??d? gad?jum? palaidiet Windows Defender. Ja ?aunprogrammat?ra ne?auj pakalpojumam Defender darboties pareizi, lejupiel?d?jiet un palaidiet Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ku. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet ??du t?mek?a vietni:
  Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ks
 2. Noklik??iniet uz Lejupiel?d?t t?l?t.
 3. Ja sa?emat atbilsto?u uzvedni, noklik??iniet uz Izpild?t.
 4. Izpildiet nor?d?jumus, lai lejupiel?d?tu un instal?tu dro??bas p?rbaudes r?ku. Kad tiek par?d?ta attiec?ga uzvedne, pievienojiet darbvirsmai dro??bas p?rbaudes r?ka sa?sni.
 5. Darbvirsm? veiciet dubultklik??i uz dro??bas p?rbaudes r?ka ikonas. Kad programma tiek palaista, noklik??iniet uz Sken??anas tips, noklik??iniet uz Piln? sken??ana un p?c tam uz T?l?k.
 6. Kad sken??ana ir pabeigta, no?emiet visus noteiktos ?aunprogrammat?ras ierakstus un p?c tam m??iniet instal?t atjaunin?jumus v?lreiz.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7 un Windows Vista

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
1. metode: piesakieties k? administrators
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Noteiktu atjaunin?jumu instal??anai nepiecie?amas administratora at?aujas. T?d?? ?o probl?mu iesp?jams atrisin?t, piesakoties k? administratoram.

Lai pieteiktos k? administrators, jums nepiecie?ams lietot?ja konts, kuram dator? ir administratora at?aujas. Par to varat p?rliecin?ties, noklik??inot uz ??s saites, lai apskat?tu rakstu Microsoft vietn?, un p?c tam izpildot savam scen?rijam atbilsto??s darb?bas:
K? pieteikties k? administratoram?
P?c tam, kad esat pieteicies k? administrators, m??iniet atk?rtoti instal?t atjaunin?jumus.

Ja probl?mu nevar ??di atrisin?t, turpiniet ar 2. metodi.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2. metode: sken?jiet datoru, lai mekl?tu ?aunprogrammat?ru
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


?o k??du var izrais?t ar? ?aunprogrammat?ras infekcija. Atveriet pretv?rusu programmat?ru un veiciet sken??anu, lai atkl?tu un no?emtu jebk?du ?aunprogrammat?ru. Ja dator? nav pretv?rusu programmas, varat izmantot Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ku. Lai lejupiel?d?tu un palaistu Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ku, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet ??du Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ku:
  Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ks
 2. Noklik??iniet uz Lejupiel?d?t t?l?t.
 3. Ja sa?emat atbilsto?u uzvedni, noklik??iniet uz Izpild?t.
 4. Izpildiet nor?d?jumus, lai lejupiel?d?tu un instal?tu dro??bas p?rbaudes r?ku. Kad tiek par?d?ta attiec?ga uzvedne, pievienojiet darbvirsmai dro??bas p?rbaudes r?ka sa?sni.
 5. Darbvirsm? veiciet dubultklik??i uz dro??bas p?rbaudes r?ka ikonas. Kad s?kas dro??bas p?rbaudes r?ka sken??ana, noklik??iniet uz Sken??anas tips, noklik??iniet uz Piln? sken??ana un p?c tam uz T?l?k.
 6. Kad sken??ana ir pabeigta, no?emiet visus noteiktos ?aunprogrammat?ras ierakstus un p?c tam m??iniet instal?t atjaunin?jumus v?lreiz.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildinform?cija

Papildinform?ciju par pakalpojumu Windows Update skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
Windows Update
Papildinform?ciju par administratora kontiem skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
Kas ir administratora konts?
Lai ieg?tu papildinform?ciju par aizsardz?bu pret ?aunprogrammat?ru un t?s likvid??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
129972 K? aizsarg?t datoru no v?rusiem un citas ?aunprogrammat?ras un k? tos no?emt

Rekviz?ti

Raksta ID: 968003 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 12. apr?lis - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows jaunin?jumi
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbrapidpub kbnomt KB968003

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com