Raksta ID: 968002 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Izpildot k?du no t?l?k nor?d?taj?m darb?b?m, var tikt sa?emts k??das zi?ojums ar ??du k??das kodu:
0x80070424

 • Atjaunin?jumu instal??ana, izmantojot Windows atjaunin?jumus
 • Atjaunin?jumu instal??ana, izmantojot pakalpojumu Microsoft Updates
 • Microsoft Security Essentials atjaunin?jumu instal??ana
 • Windows ugunsm?ra start??ana

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izpildiet t?l?k nor?d?taj?s metod?s aprakst?t?s darb?bas, s?kot ar 1. metodi.

1. metode. Palaidiet Windows Update probl?mu risin?t?ju

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Autom?tisk? Windows Update probl?mu diagnostic??ana un nov?r?ana, iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu. ?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Uzzin?t vair?kPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2. metode. Palaidiet Fix it risin?jumu, lai restart?tu nepiecie?amos pakalpojumus un re?istr?tu papildu DLL

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai ?o probl?mu nov?rstu Microsoft, atveriet sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties ?o probl?mu labot patst?v?gi, atveriet sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiski

Lai ?o probl?mu labotu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? Fix it sniegtos nor?d?jumus.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?muMicrosoft Fix it 50687
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.
 • Izmantojot probl?mu nov?r?anas risin?jumu, tiek ieviesta tikai ?aj? rakst? nor?d?t? 2. metode. Ja, izmantojot probl?mu risin?t?ju, probl?ma netiek nov?rsta, manu?li izm??iniet citas ?aj? rakst? nor?d?t?s metodes.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?

Labot patst?v?gi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows Update failu re?istr??ana

Ja dator? tiek darbin?ta oper?t?jsist?ma Windows XP, Windows Server 2003 vai Windows 2000, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Kop?jiet, iel?m?jiet (vai ierakstiet) t?l?k redzamo komandu lodzi?? Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
  notepad
 3. Atlasiet t?l?k redzam?s komandas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz atlas?t? teksta un p?c tam noklik??iniet uz Kop?t.
  REGSVR32 WUPS2.DLL /S
  REGSVR32 WUPS.DLL /S
  REGSVR32 WUAUENG.DLL /S
  REGSVR32 WUAPI.DLL /S
  REGSVR32 MUCLTUI.DLL /S
  REGSVR32 WUCLTUI.DLL /S
  REGSVR32 WUWEB.DLL /S
  REGSVR32 MUWEB.DLL /S
  REGSVR32 QMGR.DLL /S
  REGSVR32 QMGRPRXY.DLL /S
 4. Programm? Notepad ar peles labo pogu noklik??iniet jebkur? loga viet? un p?c tam noklik??iniet uz Iel?m?t.
 5. Noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 6. Lodzi?? Faila nosaukums ierakstiet register.bat un p?c tam lodzi?? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz Visi faili.
 7. Saglab?jiet failu register.bat darbvirsm?.
 8. Darbvirsm? veiciet dubultklik??i uz faila register.bat, lai re?istr?tu Windows Update failus.
 9. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.
Ja dator? tiek darbin?ta oper?t?jsist?ma Windows 7, Windows Vista vai Windows Server 2008, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Notepad un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Notepad.
 2. Atlasiet 3. darb?b? nor?d?t?s komandas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz atlas?t? teksta un p?c tam noklik??iniet uz Kop?t.
 3. Programm? Notepad ar peles labo pogu noklik??iniet jebkur? loga viet? un p?c tam noklik??iniet uz Iel?m?t.
  REGSVR32 WUPS2.DLL /S
  REGSVR32 WUPS.DLL /S
  REGSVR32 WUAUENG.DLL /S
  REGSVR32 WUAPI.DLL /S
  REGSVR32 WUCLTUX.DLL /S
  REGSVR32 WUWEBV.DLL /S
  REGSVR32 JSCRIPT.DLL /S
  REGSVR32 MSXML3.DLL /S
 4. Programmas Notepad izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 5. Lodzi?? Faila nosaukums ierakstiet register.bat un p?c tam lodzi?? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz Visi faili (*.*).
 6. Saglab?jiet failu register.bat darbvirsm?.
 7. Darbvirsm? ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila register.bat un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek par?d?ta uzvedne, kur? ir j?ievada administratora parole vai ir piepras?ts apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai veiciet apstiprin?juma darb?bu.
 8. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.

Piez?mes
 • Ja dator? tiek darbin?ta oper?t?jsist?ma Windows Vista un pakalpojumu sarakst? nav ietverts fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s saites, lai skat?tu Microsoft vietn? pieejamo zin??anu b?zes rakstu un lejupiel?d?tu atjaunin?jumu.
  939159 Atjaunin?jums fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojuma (BITS) av?rijas nov?r?anai dator? ar oper?t?jsist?mu Windows Vista (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Ja pakalpojumu sarakst? nav ietverts autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojums, veiciet 3. metodes ietvaros nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3. metode. Windows pakalpojumu restart??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
K??das zi?ojums 0x80070424 var tikt par?d?ts ar? tad, ja ir aptur?ta t?l?k nor?d?to pakalpojumu darb?ba. Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? Mekl?t ierakstiet services.msc un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 2. Ja tiek par?d?ta uzvedne, kur? ir j?ievada administratora parole vai ir piepras?ts apstiprin?jums, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Atrodiet vienumu Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums un p?rbaudiet lauka Statuss v?rt?bu.
 4. Ja vienuma Statuss v?rt?ba ir Aptur?ts, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums un p?c tam izv?ln? noklik??iniet uz S?kt.
 5. Atrodiet vienumu Windows Update un p?rbaudiet vienuma Statuss v?rt?bu.
 6. Ja vienuma Statuss v?rt?ba ir Aptur?ts, ar peles labo pogu noklik??iniet uz vienuma Windows Update un p?c tam izv?ln? noklik??iniet uz S?kt.
 7. Atrodiet vienumu Darbstacija un p?rbaudiet vienuma Statuss v?rt?bu.
 8. Ja vienuma Statuss v?rt?ba ir Aptur?ts, ar peles labo pogu noklik??iniet uz vienuma Darbstacija un p?c tam izv?ln? noklik??iniet uz S?kt.
 9. Aizveriet vienumu Pakalpojumi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

4. metode. Windows Update a?enta lejupiel?de un instal??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lejupiel?d?jiet un instal?jiet Windows Update a?entu.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Update a?enta lejupiel?di, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
949104 Jaun?k?s Windows Update a?enta versijas ieg??ana atjaunin?jumu p?rvald?bai dator?
P?c Windows Update a?enta instal??anas m??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

5. metode. Autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojuma atk?rtota instal??ana dator? ar oper?t?jsist?mu Windows XP SP2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja lietojat datoru ar oper?t?jsist?mu Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2) un jums nav izdevies nov?rst probl?mu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Kop?jiet, iel?m?jiet (vai ierakstiet) t?l?k redzamo komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
  explorer
 3. Atrodiet t?l?k nor?d?to mapi.
  %windir% \inf
  Piez?me. Vietturis %windir% attiecas uz sist?mas mapes WINDOWS ce?u. Parasti sist?mas mapes WINDOWS ce?? ir C:\WINDOWS. Mape inf ir sl?pta. Lai skat?tu mapi inf, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz R?ki, noklik??iniet uz Mapes opcijas un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Skats.
  2. Saraksta Papildu iestat?jumi sada?? Sl?ptie faili un mapes noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes.
  3. Noklik??iniet uz Lietot un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Veiciet dubultklik??i uz mapes inf, ar peles labo pogu noklik??iniet uz au un p?c tam noklik??iniet uz Instal?t.
 5. Noklik??iniet uz P?rl?kot. Ja t?l?k nor?d?tie nosac?jumi attiecas uz jums, atrodiet mapi %windir% \ServicePackFiles\i386 un noklik??iniet uz t?s.
  • oper?t?jsist?ma Windows XP ar 2. servisa pakotni tika instal?ta, izmantojot oper?t?jsist?mas Windows XP ar 2. servisa pakotni instal??anas kompaktdisku, kur? SP2 bija ietverta pamata instal??anas proces?.
  • Oper?t?jsist?mas Windows XP 2. servisa pakotne tika lejupiel?d?ta Microsoft vietn? un p?c tam instal?ta.
  • oper?t?jsist?ma Windows XP ar 2. servisa pakotni bija ietverta datora komplekt?cij?.
  Piez?me. Ja dator? nav mapes ServicePackFiles, kop?jiet failus no oper?t?jsist?mas Windows XP 2. servisa pakotnes instal??anas kompaktdiska, ja tas ir pieejams.
 6. Noklik??iniet uz Labi, lai kop?tu failus.
 7. Mainiet datora iestat?jumu, lai netiktu r?d?ti sl?ptie faili un mapes. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  • Noklik??iniet uz R?ki, noklik??iniet uz Mapes opcijas un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Skats.
  • Saraksta Papildu iestat?jumi sada?? Sl?ptie faili un mapes noklik??iniet uz Ner?d?t sl?ptos failus un mapes.
  • Noklik??iniet uz Lietot un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 8. Restart?jiet datoru.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

6. metode. Windows ugunsm?ra labo?anas risin?juma izpilde

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai palaistu Windows ugunsm?ra labo?anas risin?jumu, noklik??iniet uz t?l?k redzam? Fix It att?la. Ja tiek par?d?ts dro??bas pazi?ojums, noklik??iniet uz Izpild?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 9810866
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsedVai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

Papildu resursi

Papildinform?ciju par k??du 0x80070424 skatiet t?l?k nor?d?taj?s Microsoft vietn?s.


Rekviz?ti

Raksta ID: 968002 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 7. marts - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows jaunin?jumi
 • Microsoft Update
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbfixme kbmsifixme kbcip KB968002

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com