คำอธิบายเกี่ยวกับ Forefront Security for SharePoint ที่ใช้งานกับ Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 967995 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายปัญหาเกี่ยวกับ Microsoft Forefront Security for SharePoint ซึ่งได้รับการแก้ไขใน Microsoft Forefront Security for SharePoint ที่ใช้งานกับ Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณลักษณะใหม่ใน Service Pack 3

 • Service Pack 3 จะรวมถึงคุณลักษณะใหม่ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับการปกป้องล่าสุดจากมัลแวร์โดยการขยายความสามารถในการปรับปรุงของ Forefront Server Security (FSS) คุณลักษณะนี้จะสามารถแจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีโปรแกรมสแกนภัยคุกคามแบบใหม่ที่พร้อมให้ใช้งานได้หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสแกนที่มีอยู่ตามแผนที่วางไว้ การแจ้งเตือนเหล่านี้จะชี้แนะให้ผู้ดูแลระบบทราบถึงวิธีดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมต่อโครงแบบของผลิตภัณฑ์ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลใช้ได้ การแจ้งเตือนดังกล่าวจะบันทึกอยู่ในรายการบันทึกเหตุการณ์ FSS สามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนให้ส่งทางอีเมลได้ผ่านทางกลุ่มการแจ้งเตือน "ผู้ดูแลระบบไวรัส" หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/th-th/forefront/dd940095.aspx
 • มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะใหม่ซึ่งปล่อยให้แฟ้มที่บีบอัดแล้วแต่มีขนาดใหญ่ส่งผ่านไปได้หากไม่สามารถสแกนแฟ้มนั้นได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Forefront Security for SharePoint ที่มี SP3 จะยังคงลบแฟ้มขนาดใหญ่ซึ่งเกินขีดจำกัดของขนาดอยู่ คุณจะต้องเพิ่มรายการรีจิสทรีคีย์ DWORD "SkipLargeCompressedFileDeletion" เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวใน Microsoft Knowledge Base:
  972072 Forefront Security for SharePoint จะตรวจพบว่าแฟ้มที่บีบอัดแล้วแต่มีขนาดใหญ่เป็น "CorruptedCompressed" แม้ว่าแฟ้มดังกล่าวจะไม่เสียหายก็ตาม
 • ขณะนี้ Forefront Security for SharePoint SP3 สนับสนุน Microsoft Office SharePoint Server 2007 Service Pack 2
 • มีการเพิ่มตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมสแกนแบบใหม่ดังต่อไปนี้สำหรับงานการสแกนแบบเวลาจริงและแบบด้วยตนเอง:
  • จำนวนโดยเฉลี่ยของข้อความที่สแกนต่อหนึ่งวินาทีด้วยโปรแกรมใดๆ
  • เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการสแกนข้อความด้วยโปรแกรมใดๆ

รายการปัญหาซึ่งได้รับการแก้ไข

Service Pack นี้จะแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้:
967996 ชื่อตัวกรองหายไปในการแจ้งเตือนคู่ที่ตรงกันของตัวกรองคำสำคัญใน Forefront Security for SharePoint
968117 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หน่วยความจำไม่เพียงพอ" ใน Forefront Security for SharePoint เมื่องานการสแกนแบบเวลาจริงกำลังสแกนเอกสาร

968112 คุณได้รับข้อความเตือนเมื่อคุณพยายามที่จะถอนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน Forefront Security for SharePoint
968166 ไม่ได้มีการปรับปรุงโปรแกรมสแกนตามที่คาดไว้ใน Forefront Security for SharePoint และมีการบันทึกข้อผิดพลาด "แยกแฟ้มไม่สำเร็จ" ลงในแฟ้ม ProgramLog.txt

968169 Forefront Security for SharePoint อาจจะตรวจพบว่าแฟ้ม 2007 Office มีไวรัส UnwritableCompressedFile

968231 คุณไม่สามารถกำหนดค่าการกรองใน Forefront Security for SharePoint ได้
968261 บริการ FSCController ใน Forefront Security for SharePoint หยุดตอบสนองหลังจากเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้ว และมีการปิดใช้งานการสแกนแบบเวลาจริง
968235 Forefront Security for SharePoint ตรวจหาแฟ้ม MP3 อย่างไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณใช้ประเภทแฟ้มที่เลือกในการสร้างตัวกรองแฟ้ม
968237 ไม่ได้มีการปรับปรุงโปรแกรมสแกนใน Forefront Security for SharePoint และมีการบันทึกข้อผิดพลาดลงในแฟ้ม ProgramLog.txt
968238 กระบวนการ GetEngineFiles.exe ลบแฟ้มบางแฟ้มออกอย่างไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ซึ่งกำลังใช้งาน Microsoft Forefront Security for SharePoint
968317 กระบวนการ FSCController.exe หยุดทำงานแล้วเริ่มใหม่ และการแจ้งเตือนอีเมลหยุดการทำงานใน Forefront Security for SharePoint
968989 การสแกนแบบด้วยตนเองและการสแกนแบบด่วนไม่ทำเครื่องหมายแฟ้ม .eml เป็นแฟ้ม "ExceedinglyNested" ใน Forefront Security for SharePoint
969043 Forefront Security for SharePoint ล้างข้อมูลเอกสารที่ติดไวรัสแม้ว่าไม่ได้เลือกตัวเลือก "พยายามที่จะล้างเอกสารที่ติดไวรัส" ใน SharePoint
969051 มีการบันทึกการตรวจหาแฟ้ม Office 2007 สองครั้งในบันทึก Forefront Security for SharePoint
970513 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หน่วยความจำไม่เพียงพอ" ใน Forefront Security for SharePoint
970607 คุณไม่สามารถเปิดใช้งานรายการตัวกรองคำสำคัญได้ภายหลังจากที่คุณปิดใช้งานรายการดังกล่าวแล้วใน Forefront Security for SharePoint
970676 เมื่องานการสแกนแบบด้วยตนเองตรวจพบคู่ที่ตรงกันของตัวกรองคำสำคัญแล้ว Forefront Security for SharePoint ส่งการแจ้งเตือนซึ่งมีข้อมูลการตรวจหาที่ไม่ถูกต้อง
970677 งานการสแกนแบบเวลาจริงอาจจะหมดเวลาหลายครั้ง แล้วทำงานล้มเหลวใน Forefront Security for SharePoint
968156 Forefront Security for SharePoint ไม่สามารถเริ่มต้นงานการสแกนแบบเวลาจริงได้เมื่อเริ่มต้นระบบ และมีการสร้างรหัสข้อผิดพลาด "0x80030020" และ "0x80030021" ขึ้นมา
968163 คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้มจากเว็บไซต์ SharePoint ได้เมื่อติดตั้ง Forefront Security for SharePoint แล้ว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก"
968164 คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเหมาะสมที่สุดใน Forefront Security for SharePoint ที่ใช้งานกับ Service Pack 3
968158 เครื่องมือ FSCDiag.exe ใน Forefront Security for SharePoint จะแสดงพร้อมท์ให้คุณเพิ่มเติมรุ่น "Exchange" แทนที่รุ่น "SharePoint"
968267 Forefront Security for SharePoint อาจจะตรวจหาสิ่งที่แนบอย่างไม่ถูกต้องในรูปแฟ้ม .rar
968268 ใน Forefront Security for SharePoint ข้อความการลบตามค่าเริ่มต้นบางข้อความอาจจะทำให้ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบสันนิษฐานอย่างผิดพลาดว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีการตรวจพบไวรัส
968154 กระบวนการ Getenginefiles.exe ใน Forefront Security for SharePoint หยุดตอบสนองและทำให้เกิดความล้มเหลวซึ่งอ้างอิงถึง "Bucket ID 766111704"
968155 Forefront Security for SharePoint บล็อกแฟ้ม 2007 Office ที่สมบูรณ์เมื่อมีข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้น
972072 Forefront Security for SharePoint จะตรวจพบว่าแฟ้มที่บีบอัดแล้วแต่มีขนาดใหญ่เป็น "CorruptedCompressed" แม้ว่าแฟ้มดังกล่าวจะไม่เสียหายก็ตาม
972074 Forefront Security for SharePoint ส่งคืนข้อผิดพลาดเมื่อสแกนแฟ้มที่บีบอัดแล้วแต่มีขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยแฟ้มขนาดเล็กมากมาย

ปัญหาที่ทราบ

หากคุณติดตั้ง Forefront Security for SharePoint 10.2.942.0 เป็นโปรแกรมปรับรุ่นบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีพาธของฐานข้อมูลและพาธการติดตั้งแตกต่างกัน คุณจะได้รับข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้:
Licensing: Could not fine ELI at ELI path (%Databasepath%\Engines\). Using install path (%InstallPath%)
Error: SybLicense: Could not load the cab file: (%InstallPath%)\EngineInfo.cab
หากคุณมีเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีค่าที่แตกต่างกันสำหรับการตั้งค่า DatabasePath และการตั้งค่า InstallPath ก่อนที่คุณจะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งนี้ คุณจะต้องแยกแฟ้ม EngineInfo.cab ออกด้วยตนเองจากชุดโปรแกรมติดตั้งดังกล่าว แล้วคัดลอกแฟ้มนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณในโฟลเดอร์ "%DatabasePath%\Engines" เนื่องจากมีแฟ้ม Engineinfo.cab ฝังอยู่ในแฟ้มปฏิบัติการของโปรแกรมติดตั้ง คุณจึงควรคัดลอก Setup.exe ไปยังตำแหน่งชั่วคราวบนดิสก์ แล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแยกเนื้อหาของแฟ้มดังกล่าวออกมา:
 1. เปิดหน้าต่าง พร้อมท์คำสั่ง
 2. พิมพ์ setup.exe /x แล้วกด ENTER
 3. เมื่อระบบขอให้คุณระบุพาธที่คุณต้องการแยกแฟ้มเหล่านี้ไปวางไว้ ให้พิมพ์ชื่อพาธนั้น แล้วคลิก ตกลง
 4. หลังจากแยกแฟ้ม Engineinfo.cab ออกมาแล้ว ให้คัดลอกแฟ้มนี้ไปยังโฟลเดอร์ %Database%\Engine ที่ถูกต้อง ตำแหน่งตามค่าเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์ %Database%\Engine จะเป็นดังต่อไปนี้:
  drive:\Program Files(x86)\Microsoft Forefront Security\SharePoint\Data\Engines
หมายเหตุ
 • พาธต่อไปนี้เป็นพาธฐานข้อมูลตามค่าเริ่มต้น: Drive:\Program Files(x86)\Microsoft Forefront Security\SharePoint\Data
 • พาธต่อไปนี้เป็นพาธการติดตั้งตามค่าเริ่มต้น: Drive:\ Program Files(x86)\Microsoft Forefront Security\SharePoint

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล Service Pack

หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Service Pack บน Windows Server 2008 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/th-th/library/cc901471(en-us).aspx

คำแนะนำในการติดตั้ง

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะหาใช้งานได้บน Microsoft Volume Licensing Services (MVLS):
https://licensing.microsoft.com/eLicense/L1033/Default.asp
รุ่นทดลองใช้ก็หาใช้งานได้บน Microsoft TechNet เช่นกัน:
Forefront Security for SharePoint SP3 - รุ่นทดลองใช้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้ง Service Pack นี้

ข้อมูลการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณจะต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากคุณใช้ Service Pack นี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

Service Pack นี้จะแทนที่ Service Pack และแพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ข้อมูลรีจิสทรี

หากต้องการใช้ Service Pack นี้ คุณไม่จำเป็นต้องกระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับรีจิสทรีนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 967995 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 3
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbinfo kbexpertiseinter KB967995

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com