Identifikator ?lanka: 967897 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Kada poku?ate da prika?ete neke Veb lokacije, Internet Explorer prestane sa radom ili da se ne odaziva.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, poku?ajte sa jednim od slede?ih metoda, redosledom kojim su navedeni.
Ru?no unesite pre?icu
Poku?ajte da otvorite problemati?nu Veb lokaciju tako ?to ?ete ru?no uneti pre?icu (Veb adresu), umesto klika na vezu do te lokacije. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na Veb lokaciju, a zatim izaberite stavku Kopiraj pre?icu.
 2. Nalepite pre?icu na traku sa adresama u programu Internet Explorer.
 3. Pritisnite taster Enter.
Kori??enje prikaza kompatibilnosti
Ako ne mo?ete ru?no da pristupite problemati?noj Veb lokaciji, poku?ajte vratite prikaz kompatibilnosti u programu Internet Explorer u neku od prethodnih verzija programa. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Pritisnite F12.

  Napomena otvara se okno ?Alatke za programere? na dnu prozora Internet Explorer.
 2. Na traci sa menijima u oknu ?Alatke za programere? izaberite re?im pregleda?a: IEx.

  Napomena U ovom imenu dugmeta, ?IEx? predstavlja stvari broj verzije postavke prikaza trenutnog pregleda?a.
 3. Na listi Re?im pregleda?a izaberite prethodnu verziju programa Internet Explorer.
 4. Pritisnite taster F12 da biste zatvorili okno ?Alatke za programere?.
Dodavanje pre?ice na listu bezbednih adresa
Ako izbor drugog prikaza pregleda?a ne re?i problem, poku?ajte da dodate pre?icu do problemati?ne Veb lokacije na listu bezbednih lokacija. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke prikaza kompatibilnosti.
 2. U prozoru Postavke prikaza kompatibilnosti, unesite pre?icu do problemati?ne Veb lokacije u polje Dodaj ovu Veb lokaciju, a zatim kliknite na dugme Dodaj.
 3. Kliknite na dugme Zatvori.
Kori??enje programa za re?avanje problema
Ako nijedan od prethodnih metoda ne re?e problem, probajte da pokrenete program za re?avanje mre?nih i Internet problema. Da biste ovo uradili, kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu mre?e (
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2679538
ili
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2679539
) na sistemskoj traci poslova kliknite na Re?avanje problema, a zatim izaberite Internet veze. Program za re?avanje problema ?e vam mo?da postaviti nekoliko pitanja ili ?e resetovati uobi?ajene postavke tokom ovog procesa. Ako pomo?u alatke za re?avanje mre?nih i Internet problema ne uspete da re?ite ovaj problem, prona?ite svoj problem u slede?oj listi:
Mogu da pristupim nekim Veb lokacijama, ali ne svim
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Re?i umesto mene
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Windows XP, Windows Vista i Windows 7
Izmenjene opcije programa Internet Explorer mogu biti razlog za?to ne mo?ete da prika?ete neke Veb stranice. Ako postavke programa Internet Explorer vratite na po?etne vrednosti, sve izmene ?e biti uklonjene, ali va?e omiljene lokacije i feedovi ne?e biti izbrisani. Da biste automatski vratili postavke programa Internet Explorer na po?etne vrednosti, pokrenite alatku za vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer. Kada budete upitani da li ?elite da pokrenete ili sa?uvate datoteku, kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Popravi?u sâm
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Windows 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite mi?, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Prona?i. Unesite Internet opcije u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 2. U rezultatima pretrage, izaberite ili dodirnite stavku Internet opcije. Dodirnite ili izaberite karticu Vi?e opcija, a zatim dodirnite stavku Vrati po?etne vrednosti? ili kliknite na nju

  Napomena:
  Potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbri?i li?ne postavke ako ?elite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavlja?e pretrage, akceleratore, mati?ne stranice, za?titu pra?enja i ActiveX filtriranje podataka.
 3. U prozoru ?Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer? dodirnite dugme ?Vrati po?etne vrednosti? ili kliknite na njega

  Napomena:
  Da biste izbrisali sve li?ne postavke, izaberite ili dodirnite polje za potvrdu za stavku Izbri?i li?ne postavke.
 4. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite da bi promene imale efekta.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Windows XP, Windows Vista i Windows 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


Video zapis: Vra?anje postavki u programu Internet Explorer 9 (video je na engleskom)


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=c989d6d8-f8f9-4cb5-a2f1-da6a7e89f18b VideoUrl=http://aka.ms/c3kzhf
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2

 1. Zatvorite sve programe uklju?uju?i i Internet Explorer.
 2. Ako koristite Windows XP, kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni. Unesite inetcpl.cpl u polje Otvori , a zatim pritisnite tasterEnter.

  Ako koristite Windows 7 ili Windows Vista, kliknite na dugmeStart . Unesite inetcpl.cpl u polje Prona?i, a zatim pritisnite taster Enter.

  Otvara se dijalog Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Vi?e opcija.
 4. U dijalogu Vrati po?etne vrednosti postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Vrati po?etne vrednosti. Zatim ponovo kliknite na dugme Vrati po?etne vrednosti.

  Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Izbri?i li?ne postavke ako ?elite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavlja?e pretrage, akceleratore, mati?ne stranice, za?titu pra?enja i ActiveX filtriranje podataka.
 5. Kada Internet Explorer 7 zavr?i sa vra?anjem po?etnih postavki, u dijalogu Vrati po?etne vrednosti postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Zatvori.
 6. Ponovo pokrenite Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Ako i dalje ne mo?ete da pristupite nekim Veb lokacijama, potra?ite pomo? od Microsoft zajednice na mre?i.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Ne mogu da pristupim Veb lokaciji banke i drugim bezbednim lokacijama.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Kada se pove?ete na bezbednu Veb lokaciju, Internet Explorer koristi ?ifrovani kanal koji koristi tehnologiju Secure Socket Layer (SSL) za ?ifrovanje transakcije. O?te?ene informacije u SSL protokolu mogu biti uzrok neispravnog u?itavanja Veb lokacija. Brisanjem SSL stanja mo?ete da re?ite ovaj problem. Da biste to uradili, pratite ove korake za svoju verziju operativnog sistema Windows.

Windows 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite mi?, pritisnite tastere Taster sa Windows logotipom + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Prona?i. Unesite Internet opcije u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 2. U rezultatima pretrage, izaberite ili dodirnite stavku Internet opcije. Dodirnite ili izaberite karticu Sadr?aj, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Obri?iSSL stanje.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Windows Vista i Windows 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

 1. Kliknite na dugme Start, u polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Internet Explorer.
 2. U programu Internet Explorer kliknite na meni Alatke i zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Sadr?aj, a zatim kliknite na dugme Obri?i SSL stanje.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Ako brisanjem SSL stanja ne re?ite ovaj problem, mo?da su postavke datuma i vremena na ra?unaru neta?ne. Neke bezbedne lokacije zahtevaju da datum i vreme na ra?unaru odgovaraju datumu i vremenu Veb lokacije. Da biste proverili datum i vreme, sledite ove korake za svoju verziju sistema Windows.

Windows 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite mi?, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Prona?i. Unesite datum i vreme u polje za pretragu, a zatim dodirnite ili kliknite na Postavke.
 2. U rezultatima pretrage dodirnite ili kliknite na Datum i vreme, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Promeni datum i vreme.
 3. U prozoru Postavke datuma i vremena podesite trenutni datum i vreme.
 4. Kliknite na dugme U redu, kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Windows Vista i Windows 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

 1. Na kontrolnoj tabli otvorite Datum i vreme. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte datum i vreme, a zatim u listi Programi izaberite stavku Datum i vreme.
 2. Kliknite na dugme Promeni datum i vreme.
 3. U dijalogu Postavke datuma i vremena izaberite ta?an datum i vreme.
 4. Kliknite dvaput na dugme U redu.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Ako i dalje ne mo?ete da pristupite bezbednim Veb lokacijama, potra?ite pomo? od Microsoft Community zajednice na mre?i.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Ne mogu da pristupim Veb lokaciji e-po?te niti da je koristim
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


Neta?ne postavke datuma i vremena na ra?unaru mogu biti uzrok problema pri pristupanju serverima Veb po?te. Proverite da li su postavke datuma i vremena ispravno pode?ene na ra?unaru. Da biste proverili datum i vreme, sledite ove korake za svoju verziju sistema Windows.
Windows 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite mi?, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Prona?i. Unesite datum i vreme u polje za pretragu, a zatim dodirnite ili kliknite na Postavke.
 2. U rezultatima pretrage dodirnite ili kliknite na Datum i vreme, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Promeni datum i vreme.
 3. U prozoru Postavke datuma i vremena podesite trenutni datum i vreme.
 4. Kliknite na dugme U redu, kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Windows Vista i Windows 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

 1. Na kontrolnoj tabli otvorite Datum i vreme. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2679540
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte datum i vreme, a zatim u listi Programi izaberite stavku Datum i vreme.
 2. Kliknite na dugme Promeni datum i vreme.
 3. U dijalogu Postavke datuma i vremena izaberite ta?an datum i vreme.
 4. Kliknite dvaput na dugme U redu.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Ako su postavke datuma i vremena na ra?unaru ispravne, problem mo?e biti u nekompatibilnim ili o?te?enim Internet Explorer dodacima. Mo?da ?ete mo?i da re?ite ovaj problem ako isklju?ite ove programske dodatke. Da biste automatski onemogu?ili listu poznatih nekompatibilnih dodataka, pokrenite alatku za popravku Internet Explorer dodataka. Kada budete upitani da li ?elite da pokrenete ili sa?uvate datoteku, kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku.

Ako programski dodatak Popravi ne re?i problem, promene na?injene na instalaciji programa Internet Explorer mo?da vas spre?avaju da vidite neke Veb lokacije. Postavke programa Internet Explorer mo?ete da vratite na po?etne vrednosti, sve izmene ?e biti uklonjene, ali va?e omiljene lokacije i feedovi ne?e biti izbrisani. Da biste automatski vratili postavke programa Internet Explorer na po?etne vrednosti, pokrenite alatku za vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer. Kada budete upitani da li ?elite da pokrenete ili sa?uvate datoteku, kliknite na Pokreni, a zatim pratite korake u ?arobnjaku.
Windows 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Onemogu?ite programske dodatke
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite mi?, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Prona?i. Unesite Internet opcije u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 2. U rezultatima pretrage, izaberite ili dodirnite stavku Internet opcije. Dodirnite ili kliknite na karticu Programi, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Upravljanje programskim dodacima.
 3. U prozoru Upravljanje programskim dodacima, dodirnite ili kliknite na padaju?u listu ispod Prika?i, a zatim dodirnite ili kliknite na Svi programski dodaci.
 4. Dodirnite ili kliknite na svaki programski dodatak,a zatim izaberite stavku Onemogu?i. Kada zavr?ite, kliknite na dugme U redu.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Vra?anje programa Internet Explorer na originalne postavke
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite mi?, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Prona?i. Unesite Internet opcije u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 2. U rezultatima pretrage, izaberite ili dodirnite stavku Internet opcije. Dodirnite ili izaberite karticu Vi?e opcija, a zatim dodirnite stavku Vrati po?etne vrednosti? ili kliknite na nju

  Napomena:
  Potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbri?i li?ne postavke ako ?elite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavlja?e pretrage, akceleratore, mati?ne stranice, za?titu pra?enja i ActiveX filtriranje podataka.
 3. U prozoru ?Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer? dodirnite dugme ?Vrati po?etne vrednosti? ili kliknite na njega

  Napomena:
  Da biste izbrisali sve li?ne postavke, izaberite ili dodirnite polje za potvrdu za stavku Izbri?i li?ne postavke.
 4. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite da bi promene imale efekta.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Windows 7 i Windows Vista
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft usluge za automatsko re?avanje problema: Do?lo je do pada ili zamrzavanja programa Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Ako i dalje ne mo?ete da pristupite bezbednim Veb lokacijama, potra?ite pomo? od Microsoft Community zajednice na mre?i.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Ne mogu da pristupim nijednoj Veb lokaciji
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako ne mo?ete da vidite ni jednu Veb lokaciju, verovatno niste povezani na Internet. Probajte da pokrenete program za re?avanje mre?nih i Internet problema. Da biste ovo uradili, kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu mre?e (
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2679538
ili
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2679539
) na sistemskoj traci poslova kliknite na Re?avanje problema, a zatim izaberite Internet veze. Program za re?avanje problema ?e vam mo?da postaviti nekoliko pitanja ili ?e resetovati uobi?ajene postavke tokom ovog procesa.

Ako su postavke datuma i vremena na ra?unaru ispravne, problem mo?e biti u nekompatibilnim ili o?te?enim Internet Explorer dodacima. Mo?da ?ete mo?i da re?ite ovaj problem ako isklju?ite ove programske dodatke. Da biste automatski onemogu?ili listu poznatih nekompatibilnih dodataka, pokrenite alatku za popravku Internet Explorer dodataka. Kada budete upitani da li ?elite da pokrenete ili sa?uvate datoteku, kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite ove korake u ?arobnjaku za svoju verziju sistema Windows.
Windows 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite mi?, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Prona?i. Unesite Re?avanje problema u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 2. Dodirnite ili kliknite na Re?avanje problema u oknu sa rezultatima pretrage.
 3. U prozoru ?Re?avanje problema?, dodirnite ili kliknite na Prika?i sve.
 4. Dodirnite ili kliknite na stavku Performanse programa Internet Explorer, a zatim u prozoruPerformanse programa Internet Explorer, dodirnite ili kliknite na Dalje.
 5. Sledite uputstva da biste pokrenuli program za re?avanje problema.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Windows Vista i Windows 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft usluge za automatsko re?avanje problema: Do?lo je do pada ili zamrzavanja programa Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2Ako programski dodatak Popravi ne re?i problem, promene na?injene na instalaciji programa Internet Explorer mo?da vas spre?avaju da vidite neke Veb lokacije. Postavke programa Internet Explorer mo?ete da vratite na po?etne vrednosti, sve izmene ?e biti uklonjene, ali va?e omiljene lokacije i feedovi ne?e biti izbrisani. Da biste automatski vratili postavke programa Internet Explorer na po?etne vrednosti, pokrenite alatku za vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer. Kada budete upitani da li ?elite da pokrenete ili sa?uvate datoteku, kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Ako i dalje ne mo?ete da pristupite Veb lokacijama, potra?ite pomo? od Microsoft Community zajednice na mre?i.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Reference

Ako i dalje ne mo?ete da pristupite nekim Veb lokacijama nakon ?to primenite re?enja iz ovog ?lanka, mo?ete da probate neki od slede?ih resursa da biste dobili dodatnu podr?ku.

Pomo? od Microsoft zajednice na mre?i:
Microsoft zajednica
Microsoft podr?ka:
Pomo?na podr?ka na mre?i
Dodatni Microsoft ?lanci na mre?i:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 967897 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Internet Explorer 10
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbhowto kbmatsfixme kbfixme kbcip KB967897

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com