Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n th?c hi?n m?t s? cho m?t ch? s? toàn b?-văn b?n l?n trong SQL Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 963659 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 s?a ch?a như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Tri?u ch?ng 1

Khi b?n th?c hi?n m?t s? cho m?t ch? s? toàn b?-văn b?n l?n trong Microsoft SQL Server 2008, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong t?p tin văn b?n đ?y đ? kí nh?p. S? l?n mà thông báo l?i này đư?c ghi l?i ph? thu?c vào kích thư?c lô tr? m?t. Ví d?, trên m?t máy tính 32-bit, kích thư?c lô là 1000, do đó, l?i đư?c ghi 999 l?n. Thông báo l?i tương t? như sau đây:
L?i ' 0x8004cb04: Danh sách t? trong b? nh? b? h?ng. Đi?u này là do m?t b? l?c b? l?i, wordbreaker, ho?c các thành ph?n l?p m?c ch? d?n.' x?y ra trong văn b?n đ?y đ? ch? s? dân cho b?ng ho?c l?p ch? d?ng xem m?c ' [smarsh].[dbo].[ArchiveMsgs]' (b?ng ho?c l?p ch? d?ng xem m?c ID ' 160719625', b? máy cơ s? d? li?u ID ' 7'), giá tr? văn b?n đ?y đ? key '291484087'. N? l?c s? đư?c th?c hi?n đ? l?p m?c ch? d?n l?i nó.
Sau khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, b?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau đ?i v?i kích thư?c lô tr? m?t:
<Date> <Time>spid28s l?i '0x80040e28' đ? x?y ra trong văn b?n đ?y đ? ch? s? dân cho b?ng ho?c l?p ch? d?ng xem m?c ' [smarsh].[dbo].[ArchiveMsgs]' (b?ng ho?c l?p ch? d?ng xem m?c ID ' 160719625', b? máy cơ s? d? li?u ID ' 7'), giá tr? văn b?n đ?y đ? key '199598211'. N? l?c s? đư?c th?c hi?n đ? l?p m?c ch? d?n l?i nó.</Time></Date>
Sau khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, b?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau đ?i v?i kích thư?c lô tr? m?t:
<Date> <Time>spid26s l?i ' 0x80043630: tr?nh daemon l?c MSFTEFD timed out cho m?t l? do không r?. Đi?u này có th? ch? ra m?t l?i trong m?t b? l?c, wordbreaker ho?c x? l? giao th?c.' x?y ra trong văn b?n đ?y đ? ch? s? dân cho b?ng ho?c l?p ch? d?ng xem m?c ' [smarsh].[dbo].[ArchiveMsgs]' (b?ng ho?c l?p ch? d?ng xem m?c ID ' 160719625', b? máy cơ s? d? li?u ID ' 7'), giá tr? văn b?n đ?y đ? key '14304130'. N? l?c s? đư?c th?c hi?n đ? l?p m?c ch? d?n l?i nó. </Time></Date>
Tri?u ch?ng 2

Ngoài ra, b?n có th? nh?n th?y r?ng quá tr?nh FDHOST.exe tr?c tr?c. Khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t truy v?n văn b?n đ?y đ? ho?c th?c hi?n m?t s? văn b?n đ?y đ?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau tr? l?i cho khách hàng.
Msg 30053, c?p 16, bang 102, d?ng 1
T? phá v? tính th?i gian cho chu?i truy v?n văn b?n đ?y đ?. Đi?u này có th? x?y ra n?u wordbreaker m?t m?t th?i gian dài đ? x? l? chu?i truy v?n văn b?n đ?y đ?, ho?c n?u m?t s? l?n các truy v?n đang ch?y trên máy ch?. Th? ch?y truy v?n m?t l?n n?a dư?i m?t t?i nh?.
Khi b?n ki?m tra các SQLFT * b?n ghi cho c?a hàng này, b?n có th? nh?n th?y thông báo l?i này:
L?i '0x80004005' x?y ra trong văn b?n đ?y đ? ch? s? dân cho b?ng ho?c l?p ch? d?ng xem m?c ' [DBNAME].[dbo].[TABLENAMe]' (b?ng ho?c l?p ch? d?ng xem m?c ID ' 1204001724', b? máy cơ s? d? li?u ID ' 5'), giá tr? văn b?n đ?y đ? key '4'. N? l?c s? đư?c th?c hi?n đ? l?p m?c ch? d?n l?i nó.
Khi b?n ki?m tra SQL Errorlog, b?n có th? nh?n th?y thông báo l?i này:
L?i: 30089, m?c đ? nghiêm tr?ng: 17, bang: 1.
Toàn b? l?c daemon máy ch? (FDHost) quá tr?nh đ? d?ng b?t thư?ng. Đi?u này có th? x?y ra n?u m?t c?u h?nh không chính xác ho?c tr?c tr?c ngôn ng? ph?n, ch?ng h?n như m?t wordbreaker, stemmer ho?c b? l?c đ? gây ra l?i irrecoverable trong ch? bi?n m?c ch? d?n ho?c truy v?n văn b?n đ?y đ?. Quá tr?nh này s? đư?c kh?i đ?ng l?i t? đ?ng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong giao ti?p gi?a các quá tr?nh Sqlservr.exe và quá tr?nh Fdhost.exe. Khi lô đư?c g?i t? quá tr?nh Sqlservr.exe tr?nh Fdhost.exe, đôi khi b? nh? chia s? ra bên ngoài (OSM), đó là b? nh? chia s? t? Sqlservr.exe đ? Fdhost.exe, đ? không đ? không gian đ? phù h?p v?i các c?t ti?p theo c?a m?t tài li?u. Khi đi?u này x?y ra, quá tr?nh Sqlservr.exe g?i thư đ? thông báo cho Fdhost.exe quá tr?nh đ? quá tr?nh t?t c? các d? li?u s?n có trong OSM. Trong khi quá tr?nh Fdhost.exe x? lí d? li?u, b? nh? chia s? trong nư?c (ISM), đó là b? nh? chia s? t? Fdhost.exe đ? Sqlservr.exe, có th? tr? thành đ?y đ?. Trong t?nh hu?ng này, quá tr?nh Fdhost.exe g?i thư "Tua l?i" đ? tr?nh Sqlservr.exe. Tin thư thoại này yêu c?u r?ng quá tr?nh Sqlservr.exe g?i l?i các tài li?u cu?i t? c?t đ?u tiên. Tuy nhiên, khi tr?nh Sqlservr.exe B?t đ?u đ? g?i tài li?u m?t l?n n?a, nó B?t đ?u t? c?t 2 thay v? c?t 1. Đi?u này gây ra các thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Gi?i pháp

Thông tin tích l?y C?p Nh?t cho các phiên b?n phát hành c?a SQL Server 2008

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4 cho phiên b?n phát hành c?a SQL Server 2008. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
963036 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
956909 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 đư?c phát hành

Thông tin tích l?y C?p Nh?t cho SQL Server 2008 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n đ? này đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
969099 Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, tăng kích thư?c ISM. Đ? làm đi?u này, đ?t c?u h?nh ISM_Size bi?n b?ng cách s? d?ng các th? t?c sp_fulltext_service lưu tr?.

Đ? hi?n th? giá tr? hi?n t?i:
sp_fulltext_service 'ism_size'

Đ? thay đ?i giá tr? 16:
sp_fulltext_service ' ism_size',@value=16

Lưu ?: B?n s? c?n ph?i kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? SQL Server cho thay đ?i này có hi?u l?c.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

V?n đ? này không ngăn c?n dân t? hoàn thành. Ch? s? văn b?n đ?y đ? có built-in th? l?i logic r?ng s? ti?p t?c th? l?i m?c th?t b?i cho đ?n khi nó thành công. V? v?y, b?n m?t cách an toàn có th? b? qua các thông báo l?i. Các ch? đư?c bi?t đ?n tiêu c?c tác d?ng ph? là r?ng nó có th? m?t nhi?u th?i gian hơn b?nh thư?ng cho ngư?i dân đ? hoàn thành và s? phát tri?n văn b?n đ?y đ? đăng tăng đáng k? cho các báo cáo l?i.

Th? l?i logic trong m? ngu?n gây ra m?t s? thành công cu?i cùng mà không có các tham nh?ng đ? m?c ch? d?n, m?c dù các thông báo l?i cho bi?t có th? tham nh?ng.

N?u b?n đang ch?y vào các tri?u ch?ng #2 mô t? ? trên, truy vấn tìm kiếm văn b?n đ?y đ? sau đó ho?c dân s? không làm vi?c, k? t? khi các thành ph?n FDHOST không ph?i là m?t nhà nư?c chính xác đ? ch?c năng và b?n s? c?n ph?i áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thêm v? cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008

Cho bi?t thêm thông tin v? nh?ng t?p tin đư?c thay đ?i, và các thông tin v? b?t k? đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng các gói C?p Nh?t tích lu? có ch?a hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
963036 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008

Thông tin thêm v? cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Cho bi?t thêm thông tin v? nh?ng t?p tin đư?c thay đ?i, và các thông tin v? b?t k? đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng các gói C?p Nh?t tích lu? có ch?a hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
969099 Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? danh sách xây d?ng có s?n sau khi phát hành SQL Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
956909SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 đư?c phát hành
Đ? bi?t thêm thông tin v? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 963659 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB963659 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 963659

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com