Máy ?o b? thi?u, ho?c l?i 0x800704C8, 0x80070037, ho?c 0x800703E3 x?y ra khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u ho?c t?o m?t máy ?o

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 961804 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u b?n là m?t khách hàng doanh nghi?p nh?, t?m thêm x? l? s? c? và h?c t?p t?i các H? tr? cho doanh nghi?p nh? web site.
Chú ?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp đ? th?p thi?t đ?t b?o m?t ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên m?t máy tính. B?n có th? th?c hi?n nh?ng thay đ?i này đ? làm vi?c xung quanh m?t v?n đ? c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n nên đánh giá nh?ng r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n các s?a l?i t?m này trong môi trư?ng đ?c bi?t c?a b?n. N?u b?n áp d?ng cách này, ph?i m?t b?t k? bư?c b? sung thích h?p đ? giúp b?o v? máy tính.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? t?o ra ho?c B?t đ?u m?t máy ?o Hyper-V trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Microsoft Hyper-V Server 2008 hay Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, b?n g?p m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây:
 • B?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:

  Thông báo l?i 1
  Thao tác yêu c?u không th? đư?c th?c hi?n vào m?t t?p tin v?i m?t ánh x? s? d?ng ph?n m?. (0x800704C8)
  Thông báo l?i 2
  VMName' Microsoft Synthetic Ethernet Port (trư?ng h?p ID {7E0DA81A-A7B4-4DFD-869F-37002C36D816}): th?t b?i đ? Power On v?i l?i 'tài nguyên m?ng đ? ch? đ?nh ho?c thi?t b? không c?n có s?n.' (0x80070037).
  Thông báo l?i 3
  Thao tác I/O đ? b? hu? b? v? m?t l?i ra ch? đ? ho?c m?t yêu c?u ?ng d?ng. (0x800703E3)
 • Máy ?o bi?n m?t kh?i bàn đi?u khi?n qu?n l? Hyper-V.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i ph?n m?m ch?ng vi-rút đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong vùng ph? huynh n?u ph?n quét th?i gian th?c đư?c c?u h?nh đ? theo d?i các t?p tin máy ?o Hyper-V.

Gi?i pháp

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
C?nh báo Cách này có th? làm cho m?t máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i ho?c các ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên s?a l?i t?m này nhưng đang cung c?p thông tin này đ? b?n có th? áp d?ng cách này theo cách riêng c?a b?n. S? d?ng cách này nguy cơ c?a riêng b?n. N?u h? th?ng hi?u su?t ho?c đ? ?n đ?nh c?a b?n đư?c c?i thi?n b?i các khuy?n ngh? đư?c th?c hi?n trong bài vi?t này, liên h? v?i đ?i l? ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n đ? đư?c hư?ng d?n ho?c cho m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a ph?n m?m ch?ng vi-rút. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 822158: Virus quét khuy?n ngh? cho doanh nghi?p máy tính đang ch?y hi?n đang h? tr? các phiên b?n c?a Windows


Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, c?u h?nh ph?n quét th?i gian th?c trong ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n đ? lo?i tr? các m?c tin thư thoại sau và t?p tin:
 • m?c tin thư thoại c?u h?nh máy ?o m?c đ?nh (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V)
 • Máy ?o tùy ch?nh c?u h?nh m?c tin thư thoại
 • m?c tin thư thoại ? c?ng ?o m?c đ?nh (C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual đ?a c?ng)
 • m?c tin thư thoại tu? ch?nh ổ đĩa c?ng ?o
 • Tùy ch?nh sao chép d? li?u m?c tin thư thoại, n?u b?n đang s? d?ng đ?ng g?i Hyper-V
 • m?c tin thư thoại ?nh ch?p
 • Vmms.exe (lưu ?: t?p tin này có th? đư?c c?u h?nh như là m?t quá tr?nh lo?i tr? trong ph?n m?m ch?ng vi-rút.)
 • Vmwp.exe (lưu ?: t?p tin này có th? đư?c c?u h?nh như là m?t quá tr?nh lo?i tr? trong ph?n m?m ch?ng vi-rút.)
Ngoài ra, khi b?n s? d?ng Live di chuy?n cùng v?i c?m chia s? kh?i lư?ng, lo?i tr? đư?ng CSV "C:\Clusterstorage" và t?t c? các m?c tin thư thoại con.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Ghi chú
 • N?u máy ?o là m?t tích t? bàn đi?u khi?n qu?n l? Hyper-V, b?n ph?i c?u h?nh lo?i tr? ch?ng vi-rút, và sau đó kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? qu?n l? máy ?o Hyper-V.
 • N?u b?n nh?n đư?c m? l?i 0x800704C8, t?p tin c?u h?nh máy ?o đ? có th? b? h?ng. N?u b?n nh?n đư?c l?i này, và b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? b?ng cách kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? qu?n l? máy ?o Hyper-V, máy ?o ph?i đư?c tái t?o ho?c khôi ph?c t? đ?ng g?i lưu.

Thông tin thêm

Đ? b?o v? máy ?o c?a b?n, chúng tôi khuyên r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m ch?ng vi-rút trong máy ?o.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các th?c ti?n t?t nh?t cho Hyper-V b?o m?t, h?y xem L?p k? ho?ch cho Hyper-V an ninh trên web site c?a Microsoft TechNet.

Thu?c tính

ID c?a bài: 961804 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Hyper-V Server 2008
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
T? khóa: 
kbhyperv kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB961804 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 961804

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com