Microsoft-beveiligingsadvies: Beveiligingsprobleem in SQL Server kan leiden tot uitvoering van externe code

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 961040 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

INLEIDING

Microsoft heeft een beveiligingsadvies uitgebracht over een beveiligingsprobleem in Microsoft SQL Server dat kan leiden tot de uitvoering van externe code. Dit beveiligingsadvies bevat aanvullende beveiligingsinformatie. Het beveiligingsadvies kunt u vinden op de volgende website van Microsoft:
http://www.microsoft.com/netherlands/technet/security/advisory/961040.mspx
Dit artikel bevat een VB-script dat u kunt gebruiken om een tijdelijke oplossing te implementeren op alle actieve exemplaren van SQL Server op een lokale computer.

VOORBEELD VAN EEN VB-SCRIPT DAT U KUNT GEBRUIKEN OM DE TIJDELIJKE OPLOSSING TE IMPLEMENTEREN

Met dit VB-script kunt u de machtiging Uitvoeren weigeren voor de publieke rol op de uitgebreide opgeslagen procedure sp_replwritetovarbin op alle getroffen versies van SQL Server die op de lokale computer actief zijn.

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met de ondersteuningsmedewerkers van Microsoft voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Deze medewerkers zullen de voorbeelden echter niet aanpassen om extra functionaliteit toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen.

Kopieer deze code naar een tekstbestand, sla het bestand op met de bestandsnaamextensie .vbs en voer het script vervolgens uit met behulp van CScript.exe. Het script doorloopt de actieve exemplaren van SQL Server op de lokale computer en implementeert de tijdelijke oplossing op de getroffen versies. U moet voor elk exemplaar van SQL Server lid zijn van de rol sysadmin om de oplossing te kunnen implementeren. Als u geen Windows-account hebt dat lid is van de rol sysadmin op alle getroffen servers waarop SQL Server actief is, moet u dit script mogelijk vanaf meerdere accounts uitvoeren. Als u op Windows Server 2008 of Windows Vista gebruik maakt van een Windows-beheerdersaccount dat lid is van de rol sysadmin, moet u dit script uitvoeren vanaf een opdrachtprompt met verhoogde rechten.
'*************************************************************************************
'Beschrijving: Dit script doorloopt alle actieve versies van SQL Server
'      en weigert machtiging voor uitvoeren op sp_replwritetovarbin voor publiek
'      op alle getroffen versies.
'      DIT IS EEN TIJDELIJKE OPLOSSING DIE NIET MOET WORDEN GEBRUIKT INDIEN
'      EEN BEVEILIGINGSUPDATE IS GELEVERD EN GEÏNSTALLEERD.
'*************************************************************************************

OPTION EXPLICIT
ON ERROR RESUME NEXT

* Constante waarden
CONST EXIT_SUCCESS    = 0
CONST EXIT_FAILURE    = 1
CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1
CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"
CONST STDREGPROV     = "stdregprov"
CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
CONST REG_MULTI_SZ    = 7
CONST REG_SZ       = 1
CONST adCmdText     = 1


Call VBMain()

Function VBMain()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount
  VBMain = EXIT_SUCCESS
  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then
    WScript.Quit EXIT_FAILURE
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances) Then 
    WScript.Echo "INFO: Er zijn geen exemplaren aanwezig."
    VBMain = EXIT_NOINSTANCES
    Exit Function
  End If

  For i = 0 To TotalCount-1
    strInstance = sInstances(i,0)
    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)
    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "FOUT: Kan de oplossing niet implementeren op " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF
      VBMain = EXIT_FAILURE
    End If
  Next
	
  WScript.Echo "INFO: Verwerking van alle actieve SQL-exemplaren is voltooid."
End Function

Function GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances1, sInstances2, i
  Dim instCount1, instCount2
  GetInstances = FALSE

  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then
    WScript.Echo "FOUT: Lezen van op de machine geïnstalleerde SQL-exemplaren is mislukt."
    Exit Function
  End If

  sInstances2 = NULL
  If IsOs64Bit() = TRUE Then
    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then
      WScript.Echo "FOUT: Lezen van op de machine geïnstalleerde SQL-exemplaren is mislukt."
      Exit Function
    End If
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then 
    WScript.Echo "INFO: Geen exemplaren aanwezig."
    WScript.Quit EXIT_SUCCESS
  End If
    
  instCount1 = 0
  instCount2 = 0 
  TotalCount = 0
  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then
    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1
    TotalCount = instCount1
  End If
    
  If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then
    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1
    TotalCount = TotalCount + instCount2
  End If

  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)
  if instCount1 > 0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances1)
      sInstances(i,0) = sInstances1(i)
      sInstances(i,1) = True
    Next
  End If
  If instCount2 >0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances2)
      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)
      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE
    Next
  End If
  GetInstances = TRUE
End Function


Function ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT

  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1
  Dim strCommand, strConn
  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix

  ' Retourwaarde initialiseren
  ApplyFix = FALSE
  
  strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"
  ' Foutcontrole met opzet weggelaten om de code kort te houden
  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")
  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")
  
  ' Verbinding met de hoofddatabase openen
  objConn.Open strConn 
  If ErrorOccurred("Fout: Kan geen verbinding maken met " + strInstance) Then
    Set objConn = Nothing
    Exit Function
  End If

  ' Versie valideren voordat de correctie wordt geïmplementeerd
  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"
  objCmd.ActiveConnection = objConn
  objCmd.CommandType = adCmdText
  objCmd.CommandText = strCommand
  	
  Set objRS = objCmd.Execute()
  If ErrorOccurred("FOUT: Kan """ + strCommand + """ niet uitvoeren op " + strInstance) = TRUE Then
    objConn.Close()
    Set objConn = Nothing
    ApplyFix = FALSE
    Exit Function  
  End If

  strBuildVersion = objRS("version")
  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))

  bApplyFix = FALSE
  ' Oplossing alleen implementeren voor versies van SQL 2000 en SQL 2005 (RTM, SP1 and SP2)
  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then
    bApplyFix = TRUE
  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then
    bApplyFix = TRUE
  End If 
	
  If bApplyFix = TRUE Then
    strCommand = "uitvoeren weigeren op sp_replwritetovarbin voor publiek"
    objCmd1.ActiveConnection = objConn
    objCmd1.CommandType = adCmdText
    objCmd1.CommandText = strCommand
    Set objRS1 = objCmd1.Execute()
    If ErrorOccurred("FOUT: Kan """ + strCommand + """ niet uitvoeren op " + strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "INFO: De tijdelijke oplossing is met succes geïmplementeerd op " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF
      ApplyFix = TRUE
    End If
  Else
    WScript.Echo "INFO: Het verzamelen van informatie voor " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") wordt overgeslagen omdat dit exemplaar geen beveiligingsprobleem heeft." + vbCRLF
    ApplyFix = TRUE
  End If

  objConn.Close()
  Set objConn = Nothing
  Set objCmd = Nothing
  Set objCmd1 = Nothing
  Set objRS = Nothing
  Set objRS1 = Nothing
End Function

Private Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
	
  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx
  Dim sMultiStrings, lRc
  GetRegValue = TRUE

  ' Verbinden met WMI en een object ophalen voor klasse STDREGPROV.
  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
  If b32bit = TRUE Then
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
  Else
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
  End If
  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")
  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)
  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)
  If ErrorOccurred("FOUT: Kan geen verbinding maken met WMI-naamruimte " + DEFAULTNAMESPACE) Then
    GetRegValue = FALSE
    Exit Function
  End If 

  lRc = 0
  Select Case iValueType
    ' Het gaat ons alleen maar om REG_MULTI_SZ
    Case REG_MULTI_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)
      strValue = sMultiStrings
    Case REG_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)
    Case Else
      GetRegValue = FALSE
  End Select

  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then
    GetRegValue = TRUE
    strValue = ""
  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then
    GetRegValue = FALSE
  End If
  
  Set objLocator = Nothing
  Set objServices = Nothing
  Set objRegistry = Nothing
End Function

Function IsEmptyNull(sCheck)
  IsEmptyNull = FALSE
  If IsObject(sCheck) Then Exit Function
  If IsArray(sCheck) Then Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUE
End Function

Private Function ErrorOccurred (ByVal strIn)
  If Err.Number <> 0 Then
    WScript.Echo strIn
    WScript.Echo "FOUT: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description
    Err.Clear
    ErrorOccurred = TRUE
  Else
    ErrorOccurred = FALSE
  End If
End Function

Function IsOs64Bit()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
  
  Dim objProc
  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")
  If objProc.Architecture = 0 Then
    IsOs64Bit = FALSE
  Else
    IsOs64Bit = TRUE
  End If
End Function

Function GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT 

  Dim objServices, objClusters, objCluster
  Dim strMacName, isEmpty
  Dim strKey, strInstID
  
  GetFullInstance = TRUE
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then
    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"
    Exit Function
  End if

  strMacName = ""
  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")

  ' Queryclusterservice
  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")
  isEmpty = TRUE
  If Err.Number = 0 Then
    For each objCluster in objClusters
      isEmpty = FALSE
    Next
  End If

  Set objServices = Nothing
  Set objClusters = Nothing

  If isEmpty = TRUE Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If
  
  ' Als we dit punt bereiken, betekent dit dat de machine een geclusterd knooppunt is.
  ' We bevragen het register om te bepalen of het SQL-exemplaar al dan niet geclusterd is.
  ' Zoek voor SQL 2000 de volgende waarde op
  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\Cluster
  ' ClusterName
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  ' We proberen de registerwaarde op voor 2005/2008-exemplaren te zoeken
  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL
  ' RegValue = InstanceName
  strInstID = ""
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strInstID, "") = 0 Then
    ' Als deze sleutel niet bestaat, ga dan terug als een lokaal exemplaar van SQL 2000
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strMacName, "") = 0 Then
    strMacName = "."
  End If

  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
End Function

Function BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)
  Dim strPrefix
  
  strPrefix = ""
  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then
    strPrefix = "lpc:"
  End If
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName
  Else
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName
  End if
End Function
Als u meer informatie wilt over CScript.exe, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490887.aspx
Opmerking Wij adviseren om dit script niet te gebruiken als er een beveiligingsupdate is geleverd en u deze hebt geïnstalleerd.

BEKENDE PROBLEMEN DIE ZICH KUNNEN VOORDOEN WANNEER U DIT SCRIPT UITVOERT

Probleem 1

Wanneer u het script uitvoert, krijgt u de volgende foutmelding:
FOUT: Kan "uitvoeren weigeren op sp_replwritetovarbin voor publiek" niet uitvoeren op <instancename>
FOUT: 0x-2147217900 - Kan het object 'sp_replwritetovarbin' niet vinden, omdat het niet bestaat of omdat u geen machtiging heeft.
FOUT: Kan de tijdelijke oplossing niet implementeren op <instancename>.

Oorzaak 1

U krijgt deze foutmelding als u niet beschikt over de machtigingen die zijn vereist om de wijziging te implementeren. Deze foutmelding geeft aan dat u zich hebt kunnen aanmelden op de instance '<instancename>'.

Deze foutmelding doet zich meestal voor bij SQL Server Express, waarin de groep 'Ingebouwd\Gebruikers' standaard een login op de database heeft. Deze groep is echter geen lid van de groep sysadmin.

Deze foutmelding kan zich ook voordoen als u de procedure sp_replwritetovarbin hebt genegeerd. Dit was de aanbeveling in een rapport van derden. Wij adviseren om de opgeslagen procedure niet te negeren. Wij adviseren om, in plaats daarvan, deze oplossing te implementeren.

Oplossing 1

Zorg ervoor dat het account waarmee u verbinding maakt, lid is van de rol sysadmin op dat exemplaar van de database. Als het account geen lid is, moet u de gebruiker waarmee u verbinding maakt, toevoegen aan de rol sysadmin, of een ander gebruikersaccount kiezen. Voor SQL Server 2005 en eerder is de groep 'Ingebouwd\Administrators' standaard lid van de rol sysadmin. Als u dit script uitvoert op Windows Vista of op Windows Server 2008, moet u er voor zorgen dat u het uitvoert vanaf een opdrachtprompt met verhoogde rechten.

Probleem 2

Wanneer u dit script uitvoert in SQL Server 2005, krijgt u de volgende foutmelding:
Fout: Kan geen verbinding maken met <instancename>
FOUT: 0x-2147217843 - Aanmelden mislukt voor gebruiker '<user>'.
FOUT: Kan de tijdelijke oplossing niet implementeren op <instancename>.

Oorzaak 2

U krijgt deze foutmelding als u geen verbinding kunt maken met het exemplaar '<instancename>' hoewel dit exemplaar wel bestaat.

Deze foutmelding doet zich meestal voor als u verbinding maakt met exemplaren van Windows Internal Database of Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). In het algemeen zijn er geen gebruikersaccounts die kunnen worden aangemeld op deze databases.

Oplossing 2

Zorg er voor dat het account waarmee u het script uitvoert, op de database wordt aangemeld als lid van de rol sysadmin.

Het is niet aan te bevelen om individuele gebruikers toe te voegen aan de databases van Windows Internal Database en Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Als u dit doet, kunnen de toegevoegde gebruikers de normale werking van deze databases verstoren. Zorg er in dit geval voor dat u verbinding maakt vanaf een account dat lid is van de rol sysadmin. De groep 'Ingebouwd\Administrators' in Windows is in SQL Server 2005 en eerdere versies meestal standaard lid van de rol sysadmin. Als u dit script uitvoert op Windows Vista of Windows Server 2008, moet u er voor zorgen dat u het uitvoert vanaf een opdrachtprompt met verhoogde rechten.

Probleem 3

Mogelijk ziet u een exemplaar van een database met de naam MICROSOFT##SSEE. U hebt deze database echter niet geïnstalleerd.

Oorzaak 3

Deze database is de Windows Internal Database, ook bekend als 'SQL Server Embedded Edition' of soms als 'Windows Internal Database' of 'Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows).' Deze wordt geïnstalleerd bij sommige Microsoft-producten, waaronder SharePoint Services.

Oplossing 3

Het script met de tijdelijke oplossing is zo ontworpen, dat het ook werkt met de Windows Internal Database. Er is geen actie van uw kant nodig.

Sommige toepassingen verwijderen de Windows Internal Database niet wanneer zij worden verwijderd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het verwijderen van de Windows Internal Database:
920277 De Windows Internal Database wordt niet weergegeven in het hulpprogramma Software en wordt niet verwijderd wanneer u Windows SharePoint Services 3.0 van uw computer verwijdert. (Het Engels)

Probleem 4

Wanneer u het script uitvoert, krijgt u de volgende foutmelding:
Fout: Kan geen verbinding maken met .\<instancename>
FOUT: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]De SQL-server bestaat niet of de toegang tot de server is geweigerd.

Oorzaak 4

U krijgt deze foutmelding als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
 • U hebt een 32-bits versie van SQL Server 2000 geïnstalleerd op een x64-bits besturingssysteem.
 • U hebt een 64-bits versie van SQL Server 2005 of van SQL Server 2008 geïnstalleerd op de computer.
Deze foutmelding doet zich voor wanneer het script gebruik maakt van de 64-bits versie van het bestand dbmslpcn.dll. Deze versie kan niet communiceren met de WoW-exemplaren van SQL Server 2000.

Oplossing 4

Gebruik de 32-bits versie van het bestand cscript.exe uit de map %WINDOWS%\SysWOW64 om het script op te starten. Hiermee wordt de 32-bits versie geladen van het bestand dbmslpcn.dll, dat WoW-exemplaren kan detecteren.

Referenties

Als u meer informatie wilt over het bepalen van de SQL Server-versie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
321185 De versie en editie van SQL Server bepalen (Het Engels)

Meer informatie

De volgende tabel vermeldt belangrijke technische aanpassingen van dit artikel. Het revisienummer en de datum van de laatste revisie in dit artikel kunnen wijzen op minder belangrijke inhoudelijke of structurele wijzigingen die niet in deze tabel zijn opgenomen.
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
DatumRevisies
31-dec-2008Bevat een bijgewerkt script dat failover-clusteringexemplaren van SQL Server detecteert.
30-dec-2008Bevat een bijgewerkt script dat 32-bits versies van SQL Server detecteert die worden uitgevoerd op 64-bits versies van Windows.

Eigenschappen

Artikel ID: 961040 - Laatste beoordeling: dinsdag 6 januari 2009 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows Internal Database
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 op de volgende platformen
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
Trefwoorden: 
kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com