Mô t? danh sách tính tương thích xem trong Windows Internet Explorer 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 960321 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi ngư?i dùng cài đ?t Windows Internet Explorer 8, h? có m?t s? l?a ch?n v? ch?n trong danh sách trang web s? đư?c hi?n th? trong giao di?n tương thích. Kh? năng tương thích xem s? giúp làm cho các trang Web đư?c thi?t k? cho các tr?nh duy?t c? hơn cái nh?n t?t hơn trong Internet Explorer 8.

Chú ý Các trang web đư?c li?t kê trong danh sách tương thích xem đáp ?ng thông tin ph?n h?i t? các khách hàng khác c?a Internet Explorer 8. C? th?, thông tin ph?n h?i d?a trên các trang web âm lư?ng cao mà ngư?i dùng khác đ? nh?p vào các Kh? năng tương thích xem nút. Danh sách này C?p nh?t t? đ?ng và giúp ngư?i s? d?ng không ph?i là hi?u bi?t trang Web có m?t kinh nghi?m t?t hơn v?i các trang Web mà không đư?c Internet Explorer 8-s?n sàng.

Đ? có đư?c kh? năng tương thích xem danh sách, h?y truy c?p trang web Microsoft Windows sau đây:
http://update.microsoft.com
http://support.Microsoft.com/kB/2598845

THÔNG TIN THÊM

Các trang web trong danh sách đư?c d?a trên các tiêu chí khách quan đư?c áp d?ng cho các d? li?u t? xa và các kênh h? tr? s?n ph?m. Ví d?, thêm vào các trang web hàng đ?u trên toàn th? gi?i, chúng tôi xác đ?nh lư?ng l?n trên m?t cơ s? trư?ng c?a th? trư?ng. Các trang web hàng đ?u t?i m?t trong nh?ng vùng c?a th? gi?i có th? là r?t th?p trên danh sách trang web hàng đ?u trên toàn th? gi?i. Nhưng các trang web r?t quan tr?ng đ? bao g?m cho nh?ng khách hàng trong khu v?c đó.

Chúng tôi thu th?p d? li?u sau t? ngư?i s? d?ng Internet Explorer 8 Beta:
  • Tên mi?n c?p cao nh?t c?a các trang Web
  • Cho dù nh?ng ngư?i s? d?ng đ? ch?n kh? năng tương thích xem trong khi h? đang truy c?p vào trang web đó
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem chính sách b?o m?t Internet Explorer 8. Chúng tôi thư?ng xuyên s? đánh giá l?i hay không đ? cung c?p danh sách này cho ngư?i dùng ? t?t c?.

Chúng tôi ti?p c?n v?i các trang web đó trong danh sách đ? đ?m b?o r?ng các qu?n tr? viên trang web bi?t nh?ng kinh nghi?m c?a h? truy c?p Internet Explorer 8 đ? theo m?c đ?nh và các qu?n tr? viên trang web bi?t nh?ng g? các bư?c các trang web có th? làm đ? c?i thi?n kinh nghi?m. Cùng lúc ?y, chúng tôi c?ng cho bi?t các qu?n tr? viên trang web đó, chúng tôi có thêm trang web c?a h? vào danh sách tính tương thích xem này, và chúng tôi cung c?p hư?ng d?n v? làm th? nào các trang web có th? ch?n không tham gia. N?u m?t tên mi?n thông báo cho Microsoft đó vi?c ch?n ra, chúng tôi lo?i b? các trang web t? danh sách t?i C?p nh?t danh sách theo l?ch tr?nh ti?p theo.

Ngư?i dùng có th? làm cho m?t s? l?a ch?n v? danh sách trong th?i gian đ?u tiên ch?y kinh nghi?m c?a Internet Explorer và c?ng trong các Thi?t đ?t xem kh? năng tương thích h?p tho?i. Theo m?c đ?nh, trong kinh nghi?m ch?y đ?u tiên, không ph?i các Express tùy ch?n c?ng không ph?i các Tu? ch?nh tùy ch?n đư?c ch?n, và ngư?i dùng ph?i ch?n m?t trong các tùy ch?n này. Các Thi?t đ?t xem kh? năng tương thích h?p tho?i ph?n ánh s? l?a ch?n c?a ngư?i dùng, và ngư?i dùng có th? b?t ho?c t?t C?p Nh?t c?a danh sách b?t k? lúc nào.

B?n c?p nh?t danh sách có s?n gói c?p nh?t Windows, chính xác như C?p Nh?t b?o m?t Internet Explorer. Các s?n ph?m bao g?m m?t danh sách tr?ng. Danh sách các gói tách bi?t các b?n c?p nh?t b?o m?t, nhưng vi?c phát hành b?n c?p nh?t danh sách gói có cùng m?t l?ch tr?nh. Thông thư?ng, danh sách đư?c c?p nh?t m?i hai tháng. M?c tiêu c?a chúng tôi là cung c?p d? đoán b?ng cách làm theo m?t l?ch tr?nh phát hành b?n C?p Nh?t thư?ng xuyên, đư?c bi?t đ?n.

M?i cài đ?t khách hàng nh?n đư?c danh sách trong lúc thi?t l?p Internet Explorer. Theo m?c đ?nh, h?p ki?m tra ch?n, và l?a ch?n này đi?u khi?n l?ch tr?nh cho vi?c t?i xu?ng b?n C?p Nh?t. L?ch tr?nh này đ? t?i v? làm cho ch?c ch?n r?ng Internet Explorer có các bit m?i nh?t và l?n nh?t trên ch?y đ?u tiên. Trong Internet Explorer 8, tính năng này t?i v? và cài đ?t các b?n c?p nh?t b?o m?t và c?p nh?t danh sách tính tương thích c?a Microsoft. Sau khi cài đ?t, Internet Explorer khách hàng nh?n đư?c C?p Nh?t vào danh sách, d?a vào các thi?t đ?t Windows Update trên máy khách. Gói đư?c phân lo?i là "Khuy?n cáo" trên Windows Vista và "ưu tiên cao trên Windows XP. Ngư?i s? d?ng xóa các Cài đ?t C?p Nh?t ki?m tra h?p trong lúc thi?t l?p Internet Explorer nh?n đư?c danh sách Microsoft ch? thông qua Windows Update. Trong c? hai trư?ng h?p, các b?n C?p Nh?t đư?c ch? đư?c th?c hi?n có s?n khi "Cài đ?t C?p Nh?t" tính năng đư?c kích ho?t. M?t l?n n?a, các Cài đ?t C?p Nh?t h?p ki?m tra là trong h?p tho?i ch?y đ?u tiên ho?c trong vi?c Thi?t đ?t xem kh? năng tương thích h?p tho?i.

Khách hàng doanh nghi?p ngư?i ch?y Windows Server C?p Nh?t d?ch v? (WSUS) và ph?n m?m qu?n l? khác có th? ki?m soát t?i xu?ng và cài đ?t các gói. Khách hàng doanh nghi?p c?ng có th? s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm đ? cung c?p cho ngư?i dùng c?a h? danh sách b? sung các trang web s? đư?c hi?n th? trong d?ng xem kh? năng tương thích. Ngoài ra, các khách hàng khác th? ki?m soát t?i xu?ng và cài đ?t nh?ng gói b?ng cách ch?n đ? cài đ?t ch? C?p Nh?t Internet Explorer mà đư?c đánh d?u là "Quan tr?ng."

Khi ngư?i dùng duy?t đ?n m?t trang Web, và danh sách này là ho?t đ?ng, Internet Explorer s? ki?m tra danh sách đ? xác đ?nh li?u các trang web s? đư?c hi?n th? trong giao di?n tương thích. N?u danh sách bao g?m các trang web, Internet Explorer s? d?ng kh? năng tương thích xem, như là n?u ngư?i dùng đ? nh?p vào các Kh? năng tương thích xem nút. N?u danh sách không bao g?m các trang web, Internet Explorer s? d?ng b?t k? thi?t l?p các trang web ch? ra trong n?i dung c?a nó. Và ch? c?n như v?i các trang Web trên dân cư ngư?i dùng kh? năng tương thích xem danh sách, s? hi?n di?n c?a m?t <meta> t? khóa / tiêu đ? HTTP s? ưu tiên hơn các ch? đ? tương thích xem. Ví d?, h?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • M?t trang web đư?c bao g?m trong danh sách tương thích xem.
  • Các trang web nào công vi?c r?t l?n và t?n d?ng kh? năng Internet Explorer 8.
  • Các trang web bây gi? mu?n Internet Explorer 8 s? d?ng ch? đ? nh?t các tiêu chu?n tuân th?.
Trong trư?ng h?p này, các trang web có th? ch? ra r?ng nó mu?n s? d?ng ch? đ? nh?t các tiêu chu?n tuân th?, và các trang web có th? ghi đè kh? năng tương thích xem danh sách.

Ngoài ra, các Thi?t đ?t xem kh? năng tương thích h?p tho?i hi?n th? ch? nh?ng m?c trong danh sách ngư?i dùng dân cư. Đ? xem n?i dung c?a danh sách đang ho?t đ?ng, ngư?i dùng có th? duy?t t?p tin sau đây t? thanh đ?a ch? Internet Explorer:
res://iecompat.dll/iecompatdata.xml

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? kh? năng tương thích xem danh sách, ho?c đ? yêu c?u trang web c?a b?n đư?c g? b? kh?i danh sách hi?n t?i, xem tài li?u "S? hi?u bi?t the Compatibility View List". Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/dd567845 (VS.85) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 960321 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows Internet Explorer 8
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbmt KB960321 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:960321

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com