T.bao li: Dich vu cn thit "T ng Cp nht" (WUAUSERV) khng c khi ng hoc Dich vu Chuyn Thng minh Nn (BITS) bi v hiu hoa. Li 0x8DDD0...

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 959894 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Ngun: H tr cua Microsoft

NHANH CHONG XY DNG

NHANH CHONG XY DNG CAC BAI VIT CUNG CP THNG TIN TRC TIP T TRUNG TM H TR CUA MICROSOFT. THNG TIN CO TRONG TAI LIU NAY C TAO RA NHM TRA LI CAC CHU MI XUT HIN HOC DUY NHT HOC NHM MUC ICH B SUNG CHO THNG TIN C S KIN THC KHAC.
Khi ban c gng quet tim hoc tai xung cac ban cp nht t Web site Microsoft Windows Update hoc t Web site Microsoft Update, ban co th nhn c thng bao li tng t nh mt trong cac thng bao sau:

Windows Update a gp li va khng th hin thi trang yu cu. Dich vu cn thit "T ng Cp nht" (WUAUSERV) khng c khi ng hoc Dich vu Chuyn Thng minh Nn (BITS) bi v hiu hoa.
Li 0x8DDD0018

-hoc-

May chu khng th tim thy URI yu cu (Ma inh danh Tai nguyn Thng nht)
Li 0x80244019


-hoc-


Khng th khi ng dich vu vi dich vu bi v hiu hoa hoc dich vu khng co cac thit bi c kich hoat lin kt vi no.
Li 0x80070422

Ngoai ra, Dich vu Cp nht T ng co th bi v hiu hoa hoc khng chay trn h thng cua ban. Ban cung khng th Bt va khi ng Dich vu Cp nht T ng.

Nguyn nhn

S c nay co th xay ra nu Cp nht T ng bi v hiu hoa trn h thng cua ban hoc nu Dich vu Chuyn Thng minh Nn (BITS) hin khng ang chay.

Chu y: Mt s phn mm chng Vi-rut va Phn mm c hai co th v hiu hoa Dich vu Cp nht T ng va gy ra s c nay. Xem phn Thng tin thm cui bai vit nay bit cac bin th a xac inh gy ra s c.bit thm thng tin chi tit v nhng ma li nay, hay xem phn Thng tin thm sau trong bai vit nay.

Giai phap

khc phuc s c nay, s dung cac phng phap sau, bt u t phng phap 1.

Phng phap 1: Tai xung va chay Cng cu Loai bo Phn mm Nguy him (MSRT), sau o kim tra am bao cac dich vu cn thit ang chay

Tai xung va chay MSRT mi nht cho h thng cua ban, cng cu sn co cho cac h thng 32 bit va 64 bit. Cng cu nay kim tra cac may tinh Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 va Windows Server 2003 va giup loai bo cac mi ly nhim t phn mm c hai cu th, ph binbao gm ca Blaster, Sasser va Mydoom. Sau khi chay cng cu MSRT, ban cn i n phng phap 3 am bao rng cac dich vu cn thit ang chay trn h thng trc khi ban c cai t lai cac ban cp nht.

tai xung phin ban 32 bit cua Cng cu Loai bo Phn mm Nguy him, bm vao y.

tai xung phin ban 64 bit cua Cng cu Loai bo Phn mm Nguy him, bm vao y

bit thm thng tin v Cng cu Loai bo Phn mm Nguy him, bm vao lin kt bn di xem bai vit trn web site cua Microsoft.


KB890830 Cng cu Loai bo Phn mm Nguy him cua Microsoft Windows giup loai bo phn mm nguy him cu th, ph bin khoi may tinh ang chay Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP hoc Windows 2000


Quan trong Sau khi chay cng cu MSRT, ban cn i n phng phap 3 am bao rng cac dich vu cn thit ang chay trn h thng trc khi ban c cai t lai cac ban cp nht.

Phng phap 2: Khi ng lai may tinh Ch An toan, sau o quet h thng tim cac mi ly nhim Vi-rut hoc Phn mm c hai co th xay ra

Khi ng may tinh Ch An toan, sau o chay phn mm chng vi-rut trn may tinh quet tim va loai bo bt ky mi ly nhim Vi-rut va Phn mm c hai nao co th xay ra. Sau khi quet h thng tim cac mi ly nhim Vi-rut va Phn mm c hai, ban cn i n phng phap 3 am bao rng cac dich vu cn thit ang chay trn h thng trc khi ban c cai t lai cac ban cp nht.

quet may tinh tim vi-rut, ban phai cai t chng trinh chng vi-rut trn may tinh. Nu ban cha cai t chng trinh chng vi-rut, ban co th s dung trinh quet an toan Windows Live min phi quet may tinh. chay trinh quet an toan Windows Live, bm vao lin kt bn di truy cp website cua Microsoft.

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/products/security-essentials

Chu y: bit thm thng tin v cach chay Trinh quet An toan min phi Ch An toan, bm vao lin kt bn di truy cp web site cua Microsoft.

968091 (Trang nay co th co bng ting Anh)Cach cai t Trinh quet An toan min phi cua Microsoft va quet may tinh Ch An toan

Chu y: Qua trinh quet may tinh co th mt nhiu thi gian va i khi may tinh co th ong bng hoc khng hoat ng. Vui long cho phep qua trinh quet hoan tt thanh cng.

Ban cung co th tai xung ban sao t website sau cua Microsoft:

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/products/security-essentials

Cach quet may tinh va loai bo vi-rut khac nhau i vi tng chng trinh chng vi-rut. Ban nn xem trong h thng Tr giup cua chng trinh chng vi-rut bit cac bc v cach loai bo vi-rut. Thng thng, ban co th tim thy cac bc cho chng trinh chng vi-rut trn Internet. tim cac bc, go "quet vi-rut" va sau o la tn cua chng trinh chng vi-rut vao cng cu tim kim yu thich cua ban ri bm Tim kim.

Quan trong Sau khi chay cng cu MSRT, ban cn i n phng phap 3 am bao rng cac dich vu cn thit ang chay trn h thng trc khi ban c cai t lai cac ban cp nht.

Phng phap 3: Xac minh rng cac dich vu cn thit c cu hinh ung va ang chay

Xac minh rng cac dich vu cn thit tai xung va cai t cp nht c cu hinh ung va ang chay trn may tinh, sau o th tai xung va cai t cp nht mt ln na.


c chung ti am bao rng cac dich vu cn thit c cu hinh ung va ang chay giup ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? giup ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Sau o, bm vao Chay trong hp thoai Tai tp xung va lam theo cac bc trong thut si Fix it.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50814


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?


i vi Microsoft Windows 2000, Windows XP hoc Windows Server 2003, hay lam theo cac bc sau:

am bao rng cac dich vu cn thit c cu hinh ung va ang chay, hay lam theo cac bc sau:

1. Bm Bt u, bm Chay, nhp services.msc, sau o bm OK.

2. B?m p vo Dich vu Chuyn Thng minh Nn.

3. Trong hp Kiu khi ng , bm Thu cng, sau o bm Ap dung.

4. Trn tab ng nhp, xac minh rng dich vu c kich hoat trong mi cu hinh phn cng a lit k

5. Trn tab Chung, bm Bt u.

6. Bm up vao dich vu Nht ky S kin

7. am bao rng Kiu khi ng c t thanh T ng

8. Nu Trang thai khi ng lit k a dng, bm vao Khi ng , sau o bm OK.

9. Bm up vao dich vu Cp nht T ng.

10. am bao rng Kiu khi ng c t thanh T ng.

12. Nu Trang thai khi ng lit k a dng, bm vao Khi ng , sau o bm OK.

13 ong ca s Dich vu va th cai t lai cac ban cp nht Windows.


i vi Windows Vista va Windows Server 2008, lam theo cac bc lit k bn di:

am bao rng cac dich vu cn thit sn co va ang chay, hay lam theo cac bc sau:

1. Bm Bt u, go services.msc vao vung vn ban Bt u Tim kim, sau o bm services.msc trong danh sach chng trinh. Nu ban c nhc mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay go mt khu hoc bm vao Tip tuc.

2. B?m p vo Dich vu Chuyn Thng minh Nn.

3. Trong hp Kiu khi ng , bm Thu cng, sau o bm Ap dung.

4. Trn tab ng nhp, xac minh rng dich vu c kich hoat trong mi cu hinh phn cng a lit k

5. Trn tab Chung, bm Bt u.

6. Bm up vao dich vu Nht ky S kin Windows

7. am bao rng Kiu khi ng c t thanh T ng

8. Nu Trang thai khi ng lit k a dng, bm vao Khi ng , sau o bm OK.

9. Bm up vao dich vu Windows Update.

10. am bao rng Kiu khi ng c t thanh T ng.

12. Nu Trang thai khi ng lit k a dng, bm vao Khi ng , sau o bm OK.

13. Bm up vao Dich vu Cp phep Phn mm.

14. am bao rng Kiu khi ng c t thanh T ng.

15. Nu Trang thai khi ng lit k a dng, bm vao Khi ng , sau o bm OK.

16. ong ca s Dich vu va th cai t lai cac ban cp nht Windows.

Chu y: Nu sau khi lam theo cac bc trong Phng phap 1 va Phng phap 3 va thy rng ban vn khng th tai xung va cp nht cac ban cai t, ban cn phai quay lai va lam theo cac bc trong Phng phap 2 khc phuc s c. Nhng bc nay s dung phn mm quet Vi-rut va Phn mm c hai hin a c cai t hoc Trinh quet An toan Microsoft Security Essentials trong khi chay may tinh Ch An toan khc phuc s c.


Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi th email cho chung ti.

TI NGUYN B? SUNG

Cach nhn h tr co lin quan n bao mt va vi-rut may tinhDanh cho Hoa Ky va Canada

Nhom an toan may tinh sn sang h tr cac vn lin quan n vi-rut may tinh va vn bao mt khac trong sut 24 gi mt ngay Hoa Ky va Canada.


co c h tr v vi-rut may tinh va h tr lin quan n bao mt, lam theo nhng bc sau:

Ban phai am bao rng ban a chay phn mm chng vi-rut va phn mm loai bo phn mm gian ip a c cp nht trn may tinh bi nhim vi-rut trc khi lin h vi ky s tr giup.bit thm thng tin v cach ly ban quet an toan may tinh min phi, hay truy cp trang Web sau cua Microsoft:

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/products/security-essentials

bit thm thng tin v phn mm chng gian ip, ghe thm Web site sau cua Microsoft:

http://www.microsoft.com/security/pc-security/spyware-prevent.aspx
Hay goi 1-866-PCSAFETY hoc goi 1-866-727-2338 lin h h tr bao mt.Danh cho cac ia im bn ngoai Bc Mynhn h tr v vi-rut may tinh va cac vn lin quan n bao mt danh cho cac ia im bn ngoai Bc My, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4

Thng tin thm


Hin tng ma khach hang thy khi bi anh hng bi hoat ng Trojan nay thay i tuy theo h iu hanh va Trojan co lin quan. Tinh hung Chung cho cac s c nay da trn Phin ban Windows va nh sau:

Windows XP, Windows Server 2003


Co th gp phai li 0x8DDD0018 trong khi quet hoc tai xung Ban cp nht.Ma Li: 0x8DDD0018

Chui Li: ErrorAUDisabled

M ta Li Trang web:M t? l?i cho l?i ny: Chng trinh phat ra lnh nhng dai lnh khng ung. y la li tra v t May chu Windows Update cho bit rng May khach Windows Update khng c cu hinh nhn cac ban cp nht t ng.Tinh hung 1: Cp nht T ng co th khng bt.Co mt s trng hp ma hin tng nay biu thi:

1. Ngi dung co th nhn thy rng Cp nht T ng khng c kich hoat.

2. Trung tm Bao mt Windows co th canh bao ngi dung rng Cp nht T ng khng c kich hoat.

3. Phn mm Bao mt nh Microsoft Security Essentials co th thng bao cho ngi dung rng Cp nht T ng khng c kich hoat.

4. Khi Cp nht T ng bi v hiu hoa, ba trong s cac dich vu cn thit bi v hiu hoa, (Dich vu Chuyn Thng minh Nn (BITS), dich vu Nht ky S kin va dich vu Cp nht T ng). Khi ngi dung c kich hoat ba dich vu nay bng cach t dich vu thanh t ng; dich vu BITS va dich vu Nht ky S kin co th c t lai, tuy nhin dich vu Cp nht T ng cho bit li S kin 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED - Dich vu khng th khi ng vi dich vu bi v hiu hoa hoc dich vu khng co cac thit bi c kich hoat lin kt vi no).CHU Y: Ngi dung thng se bt Cp nht T ng; tuy nhin, ngi dung co th khng bit rng Cp nht T ng co th a c bt bi ng dung ma AU EULA kich hoat thc hin vic nay nhm am bao rng h thng vn duy tri cp nht cac ban va Bao mt mi nht.Tinh hung 2: Cp nht T ng co th tip tuc ttNgi dung co th kich hoat lai Cp nht T ng nhng sau khi h thng c khi ng lai, thit t Cp nht T ng lai bi v hiu hoa. Hin tng nay xay ra khi Trojan v hiu hoa thit t Cp nht T ng vn con trn may va tr nn hoat ng khi khi ng lai.Windows Vista & Windows Server 2008Tinh hung 1: Li 0x80244019 nhn c trong khi c Tai xung Cp nhtMa li: 0x80244019

Chui Li: SUS_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND

M ta Trang thai Http 407 - xac thc proxy bt bucKhi b?n c? g?ng t?i xung b?n c?p nh?t, ban nhn c li: May chu khng th tim thy URI yu cu (Ma inh danh Tai nguyn Thng nht). URI nay thng lin kt vi thit t tng la hoc proxy khng ung. Trong s c nay, co ve nh Trojan co y gy can tr giai phap tn cho Trang web Cp nht. Mt vi du (mc du khng tng quan vi S c AU) se la Trojan DNSChanger (Trojan:Win32/Dnschanger).

Tinh hung 2: Li khi Tai xung Ban cp nht 0x80070422.Ma Li: 0x80070422

Chui Li: ERROR_SERVICE_DISABLED

M ta Dich vu cha c bt uKhi c gng kt ni Windows Update, ngi dung co th nhn c li 0x80070422 (ERROR_SERVICE_DISABLED - Dich vu cha c bt u). Li nay cho bit rng Dich vu Chuyn Thng minh Nn (BITS), dich vu Nht ky S kin va Dich vu Cp nht T ng cn c t thanh T ng. Dich vu BITS va Dich vu Nht ky S kin co th c t lai; tuy nhin, Dich vu Cp nht T ng gp li 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED - Dich vu khng th bt u vi dich vu bi v hiu hoa hoc dich vu khng co cac thit bi c kich hoat lin kt vi no).Mt s ngi dung cung co th gp phai s c Dich vu Cp phep Phn mm khng bt u bt k quyn cua ngi dung cao n mc nao.Nht ky S kin co th hin thi li sau:Li ng dung

Dich vu Cp phep Phn mm khng bt u c. hr=0xD0000022, [2, 4] Trinh lp lich Kich hoat Giy phep (SLUINotify.dll) tht bai vi ma li sau:0xC0000022

Cp nht T ng co th a bi v hiu hoa bi Vi-rut hoc Phn mm c haiMt s phn mm chng Vi-rut va Phn mm c hai co th v hiu hoa Dich vu Cp nht T ng va gy ra s c nay.

Mm bnh a bit se gy ra hoat ng nay:

TrojanDownloader:Win32/Zlob Family

Trojan:Win32/vundo.gen!T

Trojan:Win32/Vundo.gen!R

Trojan:Win32/Vundo.gen!E

Su: Win32/Conflicker.BSu: Win32/Conflicker.CChu y: bit thm thng tin v Vi-rut hoc Phn mm c hai, bm vao muc xem thng tin trong web site cua Microsoft.

xem thng tin v cac mi e doa vi-rut va phn mm c hai hang u, bm vao lin kt bn di truy cp trang web trn web site cua Microsoft.

Phat hin Mi e doa Hang u


tim kim thng tin v cac mi ly nhim Vi-rut va Phn mm c hai khac, bm vao lin kt bn di truy cp trang web trn web site cua Microsoft.

Trung tm Phong chng Phn mm c hai cua Microsoft

MIN TR TRACH NHIM

MICROSOFT VA/HOC NHA CUNG CP CUA MICROSOFT KHNG TUYN B HOC BAO AM V TINH PHU HP, TIN CY HOC TINH CHINH XAC V THNG TIN CO TRONG TAI LIU VA CAC HOA LIN QUAN C NG TRN WEBSITE NAY (GOI LA TAI LIU) VI BT KY MUC ICH NAO. TAI LIU CO TH THIU CHINH XAC V MT KY THUT HOC CO LI IN N VA CO TH C SA I BT C LUC NAO MA KHNG CN THNG BAO.

PHAM VI CHO PHEP TI A CUA LUT AP DUNG, MICROSOFT VA/HOC NHA CUNG CP CUA MICROSOFT MIN TR TRACH NHIM VA LOAI TR TT CA CAC TUYN B, BAO AM VA IU KIN CHO DU LA RO RANG, NGU Y HAY THEO LUT INH, BAO GM NHNG KHNG GII HAN CAC TUYN B, BAO AM HOC IU KIN V QUYN S HU, S KHNG VI PHAM, IU KIN HOC CHT LNG THOA MAN, KHA NNG BAN SAN PHM VA TINH PHU HP CHO MT MUC ICH CU TH CO NU TRONG TAI LIU NAY.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 959894 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Hai 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? kha:
kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme KB959894

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com