Thông báo l?i khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t gi?y ch?ng nh?n b?ng cách s? d?ng qu?n l? IIS 7.0: "Không th? t?m th?y các yêu c?u ch?ng ch? liên k?t v?i t?p ch?ng ch? này"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 959216 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t ch?ng ch? t? m?t t?p tin PKCS #7 b?ng cách s? d?ng qu?n l? Internet Information Services (IIS) 7,0, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Thông báo l?i 1
Không th? t?m th?y các yêu c?u ch?ng ch? liên k?t v?i t?p ch?ng ch? này. Yêu c?u ch?ng ch? ph?i đư?c hoàn t?t trên máy tính mà nó đư?c t?o ra.
Thông báo l?i 2
Đ? có l?i trong khi th?c hi?n thao tác này
Thông tin chi ti?t: CertEnroll::CX509Enrollment::p_InstallResponse: ASN1 x?u th? giá tr? đ? g?p. 0X8009310B (ASN:276)
Lưu ?  Ch?ng ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng m?c dù thông báo l?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? qu?n l? IIS th?c hi?n m?t ho?t đ?ng tra c?u đ? t?m m?t tên thân thi?n c?a ch?ng ch? trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Tuy nhiên, m? th?c hi?n ho?t đ?ng tra c?u này b? l? này trư?ng h?p c? th?, và không bi?t làm th? nào đ? l?y tên thân thi?n c?a m?t gi?y ch?ng nh?n trong m?t t?p tin PKCS #7. V? v?y, vi?c tra c?u không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y thêm m?t tên thân thi?n vào gi?y ch?ng nh?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Run, lo?i certmgr.MMC, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. B?m chu?tT?p tin, b?m vào Thêm/lo?i b? kho?ng-in.
 3. Ch?n Gi?y ch?ng nh?n, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Ch?n Trương m?c máy tính, và nh?p vàoTi?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 5. B?m chu?tOk.
 6. M? r?ng Gi?y ch?ng nh?n (máy tính c?c b?), vàCá nhân, và sau đó Gi?y ch?ng nh?n.
 7. B?m chu?t ph?i vào ch?ng ch?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 8. Ch?nh s?a các tên thân thi?n l?nh v?c.

Thông tin thêm

V?n đ? này d? ki?n s? đư?c gi?i quy?t trong Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 3.

Thu?c tính

ID c?a bài: 959216 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 7.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbnomt kbmt KB959216 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 959216

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com