Pravljenje rezervne kopije Hyper-V virtuelnih ma?ina sa nadre?ene particije na ra?unaru zasnovanom na sistemu Windows Server 2008 pomo?u alatke Windows Server Backup

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 958662 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Opis problema

Ovaj ?lanak opisuje pravljenje rezervne kopije Hyper-V virtuelnih ma?ina sa nadre?ene particije na ra?unaru zasnovanom na sistemu Windows Server 2008 pomo?u alatke Windows Server Backup.

Da biste mogli da napravite rezervnu kopiju Hyper-V virtuelnih ma?ina sa nadre?ene particije u sistemu Windows Server 2008 pomo?u alatke Windows Server Backup, morate registrovati Microsoft Hyper-V VSS modul za generisanje podataka u okviru alatke Windows Server Backup.

Da bismo umesto vas registrovali Microsoft Hyper-V VSS modul za generisanje podataka u okviru alatke Windows Server Backup, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami registrovali Microsoft Hyper-V VSS modul za generisanje podataka u okviru alatke Windows Server Backup, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da bi se Microsoft Hyper-V VSS modul za generisanje podataka automatski registrovao u okviru alatke Windows Server Backup, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50211Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste registrovali Hyper-V VSS modul za generisanje podataka u okviru alatke Windows Server Backup, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i klju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku CurrentVersion, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 4. Otkucajte WindowsServerBackup, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku WindowsServerBackup, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 6. Otkucajte Application Support, a zatim pritisnite taster ENTER.
 7. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Application Support, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 8. Otkucajte {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}, a zatim pritisnite taster ENTER.
 9. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Vrednost niske.
 10. Otkucajte Application Identifier, a zatim pritisnite taster ENTER.
 11. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Application Identifier, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 12. U polju Podaci o vrednosti otkucajte Hyper-V, a zatim kliknite na dugme U redu.
 13. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Vi?e informacija o pravljenju rezervnih kopija Hyper-V virtuelne ma?ine

Pravljenje rezervne kopije virtuelnih ma?ina pomo?u alatke Windows Server Backup

 • Kada pravite rezervnu kopiju virtuelnih ma?ina, morate da napravite rezervnu kopiju svih volumena koji hostuju datoteke za virtuelnu ma?inu, uklju?uju?i datoteku ?InitialStore.xml? (podrazumevano u fascikli ?C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V?), kao i volumena koji sadr?e VHD-ove i XML konfiguracione datoteke. Na primer, ako su konfiguracione datoteke virtuelne ma?ine uskladi?tene na volumenu D:, datoteke virtuelnog ?vrstog diska virtuelne ma?ine uskladi?tene su na volumenu E:, a datoteka ?InitialStore.xml? je uskladi?tena na volumenu C:, morate da napravite rezervnu kopiju volumena C:, D: i E: .
 • Virtuelne ma?ine na kojima nisu instalirane usluge integracije bi?e postavljene u sa?uvano stanje tokom kreiranja VSS snimka.
 • Virtuelne ma?ine koje rade pod operativnim sistemima koji ne podr?avaju VSS, na primer Microsoft Windows 2000 ili Windows XP, bi?e postavljene u sa?uvano stanje tokom kreiranja VSS snimka.
 • Rezervne kopije moraju da se prave van mre?e za virtuelne ma?ine koje sadr?e dinami?ke diskove.
Napomena: Windows Server Backup ne podr?ava pravljenje rezervnih kopija Hyper-V virtuelnih ma?ina na volumenima za deljenje klastera (CSV volumeni).

Vra?anje virtuelnih ma?ina u prethodno stanje pomo?u alatke Windows Server Backup

Da biste virtuelne ma?ine vratili u prethodno stanje, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Windows Server Backup u okviru stavke ?Administrativne alatke?.
 2. U meniju Radnje izaberite stavku Oporavi.
 3. Izaberite server sa kojeg ?elite da oporavite podatke, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite datum i vreme za koje ?elite da izvr?ite vra?anje u prethodno stanje, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Izaberite tip oporavka Aplikacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Izaberite stavku Hyper-V, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 7. Izaberite lokaciju vra?anja u prethodno stanje i kliknite na dugme Dalje.
 8. Kliknite na dugme Oporavi da biste zapo?eli proces vra?anja u prethodno stanje.
Napomena Svi volumeni koji hostuju datoteke za virtuelnu ma?inu bi?e vra?eni u prethodno stanje. Pomo?u alatke Windows Server Backup nije mogu?e vratiti pojedina?ne virtuelne ma?ina u prethodno stanje.

Virtuelne ma?ine koje sadr?e dva ili vi?e snimaka ne?e biti vra?ene u prethodno stanje. Da biste re?ili ovaj problem, sledite slede?e korake:
 1. Pokrenite Hyper-V Manager u okviru stavke ?Administrativne alatke?.
 2. Izbri?ite virtuelnu ma?inu koja nije vra?ena u prethodno stanje.
 3. Pokrenite Windows Server Backup u okviru stavke ?Administrativne alatke?.
 4. U meniju Radnje izaberite stavku Oporavi.
 5. Izaberite server sa kojeg ?elite da oporavite podatke, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Izaberite datum i vreme za koje ?elite da izvr?ite vra?anje u prethodno stanje, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 7. Izaberite tip oporavka Datoteke i fascikle, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. Izaberite direktorijum u kojem su uskladi?teni snimci, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Snimci se podrazumevano nalaze u slede?em direktorijumu:
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots
 9. Izaberite lokaciju na kojoj snimci treba da se vrate u prethodno stanje, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 10. Kliknite na dugme Oporavi da biste zapo?eli proces vra?anja u prethodno stanje.
 11. Kada se vra?anje u prethodno stanje zavr?i, izvr?ite drugo vra?anje u prethodno stanje. Me?utim, koristite tip oporavka Aplikacije i izaberite stavku Hyper-V da biste na ispravan na?in vratili virtuelne ma?ine u prethodno stanje.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 958662 - Poslednji pregled: 11. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Klju?ne re?i: 
kbhyperv kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbbackup kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB958662

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com