Kaip naudojant ?Windows Server Backup? sukurti atsargin? ?Hyper-V? virtuali?j? ma?in? kopij? i? pagrindinio skaidinio, esan?io kompiuteryje su ?Windows Server 2008?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 958662 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Problemos apra?ymas

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudojant ?Windows Server Backup? sukurti atsargin? ?Hyper-V? virtuali?j? ma?in? kopij? i? pagrindinio skaidinio, esan?io kompiuteryje su ?Windows Server 2008?.

Jei norite sukurti ?Hyper-V? virtuali?j? ma?in? kopij? i? pagrindinio ?Windows Server 2008? skaidinio naudodami ?Windows Server Backup?, programoje ?Windows Server Backup? turite u?registruoti ?Microsoft Hyper-V? VSS ra?ytuv?.

Jei norite, kad ?Microsoft Hyper-V? VSS ra?ytuv? programoje ?Windows Server Backup? u?registruotume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?Microsoft Hyper-V? VSS ra?ytuv? programoje ?Windows Server Backup? norite u?registruoti patys, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami ?Microsoft Hyper-V? VSS ra?ytuv? programoje ?Windows Server Backup? u?registruoti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50211Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem???

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Nor?dami ?Hyper-V? VSS ra?ytuv? u?registruoti programoje ?Windows Server Backup?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite CurrentVersion, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite Raktas.
 4. ?veskite WindowsServerBackup, tada paspauskite ENTER.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite WindowsServerBackup, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite Raktas.
 6. ?veskite Programos palaikymas, tada paspauskite ENTER.
 7. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Programos palaikymas, nukreipkite ?ymikl? ? Naujas, tada spustel?kite Raktas.
 8. ?veskite {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}, tada paspauskite ENTER.
 9. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite Eilut?s reik?m?.
 10. ?veskite programos identifikatori?, tada paspauskite ENTER.
 11. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Programos identifikatorius, tada spustel?kite Keisti.
 12. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite Hyper-V, tada spustel?kite Gerai.
 13. Meniu Failas spustel?kite Baigti.

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, ?io straipsnio galite nebeskaityti. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.

Daugiau informacijos apie ?Hyper-V? virtualiosios ma?inos atsargines kopijas

Virtuali?j? ma?in? atsargini? kopij? k?rimas naudojant ?Windows Server Backup?

 • Kurdami atsargin? virtuali?j? ma?in? kopij? turite nukopijuoti visus tomus, kuriuose yra virtualiosios ma?inos fail?, ?skaitant fail? ?InitialStore.xml? (pagal numatytuosius parametrus esant? C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V), ir tom? (-us), kuriuose yra VHD ir konfig?racijos XML failai. Pavyzd?iui, jei virtualiosios ma?inos konfig?racijos failai yra saugomi tome D:, virtualiosios ma?inos stand?iojo disko (VHD) failai yra saugomi tome E:, o failas ?InitialStore.xml? yra saugomas tome C:, turite sukurti C:, D: ir E: tom? atsargines kopijas.
 • Kol bus kuriama VSS momentin? kopija, virtualiosios ma?inos, kuriose n?ra ?diegt? integravimo tarnyb?, bus perjungtos ? ?ra?yt?j? b?sen?.
 • Kol bus kuriama VSS momentin? kopija, virtualiosios ma?inos, kuriose veikia VSS nepalaikan?ios operacin?s sistemos, pavyzd?iui, ?Microsoft Windows 2000? arba ?Windows XP?, bus perjungtos ? ?ra?yt?j? b?sen?.
 • Virtuali?j? ma?in?, kuriose yra dinamini? disk?, atsargin?s kopijos turi b?ti kuriamos neprisijungus.
Pastaba: programa ?Windows Server Backup? nepalaiko ?Hyper-V? virtuali?j? ma?in? atsarginio kopijavimo sankaupose bendrinamuose tomuose (CSV tomuose).

Virtuali?j? ma?in? atk?rimas naudojant ?Windows Server Backup?

Nor?dami atkurti virtuali?sias ma?inas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite program? ?Windows Server Backup? naudodami administravimo ?rankius.
 2. Meniu Veiksmai spustel?kite Atkurti.
 3. Pasirinkite server?, kurio duomenis norite atkurti, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Pasirinkite norimos atkurti atsargin?s kopijos dat? ir laik?, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Pasirinkite atk?rimo tip? Programos, tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Pasirinkite Hyper-V, tada spustel?kite Pirmyn.
 7. Pasirinkite atk?rimo viet?, tada spustel?kite Pirmyn.
 8. Spustel?kite Atkurti, kad prad?tum?te atk?rimo proces?.
Pastaba Bus atkurti visi tomai, kuriuose saugomi virtualiosios ma?inos failai. Naudodami ?Windows Server Backup? atskir? virtuali?j? ma?in? negalima atkurti.

Virtualiosios ma?inos, kuriose yra dvi ar daugiau momentini? kopij?, nebus atkurtos. Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Hyper-V? tvarkytuv? naudodami administravimo ?rankius.
 2. Panaikinkite neatkurt? virtuali?j? ma?in?.
 3. Paleiskite program? ?Windows Server Backup? naudodami administravimo ?rankius.
 4. Meniu Veiksmai spustel?kite Atkurti.
 5. Pasirinkite server?, kurio duomenis norite atkurti, tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Pasirinkite norimos atkurti atsargin?s kopijos dat? ir laik?, tada spustel?kite Pirmyn.
 7. Pasirinkite atk?rimo tip? Failai ir aplankai, tada spustel?kite Pirmyn.
 8. Pasirinkite katalog?, kuriame norite saugoti momentines kopijas, tada spustel?kite Pirmyn.

  Pastaba Pagal numatytuosius parametrus momentin?s kopijos saugomos ?iame kataloge:
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots
 9. Pasirinkite viet?, kurioje momentin?s kopijos tur?t? b?ti saugomos, tada spustel?kite Pirmyn.
 10. Spustel?kite Atkurti, kad prad?tum?te atk?rimo proces?.
 11. Pasibaigus vienam atk?rimui atlikite kit?. Ta?iau naudokite atk?rimo tip? Programos ir pasirinkite Hyper-V, kad virtualiosios ma?inos b?t? atkurtos tinkamai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 958662 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbhyperv kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbbackup kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB958662

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com