Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.3 Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 958267 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành security bulletin MS08-057. B?n tin b?o m?t này bao g?m t?t c? các thông tin có liên quan v? các b?n c?p nh?t b?o m?t cho Microsoft Office 2008 cho Mac. Đ? xem các b?n tin b?o m?t hoàn toàn, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS08-057.mspx

C?p nh?t thông tin chi ti?t

Các văn ph?ng 2008 cho Mac 12.1.3 C?p Nh?t ch?a m?t s? thay đ?i đ? c?i thi?n an ninh, ?n đ?nh, đ? tin c?y và hi?u su?t. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m các b?n s?a l?i cho các l? h?ng mà k? t?n công có th? s? d?ng đ? ghi đè lên n?i dung c?a b? nh? c?a máy tính b?ng cách s? d?ng m? đ?c h?i.

C?i ti?n đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t

Các văn ph?ng 2008 cho Mac 12.1.3 C?p Nh?t bao g?m nh?ng c?i ti?n.

C?i thi?n cho t?t c? Microsoft Office 2008 cho các ?ng d?ng Mac

 • An ninh đư?c c?i thi?n. B?n c?p nh?t này s?a ch?a l? h?ng trong văn ph?ng 2008 cho các ?ng d?ng Mac mà k? t?n công có th? s? d?ng đ? ghi đè lên n?i dung c?a b? nh? máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng m? đ?c h?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các b?n tin an ninh đư?c li?t kê trong tài li?u này.
 • ?n đ?nh đư?c c?i thi?n. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? gây ra văn ph?ng 2008 cho Mac ?ng d?ng đ? đóng b?t ng? khi b?n m? ho?c s? d?ng văn ph?ng 2008 cho Mac ?ng d?ng.
 • Bi?u đ? hi?u su?t đư?c c?i thi?n. B?n c?p nh?t này c?i thi?n các v?n đ? hi?u su?t sau trong b?ng x?p h?ng:
  • C?i thi?n hi?u su?t c?a b?ng mà có nhi?u đi?m d? li?u.
  • C?i thi?n hi?u su?t khi d?ng và scatter bi?u đ? đư?c t?o ra. theo m?c đ?nh, m?i d?ng và scatter bi?u đ? s? s? d?ng đ?nh d?ng đơn gi?n.
 • Đáng tin c?y đư?c c?i thi?n trong cách b? trí c?a b?ng x?p h?ng và h?nh ?nh và hi?n th?. B?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? sau trong b?ng x?p h?ng và h?nh ?nh:
  • Đư?ng dây in v?i đ? dày 1point, th?m chí khi d?ng là h?p hơn 1point.
  • Nó r?t khó đ? thay đ?i kích thư?c m?t đư?ng và gi? nó hoàn toàn th?ng.
  • ngắt dòng và d?u ki?m g?ch căn ngang di chuy?n trong Microsoft PowerPoint 2008 cho Mac sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2008 cho Mac C?p Nh?t.
  • PowerPoint 2008 cho Mac đóng b?t ng? khi b?n c? g?ng áp d?ng màu cho m?t h?nh ?nh đư?c nhúng trong m?t h?nh d?ng nhi?u l?n.
  • C?a s? l?nh trong các d?ng th?c d? li?u Series hộp thoại s? hi?n th? m?t chu?i r?ng cho m?t lo?t chưa có tiêu đ? trong m?t bi?u đ?. Trong C?p nh?t này, b? truy?n chưa có tiêu đ? trong m?t bi?u đ? đư?c thay th? v?i tiêu đ?"<> x>." Trong tiêu đ? này, x là m?t gi? ch? cho s? d?ng.
  • Xu hư?ng d? li?u bao g?m các t? bào có ch?a giá tr? "# N/A" trong tính toán.
  • Các nhãn trục trên m?t s? b?ng x?p h?ng đư?c c?t ng?n.
 • Đáng tin c?y đư?c c?i thi?n khi b?n m? m?t tài li?u có ch?a m?t h?nh ?nh PDF. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? trong các tài li?u văn ph?ng có ch?a h?nh ?nh PDF. V?n đ? này x?y ra khi nh?ng h?nh ?nh đang b? m?t ho?c di chuy?n khi tài li?u đư?c m? trong m?t c?a s? d?a trên phiên b?n c?a văn ph?ng.
 • ?n đ?nh đư?c c?i thi?n cho các tài li?u có ch?a h?nh ?nh PDF. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? gây ra m?t văn ph?ng 2008 cho Mac ?ng d?ng đ? đóng b?t ng? khi b?n ti?t ki?m m?t tài li?u có ch?a m?t h?nh ?nh PDF.

C?i ti?n cho Microsoft Word 2008 cho Mac

 • C?i thi?n kh? năng tương h?p v? sau v?i EndNote. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi b?n B?t đ?u t? v?i EndNote X 1 cài đ?t chuyên bi?t, và các công c? nút ch?n m?t trên thanh công c? chu?n không s?n dùng.
 • Đáng tin c?y đư?c c?i thi?n v?i AutoCorrect. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi b?n thay đ?i ngôn ng? sang ti?ng Đ?c, và sau đó g? trong Word, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?nh này không s?n dùng trong phiên b?n này c?a Microsoft Word.
 • Đáng tin c?y đư?c c?i thi?n trong hi?n th? SmartArt, b?ng x?p h?ng, và h?nh ?nh. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? gây ra SmartArt, b?ng x?p h?ng, và h?nh ?nh đ? đư?c che khu?t khi b?n th?c hi?n các bên l? r?ng hơn.
 • Đáng tin c?y đư?c c?i thi?n cho bàn v?. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? gây ra văn b?n thư?ng xuyên trong b?ng đ? xu?t hi?n đ?m sau khi b?n thêm ho?c xoá m?t s? d?ng.
 • Đáng tin c?y đư?c c?i thi?n cho các tài li?u có đ? h?a inline. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? gây ra n?i tuy?n đ? h?a đư?c lưu v?i s?p x?p không chính xác trong đ?nh d?ng HTML.

C?i ti?n cho Microsoft PowerPoint 2008 cho Mac

 • PowerPoint không c?n thay đ?i con d?u ki?m th?i gian ngày c?a m?t t?p tin đ? lưu. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi PowerPoint thay đ?i con d?u ki?m th?i gian ngày c?a m?t t?p tin đư?c lưu v?i th?i gian mà các t?p tin đư?c m? ra. S? thay đ?i này áp d?ng cho các t?p nh? phân .ppt, không ph?i đ? OpenXML .pptx t?p tin.
 • ?n đ?nh đư?c c?i thi?n khi b?n m? PowerPoint tr?nh bày trong Mac OS X 10,5 (Leopard). B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? cho ngư?i s? d?ng hệ điều hành Mac OS X v10.5 là nguyên nhân gây PowerPoint 2008 đ? đóng b?t ng? khi ngư?i s? d?ng m? m?t b?n tr?nh bày.
 • H?nh ?nh đư?c chèn vào PowerPoint t? chương tr?nh khác bây gi? hi?n th? m?t cách chính xác. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi m?t h?nh ?nh đó sao chép ho?c kéo t? m?t trình duyệt Web ho?c ?ng d?ng khác không ph?i c?a Microsoft vào PowerPoint, và m?t URL hieån th? thay v? h?nh ?nh th?c t?.

C?i ti?n cho Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Đáng tin c?y đư?c c?i thi?n trong tính toán. B?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? tính toán sau đây:
  • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi công th?c SUMIFS tr? v? m?t z #VALUE l?i khi nó đ? c?p đ?n ph?m vi l?n c?a các t? bào.
  • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi tính toán công th?c XIRR không kh?p v?i k?t qu? phép tính Excel cho Windows. Các k?t qu? c?ng khác nhau gi?a các t?p tin .xslx và .xls t?p.
 • ?n đ?nh đư?c c?i thi?n v?i Pivot Tables. B?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? sau:
  • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi Excel Workbook t? đ?ng s?p x?p m?t tr?c b?ng, và sau đó Excel đóng b?t ng?.
  • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi b?n ch?n m?t ô bên ngoài m?t ph?m vi pivot b?ng t? các S?p x?p hộp thoại, và sau đó Excel đóng b?t ng?.
 • ?n đ?nh đư?c c?i thi?n khi b?n lưu tài li?u. B?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? sau khi b?n lưu tài li?u:
  • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà ngăn c?n Excel m? m?t t?p tin đ? lưu. T?p có th? b? h?ng n?u m?t hàng có ch?a m?t công th?c m?ng xóa. B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n m? t?p tin b? h?ng:
   Excel không th? m? t?p này. T?p có th? đ? đư?c hư h?i ho?c s?a đ?i t? đ?nh d?ng ban đ?u c?a nó.
  • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? gây ra c?nh báo sau đây s? đư?c hi?n th? khi b?n ti?t ki?m m?t b?ng tính Excel:
   Không đ? b? nh?.
  • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà ngăn c?n m?t t?p tin .xslx đư?c lưu t? m?t t?p tin .xslx đ? m?.
 • Hi?u su?t đư?c c?i thi?n khi b?n t?o charts. B?n c?p nh?t này s? giúp c?i thi?n hi?u su?t khi b?n t?o charts t? m?t s? li?u l?n.

C?i ti?n cho Microsoft Entourage 2008 cho Mac

 • L?ch các s? ki?n không đư?c nhân đôi trong Outlook Web Access ho?c trong Outlook 2007. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? gây ra s? ki?n l?ch đ? l?p l?i trong Outlook Web Access ho?c trong Microsoft Office Outlook 2007. V?n đ? này x?y ra khi m?t ngư?i tham d? nh?n m?t đ? ngh? thay đ?i và C?p Nh?t cu?c h?p trong Entourage 2008 cho Mac. S?a ch?a gi?i quy?t các v?n đ? ch? cho v?a đư?c t?o ra ho?c nh?n các cu?c h?p. B?n nên có s?n ph?m nào c?a b?n b? nh? cache đ? bu?c re-syncing b? nh? cache đ? gi?i quy?t v?n đ? cho s? ki?n l?n tu?i.
 • Timezone thông tin đư?c C?p Nh?t. B?n c?p nh?t này cung c?p thông tin C?p Nh?t timezone.
 • Đáng tin c?y đư?c c?i thi?n khi b?n c? g?ng m?t cách an toàn k?t n?i v?i h?p thư trên m?t máy tính đang ch?y Exchange Server 2007. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi b?n c? g?ng m?t cách an toàn k?t n?i v?i h?p thư trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Exchange Server 2007 sau khi b?n nâng c?p lên Office 2008 cho Mac 12.1.2 C?p Nh?t. B?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
  Không th? thi?t l?p m?t k?t n?i an toàn đ?n mailbox_servername v? các máy ch? tên ho?c đ?a ch? IP không kh?p v?i tên ho?c đ?a ch? IP trên ch?ng ch? c?a máy ch?. N?u b?n ti?p t?c, các thông tin b?n xem và g?i s? đư?c m?t m? hóa, nhưng s? không đư?c an toàn.
 • Văn b?n trong ph?n đ?u thư đư?c hi?n th? m?t cách chính xác. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi b?n nh?n đư?c tin thư thoại trong ti?ng Nh?t Entourage 2008 cho Mac, và các văn b?n trong tiêu đ? bài vi?t hi?n th? các kí t? đ?i di?n không h?p l? trong Apple Mail.
 • The Entourage tài kho?n thi?t l?p Assistant c?i ti?n thao tác SSL và t? đ?ng phát hi?n m?c tin thư thoại công c?ng. B?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? tùy tùng thi?t l?p tài kho?n tr? l? sau đây:
  • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi thi?t l?p tài kho?n tr? l? populates các Máy ch? công c?ng l?nh v?c b?ng cách s? d?ng FQDN n?i b? c?a máy ch? m?c tin thư thoại công c?ng thay v? URL công c?ng cho Outlook Web Access. B?n có th? s? d?ng URL cho Outlook Web Access cho tên máy (ứng dụng) phục vụ công c?ng đ? giúp xu?t b?n các m?c tin thư thoại công c?ng cho truy c?p thông qua Internet.
  • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi thi?t l?p tài kho?n tr? l? disables Secure Socket Layer (SSL) cho h? ph?c v? LDAP trong c?u h?nh tài kho?n t? đ?ng. Tùy ch?n SSL đư?c kích ho?t ch? cho các máy ch? Exchange và m?c tin thư thoại công c?ng và không cho h? ph?c v? LDAP. Đi?u này đ?i h?i b?n ph?i t? ch?nh s?a cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n và ch?n tùy ch?n này cho h? ph?c v? LDAP.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Office 2008 cho Mac 12.1.3 C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính đang ch?y Mac OS X 10.4.9 (h?) ho?c m?t phiên b?n m?i hơn c?a hệ điều hành Mac OS X. Đ? xác minh r?ng máy tính này đáp ?ng đi?u ki?n tiên quy?t này, b?m V? Mac này trên các Apple tr?nh đơn. Ngoài ra, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.0 C?p Nh?t trên máy tính trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Office 2008 cho Mac 12.1.3 Update. Đ? xác minh r?ng Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.0 C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Đi tr?nh đơn, nh?p vào Các ?ng d?ng.
 2. M? các Microsoft Office 2008 m?c tin thư thoại, và sau đó B?t đ?u b?t k? ?ng d?ng văn ph?ng (ví d?, B?t đ?u t?).
 3. Trên các Word tr?nh đơn, nh?p vào V? t?.
 4. Trong các V? t? hộp thoại, so sánh phiên b?n s? bên c?nh M?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.3 C?p Nh?t gói bây gi?.Ngày phát hành: Ngày 14 tháng 10 2008

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?p nh?t t?p

Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a các t?p tin r?ng C?p nh?t này cho bi?t thêm ho?c thay đ?i, b?m đúp vào tr?nh cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t, và sau đó vào các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Hi?n các t?p.

Lưu ? Các văn ph?ng 2008 cho Mac 12.1.3 C?p Nh?t c?ng có s?n t? Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate là m?t chương tr?nh t? đ?ng gi? up-to-date ph?n m?m c?a Microsoft. S? d?ng AutoUpdate, B?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office. Sau đó, vào các Tr? giúp tr?nh đơn, nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm thông tin v? ngu?n l?c cho văn ph?ng 2008 cho Mac, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Mac

Thu?c tính

ID c?a bài: 958267 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbexpertisebeginner kbqfe kbbug kbmt KB958267 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 958267

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com