Service Pack 3 cho Windows Embedded cho đi?m c?a b?n ghi d?ch v? và nguyên t?c cơ b?n Windows v?i di s?n có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 958255 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Download đây là m?t C?p Nh?t Service Pack 3 (SP3) cho Windows Embedded cho đi?m c?a b?n ghi d?ch v? (WEPOS) và nguyên t?c cơ b?n Windows v?i di s?n (WinFLP). B?n C?p Nh?t SP3 này bao g?m t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t Windows XP, hotfix, và ch?n ra ban nh?c phát hành (thông qua tháng 5 năm 2008) áp d?ng cho h? th?ng đang ch?y hệ điều hành WEPOS và WinFLP.

B?n nên c?p nh?t h? th?ng c?a b?n v?i t?t c? an ninh C?p Nh?t sau tháng 5 năm 2008 b?ng cách s? d?ng tiêu chu?n c?a b?n ph?c v? phương pháp.

B?i v? m?t v?n đ? x?y ra khi b?n gi?m thi?u d?u ki?m chân c?a các h? th?ng đi?u hành, m?t b?o m?t C?p Nh?t cho GDI + là mô t? và s?n có trong KB938464 không cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các hư?ng d?n trong ph?n "V?n đ? đ? bi?t".

Lưu ? C?p nh?t h? th?ng WEPOS nên đư?c th?c hi?n dư?i s? hư?ng d?n c?a OEM ho?c b? ph?n IT h? tr? h?nh ?nh WEPOS c?a b?n.

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t SP3 cho WEPOS và WinFLP

Đ?c tài li?u toàn b? này trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t.

sao lưu

sao lưu hi?n t?i WEPOS ho?c WinFLP cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n th?c hi?n các th? t?c sau đây. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng b?n ki?m tra các gói SP3 trên m?t máy tính trư?c khi b?n th?c hi?n m?t đ?t ho?t đ?ng kh?i lư?ng c?a gói này.

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói SP3 và b?n quy?t đ?nh không đ? t?o ra m?t đ?ng g?i lưu, không có kho lưu tr? c?a các t?p tin đư?c t?o ra trên đ?a h? th?ng. V? v?y, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SP3 không th? đư?c g? b?.

Preinstallation yêu c?u

M?t s? b?n c?p nh?t ph?n m?m ki?m tra m?c gói b?n ghi d?ch v? trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t, và s? không cài đ?t chuyên bi?t sau khi C?p Nh?t SP3 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. B?n nên cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t SP3 cho WEPOS và WinFLP. Liên h? v?i OEM WEPOS c?a b?n ho?c b? ph?n IT c?a b?n đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t b? sung đư?c yêu c?u cho h? th?ng c?a b?n. B?n nên có đư?c các b?n c?p nh?t thông qua các kênh ph?c v? b?nh thư?ng c?a b?n.

Khi b?n s? d?ng Windows Update ho?c t? đ?ng C?p Nh?t đ? truy c?p vào Microsoft Download Center, b?n th?y r?ng XP Professional SP3 C?p Nh?t ch? có s?n. Đ? có thêm thông tin C?p Nh?t, th?c hi?n m?t trong các hành đ?ng sau đây:
 • B?m chu?t Tu? ch?nh, và sau đó nh?p vào Xem xét C?p Nh?t khác đ? xem các b?n C?p Nh?t có s?n đ? t?i v?.
 • tra c?u cho WEPOS, WinFLP,Khuôn kh? .NET, ho?c các s?n ph?m khác trong Microsoft Download Center đ? t?m các b?n C?p Nh?t mà b?n mu?n.
 • N?u Khuôn kh? .NET là m?t yêu c?u thi?t b? cho h? th?ng c?a b?n, trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này SP3, cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n Khuôn kh? .NET yêu c?u sau đây:
  • Net framework 2.0
  • Net framework 3,0
  B?n c?ng ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?t k? b?n C?p Nh?t áp d?ng cho các phiên b?n Khuôn kh? .NET yêu c?u. Không th? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t sau khi SP3 C?p Nh?t.

  Lưu ? WEPOS và WinFLP đ? không đư?c th? nghi?m v?i các.NET Framework 3.5 ho?c các.NET Framework 3,5 SP1 lúc tài li?u này đ? đư?c vi?t.

  Lưu ? WEPOS OEM và nhà phân ph?i ph?i t?i v? các b?n C?p Nh?t t? OEM website:
  • Microsoft OEM tr?c tuy?n
  • MyOEM
  Ch? ngư?i dùng WinFLP và ngư?i dùng cùng WEPOS có th? t?i v? các b?n C?p Nh?t SP3 đư?c li?t kê t? các web site trong tài li?u này.

C?p Nh?t WEPOS

Nguyên t?c cơ b?n Windows Legacy PCs (WinFLP) C?p Nh?t

cài đ?t chuyên bi?t

Các t?p tin WEPOS sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói WindowsXP-KB958255-ENU.exe bây gi?.

Các t?p tin WinFLP sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói WindowsXP-KB958255-ENU.exe bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

V?n đ? đ? bi?t

 • KB938464 C?p Nh?t b?o m?t cho GDI + cài đ?t chuyên bi?t không chính xác trên WEPOS ho?c WinFLP  B?i v? m?t v?n đ? v?i gi?m thi?u d?u ki?m chân c?a WEPOS và WinFLP, m?t C?p Nh?t b?o m?t cho GDI + đư?c mô t? trong KB938464 không cài đ?t chuyên bi?t đúng. Các bư?c ti?p theo s? giúp b?n theo cách th? công cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

  Cho bi?t thêm informationabout này b?o m?t C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  938464L? h?ng MS08-052: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho GDI + cho t?t c? các phiên b?n c?a Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, và Windows Server 2008 và Windows Server 2000 v?i Internet Explorer 6 Service Pack 1
  Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t, h?y làm theo các bư?c hư?ng d?n s? d?ng cài đ?t:

  Lưu ? N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t SP3 cho WEPOS và WinFLP, s? d?ng m?c tin thư thoại SP3QFE trong các bư?c sau. N?u không, s? d?ng m?c tin thư thoại SP2QFE như đ? đ? c?p ? bư?c 3.
  1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  2. Gi?i nén các t?p tin t? WindowsXP-KB938464-x 86-ENU.exe t?p tin b?ng cách g? sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh: WindowsXP-KB938464-x 86-ENU.exe /x:DIR tên

   Ghi chú
   • DIR tên là m?t gi? ch? cho đi?m đ?n m?c tin thư thoại nơi b?n lưu các file trích xu?t.
   • Ph?n c?n l?i c?a các bư?c có th? đư?c th?c hi?n t? Window Explorer ho?c t?i d?u ki?m nh?c l?nh. M?t ví d? đư?c cung c?p sau khi các bư?c sau.
  3. Di chuy?n m?c tin thư thoại SP2QFE\ASMS ho?c m?c tin thư thoại SP3QFE\ASMS, tùy thu?c vào vi?c b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t SP3, vào m?c tin thư thoại g?c c?a m?c tin thư thoại đích b?ng cách s? d?ng m?t trong các l?nh sau đây:
   • Di chuy?n DIR tên\SP2QFE\ASMS
   • Di chuy?n DIR tên\SP3QFE\ASMS
  4. Th?c hi?n các C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
   DIR tên\update\update.exe
  5. Th?c hi?n theo các bư?c trong thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m.
   Sau khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t, H? th?ng s? kh?i đ?ng l?i.
  6. Xóa m?c tin thư thoại t?m th?i b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
   Rmdir /s DIR tên
  Lưu ? B?n c?ng có th? th?c hi?n các bư?c 3 bư?c 6 trong Window Explorer.
 • Các v?n đ? ngôn ng? MUI

  942766 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng? trong Windows XP Service Pack 3
  N?u b?n có v?n đ? v?i MUI đ?a phương sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t SP3 cho WEPOS và WinFLP, b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t SP3 MUI gói C?p Nh?t. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Khôi ph?c thi?t đ?t vùng và ngôn ng? sang ti?ng Anh.
  2. Lo?i b? t?t c? các gói MUI t? h? th?ng c?a b?n và kh?i đ?ng l?i máy tính.
  3. cài đ?t chuyên bi?t các gói MUI ngôn ng? m?c tiêu m?t l?n n?a.
  4. Thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t vùng và ngôn ng? cho ngôn ng? m?c tiêu.
  5. Log off và sau đó kí nh?p vào đ? các thi?t đ?t có hi?u l?c.
  6. cài đ?t chuyên bi?t KB942766.
  7. Kh?i đ?ng l?i n?u nó là c?n thi?t.
 • Đ?a không đ? không gian đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t SP3 cho WEPOS và WinFLP

  956894 B?n nh?n đư?c thông báo l?i n?u có là không đ? vùng đ?a tr?ng trên ổ đĩa h? th?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 3 gói
  Như mô t? bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 956894, n?u có là không đ? không gian tr?ng trên ổ đĩa h? th?ng, b?n có th? s? d?ng m?t thi?t b? phương ti?n lưu đ?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t SP3 gói WEPOS và WinFLP. Đ? làm đi?u này, folow các bư?c sau:
  1. T?i v? Service Pack 3 cho Windows Embedded cho đi?m c?a b?n ghi d?ch v? và nguyên t?c cơ b?n Windows cho máy tính cá nhân Legacy update C?p Nh?t gói. Sau đó, sao chép nó vào m?t thi?t b? phương ti?n lưu đ?ng tr?ng ch?ng h?n như m?t USB flash drive (UFD).

   Lưu ? Đ?m b?o r?ng thi?t b? phương ti?n truy?n thông di đ?ng có th? gi? ít nh?t 2 GB c?a d? li?u.
  2. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó nh?n Enter.
  3. Thay đ?i vào m?c tin thư thoại USB flash b?ng cách s? d?ng l?nh sau, sau đó nh?n ENTER:
   kí t? đ?i di?n ổ đĩa:

   Lưu ? kí t? đ?i di?n ổ đĩa là m?t gi? ch? đ?i di?n cho thư tr?nh đi?u khi?n cho các ổ đĩa flash USB.
  4. T?o m?t m?c tin thư thoại m?i có tên SP3Files b?ng cách s? d?ng l?nh sau, sau đó nh?n ENTER:
   MD SP3Files
  5. Gi?i nén gói SP3 cài đ?t chuyên bi?t vào m?c tin thư thoại SP3Files b?ng cách s? d?ng l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
   WindowsXP-KB958255-ENU.exe /extract:kí t? đ?i di?n ổ đĩa: \SP3Files
  6. Thay đ?i đ? các kí t? đ?i di?n ổ đĩa: \SP3Files\i386\Update m?c tin thư thoại b?ng cách s? d?ng l?nh sau, sau đó nh?n ENTER:
   đ?a compact kí t? đ?i di?n ổ đĩa: \SP3Files\i386\Update.
  7. Do gói cài đ?t chuyên bi?t SP3, b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây và sau đó nh?n ENTER:
   Update.exe /nobackup

   Lưu ? Các /nobackup chuy?n đ?i vô hi?u hóa tùy ch?n t?o sao lưu t?p tin trên ổ đĩa h? th?ng.

  Lưu ? Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu các cài đ?t chuyên bi?t hi?n t?i WEPOS ho?c WinFLP c?a b?n trư?c khi b?n th?c hi?n các th? t?c sau đây. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t SP3 cho WEPOS ho?c WinFLP, và b?n quy?t đ?nh không đ? t?o ra m?t đ?ng g?i lưu, không có kho lưu tr? c?a các t?p tin đư?c t?o ra trên đ?a h? th?ng.

  Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói SP3, Gi? thi?t b? USB flash có ch?a t?p tin cài đ?t chuyên bi?t SP3, ho?c sao chép m?c tin thư thoại SP3Files đ?n m?t v? trí. B?n có th? yêu c?u các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t đ? b?o v? t?p c?a Windows có th? khôi ph?c l?i h?ng SP3 file trên h? th?ng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói SP3.

  N?u b?n sao chép m?c tin thư thoại SP3Files đ?n m?t v? trí, đ?m b?o r?ng b?n ch?nh s?a registry sao cho nó ch?a v? trí chính xác.
 • Bi?t l?i

  949388 Windows XP Service Pack 3 cài đ?t chuyên bi?t không thành công v?i m?t thông báo l?i, và các l?i sau đây đư?c ghi nh?t k? cài đ?t chuyên bi?t gói d?ch v?: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"
  V?n đ? 1
  Thông báo l?i

  Gói b?n ghi d?ch v? này yêu c?u máy tính ph?i AC Power trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t B?t đ?u.
  Nguyên nhân

  L?i này x?y ra n?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? khi máy đang dùng pin. Ki?m tra này đư?c th?c hi?n đ? lo?i b? kh? năng c?a s? th?t b?i C?p Nh?t v? ki?t s?c pin năng lư?ng trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

  Đ? phân gi?i

  K?t n?i máy tính v?i m?t s?c m?nh AC ch?ng h?n như m?t ? c?m đi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u nhân l?c cho các máy tính, liên h? v?i các nhà s?n xu?t máy tính.

  V?n đ? 2
  Thông báo l?i

  Service Pack 3 Setup đ? b? h?y b? b?i v? Microsoft chia s? máy tính b? công c? cho Windows XP là không tương h?p v? sau v?i phiên b?n này c?a Windows. Trư?c khi b?n có th? ti?p t?c, b?n ph?i: 1) g? b? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft chia s? máy tính công c? 2) (tùy ch?n) cài đ?t chuyên bi?t Windows SteadyState, phiên b?n m?i hơn c?a Microsoft chia s? máy tính Toolkit. Cho bi?t thêm thông tin, h?y vào trang chia s? quy?n truy c?p vào các Microsoft Web site.
  Nguyên nhân

  L?i này x?y ra n?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? trên m?t máy tính nơi "Microsoft chia s? máy tính b? công c? cho Windows XP" đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Phiên b?n này c?a b? công c? là không tương h?p v? sau v?i Windows XP SP3.

  Đ? phân gi?i

  G? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft chia s? công c? máy tính. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u , b?m vào Panel điều khiển, và sau đó nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
  2. B?m chu?t Microsoft chia s? công c? máy tính , và sau đó nh?p vào Lo?i b?.
  3. Sau khi chương tr?nh b? lo?i b?, cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP3.
  N?u b?n mu?n các ch?c năng c?a Microsoft chia s? máy tính Toolkit, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Windows SteadyState. Đây là phiên b?n m?i nh?t c?a b? công c?.

  V?n đ? 3
  Thông báo l?i

  Service Pack 3 Setup đ? b? h?y b? b?i v? Windows XP SP3 không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong RDP 6,0 MUI gói (C?p Nh?t cho Windows XP (KB925877)). Trư?c khi b?n có th? ti?p t?c, b?n ph?i g? b? cài đ?t chuyên bi?t KB925877.
  Nguyên nhân

  L?i này x?y ra n?u b?n có "C?p Nh?t cho Windows XP (KB925877)" cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. B?n c?p nh?t này bao g?m các gói giao di?n ngư?i dùng đa ng? (MUI) cho các máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i 6.0 (Terminal b?n ghi d?ch v? khách hàng 6.0). Gói MUI này là không tương h?p v? sau v?i Windows XP SP3. Đ? phân gi?i

  S? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c đ? g? cài đ?t chuyên bi?t "C?p Nh?t cho Windows XP (KB925877)." B?n c?p nh?t này bao g?m các gói giao di?n ngư?i dùng đa ng? (MUI) cho các máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i 6.0 (Terminal b?n ghi d?ch v? khách hàng 6.0). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u , b?m vào Panel điều khiển , và sau đó nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
  2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t hộp kiểm ? đ?u trang.
  3. B?m chu?t C?p Nh?t cho Windows XP (KB925877), và sau đó nh?p vào Lo?i b?.
  4. Sau khi C?p Nh?t KB925877 lo?i b?, cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP3.
  Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? WEPOS ho?c WinFLP QFEs c? th? liên quan đ?n ph?n này sau khi cài đ?t chuyên bi?t SP3
  V?n đ? 4
  Thông báo l?i

  Thi?t l?p đ? phát hi?n ra r?ng các phiên b?n gói b?n ghi d?ch v? c?a h? th?ng này là m?i hơn là C?p Nh?t b?n đang áp d?ng. Có là không c?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.
  V?n đ? này x?y ra khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? WEPOS ho?c WinFLP, QFEs c? th? đư?c đ? c?p trong "yêu c?u Preinstallation" ph?n, sau khi C?p Nh?t SP3 cho WEPOS và WinFLP đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?t k? yêu c?u WEPOS ho?c WinFLP C?p Nh?t trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t SP3 C?p Nh?t.
  V?n đ? 5
  Thông báo l?i

  H? th?ng không th? t?m th?y t?p đ? ch? r?.
  B?n nh?n đư?c thông báo l?i này khi b?n kí nh?p vào WinFLP l?n đ?u tiên sau khi cài đ?t chuyên bi?t SP3, b?n nh?n đư?c thông báo l?i trong m?t c?a s? nh?c l?nh.

  Lưu ? Đây là m?t v?n đ? mà không ?nh hư?ng đ?n h? th?ng cài đ?t chuyên bi?t.
 • SysPrep yêu c?u khi nó đư?c s? d?ng v?i SP3 cho WEPOS

  Đ? s? d?ng Sysprep trên WEPOS h? th?ng v?i SP3 cho WEPOS, h?y làm theo các bư?c sau:

  Lưu ? Quá tr?nh này là b?t bu?c n?u Sysprep s? đư?c s? d?ng v?i h? th?ng này. N?u nó s? không đư?c s? d?ng, C?p Nh?t KB903936 là không c?n thi?t.
  1. Đ? ch?y Mini-Setup ho?c các Microsoft ra kh?i h?p kinh nghi?m (OOBE) mà không có l?i, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n tùy ch?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t WEPOS l?n đ?u tiên:
   • H? tr? tr?nh đi?u khi?n b? sung
   • Công c? qu?n l? đ?a phương
   • Qu?n l? khách hàng h? tr?
   • Thêm phông ch?
   • H? tr? b? sung CodePage
   • B? sung các thi?t b? đ?u vào
  2. cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t KB903936. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   903936Kh?c ph?c: B?n không th? s? d?ng Sysprep.exe đ? t?o ra m?t h?nh ?nh c?a m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows Embedded cho đi?m c?a b?n ghi d?ch v?
   Lưu ? B?n c?p nh?t này ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi SP3.
  3. cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t gói b?n ghi d?ch v? 3 cho WEPOS.
  4. cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t b?o m?t m?i nh?t c?a bài vi?t-SP3.
  5. cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t t?t c?.
  6. T?o m?t t?p tin r?ng đư?c đ?t tên theo 8514oemr.fon b?ng cách s? d?ng Notepad, và đ?t nó trong m?c tin thư thoại %SystemRoot%\Font.
  7. N?u kbdbhc.dll không đ? t?n t?i, t?o m?t t?p tin đư?c đ?t tên kbdbhc.dll và đ?t nó trong m?c tin thư thoại %SystemRoot%\System32.

   Lưu ? M?t t?p tin văn b?n tr?ng đư?c t?o ra trong Notepad s? làm vi?c.
  8. Ngoài vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t KB903936, b?n ph?i thêm các thông tin sau vào ph?n [l?i] c?a m?i t?p tin OEMPnPDriversPath mà b?n t?o ra:
   InstallFilesPath = c:\windows\fonts
   InstallFilesPath = c:\windows\system32
   N?u b?n không làm đi?u này, b?n có th? nh?n đư?c hai "File không t?m th?y" (ho?c tương t?) thông báo l?i khi b?n ch?y Mini-Setup ho?c Microsoft kinh nghi?m ra kh?i h?p.

Thông tin b? sung

Các thông tin sau đây đư?c cung c?p đ?c bi?t cho Service Pack 3 cho Windows XP Professional. B?i v? WEPOS và WinFLP ch?a t?p h?p con c?a Windows XP Professional gi?ng h?t nhau t?p nh? phân, thông tin này áp d?ng n?u các t?p nh? phân t?n t?i trên h? th?ng WEPOS ho?c WinFLP. B?i v? tu? ch?nh đư?c kích ho?t cài đ?t chuyên bi?t c? hai WEPOS và WinFLP, không có thi?t l?p cu?i cùng c?a s? khác bi?t v?ch ra.

Lưu ? N?u không có m?t s? khác bi?t trong thông tin, tài li?u này thay th? các thông tin khác.
 • 947309 Các chương tr?nh bên th? ba m?t s? kinh nghi?m m?t s? thay đ?i trong ch?c năng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 3
 • 953356 Thông báo l?i sau khi b?n nâng c?p máy tính s? d?ng m?t b? x? l? khác hơn so v?i m?t b? x? l? Intel đ? Windows XP Service Pack 2 ho?c Windows XP Service Pack 3: "ng?ng: 0x0000007E"
 • 936929 Thông tin v? Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 3
 • 950717 Bư?c đi trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 3
 • 952287 M?t ?ng d?ng s? d?ng giao di?n ADO có th? h?ng, ho?c m?t mát d? li?u có th? x?y ra khi các ?ng d?ng k?t n?i v?i SQL Server trong Windows Vista, Windows XP ho?c Windows Server 2008

Thêm thông tin cho ngư?i dùng c?p cao

Đ? xem các Ghi chú c?a đ?c b?n cho Windows XP SP3, truy c?p vào đây Web site c?a Microsoft
Thông tin này bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t SP3 C?p Nh?t cho WEPOS và WinFLP
 • T?ng quan v? Windows XP SP3
 • Các thay đ?i đáng k? trong Windows XP SP3
Lưu ? Đi?u này áp d?ng cho C?p Nh?t SP3 cho WEPOS và WinFLP v?i ngo?i l? sau đây:
 • t?p nh? phân ho?c công ngh? không t?n t?i trong WEPOS ho?c WinFLP.
 • t?p nh? phân ho?c công ngh? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t ph?n c?a h?nh ?nh c?a b?n WEPOS ho?c WinFLP.
N?u m?t trong s? đó là s? th?t, các t?p nh? phân ho?c công ngh? s? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c C?p Nh?t b?i C?p Nh?t SP3.

Thu?c tính

ID c?a bài: 958255 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs
T? khóa: 
kbsurveynew kbinfo kbmt KB958255 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 958255

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com