Ma li 0x80070490 khi ban s dung Windows Update hoc Microsoft Update cai t cac ban cp nht

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 958044 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t


Khi s dung Windows Update hoc Microsoft Update cai t cac ban cp nht, ban co th nhn c ma Li: 0x80070490nu ban k Dich vu Da trn Cu phn (CBS) bi hong.

Gi?i php

giai quyt s c nay, hay lam theo cac bc phu hp cho h iu hanh cua ban.
Phng phap 1: Chay cng cu Sn sang Cp nht H thng (Checksur.exe)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
chay Cng cu Sn sang Cp nht H thng, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trt nhanh vao t canh phai cua man hinh ri go nhe Tim kim. (Nu ban ang s dung chut, tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di con tro chut xung di ri bm Tim kim.)
 2. Nhp du nhc lnh vao hp tim kim.
 3. Trong danh sach kt qua, trt nhanh xung hoc bm chut phai vao Du nhc Lnh ri go nhe hoc bm Chay vi t cach quan tri vin.
 4. Trong ca s Qu?n tr? vin:Du nhc Lnh, hay nhp cac lnh sau chinh xac nh chung xut hin. Nhn phim Enter sau mi lnh:
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. ong ca s Qu?n tr? vin: Du nhc Lnh, hay nhp Thoat ri nhn Enter.
 6. Ch?y lai Windows Update.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista va Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
chay Cng cu Sn sang Cp nht H thng, hay lam theo cac bc sau:
 1. Tai xung va chay cng cu Sn sang Cp nht H thng. Cng cu nay chay qua trinh quet mt ln phat hin s khng nht quan co th ngn can hoat ng phuc vu trong tng lai.

  bit thm thng tin v cach tai xung va chay cng cu Checksur.exe, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft: 947821M ta v Cng cu Sn sang Cp nht H thng danh cho Windows Vista, danh cho Windows Server 2008, danh cho Windows 7 va danh cho Windows Server 2008 R2
 2. Th cai t lai cac ban cp nht.
Chu y Sau khi ban chay cng cu, tp Checksur.log c lu vi tri sau: %systemroot%\Logs\CBS

Trong cai t mc inh cua Windows, %systemroot% biu thi th muc Windows.

Nu phng phap nay khng giai quyt c s c, hay chuyn sang phng phap 2.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Phng phap 2: Tin hanh cai t sa cha Windows
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista hoc Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed


Nu phng phap 1 khng giai quyt c s c nay, ban co th tin hanh cai t sa cha h iu hanh khi phuc cai t Windows hin tai v phin ban cua DVD cai t. Vic nay cung yu cu cai t tt ca cac ban cp nht khng co trong DVD cai t.

Chu y Tin hanh cai t sa cha se khng lam hong cac tp va ng dung hin a cai t trn may tinh cua ban.

tin hanh cai t sa cha Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista hoc Windows Server 2008, hay lam theo cac bc sau:
 1. ong tt ca cac ng dung ang chay.
 2. a DVD Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2 vao ia DVD cua may tinh.
 3. Trong ca s Thit lp, bm vao Cai t Ngay by gi.

  Chu y Nu Windows khng t ng phat hin thy DVD, hay lam theo cac bc sau:
  1. Bm vao Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
    nut Bt u
   ri nhp Drive:\setup.exe vao hp Bt u Tim kim.

   Chu y Ch danh sn cho ia la tn cua ia DVD may tinh.
  2. Trong danh sach Chng trinh, bm vao Setup.exe.
  3. Trong ca s Thit lp, bm vao Cai t Ngay by gi.
 4. Bm vao Kt ni trc tuyn nhn cac ban cp nht cai t mi nht (c khuyn nghi).
 5. Nhp khoa CD nu ban c nhc lam vic nay.
 6. Chon h iu hanh trn trang "Cai t Windows" ma ban mun Nng cp hoc Cai t lai.[Nhp vn ban tai y]
 7. Bm vao Co chp nhn iu khoan Cp phep Phn mm cua Microsoft.
 8. Trn man hinh Ban mun s dung kiu cai t nao?, hay bm vao Nng cp.
 9. Khi qua trinh cai t hoan tt, hay khi ng lai may tinh cua ban, ri th cai t lai cac ban cp nht.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows XP, Windows Server 2003 va Windows 2000

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
giai quyt s c nay trongWindows XP, Windows Server 2003 hoc Windows 2000, hay s dung Trinh kim tra Tp H thng xac minh xem co phin ban chinh xac cua cac tp h thng hay khng. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u r?i b?m Chay.
 2. Sao chep ri dan (hoc nhp) lnh sau vao hp M, sau o nhn ENTER: cmd
 3. Khi co du nhc lnh, nhp sfc /scannow, sau o nhn ENTER.

  Chu y Nu ban c nhc v ia CD Windows XP, hay a ia CD vao ia CD.
 4. Sau khi Trinh kim tra Tp H thng hoan tt, hay th cai t lai cac ban cp nht.
bit thm thng tin v Trinh kim tra Tp H thng, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft: 310747M ta v Windows XP va B kim tra Tp H thng Windows Server 2003 (Sfc.exe) Nu Trinh kim tra Tp H thng khng giai quyt c s c, ban phai tin hanh cai t sa cha Windows XP.

bit thm thng tin v cach tin hanh cai t sa cha Windows XP, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft: 315341Cach thc thc hin nng cp tai ch (cai t lai) Windows XP
Sau khi hoan tt cai t sa cha, hay th cai t lai cac ban cp nht.

Chu y Tin hanh cai t sa cha se khng lam hong cac tp va ng dung hin a cai t trn may tinh cua ban.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin thm

bit thm thng tin v cach khc phuc s c cai t Windows Update trong Windows 7, hay truy nhp website sau cua Microsoft:
Kh?c ph?c s? c? khi ci ?t cac ban cp nht

Thu?c tnh

ID c?a bi: 958044 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Ba 2013 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
T? kha:
kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com