Kôd gre?ke 0x80070490 koji se prikazuje kada koristite Veb lokaciju Windows Update ili Microsoft Update za instaliranje ispravki

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 958044 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime


Kada koristite Veb lokaciju Windows Update ili Microsoft Update za instalaciju ispravki, mo?ete dobiti slede?i kôd gre?ke: 0x80070490 ako je manifest Component-Based Servicing (CBS) o?te?en.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, pratite odgovaraju?e korake za svoj operativni sistem.
1. metod: Pokretanje alatke ?Provera spremnosti a?uriranja sistema? (Checksur.exe)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Windows 8

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste pokrenuli alatku ?Provera spremnosti a?uriranja sistema?, uradite slede?e:
 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. (Ako koristite mi?, postavite ga u gornji desni deo ekrana, pomerite pokaziva? nadole, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.)
 2. Unesite komandnu liniju u polje za pretragu.
 3. Na listi rezultata prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom mi?a na komandnu liniju, a zatim tapnite ili izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 4. U prozoru administratora komandne linije unesite slede?e komande ta?no kako se pojavljuju. Posle svake komande pritisnite taster Enter:
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. Da biste zatvorili prozor administratora komandne linije, otkucajte Exit i pritisnite taster Enter.
 6. Ponovo pokrenite Windows Update.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista i Windows Server 2008

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste pokrenuli alatku ?Provera spremnosti a?uriranja sistema?, uradite slede?e:
 1. Preuzmite i pokrenite alatku ?Provera spremnosti a?uriranja sistema?. Ova alatka pokre?e skeniranje u potrazi za nedoslednostima koje mogu da spre?e budu?e operacije servisiranja.

  Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju i pokretanju alatke Checksur.exe, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja: 947821Opis alatke ?Provera spremnosti a?uriranja sistema? za operativne sisteme Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 2. Ponovo poku?ajte da instalirate ispravke.
Napomena Kada pokrenete ovu alatku, datoteka Checksur.log se ?uva na slede?oj lokaciji: %systemroot%\Logs\CBS

U podrazumevanoj instalaciji operativnog sistema Windows, %systemroot% predstavlja Windows direktorijum.

Ako ne uspete da re?ite problem pomo?u ovog metoda, pre?ite na 2. metod.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
2. metod: Obavljanje instalacije za oporavak operativnog sistema Windows
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Windows 8

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako 1. metod nije re?io va? problem, mo?ete da osve?ite svoj ra?unar bez brisanja li?nih datoteka ili promene postavki.

Napomena: Mo?da ?e biti zatra?eno da stavite disk ili medijum za oporavak koji ste dobili sa ra?unarom. Proverite informacije koje ste dobili sa ra?unarom da biste videli da li je proizvo?a? ra?unara obezbedio disk ili medijum. U nekim slu?ajevima, mo?da ste ih kreirali kada ste prvi put podesili svoj ra?unar. Aplikacije koje ste dobili sa ra?unarom ili koje ste instalirali sa lokacije Windows prodavnica bi?e ponovo instalirane, ali aplikacije koje ste instalirali sa drugih Veb lokacija i DVD-ova ?e biti uklonjene. Windows sastavlja listu uklonjenih aplikacija na radnoj povr?ini nakon osve?avanja ra?unara.

 1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana, zatim dodirnite Postavke, a zatim dodirnite Promeni postavke ra?unara.
  (ko koristite mi?, postavite pokaziva? u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokaziva? mi?a nadole, zatim kliknite na Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke ra?unara.)
 2. U odeljku Postavke ra?unara, dodirnite ili kliknite na Op?te postavke.
 3. U odeljku Osve?itera?unar bez uticaja na datoteke, dodirnite ili kliknite na Po?etni koraci.
 4. Sledite uputstva na ekranu da biste osve?ili svoj ra?unar.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista ili Windows Server 2008

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 

Ako ne uspete da re?ite problem pomo?u 1. metoda, pokrenite instalaciju za popravku operativnog sistema kako biste trenutnu instalaciju operativnog sistema Windows vratili na verziju sa instalacionog DVD-a. Ovaj postupak zahteva i instalaciju svih ispravki, koje se ne nalaze na DVD-u sa instalacijom.

Napomena Pokretanjem instalacije za popravku operativnog sistema ne?ete o?tetiti datoteke i aplikacije koje su instalirane na ra?unaru.

Da biste pokrenuli instalaciju za popravku operativnog sistema Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista ili Windows Server 2008, uradite slede?e:
 1. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.
 2. Stavite DVD za instalaciju operativnog sistema Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 u DVD jedinicu ra?unara.
 3. U prozoru ?Pode?avanje? kliknite na dugme Instaliraj odmah.

  Napomena Ukoliko Windows ne otkrije automatski DVD, uradite sledite:
  1. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    dugme ?Start?
   , a zatim u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Disk jedinica:\setup.exe.

   Napomena ?uvar mesta Disk jedinica predstavlja oznaku disk jedinice DVD jedinice ra?unara.
  2. U listi Programi kliknite na stavku Setup.exe.
  3. U prozoru ?Pode?avanje? kliknite na dugme Instaliraj odmah.
 4. Izaberite Idi na mre?u i preuzmi najnovije ispravke za instalaciju (preporu?eno).
 5. Unesite CD ?ifru ako to bude zatra?eno od vas.
 6. Izaberite operativni sistem na stranici ?Instalacija operativnog sistema Windows? koji ?elite da nadogradite ili zamenite.[Unesite tekst ovde]
 7. Kliknite na dugme Da da biste prihvatili uslove licenciranja za Microsoft softver.
 8. Na ekranu Koji tip instalacije ?elite? izaberite opciju Nadogradnja.
 9. Kada se instalacija zavr?i, ponovo pokrenite ra?unar, pa poku?ajte da instalirate ispravke.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste re?ili ovaj problem u operativnom sistemu Windows XP, Windows Server 2003 ili Windows 2000, proverite pomo?u uslu?nog programa ?Provera sistemskih datoteka? da li su verzije sistemskih datoteka ispravne. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER: cmd
 3. Na komandnoj liniji otkucajte sfc /scannow i pritisnite taster ENTER.

  Napomena Ako to bude zatra?eno od vas, stavite CD sa instalacijom operativnog sistema Windows XP u CD disk jedinicu.
 4. Kada uslu?ni program ?Provera sistemskih datoteka? zavr?i sa radom, ponovo poku?ajte da instalirate ispravke.
Da biste dobili vi?e informacija o uslu?nom programu ?Provera sistemskih datoteka?, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja: 310747Opis uslu?nog programa ?Provera sistemskih datoteka? za Windows XP i Windows Server 2003 (Sfc.exe) Ako ne uspete da re?ite problem pomo?u uslu?nog programa ?Provera sistemskih datoteka?, pokrenite instalaciju za popravku operativnog sistema Windows XP.

Da biste dobili vi?e informacija o pokretanju instalacije za popravku operativnog sistema Windows XP, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja: 315341Kako da izvr?ite nadogradnju (ponovnu instalaciju) sistema Windows XP
Kada se zavr?i instalacija za popravku operativnog sistema, ponovo poku?ajte da instalirate ispravke.

Napomena Pokretanjem instalacije za popravku operativnog sistema ne?ete o?tetiti datoteke i aplikacije koje su instalirane na ra?unaru.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Dodatne informacije

Vi?e informacija o re?avanju problema sa instalacijom ispravki sa Veb lokacije Windows Update u operativnom sistemu Windows 7 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji: 
Re?avanje problema sa instalacijom ispravki
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 958044 - Poslednji pregled: 29. maj 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Klju?ne re?i: 
kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com