Raksta ID: 958044 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums


Kad atjaunin?jumu instal??anai izmantojat pakalpojumu Windows Update vai Microsoft Update, k??das kods 0x80070490 var tikt par?d?ts tad, ja ir boj?ts Component Based Servicing (CBS) manifests.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, veiciet lietotajai oper?t?jsist?mai atbilsto??s darb?bas.
1. metode: palaidiet r?ku Sist?mas atjaunin?jumu gatav?ba (Checksur.exe)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows 8

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai palaistu r?ku Sist?mas atjaunin?jumu gatav?ba, r?kojieties ??di:
 1. P?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. (Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.)
 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet v?rdus komandu uzvedne.
 3. Rezult?tu sarakst? p?rvelciet lejup vai ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam pieskarieties vienumam Palaist k? administratoram vai noklik??iniet uz t?.
 4. Administratora komandu uzvednes log? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas tie?i t?, k? t?s ir redzamas. P?c katras komandas nospiediet tausti?u Enter.
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. Lai aizv?rtu administratora komandu uzvednes logu, ierakstiet Iziet un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 6. V?lreiz palaidiet pakalpojumu Windows Update.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista un Windows Server 2008

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai palaistu r?ku Sist?mas atjaunin?jumu gatav?ba, r?kojieties ??di: 
 1. Lejupiel?d?jiet un palaidiet r?ku Sist?mas atjaunin?jumu gatav?ba. ?is r?ks veic vienreiz?ju p?rbaudi, lai atkl?tu neatbilst?bas, kas var kav?t turpm?k?s apkopes oper?cijas.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par r?ka Checksur.exe lejupiel?di un palai?anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?: 947821Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 un Windows Server 2008 R2 sist?mas atjaunin??anas gatav?bas r?ka apraksts
 2. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.
Piez?me P?c r?ka palai?anas Checksur.log fails tiek saglab?ts ??d? atra?an?s viet?: %systemroot%\Logs\CBS

Oper?t?jsist?mas Windows noklus?juma instal?cij? %systemroot% apz?m? Windows direktoriju.

Ja probl?mu nevar atrisin?t ar ?o metodi, turpiniet ar 2. metodi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2. metode: veiciet instal?cijas labojumu oper?t?jsist?mai Windows
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista vai Windows Server 2008

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 

Ja probl?mu neizdodas atrisin?t ar 1. metodi, varat veikt oper?t?jsist?mas instal?cijas labojumu, lai pa?reiz?jo Windows instal?ciju atjaunotu instal?cijas DVD versij?. ?im nol?kam nepiecie?ama ar? visu instal?cijas DVD neiek?auto atjaunin?jumu instal??ana.

Piez?me Veicot instal?cijas labojumu, netiek boj?ti faili un lietojumprogrammas, kas dator? instal?tas pa?laik.

Lai oper?t?jsist?mai Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista vai Windows Server 2008 veiktu instal?cijas labojumu, r?kojieties ??di: 
 1. Aizveriet visas darbojo??s lietojumprogrammas.
 2. Ievietojiet Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 DVD disku datora DVD diskdzin?. 
 3. Log? Iestat??ana noklik??iniet uz Instal?t t?l?t.

  Piez?me Ja Windows DVD disku nenosaka autom?tiski, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    poga S?kt
   un p?c tam lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Diskdzinis:\setup.exe.

   Piez?me Vietturis Diskdzinis ir diska burts datora DVD diskdzinim.
  2. Sarakst? Programmas noklik??iniet uz Setup.exe.
  3. Log? Iestat??ana noklik??iniet uz Instal?t t?l?t.
 4. Noklik??iniet uz Sa?emt visjaun?kos instal?jamos jaunin?jumus tie?saist? (ieteicams).
 5. Kad tiek pied?v?ts ierakst?t kompaktdiska atsl?gu, ierakstiet to.
 6. Lap? Sist?mas Windows instal??ana atlasiet oper?t?jsist?mu, kuru v?laties Jaunin?t vai P?rinstal?t.[?eit ierakstiet tekstu]
 7. Noklik??iniet uz J?, lai pie?emtu Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus.
 8. Ekr?n? K?da veida instal??anu v?laties veikt? noklik??iniet uz Jaunin?t.
 9. Kad instal??ana ir pabeigta, restart?jiet datoru un p?c tam m??iniet instal?t atjaunin?jumus.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows XP, Windows Server 2003 un Windows 2000

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai ?o probl?mu atrisin?tu oper?t?jsist?m? Windows XP, Windows Server 2003 vai Windows 2000, izmantojiet sist?mas failu p?rbaudes r?ku un p?rbaudiet, vai tiek izmantotas pareiz?s sist?mas failu versijas. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di: 
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Nokop?jiet un lodzi?? Atv?rt iel?m?jiet (vai ierakstiet) t?l?k redzamo komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER: cmd
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet sfc /scannow un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

  Piez?me Ja tiek piepras?ts Windows XP kompaktdisks, ievietojiet kompaktdisku CD diskdzin?.
 4. Kad sist?mas failu p?rbaude ir pabeigta, v?lreiz m??iniet instal?t atjaunin?jumus.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas failu p?rbaud??anas r?ku, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu: 310747Oper?t?jsist?mu Windows XP un Windows Server 2003 sist?mas failu p?rbaud??anas r?ka (Sfc.exe) apraksts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)Ja sist?mas faila p?rbaudes r?ks neatrisina ?o probl?mu, j?veic oper?t?jsist?mas Windows XP instal?cijas labojums.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? veikt oper?t?jsist?mas Windows XP instal?cijas labojumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu: 315341K? veikt sist?mas Windows XP jaunin??anu atra?an?s viet? (p?rinstal??anu) (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Kad instal?cijas labojums ir pabeigts, m??iniet instal?t atjaunin?jumus v?lreiz.

Piez?me Veicot instal?cijas labojumu, netiek boj?ti faili un lietojumprogrammas, kas dator? instal?tas pa?laik.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildindorm?cija

Papildinform?ciju par pakalpojuma Windows Update instal??anas probl?mu nov?r?anu oper?t?jsist?m? Windows 7 skatiet ?aj? Microsoft vietn?: 
Atjaunin?jumu instal??anas probl?mu nov?r?ana

Rekviz?ti

Raksta ID: 958044 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 17. apr?lis - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows jaunin?jumi
 • Microsoft Update
Atsl?gv?rdi: 
kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com