Straipsnio ID: 958044 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka


Kai nor?dami ?diegti naujinimus naudojate ?Windows Update? arba ?Microsoft Update?, galite gauti klaidos prane?im?: 0x80070490, jei komponentinis modelis (CBS) akivaizd?iai yra sugadintas.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atsi?velgdami ? naudojam? operacin? sistem?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1 b?das. Paleiskite sistemos naujinimo parengimo ?rank? (Checksur.exe)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows 8

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami paleisti sistemos naujinimo parengimo ?rank?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. (Jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, nuveskite j? ?emyn, tada spustel?kite Ie?koti.)
 2. Ie?kos lauke ?veskite komandin? eilut?.
 3. Rezultat? s?ra?e perbraukite ?emyn arba de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada bakstel?kite arba spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 4. Kai prisijungiate kaip administratorius, komandin?je eilut?je tiksliai ?veskite toliau pateiktas komandas. Po kiekvienos komandos paspauskite klavi?? Enter.
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. Nor?dami u?daryti dialogo lang? Administratorius komandin?je eilut?je ?veskite I?eiti, tada paspauskite klavi?? Enter.
 6. Dar kart? paleiskite ?Windows Update?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows 7?, ?Windows Server 2008? R2, ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami paleisti sistemos naujinimo parengimo ?rank?, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 
 1. Atsisi?skite ir paleiskite sistemos naujinimo parengimo ?rank?. ?is ?rankis vien? kart? patikrina, ar n?ra neatitikim?, kurie ateityje gal?t? trukdyti atliekant prie?i?ros operacijas.

  Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ir paleisti ?rankio Checksur.exe, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?: 947821Sistemos naujinimo parengimo ?rankio, skirto ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?, apra?as
 2. Bandykite i? naujo ?diegti naujinimus.
Pastaba. Jums paleidus ?rank?, failas Checksur.log ?ra?omas %systemroot%\Logs\CBS

Vykdant numatyt?j? ?Windows? diegim? %systemroot% rei?kia sistemos ?Windows? katalog?.

Jei ?iuo b?du problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 2 b?do.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2 b?das. Atlikite sistemos ?Windows?
(
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

?Windows 7?, ?Windows Server 2008? R2, ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
) atkuriam?j? diegim?  

Jeigu 1 b?du nepavyko i?spr?sti ?ios problemos, galite atlikti operacin?s sistemos atkuriam?j? diegim?, kad atkurtum?te diegimo DVD diske nurodyt? ?Windows? diegimo versij?. Norint tai padaryti taip pat reikia ?diegti visus naujinimus, kurie ne?traukti ? diegimo DVD disk?.

Pastaba. Atliekant atkuriam?j? diegim? nebus pa?eisti ? j?s? kompiuter? jau ?diegti failai ir taikomosios programos.

Nor?dami atlikti sistem? ?Windows 7?, ?Windows Server 2008? R2, ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008? atkuriam?j? diegim?, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 
 1. U?darykite visas paleistas programas.
 2. ? kompiuterio DVD disk? ?rengin? ?d?kite sistemos ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008? R2 DVD disk?. 
 3. S?rankos lange spustel?kite Diegti dabar.

  Pastaba. Jei sistema ?Windows? automati?kai neaptinka DVD disko, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Mygtukas Prad?ti
   , tada ?veskite Drive:\setup.exe ? lauk? Prad?ti paie?k?.

   Pastaba. Vietos rezervavimo ?enklas Drive yra kompiuterio DVD disk? ?renginio disko raid?.
  2. ??j? ? program? s?ra??, spustel?kite Setup.exe.
  3. S?rankos lange spustel?kite Diegti dabar.
 4. Spustel?kite Prisijungti prie interneto ir gauti naujausius diegimo naujinimus (rekomenduojama).
 5. ?ra?ykite kompaktinio disko rakt?, jeigu esate raginami tai padaryti.
 6. Puslapyje ?diegti ?Windows? pasirinkite operacin? sistem?, kuri? norite Atnaujintiarba atliktivietin? naujinim?.[?vesti tekst? ?ia]
 7. Spustel?kite Taip, jei sutinkate su ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygomis.
 8. Ekrane Kokio tipo ?diegties norite? spustel?kite Naujinti.
 9. Kai diegimas baigtas, i? naujo paleiskite kompiuter? ir pabandykite ?diegti naujinimus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows XP?, ?Windows Server 2003? ir ?Windows 2000?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? sistemoje ?Windows XP?, ?Windows Server 2003? arba ?Windows 2000? naudokite sistemos fail? tikrintuv?, kad patikrintum?te, ar naudojamos reikiamos sistemos fail? versijos. Nor?dami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus. 
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?i? komand? lauke Atidaryti ir paspauskite ENTER: cmd
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite sfc /scannow ir spustel?kite ENTER.

  Pastaba. Jei pra?oma ?d?ti ?Windows XP? CD disk?, ?d?kite CD disk? ? kompaktini? disk? ?rengin?.
 4. Sistemos fail? tikrintuvui baigus darb?, dar kart? pabandykite ?diegti naujinimus.
Jei norite gauti daugiau informacijos apie sistemos fail? tikrintuv?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?: 310747?Windows XP? ir ?Windows Server 2003? sistemos fail? tikrintuvo (Sfc.exe) apra?as (gali b?ti angl? k.)Jei naudojant sistemos fail? tikrintuv? nepavyko i?spr?sti problemos, turite atlikti atkuriam?j? ?Windows XP? diegim?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atlikti atkuriam?j? ?Windows XP? diegim?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?: 315341Kaip atlikti ?Windows XP? naujinim? vietoje (diegim? i? naujo)
Kai baig?te atkuriam?j? diegim?, dar kart? pabandykite ?diegti naujinimus.

Pastaba. Atliekant atkuriam?j? diegim? nebus pa?eisti ? j?s? kompiuter? jau ?diegti failai ir taikomosios programos.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows Update? diegimo trik?i? ?alinim? ?Windows 7? sistemoje, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je
Trik?i? ?alinimo problemos ?diegiant naujinimus
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 958044 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. kovo 29 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
 • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com