Ni ? t?m thng tin v? SQL Server m?i nh?t xy d?ng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 957826 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bi vi?t ny li?t k cc bi vi?t c s? ki?n th?c cung c?p thm thng tin sau:
 • Microsoft SQL Server 2014 xy d?ng ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2014.
 • Microsoft SQL Server 2012 Phin b?n ?c pht hnh sau khi SQL Server 2012 Service Pack 2.
 • Microsoft SQL Server 2012 Phin b?n ? pht hnh sau khi SQL Server 2012 gi b?n ghi d?ch v? 1.
 • Microsoft SQL Server 2012 Phin b?n ? pht hnh sau khi SQL Server 2012.
 • Xy d?ng Microsoft SQL Server 2008 R2 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2.
 • Xy d?ng Microsoft SQL Server 2008 R2 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 gi b?n ghi d?ch v? 1.
 • Xy d?ng Microsoft SQL Server 2008 R2 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 gi b?n ghi d?ch v? 2.
 • Microsoft SQL Server 2008 xy d?ng ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008.
 • Microsoft SQL Server 2008 xy d?ng ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 1.
 • Microsoft SQL Server 2008 xy d?ng ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2.
 • Microsoft SQL Server 2008 xy d?ng ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 3.
 • Microsoft SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 2.
 • Microsoft SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3.
 • Microsoft SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 gi b?n ghi d?ch v? 4.

Thng tin thm

Cc bi vi?t sau trong C s? tri th?c Microsoft cung c?p thng tin v? cch t?m xy d?ng m?i nh?t dnh cho phin b?n pht hnh ban ?u v cc gi b?n ghi d?ch v? cho SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, cho SQL Server 2014:
2936603 SQL Server 2014 xy d?ng ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2014
2983249 SQL Server 2012 Phin b?n ?c pht hnh sau khi SQL Server 2012 gi b?n ghi d?ch v? 2
2772858 SQL Server 2012 Phin b?n ?c pht hnh sau khi SQL Server 2012 gi b?n ghi d?ch v? 1
2692828 B?n d?ng SQL Server 2012 ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2012 ?c pht hnh
2629969 Phin b?n SQL Server 2008 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 SP3 CTP
2730301 SQL Server 2008 R2 xy d?ng ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 gi b?n ghi d?ch v? 2
2567616 SQL Server 2008 R2 xy d?ng ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 gi b?n ghi d?ch v? 1
981356 SQL Server 2008 R2 xy d?ng ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2
2402659 Phin b?n SQL Server 2008 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 2
970365 Phin b?n SQL Server 2008 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 1
956909Phin b?n SQL Server 2008 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008
2485757 Phin b?n SQL Server 2005 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 gi b?n ghi d?ch v? 4
960598 Phin b?n SQL Server 2005 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3
937137 Phin b?n SQL Server 2005 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 2

Thu?c tnh

ID c?a bi: 957826 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang Chin 2014 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Web
T? kha:
kbhowto kbtshoot kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB957826 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 957826

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com