Ni ? t?m thng tin v? SQL Server m?i nh?t xy d?ng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 957826 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Bi vi?t c s? ki?n th?c ny li?t k cc lin k?t ? xy d?ng s? bi vi?t v? m?i phin b?n chnh c?a Microsoft SQL Server t? SQL Server 2005 phin b?n m?i nh?t c?a SQL Server. N?u b?n mu?n ki?m tra ch? Phin b?n v phin b?n SQL Server, h?y xem Lm th? no ? xc ?nh phin b?n v phin b?n c?a SQL Server v cc thnh ph?n.

Thng tin v? SQL Server m?i nh?t xy d?ng

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin b?n SQL ServerBi vi?t trong c s? ki?n th?c c ch?a thng tin v? cc b?n d?ng m?i nh?t
SQL Server 2014
SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2Lu ? SQL Server 2008 R2 gi b?n ghi d?ch v? 3 l phin b?n m?i nh?t v cu?i cng cho phin b?n ny. Nhm s?n ph?m SQL Server s? khng pht hnh b?t k? C?p Nh?t tch lu? cc phin b?n ny.
SQL Server 2008Lu ? SQL Server 2008 gi b?n ghi d?ch v? 4 l phin b?n m?i nh?t v cu?i cng cho phin b?n ny. Nhm s?n ph?m SQL Server s? khng pht hnh b?t k? C?p Nh?t tch lu? cc phin b?n ny.
SQL Server 2005

Tham kh?o

Thu?c tnh

ID c?a bi: 957826 - L?n xem xt sau cng: 14 Thang Mi Hai 2014 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Express
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
  • Microsoft SQL Server 2014 Developer
  • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
  • Microsoft SQL Server 2014 Express
  • Microsoft SQL Server 2014 Standard
  • Microsoft SQL Server 2014 Web
T? kha:
kbhowto kbtshoot kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB957826 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 957826

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com