D?ng l?i trên m?t máy tính trên Windows Vista Service Pack 1 ho?c d?a trên Windows Server 2008 có m?t b? đi?u h?p đ? h?a tích h?p và b? đi?u h?p đ? h?a r?i r?c: "Stop m? l?i 0x00000018 (REFERENCE_BY_POI...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 957463 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows Vista Service Gói 1 ho?c Windows Server 2008.
 • Máy tính này có m?t b? đi?u h?p đ? h?a tích h?p và m?t b? đi?u h?p đ? h?a r?i r?c.
 • Khi b?n kh?i đ?ng máy tính, b?n đang s? d?ng các đ? h?a r?i r?c Adapter cho đ?u ra màn h?nh.
 • B?n chuy?n đ?i đ?u ra hi?n th? t? đ? h?a r?i r?c b? đi?u h?p vào b? đi?u h?p đ? h?a tích h?p.
 • M?t s? ki?n quy?n l?c di?n ra. Ví d?, khi b?n AC đi?n dây b? ng?t k?t n?i, đi?n cung c?p h? th?ng th?t b?i trên m?t quy?n l?c DC ngu?n.
Trong trư?ng h?p này, b?n có th? nh?n đư?c l?i d?ng sau đây:
Ng?ng: 0x00000018 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
REFERENCE_BY_POINTER
Lưu ? V?n đ? này x?y ra ch? trên máy tính có m?t s? ph?n c?ng cài đ?t.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo mà có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đây trên kho tàng ki?n th?c bài vi?t. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này trên m?t máy tính trên Windows Vista, b?n ph?i có Windows Vista Service Pack 1 cài đ?t trên máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? m?i nh?t Vista service pack
Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u cho Windows Server năm 2008, d?a trên các máy tính.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các t?p tin Phiên b?n s? như đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Các t?p tin .manifest và các t?p tin .mum đư?c cài đ?t trong m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". Nh?ng t?p tin này và các t?p tin liên quan đ?n .cat (b?o m?t danh m?c) là quan tr?ng đ?i v?i vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. Các t?p tin .cat đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft. Các thu?c tính c?a các t?p tin an ninh không đư?c li?t kê.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pT?p tin Kích thư?cNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cdd.dll6.0.6001.2225836,86405 Tháng Chín, 200805: 01x 86
Dxgkrnl.sys6.0.6001.22258625,15205 Tháng Chín, 200802: 40x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pT?p tin Kích thư?cNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cdd.dll6.0.6001.2225847,10405 Tháng Chín, 200805: 21x 64
Dxgkrnl.sys6.0.6001.22258883,20005 Tháng Chín, 200802: 58x 64
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pT?p tin Kích thư?cNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cdd.dll6.0.6001.22258105,47205 Tháng Chín, 200805: 58IA-64
Dxgkrnl.sys6.0.6001.222581,981,44005 Tháng Chín, 200803: 38IA-64

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin TênPackage_1_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.943
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_2_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.781 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_3_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.781 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.367 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.430
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.421
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,422
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,425
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.430
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênX86_5ef73c87dccdbd2fae55523410828a6a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_991f832082891732.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_ac242a03fccbb8da.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,417
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)05: 41
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin TênAmd64_2fd56c6c44199a3c9680fa0f40797746_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_6a48ed5db57598b4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_0842c587b5292a10.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,679
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)06: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_1_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,955
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_2_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.791 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_3_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.791 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.375
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.438
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.429 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.430
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,433
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.438
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin TênIa64_a6c354b50bc4cb52d4e0b0d542ab360b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_fe8b0a78908002fd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_ac25cdf9fcc9c1d6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,672
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)07: 41
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_1_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.786 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_2_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.786 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,425
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.426
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.429 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957463_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.434
Ngày (UTC)05 Tháng Chín, 2008
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 957463 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB957463 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:957463

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com