Pieturas k??du Windows Vista 1. servisa pakotni vai Windows Server 2008 dator?, kur? ir integr?tas grafikas adapteris un diskr?ta grafikas adapteris: "Stop k??das kodu 0x00000018 (REFERENCE_BY_POINTER)"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 957463 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Jums ir dators, kur? darbojas Windows Vista servisa Pack 1 vai Windows Server 2008.
 • Dators ir integr?to grafikas adapteris un diskr?ta grafikas adapteris.
 • Start?jot datoru, kuru izmantojat diskr?ta grafikas adapteris displeja izvade.
 • Iesl?dzot diskr?ta grafikas displeja izvade adapter? integr?to grafikas adapterim.
 • Notiek baro?anas notikums. Piem?ram, ja j?su AC str?vas vadu ir atvienots, ener?ijas pieg?des sist?mu neizdodas vair?k nek? uz l?dzstr?vas avots.
??d? gad?jum? var sa?emt ??das aptur??anas k??das:
Pietura: 0x00000018 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
REFERENCE_BY_POINTER
Piez?me ?? probl?ma rodas tikai t?dos datoros, kuros ir noteiktas aparat?ras instal?ta.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

A atbalst?ts labojumfails ir pieejams no Microsoft. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietot ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja j?s nerada nopietnus ?? probl?ma, iesak?m nogaid?t par n?kamo programmat?ras atjaunin?jumu, ko ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" sada?? aug?pus? ?o zin??anu b?zes pants. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalstu, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai jebkuru probl?mu nov?r?anu ir nepiecie?ama, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un Atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir t?p?c, ka labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? ar oper?t?jsist?mu Windows Vista, ir dator? ir instal?ta Windows Vista Service Pack 1. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotne
Nr priek?noteikumi ir vajadz?ga Windows Server 2008 b?z?tos datoros.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.

Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija

 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot failu versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.0.6001.22XXXWindows Vista SP1 un Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • .Manifest faili un .mum failus, kas ir instal?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows Server 2008 un Windows Vista". ?os failus un to saist?t?s CAT (dro??bas katalogs) faili ir iz??iro?a noz?me, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Cat faili ir parakst?ti ar ciparparakstu Microsoft. ?o failu dro??bas atrib?ti nav uzskait?ti.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 un Windows Vista x86 versij?s x
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFailu lielumsDatumsLaiksPlatforma
Cdd.dll6.0.6001.2225836,86405-Sep-200805: 01x86
Dxgkrnl6.0.6001.22258625,15205-Sep-200802: 40x86
Visiem, kas atbalst?ja versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFailu lielumsDatumsLaiksPlatforma
Cdd.dll6.0.6001.2225847,10405-Sep-200805: 21x64
Dxgkrnl6.0.6001.22258883,20005-Sep-200802: 58x64
Visiem atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir Itanium
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFailu lielumsDatumsLaiksPlatforma
Cdd.dll6.0.6001.22258105,47205-Sep-200805: 58IA-64
Dxgkrnl6.0.6001.222581,981,44005-Sep-200803: 38IA-64

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 un Windows Vista

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 un Windows Vista x86 versij?s x
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Failu v?rdsPackage_1_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,943
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_2_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_3_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,367
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,430
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,421
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,422
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.425
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,430
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsX86_5ef73c87dccdbd2fae55523410828a6a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_991f832082891732.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums696
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_ac242a03fccbb8da.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,417
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)05: 41
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem, kas atbalst?ja versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Failu v?rdsAmd64_2fd56c6c44199a3c9680fa0f40797746_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_6a48ed5db57598b4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_0842c587b5292a10.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,679
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)06: 03
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_1_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,955
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_2_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,791
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_3_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,791
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,375
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,438
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,429
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,430
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,433
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,438
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir Itanium
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Failu v?rdsIa64_a6c354b50bc4cb52d4e0b0d542ab360b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_fe8b0a78908002fd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_ac25cdf9fcc9c1d6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,672
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)07: 41
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_1_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,786
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_2_for_kb957463 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,786
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.425
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.426
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,429
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957463_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,434
Datums (UTC)05-Sep-2008
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 957463 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 20. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • 1. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB957463 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 957463

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com