Ph?n m?m máy ch? c?a Microsoft và môi trư?ng đư?c h? tr? ?o hóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 957006 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n v? chính sách h? tr? đ? ch?y ph?n m?m máy ch? c?a Microsoft trong môi trư?ng ?o hóa đư?c h? tr? sau:
 • Windows Server 2008 và sau đó v?i Hyper-V
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 và sau đó
 • Máy ch? ?o hóa xác nh?n chương tr?nh (SVVP)

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
  http://www.windowsservercatalog.com/svvp/
Microsoft h? tr? ph?n m?m máy ch? Microsoft đang ch?y trong môi trư?ng ?o hóa đư?c h? tr? đư?c li?t kê trong ph?n "Thông tin thêm". H? tr? này ph?i tuân th? chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/?PR=Lifecycle
Trong m?t s? trư?ng h?p, các phiên b?n c? th? c?a ph?n m?m máy ch? c?a Microsoft đư?c yêu c?u đ? đư?c h? tr?. Nh?ng phiên b?n này đư?c ghi nh?n trong bài vi?t này, và các phiên b?n đư?c h? tr? có th? đư?c c?p nh?t khi c?n thi?t.

Lưu ?: Không ph?i t?t c? các ?ng d?ng ph?n m?m là ?ng c? viên t?t cho ho?t đ?ng trong m?t môi trư?ng HĐH. Ví d?, n?u m?t ?ng d?ng đ? yêu c?u ph?n c?ng c? th?, ch?ng h?n như truy c?p vào m?t th? PCI v?t l?, các ?ng d?ng này không th? đư?c h? tr? trong máy ?o. Đi?u này là đúng b?i v? máy ?o thư?ng không có quy?n truy c?p vào ph?n c?ng v?t l? cơ b?n.

Thông tin thêm

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Bên th? ba có trách nhi?m ki?m th? ph?n m?m c?a h? cùng v?i ph?n m?m c?a Microsoft. Ph?n m?m c?a Microsoft có th? không làm vi?c như d? đ?nh trong môi trư?ng ph?n c?ng HĐH bên th? ba.

?o hóa ?ng d?ng c?a Microsoft (?ng d?ng-V)

Khách s?n h? tr? Microsoft ?ng d?ng ?o hóa 4,5 và các phiên b?n sau này ch?ng h?n như qu?n l? máy ch?, máy ch? xu?t b?n, Sequencer, Terminal b?n ghi d?ch v? khách hàng và khách hàng máy tính đ? bàn.

Microsoft BizTalk Server

Microsoft BizTalk Server 2009, BizTalk Server 2006 R2, BizTalk Server 2006 và BizTalk Server 2004 hoàn toàn đư?c h? tr? khi h? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t hệ điều hành đư?c h? tr? đang ch?y trên Windows Server 2008 Hyper-V.

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
842301 Microsoft BizTalk Server bi?t trên m?t máy ?o

Máy ch? Microsoft thương m?i

Microsoft thương m?i Server 2007 Service Pack 2 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX 2009 (c? máy ch? và khách hàng) và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM 4.0 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Dynamics GP

Microsoft Dynamics GP 10,0 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV 2009 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? h? tr? cho Exchange Server, truy c?p vào web site TechNet sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc794548 (v=EXCHG.80).aspx

Đ? bi?t informationabout làm th? nào todeploy MicrosoftExchange Server 2010 trong m?t môi trư?ng HĐH, ghé thăm web site TechNet sau đây:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/jj126252 (v=exchg.141).aspx

Đ? bi?t informationabout làm th? nào todeploy Microsoft Exchange Server 2013 trong m?t môi trư?ng HĐH, ghé thăm web site TechNet sau đây:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/jj619301 (v=exchg.150).aspx

Microsoft Forefront khách hàng b?o m?t

Microsoft Forefront khách hàng b?o m?t đư?c h? tr?.

Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010

Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Forefront Identity Manager 2010

Microsoft Forefront Identity Manager 2010 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

C?ng thông minh ?ng d?ng c?a Microsoft (IAG)

Microsoft thông minh ?ng d?ng Gateway 2007 Service Pack 2 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Forefront Security cho Exchange (FSE)

Microsoft Forefront Security cho Exchange Server Service Pack 1 (SP1) ho?c cao hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Forefront Security cho SharePoint (FSP)

Microsoft Forefront Security cho SharePoint Service Pack 2 (SP2) ho?c cao hơn đư?c h? tr?.

Máy ch? Microsoft tích h?p máy ch?

Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2006 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Internet Security và Acceleration (ISA) máy ch?

Microsoft ISA Server đư?c h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? cho ISA Server, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc891502.aspx

Microsoft Office Groove Server

Microsoft Office Groove Server 2007 Service Pack 1 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Lưu ?: Máy ?o cho Microsoft Office Groove Server chuy?n ti?p ph?i đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng đ?a c?ng v?t l?, không ph?i là m?t đ?a c?ng ?o.

Microsoft Office PerformancePoint máy ch?

Microsoft văn ph?ng PerformancePoint Server 2007 Service Pack 2 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Văn ph?ng Microsoft d? án máy ch?

Microsoft văn ph?ng d? án Server 2007 Service Pack 1 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Office SharePoint Server và Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Service Pack 1 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint 3.0 Service Pack 1 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Operations Manager (MOM) năm 2005

Microsoft ho?t đ?ng qu?n l? 2005 Service Pack 1 (đ?i l?) đư?c h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc180251.aspx
Lưu ?: H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 ho?c phiên b?n m?i hơn là c?n thi?t đ? qu?n l? Windows Server 2008 và phiên b?n m?i hơn.

tra c?u c?a Microsoft Server

Microsoft t?m Server 2008 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Kinh doanh thi?t y?u Windows Server 2008

Windows Essential Business Server 2008 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Máy ch? Windows doanh nghi?p nh? 2008

Windows Small Business Server 2008 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft SQL Server

Đ? h? tr? c?a Microsoft SQL Server, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
http://support.Microsoft.com/kb/956893

Qu?n l? c?u h?nh Microsoft h? th?ng Trung tâm

H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 1 (c? máy ch? và các đ?i l?) và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? cho c?u h?nh Manager 2007, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb680717.aspx

Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u

Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u 2007 đư?c h? tr? khi nó ch?y bên trong m?t máy ?o, nhưng ch? khi DPM lí ngoài tr?i đ?a đư?c th?c hi?n có s?n tr?c ti?p cho các máy ?o DPM là m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Ñöôïc đ?a
 • m?c tiêu iSCSI đ?a
 • FC SAN m?c tiêu đ?a
B?n c?ng có th? th?c hi?n các sao lưu cho máy ?o b?ng cách s? d?ng m?t đ?i l? DPM đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính ho?c b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t các đ?i l? DPM vào máy ?o tr?c ti?p.

Microsoft System Center Essentials

Microsoft h? th?ng Trung tâm Essentials 2007 Service Pack 1 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft h? th?ng Trung tâm Operations Manager

Microsoft h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 (c? máy ch? và các đ?i l?) và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? h? tr? cho Operations Manager 2007, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb309428.aspx

Microsoft System Center B? qu?n lí c?u h?nh

Microsoft h? th?ng Trung tâm máy ?o Manager 2008 (c? máy ch? và các đ?i l?) và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft System Center b? b?n ghi d?ch v?

Microsoft h? th?ng Trung tâm b?n ghi d?ch v? Manager 2010 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? cho b?n ghi d?ch v? Manager 2010, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=182907

Microsoft h? th?ng qu?n lí Server (SMS)

h? th?ng qu?n lí Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 3 (đ?i l?) đư?c h? tr?.

Lưu ?: C?u h?nh h? th?ng Trung tâm Manager 2007 gói b?n ghi d?ch v? 1 ho?c phiên b?n m?i hơn là c?n thi?t đ? qu?n l? Windows Server 2008 và phiên b?n m?i hơn.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? h? tr? cho tin thư thoại SMS SP3, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc179620.aspx

Microsoft Visual Studio nhóm h? th?ng

Microsoft Visual Studio nhóm h? th?ng 2008 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Microsoft Windows HPC Server 2008

Microsoft Windows HPC Server 2008 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Windows Server 2003 Web Edition

Windows Server 2003 Web Edition v?i Service Pack 2 đư?c h? tr?.

Microsoft Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS)

Microsoft Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3.0 Service Pack 1 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?.

Windows Web Server 2008

Windows Web Server 2008 đư?c h? tr?.

Identity Lifecycle Manager 2007

Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 gói tính năng 1 (FP1) (v?i các b?n c?p nh?t m?i nh?t) và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver/ilm2007/FAQ.mspx

Microsoft văn ph?ng tr?c tuy?n

Văn ph?ng tr?c tuy?n đư?c h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft Office:
http://Office.com/Webapps

Opalis tích h?p máy ch?

Opalis Integration Server 6.2.2 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? cho Opalis trong m?t môi trư?ng ?o hóa, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-US;2023123
Lưu ?:Opalis tích h?p máy ch? 6.3 ho?c phiên b?n m?i hơn là c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Server 2008 và phiên b?n m?i hơn. Tuy nhiên, ch? gói tích h?p đư?c phát hành v?i phiên b?n 6.3 đư?c h? tr? trên Windows Server 2008 và phiên b?n m?i hơn. Vi?c s? d?ng hi?n có tích h?p gói c?n cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Server 2003.

Microsoft Lync Server

Microsoft Lync Server 2010 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft: http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2905FD33-E29C-4709-A012-E55EA8DB63E4&displaylang=en.

Microsoft System Center b? b?n ghi d?ch v?

Microsoft h? th?ng Trung tâm b?n ghi d?ch v? Manager 2010 và phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? cho b?n ghi d?ch v? Manager 2010, truy c?p vào web site sau đây: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/ff460890.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 957006 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
T? khóa: 
kbhyperv kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbhowto kbinfo fep2010swept kbmt KB957006 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 957006

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com