Chính sách h? tr? cho s?n ph?m c?a Microsoft SQL Server đang ch?y trong môi trư?ng ?o hóa ph?n c?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 956893 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? chính sách h? tr? cho s?n ph?m c?a Microsoft SQL Server đang ch?y trong môi trư?ng ?o hóa ph?n c?ng.

Thông tin thêm

Microsoft cung c?p h? tr? k? thu?t cho SQL Server 2005, phiên b?n m?i hơn cho môi trư?ng ?o hóa ph?n c?ng đư?c h? tr? sau:
 • Windows Server 2008 và các phiên b?n m?i hơn v?i Hyper-V
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 và các phiên b?n
 • C?u h?nh đư?c xác th?c thông qua máy ch? ?o hóa xác nh?n chương tr?nh (SVVP).

  Đ? bi?t thêm thông tin v? nhà cung c?p ch?ng nh?n và c?u h?nh cho SVVP, ghé thăm website sau c?a SVVP:
  http://windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvp.htm
  Lưu ?Gi?i pháp SVVP ph?i đang ch?y trên ph?n c?ng đư?c ch?ng nh?n cho Windows Server 2008 R2 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c coi là m?t c?u h?nh SVVP h?p l?.
Microsoft cung c?p h? tr? k? thu?t cho SQL Server 2008, các phiên b?n m?i hơn cho môi trư?ng ?o hóa ph?n c?ng đư?c h? tr? sau:
 • Azure cơ s? h? t?ng b?n ghi d?ch v? c?a Microsoft bao g?m Microsoft Azure máy ?o Microsoft Azure m?ng ?o (xem ph?n câu h?i thư?ng g?p đ? bi?t thêm chi ti?t)

Microsoft có th? cung c?p h? tr? k? thu?t không gi?i h?n các môi trư?ng sau:
 • B?t k? phiên b?n c?a SQL Server trư?c SQL Server 2005 (ch?ng h?n như SQL Server 2000) đang ch?y trên b?t k? nhà cung c?p ?o ho?c c?u h?nh.
 • B?t k? ph?n m?m ?o hóa Microsoft không ph?i là m?t c?u h?nh xác th?c thông qua tr?nh SVVP

Chính sách này gi?i h?n h? tr? d?a trên bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
897615 Chính sách h? tr? cho ph?n m?m c?a Microsoft ch?y ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft

H?n ch? và gi?i h?n

Các h?n ch? và gi?i h?n có th? ?nh hư?ng đ?n chính sách h? tr? các c?u h?nh đư?c h? tr?:
 • Khách c?m chuy?n đ?i d? ph?ng h? tr? dành cho SQL Server 2005 và các phiên b?n m?i hơn trong máy ?o cho môi trư?ng ?o hóa ph?n c?ng đư?c h? tr? đư?c li?t kê trong bài vi?t này cung c?p t?t c? các yêu c?u đư?c đáp ?ng:
  • hệ điều hành ch?y máy ?o ("khách h? đi?u hành") là Windows Server 2008 ho?c phiên b?n m?i hơn.
  • Môi trư?ng ?o hóa đáp ?ng yêu c?u Windows 2008 hay Windows 2012 chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering, như đư?c ghi l?i trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   943984 Chính sách h? tr? c?a Microsoft Windows Server 2008 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng
   2775067 Chính sách h? tr? Microsoft Windows Server 2012 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng
 • S?n ph?m SQL Server ph?i là m?t phiên b?n đư?c h? tr? trong chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft hi?n t?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft Support:
  http://support.Microsoft.com/?PR=Lifecycle
 • SQL Server h? tr? nh? ?o hóa gi?i pháp sao lưu s? d?ng VSS (t?p ?nh). Ví d?, SQL Server h? tr? Hyper-V sao lưu.

  ?nh ch?p nhanh máy ?o không s? d?ng ?nh ch?p nhanh VSS ổ đĩa không đư?c h? tr? SQL Server. B?t k? công ngh? ?nh ch?p hi?n c?nh lưu bang VM m?t đi?m trong th?i gian b? nh?, đ?a và thi?t b? mà không c?n tương tác v?i các ?ng d?ng trên máy tính khách s? d?ng VSS có th? khi?n SQL Server ? trạm đậu không nh?t quán.
 • SQL Server trên Hyper-V sao đư?c h? tr? cung c?p các EnableWriteOrderPreservationAcrossDisks c? đư?c thi?t l?p.

  Lưu ?Đ?t c? EnableWriteOrderPreservationAcrossDisks, h?y ch?y l?nh sau:

  Thi?t l?p-VMReplication - VMNametên máy ?o> - EnableWriteOrderPreservationAcrossDisks 1

  Ngo?i l?

  N?u nhi?u SQL máy ?o đư?c k?t h?p ch?t ch? v?i nhau, các máy ?o có th? chuy?n đ?i d? ph?ng th?m h?a trang ph?c h?i (DR) nhưng tính năng s?n sàng cao (HA) SQL trong VM ph?i đư?c lo?i b? và c?u h?nh l?i sau khi chuy?n đ?i d? ph?ng VM. V? l? do này, máy ch? SQL sau tính năng không được hỗ trợ trên máy ?o Hyper l?p:
  • Nhóm kh? d?ng
  • Nhân b?n b? máy cơ s? d? li?u
  • C?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p
  • G?i b?n ghi
  • Nhân b?n

câu h?i thư?ng g?p

Câu h?i 1: M?c đ? h? tr? k? thu?t s? tôi nh?n đư?c n?u tôi c?u h?nh-Microsoft cung c?p đư?c ch?ng nh?n thông qua SVVP?

A1:b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? (CSS) s? ho?t đ?ng cùng v?i khách hàng và SVVP ch?ng nh?n nhà cung c?p đ? đi?u tra v?n đ? v?i SQL Server đang ch?y trong máy ?o. Microsoft CSS ho?c nhà cung c?p SVVP s? tuân theo quy tr?nh đư?c ghi l?i trên web site sau c?a SVVP đ? s? d?ng chương tr?nh TSANet cùng v?i s? cho phép c?a khách hàng trong m?t n? l?c đ? kh?c ph?c s? c?:
http://windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvpsupport.htm

Câu h?i 2: n?u c?u h?nh ?o-Microsoft cung c?p không đư?c ch?ng nh?n thông qua SVVP?

A2: Microsoft CSS s? tuân th? chính sách h? tr? đư?c ghi l?i trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 897615. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
897615 Chính sách h? tr? cho ph?n m?m c?a Microsoft ch?y ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft
N?u Microsoft CSS xác đ?nh s? c? có th? liên quan đ?n các nhà cung c?p ph?n m?m ?o hóa, Microsoft CSS có th? yêu c?u khách hàng đ? tái t?o s? c? ? môi trư?ng ?o. Đi?u quan tr?ng là c?n th?n đ?c v? c?u h?nh đư?c h? tr? cho SVVP SVVP trang sau:
http://www.windowsservercatalog.com/svvp/
Không ph?i t?t c? các c?u h?nh nhà cung c?p đư?c coi là xác nh?n c?a SVVP ngay c? khi nhà cung c?p tham gia chương tr?nh. Danh sách các c?u h?nh xác nh?n có th? đư?c C?p Nh?t v?i nhà cung c?p tr?nh thay đ?i chương tr?nh này.

Câu h?i 3: Chương tr?nh SVVP đ?c bi?t danh sách c?u h?nh h?p l? cho Windows Server 2008. Có các phiên b?n khác c?a Windows đư?c h? tr? đư?c s? d?ng làm hệ điều hành khách?

A3:Có. Khi tài li?u t?i web site sau c?a SVVP, các s?n ph?m thông qua SVVP yêu c?u forWindows Server 2012 đư?c coi là đư?c h? tr? trên Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 và Windows Server 2003 SP2 và các gói b?n ghi d?ch v? x 86 và x 64
http://windowsservercatalog.com/results.aspx?&bCatID=1521&cpID=0&AVC=0&Ava=0&AVQ=0&or=1&PGS=25
Khi ch?y SQL Server trên hệ điều hành khách, phiên b?n SQL Server ph?i đư?c h? tr? trên phiên b?n hệ điều hành khách, theo yêu c?u đư?c li?t kê trong tài li?u s?n ph?m tương ?ng c?a SQL Server.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u ph?n c?ng và ph?n m?m cho SQL Server, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/ms143506.aspx

Câu h?i 4: Tính năng SQL Server là như nhân b?n b? máy cơ s? d? li?u h? tr? đ? ch?y trong môi trư?ng ?o hoá?

A4:H?n ch? ch? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng SQL Server trong m?t môi trư?ng ?o đư?c ghi l?i trong bài vi?t này ho?c tài li?u s?n ph?m SQL Server. B?t k? tính năng ho?c s? d?ng không đư?c nêu trong bài vi?t này ho?c tài li?u s?n ph?m SQL Server đư?c coi là đư?c h? tr? trong m?t môi trư?ng ?o hóa b?ng cách s? d?ng cùng m?t h?n ch? và h? tr? v?i ph?n c?ng "tr?ng kim lo?i" môi trư?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? các tính năng đư?c h? tr? b?i các phiên b?n khác nhau c?a SQL Server, h?y truy c?p sau khi web site TechNet:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/cc645993 (v=sql.105).aspx
Các yêu c?u cùng áp d?ng cho SQL Server 2005 và các phiên b?n đang ch?y trong môi trư?ng ?o.

Câu h?i 5: Là nhanh chóng và Live di chuy?n Windows Server 2012 ho?c Windows Server 2008 R2 Hyper-V h? tr? SQL Server?

A5:Vâng, Live di chuy?n đư?c h? tr? cho SQL Server 2005 và phiên b?n m?i hơn khi s? d?ng Windows Server 2008 R2 ho?c phiên b?n m?i hơn v?i Hyper-V và Hyper-V server 2008 R2 ho?c phiên b?n m?i hơn. Di chuy?n nhanh, đư?c gi?i thi?u v?i Windows Server 2008 Hyper-V và Hyper-V Server 2008, c?ng đư?c h? tr? cho SQL Server (T?t c? các phiên b?n SQL Server 2005 và sau đó) trong Windows Server 2008 (ho?c phiên b?n m?i hơn) v?i Hyper-V và Hyper-V Server 2008 (ho?c phiên b?n m?i hơn).

Câu h?i 6: Là g? chính sách h? tr? dành cho SQL Server khi s? d?ng tính năng ?o hóa SVVP nhà cung c?p ch?ng h?n như ?nh ho?c di chuy?n?

A6:?nh ch?p nhanh cho b?t k? nhà cung c?p ?o mà không s? d?ng VSS không đư?c h? tr? v?i SQL Server. B?t k? khác ?o hoá các ch?c năng c?a nhà cung c?p SVVP ch?ng h?n như di chuy?n ph?i đư?c h? tr? b?i nhà cung c?p SVVP. Đi?u này bao g?m b?t k? s? c? nào có th? x?y ra v?i SQL Server khi s? d?ng các tính năng này. Vui l?ng đ?c tài nguyên này đ? bi?t thêm thông tin v? chính sách h? tr? cho các ch?c năng c?a m?t s?n ph?m ?o hóa:
http://www.windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvpsupport.htm

Câu h?i 7: Hyper-V b? nh? đ?ng h? tr? cho SQL Server?

A7:Hyper-V b? nh? đ?ng đư?c h? tr? đ?y đ? v?i SQL Server. Ch? các phiên b?n SQL Server và các phiên b?n h? tr? nóng thêm b? nh? (doanh nghi?p và Trung tâm d? li?u) có th? th?y b? nh? đư?c thêm vào b?ng cách S? d?ng B? nh? đ?ng Hyper-V. SQL Server 2012 Standard edition c?ng nh?n ra nóng thêm b? nh? khi ch?y trong m?t môi trư?ng ?o. Phiên b?n SQL Server không h? tr? b? nh? thêm nóng v?n đư?c h? tr?. Tuy nhiên, các phiên b?n s? phát hi?n ch? b? nh? trong hệ điều hành khi SQL Server kh?i đ?ng. Trư?c khi b?n tri?n khai b? nh? đ?ng Hyper-V, vui l?ng đ?c các tài nguyên sau khi b?n S? d?ng B? nh? đ?ng Hyper-V v?i SQL Server:
Hyper-V b? nh? đ?ng đánh giá hư?ng d?n
Blog c?a nhóm SQLOS - b? nh? đ?ng Hyper-V
?o hoá Blog c?a nhóm Windows - b? nh? đ?ng

Q8:do b?n h? tr? SQL Server đang ch?y máy ?o Microsoft Azure?


A8:
có. H? tr? c?a Microsoft SQL Server 2008 và các phiên b?n Microsoft Azure cơ s? h? t?ng b?n ghi d?ch v? bao g?m máy ?o Azure Microsoft Microsoft Azure ?o Network.Consider sau khi b?n tri?n khai SQL Server 2008 và các phiên b?n Microsoft Azure máy ?o:
 • Microsoft Azure Storage Nhân b?n đ?a l? không đư?c h? tr? n?u t?p d? li?u và Nh?t k? c?a b? máy cơ s? d? li?u đư?c lưu tr? trong nhi?u đ?a.
 • Luôn b?t kh? d?ng nhóm (nghe)h? tr? đ?y đ?.
 • Luôn b?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p không đư?c h? tr?.
 • Chúng tôi khuyên b?n nên kích thư?c máy ?o v?a hay l?n.
 • Xanh t?p hi?n không đư?c h? tr? đ? lưu tr? d? li?u SQL Server ho?c t?p nh?t k?.
 • Đ? bi?t thêm thông tin v? máy ?o Azure c?a Microsoft và SQL Server h?y xemB?t đ?u v?i SQL Server trên m?t máy ?o Microsoft Azure.
Q9:Khách hàng ch?y SQL Server trong vai tr? Microsoft Azure VM?

A9:Microsoft Azure VM vai tr? là m?t vai tr? không liên t?c và không gi?ng như máy ?o Microsoft Azure. Nó không đư?c h? tr? cho s?n ph?m SQL Server. Khách hàng mu?n đ? tri?n khai các kh? năng n?n t?ng d? li?u hôm nay trong n?n t?ng Microsoft Azure nên s? d?ng máy ?o Azure c?a Microsoft ho?c b? máy cơ s? d? li?u SQL Azure c?a Microsoft.


Thu?c tính

ID c?a bài: 956893 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Mười Một 2014 - Xem xét l?i: 13.1
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot for Microsoft Excel 2010
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB956893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 956893

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com