Raksta ID: 956531 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Noteiktos apst?k?os t?kla Microsoft Office Outlook 2007 pied?v? atk?rtoti ievad?t paroli. Ja neievad?t paroli vai ja ievad?t nepareizu paroli, programma Outlook 2007 var iek??t klusi bezsaistes re??ms. ?aj? gad?jum? netiek par?d?ts k??das zi?ojums vai pazi?ojums, un jums neb?s savienots ar pastkasti.

Risin?jums

Svar?gi! Neattiecas ?is labojumfails, ja konta sl?gums politika ir piem?rota.

Apskatu par konta sl?gums politiku, apmekl?jiet ?o Microsoft TechNet Web vietu:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc783851.aspx

Labojumfaila ieg??ana

?is jaut?jums ir noteikts Outlook 2007 labojumfailu pakotne 957909. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
957909 Outlook 2007 p?c servisa pakotne 1 labojumfailu pakotne apraksts: 24 septembris 2008

K? iesp?jot labojumfailu

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? un uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
Lai mums ?auj jums labojumfailu, iet uz "Labot autom?tiski"sada??. Ja v?laties noteikt ?o probl?mu, dodieties uz "Labot patst?v?gi"sada??.

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz salabot pogu vai saiti. dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz izpild?t un p?c tam izpildiet fiks?t to vedni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50636
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?mes.
 • Autom?tisk? probl?mu nov?r?ana iestata UseWindowsUserCredentials v?rt?bu uz 1, DisableTransientFailureAuthPrompts 0 un noteiktasTransientFailureBackoff10000 (0x2710).
 • ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r, autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as diskdzinis vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam doties uz "Vai probl?ma ir nov?rsta?"sada??.

Labot patst?v?gi

Lai iesp?jotu labojumfailu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Iziet no Outlook 2007.
 2. Start?jiet re?istra redaktoru.
  • Sist?m? Windows Vista noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , ierakstiet regeditS?kt mekl??anu adreses lodzi?? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek pras?ts ievad?t paro?u administrators vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.
  • Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz palaist, ierakstiet regeditAtv?rt lodzi?u un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet nor?d?to re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s, lai to atlas?tu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC
  Piez?me. Ja RPC atsl?ga nepast?v, sekojiet thesesteps:
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Outlook galvenais, nor?diet uz Jaunsun p?c tam noklik??iniet uz Key.
  2. Tips RPC, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Kad j?s izv?lieties tausti?u, kas nor?d?ta 3. sol?, pointto Jauns izv?ln? Redi??t , un p?c tam noklik??iniet uzDWORD v?rt?ba.
 5. Tips UseWindowsUserCredentials, un tad nospiediet ENTER.
 6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz UseWindowsUserCredentials, un tad noklik??iniet uz modific?t.
 7. adreses lodzi?? v?rt?bu dati ierakstiet v?rt?bu maga slava v?laties izmantot, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Iestatot UseWindowsUserCredentials valueto 1, tikai lietot?ja darbvirsmas akredit?cijas dati tiks izmantoti. ??du scenariosmay pal?dz?bu noteikt v?rt?bas, kuru v?laties izmantot.
  • Konts: Domain
   UseWindowsUserCredentials: 0 (vai nav)
   Protokols: TCP, HTTP NTML atbalst?j?t
   Rezult?ts: izveidojiet savienojumu ar Microsoft Exchange, nepieprasot lietot?ja akredit?cijas dati.
  • Konts: bez dom?na
   UseWindowsUserCredentials: 0 (vai nav)
   Protokols: TCP, HTTP ar NTLM at?auju
   Rezult?ts: uzvedne lietot?ja akredit?cijas datiem un izveidot savienojumu ar Microsoft Exchange.
  • Konts: Domain
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokols: TCP, HTTP ar NTLM at?auju
   Rezult?ts: izveidojiet savienojumu ar Microsoft Exchange, nepieprasot lietot?ja akredit?cijas dati.
  • Konts: bez dom?na
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokols: TCP, HTTP ar NTLM at?auju
   Rezult?ts: nav vaic?t lietot?ja akredit?cijas dati, un nevar izveidot savienojumu ar Exchange serveri. Joproj?m ir atvienot? st?vokl?, administrat?vais laiks pa laikam m??ina izveidot savienojumu.
  • Konts: Domain
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokols: HTTP pamata atbalst?j?t
   Rezult?ts: pieprasa lietot?ja akredit?cijas dati un veiksm?gi izveidots savienojums ar Microsoft Exchange. Turkl?t to turpin?s j?s br?din?t, ja j?s k??d?ties, rakstot savu paroli.
  • Konts: bez dom?na
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokols: HTTP pamata atbalst?j?t
   Rezult?ts: pieprasa lietot?ja akredit?cijas dati un veiksm?gi izveidots savienojums ar Microsoft Exchange. Turkl?t, ja j?s k??d?ties, rakstot paroli, t? turpin?s pied?v?s.
  • Konts: Domain
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Papildu darb?bas: konfigur?jot profilu, izv?lieties vienm?r jaut?t lietot?jv?rdu un paroli.
   Rezult?ts: pieprasa lietot?ja akredit?cijas dati un veiksm?gi izveidots savienojums ar Microsoft Exchange.
 8. Izv?ln? Fails noklik??iniet uziziet , lai izietu no re?istra redaktora.
??du re?istra A ieraksts var izmantot, lai atsp?jotu akredit?cijas dati liek, kad sa?emat k??das autentifik?ciju, akredit?cijas dati.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC\DisableTransientFailureAuthPrompts (DWORD)


(noklus?juma NEPATIESS, 1 ir taisn?ba, un 0 atbilst FALSE)

??du re?istra A ieraksts var izmantot, lai iestat?tu taimauta periods. Ja m?s sa?emam autentifik?cijas k??da, m??in?jumi ieg?t citu akredit?cijas datu kopu neizdosies taimauta perioda iestat?tu ?o re?istra A ieraksts.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC\TransientFailureBackoff (DWORD)


[noklus?jumus l?dz 10000 msec (0x2710), maksim?l? v?rt?ba ir 2147483648 (0x8000000)]

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma netiek atrisin?ta, varat sazinieties ar atbalsta darbiniekiem.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Sniegt atsauksmes vai zi?ot par jebkuru jaut?jumu, ar ?o risin?jumu, l?dzu, atst?jiet koment?ru par "Labot autom?tiski"blog vai nos?tiet mums e-pasts zi?ojumu.

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?tas sada?? "Attiecas uz".

Papildindorm?cija

?is labojumfails nav atrisin?t ?o probl?mu, ja izpild?s ??di nosac?jumi:
 • Jums ir vair?ki Microsoft Exchange serveris kontiem thatuse da??dos lietot?ja akredit?cijas dati.
 • UseWindowsUserCredentials v?rt?ba ir j?iestata uz 1 re?istr?.
Piem?ram, esat pieteicies sist?m? Windows k? Fourthcoffee\User1. Tom?r, start?jot programmu Outlook ar profilu pastkasti Fourthcoffee\User2.

?aj? gad?jum? Outlook j?veido savienojums ar Active Directory, vispirms veicot nodo?anu att?l? proced?ras izsaukuma (RPC), sal?dzinot ar Exchange serveri. Tam seko otrais RPC Active Directory, kas nodro?ina nodo?anas. Neviens no ?iem RPC pieprasa inform?ciju par pastkastes konts. ?aj? gad?jum? pastkastes konts ir Fourthcoffee\User2.

p?c noklus?juma programma Outlook vienm?r m??ina akredit?cijas datus, kas tiek izmantots, lai pieteiktos dator?, pirmk?rt, ?aj? gad?jum? Fourthcoffee\User1. T?d?? ?aj? sakar? tiek uzskat?ts par veiksm?gu. Tas ir datora akredit?cijas datus par Fourthcoffee\User1. P?c tam programma Outlook m??ina izveidot savienojumu ar pastkasti Fourthcoffee\user2. Jo akredit?cijas datus Fourthcoffee\User1 tika veiksm?gi izmantota Active Directory iesnieg?anas procesa laik?, Outlook m??ina ??s pa?as akredit?cijas datus, lai pieteiktos pastkast? Fourthcoffee\User2. Jo Fourthcoffee\User1 nav pietiekamu at?auju, lai pastkasti Fourthcoffee\User2, pastkastes pieteik?an?s neizdodas. Piek?uve ir liegta. Jo UseWindowsUserCredentials ir iestat?ts uz 1, ?aj? piem?r?, Outlook izmanto darbvirsmas akredit?cijas datus un aptur akredit?cijas datu uzvedne. T?d?? t? klusi neizdodas vair?kk?rt.

Rekviz?ti

Raksta ID: 956531 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 17. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
kboffice2007presp2fix kbexpertiseinter kbqfe kbbug kbfix kbfixme kbmsifixme kbmt KB956531 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 956531

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com