ID c?a bi: 956196 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
N?u b?n l khch hng Doanh nghi?p Nh?, hay tim thm cac tai nguyn ki?n th?c va khc phuc s c tai trang web H? tr? dnh cho Doanh nghi?p nh?.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

N?u b?n ?c k?t n?i thnh cng v?i Internet nhng khng th? xem b?t c? trang web no trong Internet Explorer, h?y s? d?ng m?t trong nh?ng quy tr?nh kh?c ph?c s? c? sau n?u thch h?p cho h? i?u hnh c?a b?n.

Kh?c ph?c s? c?

Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Xa l?ch s? tr?nh duy?t c?a b?n
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? xa l?ch s? duy?t trong Internet Explorer 10, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Kh?i ?ng Internet Explorer t? man hinh.
 2. Nh?n Alt ? hi?n th? thanh menu.
 3. Trn menu Cng cu, cham hoc bm Tuy chon Internet.
 4. Trong Lich s duyt, bm Xoa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808189


 5. Ch?n t?t c? h?p ki?m ph h?p, sau ch?m ho?c b?m Xa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808190


 6. Ch?m ho?c b?m Thot, sau kh?i ?ng l?i Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
T?t cc tr?nh b? sung trong Internet Explorer
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Internet Explorer 10 ?c thi?t k? ? cung c?p tr?i nghi?m tr?nh b? sung mi?n ph v pht video HTML5 c?ng nh nhi?u video Adobe Flash Player m khng c?n ph?i ci ?t tr?nh b? sung ring. Tr?nh b? sung v thanh cng c? ch? ho?t ?ng trong Internet Explorer dnh cho my tnh ? bn. ? xem m?t trang yu c?u tr?nh b? sung trong Internet Explorer, tr?t xu?ng ho?c b?m chu?t ph?i ? hi?n th? Thanh ?a ch?, ch?m ho?c b?m vo nt Cng c? trang, sau ch?m ho?c b?m Xem trn mn h?nh.

B?n c th? xem, b?t v t?t danh sch cc tr?nh b? sung c th? ?c s? d?ng b?i Internet Explorer dnh cho my tnh ? bn. Tr?nh b? sung m b?n c th? qu?n l? bao g?m cc ?i t?ng tr? gip tr?nh duy?t, i?u khi?n ActiveX, ti?n ch m? r?ng thanh cng c?, thanh khm ph, ti?n ch m? r?ng tr?nh duy?t, nh cung c?p t?m ki?m, tr?nh tng t?c v cc thi?t ?t b?o v? ch?ng theo d?i.

? qu?n l? tr?nh b? sung
 1. Kh?i ?ng Internet Explorer dnh cho my tnh ? bn.
 2. Trn menu Cng c?, ch?m ho?c b?m Qu?n l? tr?nh b? sung.
 3. Trong Hi?n th?, ch?m ho?c b?m T?t c? Tr?nh b? sung, sau t?t t?t c? cc tr?nh b? sung b?ng cch ch?m ho?c b?m vo t?ng tr?nh b? sung r?i ch?n T?t.
 4. Ch?m ho?c b?m ng.
 5. Kh?i ?ng l?i Internet Explorer v ki?m tra.
N?u b?n c th? truy c?p Internet thnh cng, s? c? lin quan ?n tr?nh b? sung ? ci ?t. B?t l?i l?n l?t t?ng tr?nh b? sung m?t v ki?m tra ? xc ?nh tr?nh b? sung no ang gy ra s? c?.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
?t l?i Internet Explorer
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Kh?i ?ng Internet Explorer, sau trn menu Cng c?, b?m Ty ch?n Internet.
 2. B?m vo tab Nng cao, sau b?m t lai.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808191

 3. Trong h?p tho?i Thi?t ?t M?c ?nh c?a Internet Explorer, b?m ?t l?i.
 4. Trong h?p tho?i ?t l?i Thi?t ?t Internet Explorer, b?m ?t l?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808192

 5. B?m ong, sau b?m OK hai l?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808193

 6. Thot, sau kh?i ?ng l?i Internet Explorer. Cc thay ?i s? c hi?u l?c vo l?n t?i khi b?n kh?i ?ng Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Kim tra xem chng trinh ho?c d?ch v? cua bn th ba co xung t vi Internet Explorer khng
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xc ?nh li?u chng trinh ho?c d?ch v? cua bn th ba co xung t vi Internet Explorer hay khng, hay lam theo cac bc sau:
 1. Ch?m ho?c b?m vo nt T?m ki?m, nh?p msconfig vo h?p t?m ki?m, sau ch?m ho?c b?m vo bi?u t?ng C?u h?nh H? th?ng hi?n th?.
 2. Ch?m ho?c b?m vo tab D?ch v? v ch?n h?p ki?m ?n t?t c? cc d?ch v? c?a Microsoft, sau b?m T?t t?t c?.
 3. Ch?m ho?c b?m vo tab Kh?i ?ng.
 4. Ch?m ho?c b?m T?t t?t c? ? gc d?i cng bn ph?i, sau b?m OK.
Ban ?c nh?c khi ng lai may tinh c?a m?nh. Sau khi kh?i ?ng l?i, ki?m tra xem Internet Explorer c k?t n?i m?ng hay khng. Ty thuc vao kt qua, hay chuyn sang phn "Kt ni hoat ng" hoc sang phn "Kt ni vn khng hoat ng".
Kt ni hoat ng
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu kt ni hoat ng, d?ch v? ho?c chng trinh cua bn th ba co th ang xung t vi Internet Explorer. xac inh dich vu ho?c chng tr?nh xung t, hay lam theo cac bc sau:

 1. Ch?m ho?c b?m vo nt T?m ki?m, nh?p msconfig vo h?p t?m ki?m, sau ch?m ho?c b?m vo bi?u t?ng C?u h?nh H? th?ng hi?n th?.
 2. Ch?m ho?c b?m vo tab D?ch v?, sau ch?n h?p ki?m ?n t?t c? cc d?ch v? c?a Microsoft.
 3. Ch?n mt na s muc c lit k, sau b?m OK.
 4. Khi ng lai may tinh, sau kim tra Internet Explorer.
 5. Lp lai cac bc t 1 ti 4 cho ti khi ban xac inh c dich vu ang xung t vi Internet Explorer. Nu ban hi?n khng s dung dich vu xung t, chung ti khuyn ban nn xoa dich vu hoc ?nh cu hinh dich vu d?ch v? khng khi ng khi khi ng may tinh.
N?u b?n khng th? t?m th?y d?ch v? gy ra s? c?, h?y m? C?u h?nh H? th?ng l?n n?a, b?m vo tab Kh?i ?ng v l?p l?i cc b?c t? 3 t?i 5.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
K?t n?i v?n khng ho?t ?ng
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
N?u k?t n?i v?n khng ho?t ?ng, h?y b?t l?i t?t c? cc chng tr?nh, sau i t?i ph?n "T?m th?i t?t t?ng l?a". ? b?t l?i t?t c? cc chng tr?nh, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Ch?m ho?c b?m vo nt T?m ki?m, nh?p msconfig trong h?p t?m ki?m, sau ch?m ho?c b?m vo bi?u t?ng C?u h?nh H? th?ng hi?n th?.
 2. Cham hoc bm vo tab Dich vu, sau o bt tt ca cac chng trinh.
 3. Cham hoc bm vo tab Khi ng, bt tt ca cc chng trinh, sau o bm OK.
 4. Khi ng lai may tinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Khi ph?c PC c?a b?n v? th?i i?m tr?c
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
N?u b?n ngh? r?ng m?t ?ng d?ng ho?c tr?nh i?u khi?n m b?n ci ?t g?n y ? gy ra s? c? trn PC c?a b?n, b?n c th? khi ph?c PC v? th?i i?m tr?c (th?i i?m khi ph?c). Tinh nng Khi phuc H thng khng thay i tp ca nhn cua ban nhng co th xoa cac ng dung va trinh iu khin a c cai t gn y.

? khi ph?c PC b?ng tnh nng Khi ph?c H? th?ng

 1. Trt vao t canh phai cua man hinh, sau ch?m T?m ki?m.
  (N?u b?n s? d?ng chu?t, tr? vo gc pha trn bn ph?i c?a mn h?nh, di chuy?n con tr? chu?t xu?ng, sau b?m T?m ki?m.) Nh?p "khi ph?c" vo h?p t?m ki?m, ch?m ho?c b?m Thi?t ?t, sau ch?m ho?c b?mKhi ph?c.
 2. Ch?m ho?c b?m M? Khi ph?c H? th?ng, sau lm theo h?ng d?n.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows 7

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Xa l?ch s? tr?nh duy?t c?a b?n
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 ho?c Internet Explorer 10
Lm theo cc b?c ?c li?t k ? xa l?ch s? duy?t cho Internet Explorer
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Nh?n Alt ? hi?n th? thanh menu.
 3. Trn menu Cng c?, b?m Ty ch?n Internet.
 4. Trong L?ch s? duy?t, b?m Xa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808189


 5. Ch?n t?t c? h?p ki?m, sau ch?m ho?c b?m Xa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808190


 6. Ch?m ho?c b?m Thot, sau kh?i ?ng l?i Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
T?t cc tr?nh b? sung trong Internet Explorer
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Internet Explorer 10
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Internet Explorer 10 ?c thi?t k? ? cung c?p tr?i nghi?m tr?nh b? sung mi?n ph v pht video HTML5 c?ng nh nhi?u video Adobe Flash Player m khng c?n ph?i ci ?t tr?nh b? sung ring. Tr?nh b? sung v thanh cng c? s? ch? ho?t ?ng trong Internet Explorer dnh cho my tnh ? bn. ? xem m?t trang yu c?u tr?nh b? sung trong Internet Explorer, tr?t xu?ng ho?c b?m chu?t ph?i ? hi?n th? Thanh ?a ch?, ch?m ho?c b?m vo nt Cng c? trang, sau ch?m ho?c b?m Xem trn mn h?nh.

B?n c th? xem, b?t v t?t danh sch cc tr?nh b? sung c th? ?c s? d?ng b?i Internet Explorer dnh cho my tnh ? bn. Tr?nh b? sung m b?n c th? qu?n l? bao g?m cc ?i t?ng tr? gip tr?nh duy?t, i?u khi?n ActiveX, ti?n ch m? r?ng thanh cng c?, thanh khm ph, ti?n ch m? r?ng tr?nh duy?t, nh cung c?p t?m ki?m, Tr?nh tng t?c v cc thi?t ?t B?o v? Ch?ng theo d?i.

? qu?n l? tr?nh b? sung

 1. M? Internet Explorer dnh cho my tnh ? bn.
 2. Ch?m ho?c b?m vo nt Cng c? , sau ch?m ho?c b?m Qu?n l? tr?nh b? sung.
 3. Trong Hi?n th?, ch?m ho?c b?m T?t c? Tr?nh b? sung, sau t?t t?t c? cc tr?nh b? sung b?ng cch ch?m ho?c b?m vo t?ng tr?nh b? sung, sau ch?n T?t.
 4. Ch?m ho?c b?m ng.
 5. Kh?i ?ng l?i Internet Explorer v ki?m tra.
N?u b?n c th? truy c?p internet thnh cng th? s? c? lin quan ?n tr?nh b? sung ? ci ?t. B?t l?i l?n l?t t?ng tr?nh b? sung m?t v ki?m tra ? xc ?nh tr?nh b? sung no ang gy ra s? c?.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Internet Explorer 9
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
M?t s? tr?nh b? sung ?c ci s?n trong Internet Explorer nhng nhi?u tr?nh b? sung c ngu?n g?c t? Internet. Tr?nh b? sung th?ng yu c?u b?n c?p quy?n tr?c khi chng ?c ci ?t trn my tnh c?a b?n. Tuy nhin, m?t s? tr?nh b? sung c th? ?c ci ?t m b?n khng bi?t. Vi?c ny c th? x?y ra n?u tr?nh b? sung l m?t ph?n c?a m?t chng tr?nh khc m b?n ? ci ?t.

 1. M Internet Explorer.
 2. Bm vao nut Cng cu, sau o bm Quan ly tr?nh b? sung.
 3. Trong Hi?n th?, b?m T?t c? tr?nh b? sung
 4. Bm vao m?t tr?nh b? sung, sau bm T?t.
 5. L?p l?i b?c 4 cho t?ng tr?nh b? sung m b?n mu?n b?t ho?c t?t. Khi b?n hon t?t, b?m ng.
 6. Khi ng lai Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Internet Explorer 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Cc tr?nh b? sung, c?n ?c g?i l iu khin ActiveX, ti?n ch m rng trinh duyt, cc i tng tr gip trinh duyt hay thanh cng cu, c th cai thin trai nghim cua ban trn trang web bng cch cung c?p n?i dung a phng ti?n ho?c n?i dung tng tc, ch?ng h?n nh ho?t h?nh. Tuy nhin, mt s tr?nh b? sung cung c th lm cho my tnh c?a b?n ng?ng h?i p hay hin thi ni dung ban khng mun, ch?ng h?n nh cc quang co b?t ln.

N?u b?n nghi ng? tr?nh b? sung c?a tr?nh duy?t ang ?nh h?ng ?n my tnh c?a m?nh, b?n c th? t?t t?t c? cc tr?nh b? sung ? xem li?u vi?c c gi?i quy?t ?c s? c? hay khng.

? t?m th?i t?t t?t c? cc tr?nh b? sung

 1. Bm vo nt Bt u, sau b?m Tt ca Chng trinh.
 2. B?m Cc ti?n ch, b?m Cng c? H? th?ng, sau b?m Internet Explorer (Khng c Tr?nh b? sung).
? t?t tr?nh b? sung trong Tr?nh qu?n l? Tr?nh b? sung
 1. M Internet Explorer.
 2. Bm vao nut Cng cu, sau o bm Quan ly tr?nh b? sung.
 3. Trong Hi?n th?, b?m T?t c? Tr?nh b? sung
 4. Bm vao tr?nh b? sung m ban mun t?t, sau bm T?t.
 5. L?p l?i b?c 4 cho t?ng tr?nh b? sung b?n mu?n t?t. Khi b?n hon t?t, b?m ng.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
?t l?i Internet Explorer
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 ho?c Internet Explorer 10
? ?t l?i thi?t ?t Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Khi ng Internet Explorer, bm Cng cu, sau bm Ty chon Internet.
 2. B?m vo tab Nng cao, sau b?m t lai.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808191

 3. Trong h?p tho?i Thi?t ?t M?c ?nh c?a Internet Explorer, b?m ?t l?i.
 4. Trong h?p tho?i ?t l?i Thi?t ?t Internet Explorer, b?m ?t l?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808192

 5. B?m ong, sau b?m OK hai l?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808193

 6. Thot, sau kh?i ?ng l?i Internet Explorer. Cac thay i s? co hiu lc vao ln t?i khi ban m Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Kim tra xem chng trinh ho?c d?ch v? cua bn th ba co xung t vi Internet Explorer khng
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xc ?nh li?u chng trinh ho?c d?ch v? cua bn th ba co xung t vi Internet Explorer hay khng, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u, nh?p msconfig vo h?p t?m ki?m, sau b?m vo bi?u t?ng C?u h?nh H? th?ng hi?n th?.
 2. B?m vo tab D?ch v? v ch?n h?p bn c?nh ?n t?t c? cc d?ch v? c?a Microsoft, sau b?m T?t t?t c?.
 3. Ti?p theo, b?m vo tab Kh?i ?ng.
 4. B?m T?t t?t c? ? pha d?i cng bn ph?i, sau b?m OK.
B?n s? ?c nh?c kh?i ?ng l?i my tnh c?a m?nh. Sau khi kh?i ?ng l?i, ki?m tra xem Internet Explorer c k?t n?i hay khng. Ty thu?c vo k?t qu?, i t?i ph?n "K?t n?i ho?t ?ng" ho?c ?n ph?n "K?t n?i v?n khng ho?t ?ng".

K?t n?i ho?t ?ng
N?u k?t n?i ho?t ?ng, c th? d?ch v? ho?c chng tr?nh c?a bn th? ba ang xung ?t v?i Internet Explorer. xac inh dich vu hoc chng trinh xung t, hay lam theo cac bc sau:

 1. B?m B?t ?u, nh?p msconfig vo h?p T?m ki?m chng tr?nh v t?p, sau b?m msconfig trong danh sch Chng tr?nh
 2. Bm vo tab Dich vu va chon hp bn canh n tt ca cc dich vu cua Microsoft.
 3. Chon mt na s muc c lit k, sau o bm OK.
 4. Khi ng lai may tinh, sau o kim tra Internet Explorer.
 5. L?p lai cac bc t 1 ti 4 cho ti khi ban xac inh c dich vu ang xung t vi Internet Explorer. Nu ban hin khng s dung dich vu xung t, chung ti khuyn ban nn xoa dich vu hoc ?nh cu hinh dich vu dich vu khng khi ng khi khi ng may tinh.
N?u b?n khng th? t?m th?y d?ch v? ang gy ra s? c? th? h?y m? C?u h?nh h? th?ng l?n n?a, b?m vo tab Kh?i ?ng v l?p l?i cc b?c t? 3 t?i 5.

Kt ni vn khng hoat ng
Nu kt ni vn khng hoat ng, hay b?t lai tt ca cc chng trinh, sau chuyn sang ph?n T?m th?i t?t t?ng l?a. ? b?t l?i t?t c? cc chng tr?nh, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. B?m B?t ?u, nh?p msconfig vo h?p T?m ki?m chng tr?nh v t?p, sau b?m msconfig trong danh sch Chng tr?nh.
 2. Trong hp thoai Cu hinh H thng, bm vao tab Dich vu. B?t t?t c? cc m?c.
 3. Bm vo tab Khi ng, bt tt ca cc chng trinh, sau o bm OK.
 4. Khi ng lai may tinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Khi phuc PC c?a b?n v thi im tr?c
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

N?u b?n cho r?ng m?t ?ng d?ng ho?c tr?nh i?u khi?n m b?n ci ?t g?n y ? gy ra s? c? v?i PC c?a b?n, b?n c th? khi ph?c PC v? th?i i?m tr?c , ?c g?i l th?i i?m khi ph?c. Tinh nng Khi phuc H thng khng thay i tp ca nhn cua ban nhng co th xoa cac ng dung va trinh iu khin c cai t gn y.

? khi ph?c my tnh c?a b?n b?ng cch s? d?ng Khi ph?c H? th?ng

M tinh nng Khi phuc H thng bng cach bm nut Bt u
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Anh minh hoa nut Bt u
. Trong h?p t?m ki?m, nh?p Khi ph?c h? th?ng, sau trong danh sch k?t qu?, b?m Khi ph?c H? th?ng.?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Yu c?u quy?n qu?n tr? vin
N?u b?n ?c nh?c cung c?p m?t kh?u qu?n tr? vin ho?c xc nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows Vista

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Xa l?ch s? tr?nh duy?t c?a b?n
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Lm theo cc b?c ?c li?t k ? xa l?ch s? duy?t cho Internet Explorer
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Nh?n Alt ? hi?n th? thanh menu.
 3. Trn menu Cng c?, b?m Ty ch?n Internet.
 4. Trong L?ch s? duy?t, b?m Xa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808189


 5. Ch?n t?t c? cc h?p ki?m, sau ch?m ho?c b?m Xa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808190


 6. Ch?m ho?c b?m Thot, sau kh?i ?ng l?i Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Xoa Lich s Duyt.
 3. Ch?n h?p ki?m bn c?nh cc m?c sau y:
  • T?p Internet t?m th?i
  • Lich s
  • D liu biu mu
  • Cookie
 4. Bm Xoa.
 5. Thoat, sau khi ng lai Internet Explorer r?i c gng truy cp trang web.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
T?t tr?nh b? sung trong Internet Explorer
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Internet Explorer 9
M?t s? tr?nh b? sung ?c ci s?n trong Internet Explorer nhng nhi?u tr?nh b? sung c ngu?n g?c t? Internet. Tr?nh b? sung th?ng yu c?u b?n c?p quy?n tr?c khi chng ?c ci ?t trn my tnh c?a b?n. Tuy nhin, m?t s? tr?nh b? sung c th? ?c ci ?t m b?n khng bi?t. Vi?c ny c th? x?y ra n?u tr?nh b? sung l m?t ph?n c?a m?t chng tr?nh khc m b?n ? ci ?t.
 1. M Internet Explorer.
 2. Bm vao nut Cng cu, sau o bm Quan ly tr?nh b? sung.
 3. Trong Hi?n th?, b?m T?t c? tr?nh b? sung.
 4. Bm vao m?t tr?nh b? sung, sau bm T?t.
 5. L?p l?i b?c 4 cho t?ng tr?nh b? sung m b?n mu?n b?t ho?c t?t. Khi b?n hon t?t, b?m ng.
 6. Khi ng lai Internet Explorer.
Internet Explorer 8
Cc tr?nh b? sung, c?n ?c g?i l iu khin ActiveX, ti?n ch m rng trinh duyt, cc i tng tr gip trinh duyt hay thanh cng cu, c th cai thin trai nghim cua ban trn trang web bng cch cung c?p n?i dung a phng ti?n ho?c n?i dung tng tc, ch?ng h?n nh ho?t h?nh. Tuy nhin, mt s tr?nh b? sung c th lm cho my tnh c?a b?n ng?ng h?i p hay hin thi ni dung ban khng mun, ch?ng h?n nh cc quang co b?t ln.

N?u b?n nghi ng? tr?nh b? sung tr?nh duy?t ang ?nh h?ng ?n my tnh c?a m?nh, b?n c th? t?t t?t c? cc tr?nh b? sung ? xem li?u vi?c c gi?i quy?t ?c s? c? hay khng.

? t?m th?i t?t t?t c? cc tr?nh b? sung

 1. Bm vo nt Bt u, sau b?m Tt ca Chng trinh.
 2. B?m Cc ti?n ch, b?m Cng c? H? th?ng, sau b?m Internet Explorer (Khng c Tr?nh b? sung).
? t?t tr?nh b? sung trong Tr?nh qu?n l? Tr?nh b? sung
 1. M Internet Explorer.
 2. Bm vao nut Cng cu, sau o bm Quan ly tr?nh b? sung.
 3. Trong Hi?n th?, b?m T?t c? tr?nh b? sung.
 4. Bm vao tr?nh b? sung m ban mun t?t, sau bm T?t.
 5. L?p l?i b?c 4 cho t?ng tr?nh b? sung m b?n mu?n t?t. Khi b?n hon t?t, b?m ng.
Internet Explorer 7
Tr?nh b? sung c?a Microsoft Internet Explorer l c?u ph?n c?a ph?n m?m. Khi ban truy cp mt trang web, trinh b sung cua Internet Explorer co th c tai xung t ng hoc ban co th c nhc tai xung trinh b sung. i vi mt s trinh b sung, ban co th truy cp ring mt trang web nhn c trinh b sung mi nht cho Internet Explorer. Nhng cu phn nay co th la cac iu khin ActiveX cua bn th ba m rng chc nng cua trinh duyt hoc cung cp phn t giao din ngi dung c bit trong Internet Explorer. Ban co th kim soat trinh b sung bng cach s dung tinh nng Quan ly Trinh b sung.
 1. M Internet Explorer.
 2. Bm nut Cng cu, sau o bm Quan ly trinh b sung.
 3. Bm tr?nh b? sung, sau bm Tt.
 4. L?p l?i b?c 4 cho t?ng tr?nh b? sung m b?n mu?n t?t. Khi b?n hon t?t, b?m ng.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
?t l?i Internet Explorer
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? ?t l?i thi?t ?t Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Khi ng Internet Explorer, bm Cng cu, sau bm Ty chon Internet.
 2. B?m vo tab Nng cao, sau b?m t lai.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808191

 3. Trong h?p tho?i Thi?t ?t M?c ?nh c?a Internet Explorer, b?m ?t l?i.
 4. Trong h?p tho?i ?t l?i Thi?t ?t Internet Explorer, b?m ?t l?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808192

 5. B?m ong, sau b?m OK hai l?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808193

 6. Thot, sau kh?i ?ng l?i Internet Explorer. Cac thay i s? co hiu lc vao ln t?i khi ban m Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
B?ng cch ?t l?i thi?t ?t Internet Explorer, b?n khi ph?c Internet Explorer v trang thai khi c cai t ln u tin trn my tnh c?a b?n. Vi?c ny h?u ch ? kh?c ph?c cc s? c? c th? gy ra b?i cc thi?t ?t b? thay ?i sau khi ci ?t. Khi b?n khi ph?c cc thi?t ?t m?c ?nh c?a Internet Explorer, m?t s? trang web d?a trn cookie ?c lu tr? tr?c , d? li?u bi?u m?u, m?t kh?u, ho?c tr?nh b? sung c?a tr?nh duy?t ?c ci ?t tr?c c th? ho?t ?ng khng ng. ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh khng xa m?c yu thch, ngu?n c?p d? li?u v m?t s? thi?t ?t ?c c nhn ha khc c?a b?n.

t lai thit t Internet Explorer t? ?ng.
 1. B?m vo nt Ch?y Ngay by gi?:

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets mats1
  Tr?nh kh?c ph?c s? c? ?t l?i thi?t ?t Internet Explorer c th? t? ?ng kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny.
  Tr?nh kh?c ph?c s? c? ny kh?c ph?c nhi?u s? c?.t?m hi?u thmch?y ngay by gi?
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets mats2

 2. Trong h?p tho?i T?i Tp xu?ng, b?m Ch?y, sau lam theo cc b?c trong tr?nh h?ng d?n.
 3. Trong h?p tho?i ?t l?i Thi?t ?t Internet Explorer, b?m ?t l?i.
 4. Khi Internet Explorer hon t?t qu tr?nh p d?ng thi?t ?t m?c ?nh, b?m ng, sau b?m ng l?n n?a.
? ?t l?i thi?t ?t Internet Explorer theo cch th? cng

 1. ng b?t c? c?a s? Internet Explorer ho?c Windows Explorer no hi?n ang m?.
 2. M? Internet Explorer b?ng cch b?m vo nt B?t ?u, sau b?m Internet Explorer.
 3. Bm vo nt Cng cu, sau o bm Ty chon Internet.
 4. B?m vo tab Nng cao, sau b?m t lai.
 5. Trong h?p tho?i ?t l?i Thi?t ?t Internet Explorer, b?m ?t l?i.
 6. Khi Internet Explorer hon t?t qu tr?nh p d?ng thi?t ?t m?c ?nh, b?m ng, b?m OK, sau b?m OK l?n n?a.
 7. ng Internet Explorer.

  Cac thay i c?a b?n s? co hiu lc vao ln t?i khi ban m Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Kim tra xem chng trinh ho?c d?ch v? cua bn th ba co ang xung t vi Internet Explorer khng
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xc ?nh li?u chng trinh ho?c d?ch v? cua bn th ba co xung t vi Internet Explorer hay khng, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u, nh?p msconfig vo h?p t?m ki?m, sau b?m vo bi?u t?ng C?u h?nh H? th?ng hi?n th?.
 2. B?m vo tab D?ch v? v ch?n h?p bn c?nh ?n t?t c? cc d?ch v? c?a Microsoft, sau b?m T?t t?t c?.
 3. Ti?p theo, b?m vo tab Kh?i ?ng.
 4. B?m T?t t?t c? ? pha d?i cng bn ph?i, sau b?m OK.
B?n s? ?c nh?c kh?i ?ng l?i my tnh c?a m?nh. Sau khi kh?i ?ng l?i, ki?m tra xem Internet Explorer c k?t n?i hay khng. Ty thuc vao kt qua, i t?i phn "Kt ni hoat ng" hoc sang phn "Kt ni vn khng hoat ng".
Kt ni hoat ng
Nu kt ni hoat ng, d?ch v? ho?c chng trinh cua bn th ba co th ang xung t vi Internet Explorer. xac inh dich vu hoc chng trinh xung t, hay lam theo cac bc sau:

 1. B?m B?t ?u, nh?p msconfig vo h?p T?m ki?m chng tr?nh v t?p, sau b?m msconfig trong danh sch Chng tr?nh
 2. Bm tab Dich vu va chon hp bn canh n tt ca cc dich vu cua Microsoft.
 3. Chon mt na s muc c lit k, sau o bm OK.
 4. Khi ng lai may tinh, sau o kim tra Internet Explorer.
 5. L?p lai cac bc t 1 ti 4 cho ti khi ban xac inh c dich vu ang xung t vi Internet Explorer. Nu ban hin khng s dung dich vu xung t, chung ti khuyn ban nn xoa dich vu hoc ?nh cu hinh dich vu dich vu khng khi ng khi khi ng may tinh.
N?u b?n khng th? t?m th?y d?ch v? ang gy ra s? c? th? h?y m? C?u h?nh h? th?ng l?n n?a, b?m vo tab Kh?i ?ng v l?p l?i cc b?c t? 3 t?i 5.


Kt ni vn khng hoat ng
Nu kt ni vn khng hoat ng, hay b?t lai tt ca cc chng trinh, sau chuyn sang ph?n T?m th?i t?t t?ng l?a. ? b?t l?i t?t c? cc chng tr?nh, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. B?m B?t ?u, nh?p msconfig vo h?p T?m ki?m chng tr?nh v t?p, sau b?m msconfig trong danh sch Chng tr?nh.
 2. Trong hp thoai Cu hinh H thng, bm vao tab Dich vu. B?t t?t c? cc m?c.
 3. Bm tab Khi ng, bt tt ca cc chng trinh, sau o bm OK.
 4. Khi ng lai may tinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Khi phuc PC c?a b?n v thi im tr?c
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

N?u b?n cho r?ng m?t ?ng d?ng ho?c tr?nh i?u khi?n m b?n ci ?t g?n y ? gy ra s? c? v?i PC c?a b?n, b?n c th? khi ph?c PC v? th?i i?m tr?c , ?c g?i l th?i i?m khi ph?c. Tinh nng Khi phuc H thng khng thay i tp ca nhn cua ban nhng co th xoa cac ng dung va trinh iu khin c cai t gn y.

? khi ph?c my tnh c?a b?n b?ng cch s? d?ng Khi ph?c H? th?ng

 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , nhp khi phuc h thng trong Bt u Tim kim, sau o bm Khi phuc H thng trong danh sach Chng trinh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, hay nhp mt khu cua ban hoc bm Tip tuc.
 2. Trong hp thoai Khi phuc H thng, bm Chon thi im khi phuc khac, sau o bm Tip tuc.
 3. Trong danh sach thi im khi phuc, bm vao thi im khi phuc c tao trc khi ban bt u gp phai s c, sau o bm Tip theo.
 4. Bm Hoan tt.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows XP

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Xa l?ch s? tr?nh duy?t c?a b?n
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8
Lm theo cc b?c ?c li?t k ? xa l?ch s? duy?t cho Internet Explorer
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Nh?n Alt ? hi?n th? thanh menu.
 3. Trn menu Cng c?, b?m Ty ch?n Internet.
 4. Trong L?ch s? duy?t, b?m Xa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808189


 5. Ch?n t?t c? cc h?p ki?m, sau ch?m ho?c b?m Xa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808190


 6. Ch?m ho?c b?m Thot, sau kh?i ?ng l?i Internet Explorer.
Internet Explorer 7
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Xoa Lich s Duyt.
 3. Ch?n h?p ki?m bn c?nh cc m?c sau y:
  • T?p Internet t?m th?i
  • Lich s
  • D liu biu mu
  • Cookie
 4. Bm Xoa.
 5. Thoat, sau o khi ng lai Internet Explorer ri c gng truy cp trang web.
Internet Explorer 6
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet.
 3. Trong phn Tp Internet Tam thi, bm Xoa tp, sau o bm chon hp vn ban Xoa tt ca ni dung gian tuyn.
 4. Bm OK.
 5. Trong phn Lich s, bm Xoa lich s, sau o bm Co.
 6. Thoat, sau o khi ng lai Internet Explorer ri c gng truy cp trang web.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
T?t tr?nh b? sung trong Internet Explorer
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Cc tr?nh b? sung, c?n ?c g?i l iu khin ActiveX, ti?n ch m rng trinh duyt, cc i tng tr gip trinh duyt hay thanh cng cu, c th cai thin trai nghim cua ban trn trang web bng cch cung c?p n?i dung a phng ti?n ho?c n?i dung tng tc, ch?ng h?n nh ho?t h?nh. Tuy nhin, mt s tr?nh b? sung cung c th lm cho my tnh c?a b?n ng?ng h?i p hay hin thi ni dung ban khng mun, ch?ng h?n nh cc quang co b?t ln.

N?u b?n nghi ng? tr?nh b? sung tr?nh duy?t ang ?nh h?ng ?n my tnh c?a m?nh, b?n c th? t?t t?t c? cc tr?nh b? sung ? xem li?u vi?c c gi?i quy?t ?c s? c? hay khng.

? t?m th?i t?t t?t c? cc tr?nh b? sung

 1. Bm Bt u, sau b?m Tt ca Chng trinh.
 2. B?m Cc ti?n ch, b?m Cng c? H? th?ng, sau b?m Internet Explorer (Khng c Tr?nh b? sung).
? t?t tr?nh b? sung trong Tr?nh qu?n l? Tr?nh b? sung
 1. M Internet Explorer.
 2. Bm vao nut Cng cu, sau o bm Quan ly tr?nh b? sung.
 3. Trong Hi?n th?, b?m T?t c? Tr?nh b? sung
 4. Bm vao tr?nh b? sung m ban mun t?t, sau bm T?t.
 5. L?p l?i b?c 4 cho t?ng tr?nh b? sung m b?n mu?n t?t. Khi b?n hon t?t, b?m ng.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Tr?nh b? sung c?a Microsoft Internet Explorer l c?u ph?n c?a ph?n m?m. Khi ban truy cp mt trang web, trinh b sung cua Internet Explorer co th c tai xung t ng hoc ban co th c nhc tai xung trinh b sung. i vi mt s trinh b sung, ban co th truy cp ring mt trang web nhn c trinh b sung mi nht cho Internet Explorer. Nhng cu phn nay co th la cac iu khin ActiveX cua bn th ba m rng chc nng cua trinh duyt hoc cung cp phn t giao din ngi dung c bit trong Internet Explorer. Ban co th kim soat trinh b sung bng cach s dung tinh nng Quan ly Trinh b sung.
 1. M Internet Explorer.
 2. Bm vao nut Cng cu, sau o bm Quan ly trinh b sung.
 3. Bm vao tr?nh b? sung v sau bm Tt.
 4. L?p l?i b?c 4 cho t?ng tr?nh b? sung m b?n mu?n t?t. Khi b?n hon t?t, b?m ng.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
?t l?i Internet Explorer
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? ?t l?i thi?t ?t Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Khi ng Internet Explorer, bm Cng cu, sau bm Ty chon Internet.
 2. B?m vo tab Nng cao, sau b?m t lai.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808191

 3. Trong h?p tho?i Thi?t ?t M?c ?nh c?a Internet Explorer, b?m ?t l?i.
 4. Trong h?p tho?i ?t l?i Thi?t ?t Internet Explorer, b?m ?t l?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808192

 5. B?m ong, sau b?m OK hai l?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2808193

 6. Thot, sau kh?i ?ng l?i Internet Explorer. Cac thay i s? co hiu lc vao ln t?i khi ban m Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
B?ng cch ?t l?i thi?t ?t Internet Explorer, b?n khi ph?c Internet Explorer v trang thai khi c cai t ln u tin trn my tnh c?a b?n. Vi?c ny h?u ch ? kh?c ph?c cc s? c? c th? gy ra b?i cc thi?t ?t b? thay ?i sau khi ci ?t. Khi b?n khi ph?c cc thi?t ?t m?c ?nh c?a Internet Explorer, m?t s? trang web d?a trn cookie ?c lu tr? tr?c , d? li?u bi?u m?u, m?t kh?u, ho?c tr?nh b? sung c?a tr?nh duy?t ?c ci ?t tr?c c th? ho?t ?ng khng ng. ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh khng xa m?c yu thch, ngu?n c?p d? li?u v m?t s? thi?t ?t ?c c nhn ha khc c?a b?n.

t lai thit t Internet Explorer t? ?ng.
 1. B?m vo nt Ch?y Ngay by gi?:

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets mats1
  Tr?nh kh?c ph?c s? c? ?t l?i thi?t ?t Internet Explorer c th? t? ?ng kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny.
  Tr?nh kh?c ph?c s? c? ny kh?c ph?c nhi?u s? c?.t?m hi?u thmch?y ngay by gi?
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets mats2

 2. Trong h?p tho?i T?i Tp xu?ng, b?m Ch?y, sau lam theo cc b?c trong tr?nh h?ng d?n.
 3. Trong h?p tho?i ?t l?i Thi?t ?t Internet Explorer, b?m ?t l?i.
 4. Khi Internet Explorer hon t?t qu tr?nh p d?ng thi?t ?t m?c ?nh, b?m ng, sau b?m ng l?n n?a.
? ?t l?i thi?t ?t Internet Explorer theo cch th? cng

 1. ng b?t c? c?a s? Internet Explorer ho?c Windows Explorer no hi?n ang m?.
 2. M? Internet Explorer b?ng cch b?m vo nt B?t ?u, sau b?m Internet Explorer.
 3. Bm vo nt Cng cu, sau o bm Ty chon Internet.
 4. B?m vo tab Nng cao, sau b?m t lai.
 5. Trong h?p tho?i ?t l?i Thi?t ?t Internet Explorer, b?m ?t l?i.
 6. Khi Internet Explorer hon t?t qu tr?nh p d?ng thi?t ?t m?c ?nh, b?m ng, b?m OK, sau b?m OK l?n n?a.
 7. ng Internet Explorer.

  Cac thay i c?a b?n s? co hiu lc vao ln t?i khi ban m Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Kim tra xem chng trinh ho?c d?ch v? cua bn th ba co ang xung t vi Internet Explorer khng
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
kim tra li?u chng trinh ho?c d?ch v? cua bn th ba co xung t vi Internet Explorer hay khng, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp msconfig, sau o bm OK.
 2. B?m vo tab D?ch v? v ch?n h?p bn c?nh ?n t?t c? cc d?ch v? c?a Microsoft, sau b?m T?t t?t c?.
 3. Ti?p theo, b?m vo tab Kh?i ?ng.
 4. B?m T?t t?t c? ? pha d?i cng bn ph?i, sau b?m OK.
B?n s? ?c nh?c kh?i ?ng l?i my tnh c?a m?nh. Sau khi kh?i ?ng l?i, ki?m tra xem Internet Explorer c k?t n?i hay khng. Ty thuc vao kt qua, hay chuyn sang phn "Kt ni hoat ng" hoc sang phn "Kt ni vn khng hoat ng".
Kt ni hoat ng
Nu kt ni hoat ng, d?ch v? ho?c chng trinh cua bn th ba co th ang xung t vi Internet Explorer. xac inh dich vu hoc chng trinh xung t, hay lam theo cac bc sau:

 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp msconfig, sau o bm OK.
 2. Bm tab Dich vu va chon hp bn canh n tt ca cc dich vu cua Microsoft.
 3. Chon mt na trong s muc c lit k, sau o bm OK.
 4. Khi ng lai may tinh, sau o kim tra Internet Explorer.
 5. Lp lai cac bc t 1 ti 4 cho ti khi ban xac inh c dich vu xung t vi Internet Explorer. Nu ban hin khng s dung dich vu xung t, chung ti khuyn ban nn xoa dich vu hoc cu hinh dich vu dich vu khng khi ng khi khi ng may tinh.
N?u b?n khng th? t?m th?y d?ch v? ang gy ra s? c?, h?y m? C?u h?nh h? th?ng l?n n?a, b?m vo tab Kh?i ?ng v l?p l?i cc b?c t? 3 t?i 5.


Kt ni vn khng hoat ng
Nu kt ni vn khng hoat ng, hay b?t lai tt ca cc chng trinh, sau chuyn sang ph?n T?m th?i t?t t?ng l?a. ? bt l?i t?t c? chng tr?nh, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp msconfig, sau o bm OK.
 2. Trong hp thoai Cu hinh H thng, bm vao tab Dich vu. Cho php t?t c? cc m?c.
 3. Bm tab Khi ng, bt tt ca chng trinh, sau o bm OK.
 4. Khi ng lai may tinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Khi phuc PC c?a b?n v thi im tr?c
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

N?u b?n cho r?ng m?t ?ng d?ng ho?c tr?nh i?u khi?n m b?n ci ?t g?n y ? gy ra s? c? v?i PC c?a m?nh, b?n c th? khi ph?c PC v? th?i i?m tr?c , ?c g?i l th?i i?m khi ph?c. Khi phuc H thng khng thay i tp ca nhn cua ban nhng co th xoa cac ng dung va trinh iu khin c cai t gn y.

s dung tinh nng Khi phuc H thng khi phuc Windows XP v trang thai trc o, hay lam theo cac bc sau:
 1. ng nhp vao Windows vi t cach quan tri vin.
 2. Bm Bt u, tro vao Tt ca Chng trinh, tro vao Cac tin ich, tro vao Cng cu H thng, sau o bm Khi phuc H thng.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2731526

 3. Trn trang Chao mng ban n vi tinh nng Khi phuc H thng, bm chon tuy chon Khi phuc may tinh cua ti v thi gian trc o , sau o bm Tip tuc.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2731529

 4. Trn trang Chon Thi im Khi phuc, bm thi im khi phuc h thng gn y nht trong danh sach Trn danh sach nay, bm vao mt thi im khi phuc, sau o bm Tip tuc.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2683283
  Chu y Thng bao Khi phuc H thng co th xut hin, lit k cac thay i cu hinh ma tinh nng Khi phuc H thng se thc hin. Bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2731530

 5. Trn trang Xac nhn La chon Thi im Khi phuc, bm Tip tuc. Khi ph?c H? th?ng s? khi ph?c c?u hinh Windows XP tr?c r?i kh?i ?ng l?i my tnh.
 6. ng nhp vao may tinh vi t cach quan tri vin. Sau o, bm OK trn trang Khi phuc H thng Khi phuc Hoan tt.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2425659

N?u b?n ? khi ph?c thnh cng my tnh c?a m?nh v? tr?ng thi tr?c v my tnh ch?y nh mong ?i, b?n ? hon t?t.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

N?u quy tr?nh tng ?ng v?i h? i?u hnh c?a b?n khng gi?i quy?t ?c s? c?, i t?i S? c? v?i m?ng c dy v m?ng khng dy. H?ng d?n ?c cung c?p ? s? gip b?n xc ?nh cc s? c? v? k?t n?i m?ng v ch?y tr?nh kh?c ph?c s? c? t? ?ng ? kh?c ph?c s? c?.

Sau khi b?n b?m vo lin k?t ny, h?y xc minh xem cc b?c ?c cung c?p c tng ?ng v?i h? i?u hnh c?a b?n hay khng. ? th?c hi?n vi?c ny, b?m vo m?i tn th? xu?ng, sau ch?n h? i?u hnh c?a b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2809781

Thu?c tnh

ID c?a bi: 956196 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Bay 2013 - Xem xt l?i: 11.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 10
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? kha:
kbfixme kbmatsfixme kbexpertiseadvanced kbceip kbtshoot kbexpertisebeginner kbcip kbvideocontent KB956196

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com