Identifikator ?lanka: 956196 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako korisnik predstavlja malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Kada koristite Windows Internet Explorer za prikaz Veb lokacije, primate poruku o gre?ci koja li?i na slede?u:
Internet Explorer ne mo?e da prika?e Veb stranicu

Koraci za re?avanje problema

Najpre proverite da li se ovaj problem javlja i kada poku?ate da otvorite druge Veb stranice. Ako ne mo?ete da prika?ete ni druge Veb stranice, izaberite neku od slede?ih procedura za re?avanje problema sa programom Internet Explorer za svoj operativni sistem.

Windows 8

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Brisanje istorije pregleda?a
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Primenite slede?e korake da biste izbrisali istoriju pregledanja za Internet Explorer 10:
 1. Pokrenite Internet Explorer sa radne povr?ine.
 2. Pritisnite taster Alt da biste prikazali traku sa menijima.
 3. U meniju Alatke dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 4. U okviru Istorija pregledanja kliknite na dugme Izbri?i.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857175


 5. Potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Izbri?i.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857176


 6. Dodirnite ili kliknite na dugme Iza?i, a zatim ponovo pokrenite Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Onemogu?avanje programskih dodataka u programu Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Internet Explorer 10 je dizajniran da se koristi bez dodataka, tako da HTML5 i mnoge Adobe Flash Player video zapise mo?e da reprodukuje bez instaliranja zasebnih programskih dodataka. Programski dodaci i trake sa alatkama mogu da se koriste u samo programu Internet Explorer za ra?unare. Da biste prikazali stranicu za koju su neophodni programski dodaci u programu Internet Explorer, prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom da biste prikazali traku adresa, dodirnite ili kliknite na dugme ?Alatke stranice?, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme ?Prika?i? na radnoj povr?ini.

Mo?ete da prika?ete, omogu?ite ili onemogu?ite listu programskih dodataka koji mogu da se koriste u programu Internet Explorer za ra?unare. U programske dodatke kojima mo?ete da upravljate spadaju pomo?ni objekti pregleda?a, ActiveX kontrole, pro?irenja trake sa alatkama, Explorer trake, pro?irenja pregleda?a, dobavlja?i pretrage, akceleratori i postavke za?tite od pra?enja.

Upravljanje programskim dodacima
 1. Otvorite Internet Explorer za ra?unare.
 2. Dodirnite ili kliknite na dugme Alatke, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Upravljanje programskim dodacima.
 3. U listi Prika?i dodirnite ili kliknite na stavku Svi dodaci, a zatim ih sve onemogu?ite tako ?to ?ete dodirnuti ili kliknuti na svaki pojedina?no, a zatim dodirnuti ili kliknuti na dugme Onemogu?i.
 4. Dodirnite ili kliknite na dugme Zatvori.
 5. Ponovo pokrenite Internet Explorer i proverite da li mo?e da prika?e stranicu.
Ako bez problema mo?ete da pristupite Internetu, onda je problem u instaliranom dodatku. Ponovo omogu?ite svaki dodatak pojedina?no i proverite koji je dodatak uzrok problema.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste vratili postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti, pratite slede?e korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer, otvorite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857177

 3. U dijalogu Podrazumevane postavke programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 4. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857178

 5. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite oba puta na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857179

 6. Iza?ite iz programa Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene ?e biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Proverite da li je usluga ili program drugog proizvo?a?a usagla?en sa programom Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste proverili da li je program ili usluga drugog proizvo?a?a usagla?en sa programom Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Dodirnite ili kliknite na dugme za pretragu, u polju za pretragu otkucajte msconfig, a zatim dodirnite ili kliknite na prikazanu ikonu Konfiguracija sistema.
 2. Dodirnite ili kliknite na karticu Usluge, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Onemogu?i sve.
 3. Zatim, dodirnite ili kliknite na karticu Pokretanje.
 4. Dodirnite ili kliknite na dugme Onemogu?i sve u donjem desnom uglu, a zatim kliknite na dugme U redu.
Bi?e vam ponu?eno da ponovo pokrenete ra?unar. Nakon toga, proverite da li Internet Explorer mo?e da se pove?e na Internet. U zavisnosti od rezultata, pre?ite na odeljak ?Veza radi? ili na odeljak ?Veza jo? uvek ne radi?.
Veza radi
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako veza radi, usluga ili program drugog proizvo?a?a mo?da nije usagla?ena sa programom Internet Explorer. Da biste otkrili neusagla?enu uslugu ili program, sledite ove korake:

 1. Dodirnite ili kliknite na dugme za pretragu, u polju za pretragu otkucajte msconfig, a zatim dodirnite ili kliknite na prikazanu ikonu Konfiguracija sistema.
 2. Dodirnite ili kliknite na karticu Usluge i potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 3. Izaberite polovinu prikazanih stavki, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar i testirajte Internet Explorer.
 5. Ponovite korake 1 do 4 sve dok ne otkrijete uslugu koja je neusagla?ena sa programom Internet Explorer. Ako ne koristite neusagla?enu uslugu, preporu?ujemo da je uklonite ili da je podesite tako da se ne pokre?e kada pokrenete ra?unar.
Ako ne mo?ete da prona?ete uslugu koja pravi problem, ponovo otvorite uslu?ni program ?Konfiguracija sistema?, izaberite karticu ?Pokretanje? i ponovite postupak od 3. do 5. koraka.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Veza jo? uvek ne radi
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako veza jo? uvek ne radi, ponovo omogu?ite sve programe, a zatim pre?ite na odeljak ?Privremeno onemogu?avanje za?titnog zida?. Da biste ponovo omogu?ili sve programe, sledite ove korake:
 1. Dodirnite ili kliknite na dugme za pretragu, u polju za pretragu otkucajte msconfig, a zatim dodirnite ili kliknite na prikazanu ikonu Konfiguracija sistema.
 2. Dodirnite ili kliknite na karticu Usluge, a zatim omogu?ite sve programe.
 3. Dodirnite ili kliknite na karticu Pokretanje, omogu?ite sve programe, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Vra?anje ra?unara u prethodnu ta?ku u vremenu
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako smatrate da aplikacija ili upravlja?ki program koji ste nedavno instalirali pravi probleme na ra?unaru, mo?ete ga vratiti u prethodnu ta?ku u vremenu, koja se zove ta?ka vra?anja. Prilikom oporavka sistema ne?e biti izmenjene va?e li?ne datoteke, ali mogu biti uklonjene nedavno instalirane aplikacije i upravlja?ki programi.

Vra?anje ra?unara u prethodno stanje pomo?u funkcije oporavka sistema

 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme ?Pretra?i?.
  (Ako koristite mi?, postavite ga u gornji desni deo ekrana, pomerite pokaziva? nadole, a zatim kliknite na dugme ?Pretra?i?.) U polju za pretragu otkucajte ?Oporavak?, dodirnite ili kliknite na opciju ?Postavke?, a zatim opciju ?Oporavak?.
 2. Dodirnite ili kliknite na stavku ?Otvori funkciju 'Oporavak sistema'?, a zatim pratite uputstva.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows 7

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Brisanje istorije pregleda?a
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 ili Internet Explorer 10
Primenite navedene korake da biste izbrisali istoriju pregledanja u programu Internet Explorer
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Pritisnite taster Alt da biste prikazali traku sa menijima.
 3. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 4. U okviru Istorija pregledanja kliknite na dugme Izbri?i.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857180


 5. Potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Izbri?i.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857181


 6. Dodirnite ili kliknite na dugme ?Iza?i?, a zatim ponovo pokrenite Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Onemogu?avanje programskih dodataka u programu Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Internet Explorer 10
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Internet Explorer 10 je dizajniran da se koristi bez dodataka, tako da HTML5 i mnoge Adobe Flash Player video zapise mo?e da reprodukuje bez instaliranja zasebnih programskih dodataka. Programski dodaci i trake sa alatkama mogu da se koriste u samo programu Internet Explorer za ra?unare. Da biste prikazali stranicu za koju su neophodni programski dodaci u programu Internet Explorer, prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom da biste prikazali traku adresa, dodirnite ili kliknite na dugme ?Alatke stranice?, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme ?Prika?i? na radnoj povr?ini.

Mo?ete da prika?ete, omogu?ite ili onemogu?ite listu programskih dodataka koji mogu da se koriste u programu Internet Explorer za ra?unare. U programske dodatke kojima mo?ete da upravljate spadaju pomo?ni objekti pregleda?a, ActiveX kontrole, pro?irenja trake sa alatkama, Explorer trake, pro?irenja pregleda?a, dobavlja?i pretrage, akceleratori i postavke za?tite od pra?enja.

Upravljanje programskim dodacima

 1. Otvorite Internet Explorer za ra?unare.
 2. Dodirnite ili kliknite na dugme Alatke, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Upravljanje programskim dodacima.
 3. U listi Prika?i dodirnite ili kliknite na stavku Svi dodaci, a zatim ih sve onemogu?ite tako ?to ?ete dodirnuti ili kliknuti na svaki pojedina?no, a zatim dodirnuti ili kliknuti na dugme Onemogu?i.
 4. Dodirnite ili kliknite na dugme Zatvori.
 5. Ponovo pokrenite Internet Explorer i proverite da li mo?e da prika?e stranicu.
Ako bez problema mo?ete da pristupite Internetu, onda je problem u instaliranom dodatku. Ponovo omogu?ite svaki dodatak pojedina?no i proverite koji je dodatak uzrok problema.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Internet Explorer 9
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Nekoliko dodataka je unapred instalirano u programu Internet Explorer, ali ve?ina se preuzima sa Interneta. Pre instalacije dodataka na ra?unar od vas ?e biti zatra?eno da date dozvolu. Me?utim, neki dodaci mogu biti instalirani bez va?eg znanja. Dodatak mo?e da bude instaliran bez va?e dozvole ako je deo nekog programa koji ste instalirali.

 1. Otvorite program Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme ?Alatke?, a zatim izaberite stavku ?Upravljanje dodacima?.
 3. U listi ?Prika?i? izaberite stavku ?Svi dodaci?.
 4. Izaberite neki dodatak, a zatim kliknite na dugme ?Onemogu?i?.
 5. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji ?elite da uklju?ite ili isklju?ite. Kada zavr?ite, kliknite na dugme ?Zatvori?.
 6. Ponovo pokrenite Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Internet Explorer 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Programski dodaci, kao ?to su ActiveX kontrole, pro?irenja pregleda?a, pomo?ni objekti pregleda?a ili trake sa alatkama, mogu da pobolj?aju va? do?ivljaj na Veb lokaciji putem multimedijalnih ili interaktivnih sadr?aja, kao ?to su animacije. Me?utim, neki programski dodaci mogu da dovedu do zastoja u radu ra?unara ili da prikazuju sadr?aj koji ne ?elite da se pojavljuje, kao ?to su iska?u?e reklame.

Ako sumnjate da programski dodaci pregleda?a uti?u na rad ra?unara, poku?ajte da re?ite problem tako ?to ?ete onemogu?iti sve dodatke.

Privremeno onemogu?avanje svih dodataka

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, stavku Sistemske alatke, a zatim Internet Explorer (bez dodataka).
Onemogu?avanje dodataka u menad?eru za programske dodatke
 1. Otvorite program Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. U listi ?Prika?i? izaberite stavku ?Svi dodaci?.
 4. Kliknite na dodatak koji ?elite da onemogu?ite, a zatim kliknite na dugme Onemogu?i.
 5. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji ?elite da onemogu?ite. Kada zavr?ite, kliknite na dugme ?Zatvori?.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Vra?anje po?etnih vrednosti postavki programa Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 ili Internet Explorer 10
Da biste vratili postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti, pratite slede?e korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer, izaberite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857182

 3. U dijalogu Podrazumevane postavke programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 4. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857183

 5. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite oba puta na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857184

 6. Iza?ite iz programa Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene ?e biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Proverite da li je usluga ili program drugog proizvo?a?a usagla?en sa programom Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste proverili da li je program ili usluga drugog proizvo?a?a usagla?en sa programom Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju za pretragu otkucajte msconfig, a zatim kliknite na prikazanu ikonu ?Konfiguracija sistema?.
 2. Izaberite karticu Usluge, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim kliknite na dugme Onemogu?i sve.
 3. Zatim, izaberite karticu Pokretanje.
 4. Kliknite na dugme Onemogu?i sve u donjem desnom uglu, a zatim kliknite na dugme U redu.
Bi?e vam ponu?eno da ponovo pokrenete ra?unar. Nakon toga, proverite da li Internet Explorer mo?e da se pove?e na Internet. U zavisnosti od rezultata, pre?ite na odeljak ?Veza radi? ili na odeljak ?Veza jo? uvek ne radi?.

Veza radi
Ako veza radi, usluga ili program drugog proizvo?a?a mo?da nije usagla?ena sa programom Internet Explorer. Da biste otkrili neusagla?enu uslugu ili program, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, u polju Pretra?i programe i datoteke otkucajte msconfig, a zatim u listi Programi izaberite stavku msconfig
 2. Izaberite karticu Usluge i potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 3. Izaberite polovinu prikazanih stavki, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar i testirajte Internet Explorer.
 5. Ponovite korake 1 do 4 sve dok ne otkrijete uslugu koja je neusagla?ena sa programom Internet Explorer. Ako ne koristite neusagla?enu uslugu, preporu?ujemo da je uklonite ili da je podesite tako da se ne pokre?e kada pokrenete ra?unar.
Ako ne mo?ete da prona?ete uslugu koja pravi problem, ponovo otvorite uslu?ni program ?Konfiguracija sistema?, izaberite karticu ?Pokretanje? i ponovite postupak od 3. do 5. koraka.

Veza i dalje ne radi
Ako veza jo? uvek ne radi, ponovo omogu?ite sve programe, a zatim pre?ite na odeljak ?Privremeno onemogu?avanje za?titnog zida?. Da biste ponovo omogu?ili sve programe, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Pretra?i programe i datoteke otkucajte msconfig, a zatim u listi Programi izaberite stavku msconfig.
 2. U dijalogu Konfiguracija sistema izaberite karticu Usluge. Omogu?ite sve stavke.
 3. Izaberite karticu Pokretanje, omogu?ite sve programe, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Vra?anje ra?unara u prethodnu ta?ku u vremenu
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Ako smatrate da aplikacija ili upravlja?ki program koji ste nedavno instalirali izaziva probleme na ra?unaru, mo?ete ga vratiti u prethodnu ta?ku u vremenu, koja se zove ta?ka vra?anja. Prilikom oporavka sistema ne?e biti izmenjene va?e li?ne datoteke, ali mogu biti uklonjene nedavno instalirane aplikacije i upravlja?ki programi.

Vra?anje ra?unara u prethodno stanje pomo?u funkcije oporavka sistema

Otvorite funkciju ?Oporavak sistema? tako ?to ?ete kliknuti na dugme Start
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
slika dugmeta Start
. U polju za pretragu otkucajte Oporavak sistema, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Oporavak sistema.?
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Neophodna je dozvola administratora
Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows Vista

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Brisanje istorije pregleda?a
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Primenite slede?e korake da biste izbrisali istoriju pregledanja u programu Internet Explorer
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Pritisnite taster Alt da biste prikazali traku sa menijima.
 3. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 4. U okviru Istorija pregledanja kliknite na dugme Izbri?i.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857185


 5. Potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Izbri?i.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857186


 6. Dodirnite ili kliknite na dugme ?Iza?i?, a zatim ponovo pokrenite Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Izbri?i istoriju pregledanja.
 3. Potvrdite izbor u slede?im poljima za potvrdu:
  • Privremene Internet datoteke
  • Istorija
  • Podaci obrasca
  • Kola?i?i
 4. Kliknite na dugme Izbri?i.
 5. Zatvorite i ponovo pokrenite Internet Explorer, a zatim poku?ajte da pristupite Veb stranici.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Onemogu?avanje programskih dodataka u programu Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Internet Explorer 9
Nekoliko dodataka je unapred instalirano u programu Internet Explorer, ali ve?ina se preuzima sa Interneta. Pre instalacije dodataka na ra?unar od vas ?e biti zatra?eno da date dozvolu. Me?utim, neki dodaci mogu biti instalirani bez va?eg znanja. Dodatak mo?e da bude instaliran bez va?e dozvole ako je deo nekog programa koji ste instalirali.
 1. Otvorite program Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme ?Alatke?, a zatim izaberite stavku ?Upravljanje dodacima?.
 3. U listi ?Prika?i? izaberite stavku ?Svi dodaci?.
 4. Izaberite neki dodatak, a zatim kliknite na dugme ?Onemogu?i?.
 5. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji ?elite da uklju?ite ili isklju?ite. Kada zavr?ite, kliknite na dugme ?Zatvori?.
 6. Ponovo pokrenite Internet Explorer.
Internet Explorer 8
Programski dodaci, kao ?to su ActiveX kontrole, pro?irenja pregleda?a, pomo?ni objekti pregleda?a ili trake sa alatkama, mogu da pobolj?aju va? do?ivljaj na Veb lokaciji putem multimedijalnih ili interaktivnih sadr?aja, kao ?to su animacije. Me?utim, neki programski dodaci mogu da dovedu do zastoja u radu ra?unara ili da prikazuju sadr?aj koji ne ?elite da se pojavljuje, kao ?to su iska?u?e reklame.

Ako sumnjate da programski dodaci pregleda?a uti?u na rad ra?unara, poku?ajte da re?ite problem tako ?to ?ete onemogu?iti sve dodatke.

Privremeno onemogu?avanje svih dodataka

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, stavku Sistemske alatke, a zatim Internet Explorer (bez dodataka).
Onemogu?avanje dodataka u menad?eru za programske dodatke
 1. Otvorite program Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. U listi ?Prika?i? izaberite stavku ?Svi dodaci?.
 4. Kliknite na dodatak koji ?elite da onemogu?ite, a zatim kliknite na dugme Onemogu?i.
 5. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji ?elite da onemogu?ite. Kada zavr?ite, kliknite na dugme ?Zatvori?.
Internet Explorer 7
Dodaci za program Microsoft Internet Explorer su softverske komponente. Kada posetite neku Veb lokaciju, Internet Explorer dodaci mogu biti automatski preuzeti, odnosno mo?e vam biti ponu?eno da preuzmete dodatak. Za pojedine dodatke mo?ete posetiti odre?enu Veb lokaciju kako biste pribavili najnoviji dodatak za Internet Explorer. Ove komponente mogu biti ActiveX kontrole drugih proizvo?a?a koje pove?avaju funkcionalnost pretra?iva?a ili obezbe?uju posebne elemente korisni?kog interfejsa u programu Internet Explorer. Dodatke mo?ete da kontroli?ete pomo?u funkcije Upravljanje dodacima.
 1. Otvorite Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. Izaberite neki dodatak, a zatim kliknite na dugme Onemogu?i.
 4. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji ?elite da isklju?ite. Kada zavr?ite, kliknite na dugme Zatvori.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Vra?anje po?etnih vrednosti postavki programa Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste vratili postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti, pratite slede?e korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer, izaberite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857187

 3. U dijalogu Podrazumevane postavke programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 4. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857188

 5. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite oba puta na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857189

 6. Iza?ite iz programa Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene ?e biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Kada vratite po?etne postavke programa Internet Explorer, program ?ete vratiti u stanje u kojem se nalazio kada ste ga prvi put instalirali na ra?unaru. Ovaj postupak je koristan za re?avanje problema do kojih je mo?da do?lo zbog menjanja postavki nakon instalacije. Kada vratite podrazumevane postavke programa Internet Explorer, neke Veb stranice koje se oslanjaju na prethodno sa?uvane kola?i?e, podatke obrasca, lozinke ili prethodno instalirane dodatke pregleda?a mo?da ne?e raditi ispravno. Vra?anjem postavki programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti ne?e biti izbrisane va?e omiljene lokacije, feedovi i neke druge personalizovane postavke.

Automatsko vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer
 1. Kliknite na dugme ?Pokreni sada?:

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets mats1
  Alatka za re?avanje problema Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer mo?e automatski da re?i problem koji je opisan u ovom ?lanku.
  Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.saznajte vi?epokreni odmah
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets mats2

 2. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku.
 3. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 4. Kada se Internet Explorer vrati na podrazumevane postavke, kliknite na dugme Zatvori, a zatim ponovo kliknite na dugme Zatvori.
Ru?no vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer

 1. Zatvorite prozore programa Internet Explorer ili Windows Explorer koji su trenutno otvoreni.
 2. Otvorite Internet Explorer tako ?to ?ete da kliknete na dugme Start, a zatim da izaberete stavku ?Internet Explorer?.
 3. Kliknite na dugme ?Alatke?, a zatim izaberite stavku ?Internet opcije?.
 4. Izaberite karticu ?Vi?e opcija? i kliknite na dugme ?Uspostavi po?etnu vrednost?.
 5. U dijalogu ?Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer? kliknite na dugme ?Uspostavi po?etnu vrednost?.
 6. Kada se Internet Explorer vrati na podrazumevane postavke, kliknite na dugme ?Zatvori?, pa na dugme ?U redu?, a zatim opet na dugme ?U redu?.
 7. Zatvorite Internet Explorer.

  Promene ?e imati efekta slede?i put kada pokrenete Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Proverite da li je usluga ili program drugog proizvo?a?a usagla?en sa programom Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste proverili da li je program ili usluga drugog proizvo?a?a usagla?en sa programom Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju za pretragu otkucajte msconfig, a zatim kliknite na prikazanu ikonu ?Konfiguracija sistema?.
 2. Izaberite karticu Usluge, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim kliknite na dugme Onemogu?i sve.
 3. Zatim, izaberite karticu Pokretanje.
 4. Kliknite na dugme Onemogu?i sve u donjem desnom uglu, a zatim kliknite na dugme U redu.
Bi?e vam ponu?eno da ponovo pokrenete ra?unar. Nakon toga, proverite da li Internet Explorer mo?e da se pove?e na Internet. U zavisnosti od rezultata, pre?ite na odeljak ?Veza radi? ili na odeljak ?Veza jo? uvek ne radi?.
Veza radi
Ako veza radi, usluga ili program drugog proizvo?a?a mo?da nije usagla?ena sa programom Internet Explorer. Da biste otkrili neusagla?enu uslugu ili program, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, u polju Pretra?i programe i datoteke otkucajte msconfig, a zatim u listi Programi izaberite stavku msconfig
 2. Izaberite karticu Usluge i potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 3. Izaberite polovinu prikazanih stavki, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar i testirajte Internet Explorer.
 5. Ponovite korake 1 do 4 sve dok ne otkrijete uslugu koja je neusagla?ena sa programom Internet Explorer. Ako ne koristite neusagla?enu uslugu, preporu?ujemo da je uklonite ili da je podesite tako da se ne pokre?e kada pokrenete ra?unar.
Ako ne mo?ete da prona?ete uslugu koja pravi problem, ponovo otvorite uslu?ni program ?Konfiguracija sistema?, izaberite karticu ?Pokretanje? i ponovite postupak od 3. do 5. koraka.


Veza i dalje ne radi
Ako veza jo? uvek ne radi, ponovo omogu?ite sve programe, a zatim pre?ite na odeljak ?Privremeno onemogu?avanje za?titnog zida?. Da biste ponovo omogu?ili sve programe, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Pretra?i programe i datoteke otkucajte msconfig, a zatim u listi Programi izaberite stavku msconfig.
 2. U dijalogu Konfiguracija sistema izaberite karticu Usluge. Omogu?ite sve stavke.
 3. Izaberite karticu Pokretanje, omogu?ite sve programe, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Vra?anje ra?unara u prethodnu ta?ku u vremenu
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Ako smatrate da aplikacija ili upravlja?ki program koji ste nedavno instalirali izaziva probleme na ra?unaru, mo?ete ga vratiti u prethodnu ta?ku u vremenu, koja se zove ta?ka vra?anja. Prilikom oporavka sistema ne?e biti izmenjene va?e li?ne datoteke, ali mogu biti uklonjene nedavno instalirane aplikacije i upravlja?ki programi.

Vra?anje ra?unara u prethodno stanje pomo?u funkcije oporavka sistema

 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte ?oporavak sistema?, a zatim u listi Programi izaberite stavku Oporavak sistema.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. U dijalogu Oporavak sistema izaberite opciju Odaberi drugu ta?ku vra?anja, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. U listi sa ta?kama vra?anja, izaberite ta?ku vra?anja kada problem jo? uvek nije po?eo da se javlja, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Kliknite na dugme Zavr?i.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows XP

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Brisanje istorije pregleda?a
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8
Primenite slede?e korake da biste izbrisali istoriju pregledanja za Internet Explorer
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Pritisnite taster Alt da biste prikazali traku sa menijima.
 3. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 4. U okviru Istorija pregledanja kliknite na dugme Izbri?i.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857190


 5. Potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Izbri?i.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857191


 6. Dodirnite ili kliknite na dugme ?Iza?i?, a zatim ponovo pokrenite Internet Explorer.
Internet Explorer 7
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Izbri?i istoriju pregledanja.
 3. Potvrdite izbor u slede?im poljima za potvrdu:
  • Privremene Internet datoteke
  • Istorija
  • Podaci obrasca
  • Kola?i?i
 4. Kliknite na dugme Izbri?i.
 5. Zatvorite i ponovo pokrenite Internet Explorer, a zatim poku?ajte da pristupite Veb stranici.
Internet Explorer 6
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. U odeljku Privremene Internet datoteke kliknite na dugme Izbri?i datoteke, a zatim izaberite tekstualno polje Izbri?i sav sadr?aj van mre?e.
 4. Kliknite na dugme U redu.
 5. U odeljku Istorija kliknite na dugme Obri?i istoriju, a zatim kliknite na dugme Da.
 6. Zatvorite i ponovo pokrenite Internet Explorer, a zatim poku?ajte da pristupite Veb stranici.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Onemogu?avanje programskih dodataka u programu Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Programski dodaci, kao ?to su ActiveX kontrole, pro?irenja pregleda?a, pomo?ni objekti pregleda?a ili trake sa alatkama, mogu da pobolj?aju va? do?ivljaj na Veb lokaciji putem multimedijalnih ili interaktivnih sadr?aja, kao ?to su animacije. Me?utim, neki programski dodaci mogu da dovedu do zastoja u radu ra?unara ili da prikazuju sadr?aj koji ne ?elite da se pojavljuje, kao ?to su iska?u?e reklame.

Ako sumnjate da programski dodaci pregleda?a uti?u na rad ra?unara, poku?ajte da re?ite problem tako ?to ?ete onemogu?iti sve dodatke.

Privremeno onemogu?avanje svih dodataka

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, stavku Sistemske alatke, a zatim Internet Explorer (bez dodataka).
Onemogu?avanje dodataka u menad?eru za programske dodatke
 1. Otvorite Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. U listi ?Prika?i? izaberite stavku ?Svi dodaci?.
 4. Kliknite na dodatak koji ?elite da onemogu?ite, a zatim kliknite na dugme Onemogu?i.
 5. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji ?elite da onemogu?ite. Kada zavr?ite, kliknite na dugme ?Zatvori?.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Dodaci za program Microsoft Internet Explorer su softverske komponente. Kada posetite neku Veb lokaciju, Internet Explorer dodaci mogu biti automatski preuzeti, odnosno mo?e vam biti ponu?eno da preuzmete dodatak. Za pojedine dodatke mo?ete posetiti odre?enu Veb lokaciju kako biste pribavili najnoviji dodatak za Internet Explorer. Ove komponente mogu biti ActiveX kontrole drugih proizvo?a?a koje pove?avaju funkcionalnost pretra?iva?a ili obezbe?uju posebne elemente korisni?kog interfejsa u programu Internet Explorer. Dodatke mo?ete da kontroli?ete pomo?u funkcije Upravljanje dodacima.
 1. Otvorite Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. Izaberite neki dodatak, a zatim kliknite na dugme Onemogu?i.
 4. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji ?elite da isklju?ite. Kada zavr?ite, kliknite na dugme Zatvori.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Vra?anje po?etnih vrednosti postavki programa Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste vratili postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti, pratite slede?e korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer, izaberite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857192

 3. U dijalogu Podrazumevane postavke programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 4. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857193

 5. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite oba puta na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857194

 6. Iza?ite iz programa Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene ?e biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Kada vratite po?etne postavke programa Internet Explorer, program ?ete vratiti u stanje u kojem se nalazio kada ste ga prvi put instalirali na ra?unaru. Ovaj postupak je koristan za re?avanje problema do kojih je mo?da do?lo zbog menjanja postavki nakon instalacije. Kada vratite podrazumevane postavke programa Internet Explorer, neke Veb stranice koje se oslanjaju na prethodno sa?uvane kola?i?e, podatke obrasca, lozinke ili prethodno instalirane dodatke pregleda?a mo?da ne?e raditi ispravno. Vra?anjem postavki programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti ne?e biti izbrisane va?e omiljene lokacije, feedovi i neke druge personalizovane postavke.

Automatsko vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer
 1. Kliknite na dugme ?Pokreni sada?:

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets mats1
  Alatka za re?avanje problema Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer mo?e automatski da re?i problem koji je opisan u ovom ?lanku.
  Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.saznajte vi?epokreni odmah
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets mats2

 2. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku.
 3. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 4. Kada se Internet Explorer vrati na podrazumevane postavke, kliknite na dugme Zatvori, a zatim ponovo kliknite na dugme Zatvori.
Ru?no vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer

 1. Zatvorite prozore programa Internet Explorer ili Windows Explorer koji su trenutno otvoreni.
 2. Otvorite Internet Explorer tako ?to ?ete da kliknete na dugme Start, a zatim da izaberete stavku ?Internet Explorer?.
 3. Kliknite na dugme ?Alatke?, a zatim izaberite stavku ?Internet opcije?.
 4. Izaberite karticu ?Vi?e opcija? i kliknite na dugme ?Uspostavi po?etnu vrednost?.
 5. U dijalogu ?Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer? kliknite na dugme ?Uspostavi po?etnu vrednost?.
 6. Kada se Internet Explorer vrati na podrazumevane postavke, kliknite na dugme ?Zatvori?, pa na dugme ?U redu?, a zatim opet na dugme ?U redu?.
 7. Zatvorite Internet Explorer.

  Promene ?e imati efekta slede?i put kada pokrenete Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Proverite da li je usluga ili program drugog proizvo?a?a usagla?en sa programom Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste proverili da li je program ili usluga drugog proizvo?a?a usagla?en sa programom Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite karticu Usluge, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim kliknite na dugme Onemogu?i sve.
 3. Zatim, izaberite karticu Pokretanje.
 4. Kliknite na dugme Onemogu?i sve u donjem desnom uglu, a zatim kliknite na dugme U redu.
Bi?e vam ponu?eno da ponovo pokrenete ra?unar. Nakon toga, proverite da li Internet Explorer mo?e da se pove?e na Internet. U zavisnosti od rezultata, pre?ite na odeljak ?Veza radi? ili na odeljak ?Veza jo? uvek ne radi?.
Veza radi
Ako veza radi, usluga ili program drugog proizvo?a?a mo?da nije usagla?ena sa programom Internet Explorer. Da biste otkrili neusagla?enu uslugu ili program, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite karticu Usluge i potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 3. Izaberite polovinu prikazanih stavki, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar i testirajte Internet Explorer.
 5. Ponovite korake 1 do 4 sve dok ne otkrijete uslugu koja je neusagla?ena sa programom Internet Explorer. Ako ne koristite neusagla?enu uslugu, preporu?ujemo da je uklonite ili da je podesite tako da se ne pokre?e kada pokrenete ra?unar.
Ako ne mo?ete da prona?ete uslugu koja pravi problem, ponovo otvorite uslu?ni program ?Konfiguracija sistema?, izaberite karticu ?Pokretanje? i ponovite postupak od 3. do 5. koraka.


Veza i dalje ne radi
Ako veza jo? uvek ne radi, ponovo omogu?ite sve programe, a zatim pre?ite na odeljak ?Privremeno onemogu?avanje za?titnog zida?. Da biste ponovo omogu?ili sve programe, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U dijalogu Konfiguracija sistema izaberite karticu Usluge. Omogu?ite sve stavke.
 3. Izaberite karticu Pokretanje, omogu?ite sve programe, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Vra?anje ra?unara u prethodnu ta?ku u vremenu
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Ako smatrate da aplikacija ili upravlja?ki program koji ste nedavno instalirali izaziva probleme na ra?unaru, mo?ete ga vratiti u prethodnu ta?ku u vremenu, koja se zove ta?ka vra?anja. Prilikom oporavka sistema ne?e biti izmenjene va?e li?ne datoteke, ali mogu biti uklonjene nedavno instalirane aplikacije i upravlja?ki programi.

Da biste upotrebili alatku ?Oporavak sistema? za vra?anje operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje, sledite ove korake:
 1. Prijavite se u Windows kao administrator.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, postavite pokaziva? na stavku Pribor, postavite pokaziva? na stavku Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Oporavak sistema.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857195

 3. Na stranici Dobro do?li u oporavak sistema izaberite opciju Vrati moj ra?unar u ranije vreme, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857196

 4. Na stranici Izbor ta?ke vra?anja izaberite poslednju ta?ku vra?anja sistema sa liste Na ovoj listi kliknite na ta?ku vra?anja, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomena Mo?e se pojaviti poruka koja navodi promene konfiguracije koje ?e alatka ?Oporavak sistema? izvr?iti. Kliknite na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857197

 5. Na stranici Potvrda izbora ta?ke oporavka kliknite na dugme Dalje. Oporavak sistema vra?a prethodnu konfiguraciju sistema Windows XP, a zatim ponovo pokre?e ra?unar.
 6. Prijavite se na ra?unar kao administrator. Zatim, na stranici alatke ?Oporavak sistema? Oporavak je dovr?en kliknite na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2857198

Ako ste uspe?no vratili ra?unar u prethodno stanje i ra?unar radi na o?ekivani na?in, zavr?ili ste.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsedAko pomo?u odgovaraju?eg postupka za va? operativni sistem ne uspete da re?ite problem, kliknite na slede?u vezu. Koraci koji su tu navedeni pomo?i ?e vam da identifikujete probleme sa Internet vezom i da pokrenete automatizovane alatke za re?avanje problema.

Kada kliknete na ovu vezu, proverite da li navedeni koraci odgovaraju va?em operativnom sistemu. Da biste to uradili, kliknite na strelicu pored padaju?e liste, a zatim izaberite svoj operativni sistem.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2857199


Problemi sa ?i?nom i be?i?nom mre?om

Svojstva

Identifikator ?lanka: 956196 - Poslednji pregled: 31. maj 2013. - Revizija: 16.0
Odnosi se na:
 • Internet Explorer 10
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmatsfixme kbexpertiseadvanced kbceip kbtshoot kbexpertisebeginner kbcip kbvideocontent KB956196

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com