Thông báo l?i khi b?n c? g?ng s? d?ng các t?p tin nh? phân gói SQL Server ki?u h? th?ng CLR (SQLSysClrTypes.msi): "không th? n?p DLL 'SqlServerSpatial.dll': ?ng d?ng này đ? không kh?i đ?ng do các c...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 955850 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t các gói ki?u CLR h? th?ng máy ch? SQL (SQLSysClrTypes.msi), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng s? d?ng các t?p tin nh? phân này gói cài đ?t:
Không th? n?p DLL 'SqlServerSpatial.dll': ?ng d?ng này có không th? kh?i đ?ng v? các c?u h?nh ?ng d?ng là không chính xác. Cài đ?t l?i ?ng d?ng có th? kh?c ph?c v?n đ? này. (Ngo?i l? t? HRESULT: 0x800736B1)
Ngoài ra, các thông tin sau đây đư?c đăng nh?p s? ghi s? ki?n:
 • EventID: 32
  Mô t?: Ph? thu?c h?i Microsoft.VC80.CRT không t?m th?y và cu?i cùng l?i đ? là h?i đ?ng tham chi?u không đư?c cài đ?t trên c?a b?n h? th?ng.

 • EventID: 59
  Mô t?: Gi?i quy?t m?t ph?n l?p ráp th?t b?i cho Microsoft.VC80.CRT. Tham kh?o thông báo l?i: h?i đ?ng tham chi?u không đư?c cài đ?t trên c?a b?n h? th?ng.

 • EventID: 59
  Mô t?: T?o ra ng? c?nh kích ho?t không thành công cho C:\WINDOWS\system32\SqlServerSpatial.dll. Tham kh?o thông báo l?i: các thao tác hoàn t?t thành công.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các thư vi?n c l?n ch?y (CRT) không đư?c cài đ?t. T?p tin nh? phân trong gói ki?u CLR SQL Server h? th?ng d?a trên các thư vi?n CRT.

Lưu ? Thư vi?n h?nh CRT đư?c bao g?m trong các Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 11. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633145 Tích l?y gói 11 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 gói d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633146 Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package.

Đ? l?y phiên b?n 32-bit c?a Visual C++ 2008 Redistributable Package, ghé thăm trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9b2da534-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf&displaylang=en
Đ? l?y phiên b?n 64-bit c?a Visual C++ 2008 Redistributable Package, ghé thăm trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=BD2A6171-E2D6-4230-B809-9A8D7548C1B6&displaylang=en

Thu?c tính

ID c?a bài: 955850 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
sql2008relnotedatabaseengine sql2008relnote kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB955850 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:955850

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com