Đư?c bi?t đ?n v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 955725 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Ghi chú
 • Cho t?t c? các phiên b?n ngo?i tr? Express Edition c?a SQL Server 2008 đang ch?y trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n ph?i có t?i thi?u SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Lưu ? Nh?n b?n đ? bao g?m các gói b?n ghi d?ch v? 1.
 • Cho t?t c? các phiên b?n c?a SQL Server 2005 đang ch?y trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n ph?i có t?i thi?u SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • Trong bài này, Windows 7 cho bi?t phiên b?n khách hàng c?a Windows 7. Windows Server 2008 R2 cho bi?t phiên b?n máy ch? Windows 7.

V?n đ? đ? bi?t

 • Windows 7 không s? d?ng các tài s?n RequireKerberos đ? xác đ?nh li?u xác th?c Kerberos đư?c kích ho?t

  B?i v? Windows 7 không s? d?ng các RequireKerberos b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh li?u xác th?c Kerberos đư?c kích ho?t cho m?t ngu?n tài nguyên tên m?ng, cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng không.
 • Khi chính sách liên bang thông tin ch? bi?n tiêu chu?n (FIPS) đư?c kích ho?t trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2, c?m xác nh?n không thành công trong khi cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008

  Khi chính sách FIPS đư?c kích ho?t trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2, c?m xác nh?n không thành công trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2008. Do đó, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không thành công.

  Đ? gi?i quy?t hai v?n đ?, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 cùng v?i SQL Server 2008 (SP1) ho?c m?t c?p nh?t m?i hơn cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t nhóm. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i Microsoft SQL Server 2008 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  968382 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? C?p Nh?t SQL Server thi?t l?p m?t nhóm ho?c m?t môi trư?ng nonclustered, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  955392 Làm th? nào đ? c?p nh?t ho?c slipstream ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2008
 • cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 có th? không thành công trên Windows Server 2008 R2

  cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 có th? không thành công trên Windows Server 2008 R2 n?u Microsoft Khuôn kh? .NET không đư?c phép. V?n đ? này x?y ra b?i v? cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 3.5 là m?t đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t này.

  Trên Windows Server 2008 R2, các.NET Framework 3.5 đư?c bao g?m như là m?t thành ph?n Windows. theo m?c đ?nh, không đư?c phép Khuôn kh? .NET 3.5. Đ? tránh th?t b?i cài đ?t chuyên bi?t này, b?n ph?i cho phép Khuôn kh? .NET 3.5 t? các thành ph?n tính năng c?a Windows trư?c khi b?n ch?y ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008.
 • Các thi?t l?p c?a SQL Server 2008 có th? th?t b?i

  Các thi?t l?p c?a SQL Server 2008 có th? th?t b?i, và b?n nh?n đư?c l?i sau:
  G?i ho?c BeginInvoke không th? đư?c g?i là vào m?t đi?u khi?n cho đ?n khi x? l? c?a s? đ? đư?c t?o ra.
  B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t tích l?y đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  975055 Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7: "g?i ho?c BeginInvoke không th? đư?c g?i là m?t đi?u khi?n cho đ?n khi x? l? c?a s? đ? đư?c t?o ra"

Thông tin thêm

Yêu c?u t?i thi?u Phiên b?n cho Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng b?n hoàn thành đi?u ki?n tiên quy?t sau đây trong t?i thi?u, n?u thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

SQL Server 2008

Nhóm cài đ?t chuyên bi?t

B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 cùng v?i SQL Server 2008 Service Pack 1 ho?c m?t C?p Nh?t sau này (đi?u này c?ng đư?c bi?t đ?n như là m?t phiên b?n slipstreamed).

Nonclustered cài đ?t chuyên bi?t

B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 theo sau SQL Server 2008 Service Pack 1 ho?c m?t C?p Nh?t sau này.
Lưu ? Th?i gian ch?y SQL Server 2008 nh?n đư?c h? tr? trên Windows 7 và Windows 2008 R2.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? yêu c?u ph?n c?ng và ph?n m?m đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008, truy c?p vào các Ph?n c?ng và ph?n m?m yêu c?u đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 web site Microsoft Developer Network (MSDN).

SQL Server 2005

B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2005 theo sau SQL Server Service Pack 3 ho?c m?t C?p Nh?t sau này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nhóm các cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2005, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
973993 M?t s? nút ch?n m?t không đư?c C?p Nh?t như mong đ?i khi b?n áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? 3 ho?c m?t post-Service Pack 3 C?p Nh?t trong m?t c?m SQL Server 2005 d?a trên Windows Server 2008 R2 chuy?n đ?i d? ph?ng clustering
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? SQL Server 2005, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
913089 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2005

Thêm thông tin cho SQL Server 2005

Lưu ? Th?i gian ch?y SQL Server 2005 Express Service Pack 2 đư?c h? tr? trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

NET Framework

B?n ph?i kích ho?t Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 SP1 trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2. Các.NET Framework 3,5 SP1 là m?t đi?u ki?n tiên quy?t cho SQL Server 2008. SQL Server 2008 thi?t l?p s? cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 3,5 SP1 n?u không đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ?. Tuy nhiên, đ?i v?i chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering, các.NET Framework 3,5 SP1 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

Trong Windows Server 2008 R2,Khuôn kh? .NET là m?t thành ph?n h? th?ng. V? v?y, b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t NET Framework t? nhi?t đ? tái phân ph?i. B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t NET Framework t? vai tr? máy ch? ho?c b?ng cách s? d?ng ServerManagerCmd.exe.

B?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t NET Framework trong các t?nh hu?ng sau:
 • Trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 và trên đó các.NET Framework 3,5 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t
 • Trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7

  Lưu ? theo m?c đ?nh, các.NET Framework 3,5 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Windows 7.

Thu?c tính

ID c?a bài: 955725 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbsqlsetup kbpreinstall kbinstallation kbprerequisite kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbinfo kbhowto kbmt KB955725 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 955725

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com