Raksta ID: 954914 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts programmu komplektam Microsoft Office 2007 paredz?tais Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ks.

PAPILDINDORM?CIJA

Parasti, lai atinstal?tu Microsoft Office servisa pakotnes, ir piln?b? j?atinstal? Microsoft Office produkti. Programmu komplekta Microsoft Office 2007 2. servisa pakotne (SP2) ir pirm? servisa pakotne, kur? tiek atbalst?ta Office 2007 darbvirsmas produktu atjaunin?jumu atinstal??ana. Izmantojot programmu komplektam Microsoft Office 2007 paredz?to Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ku (Oarpman.exe), varat atinstal?t visus programmu komplekta Office 2007 SP2 un SP3 ietvertos Office 2007 darbvirsmas produktu atjaunin?jumus.

?? r?ka ieg??ana

Programmu komplektam Microsoft Office 2007 paredz?tais Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ks ir pieejams lejupiel?dei Microsoft lejupiel?des centr?. Lai ieg?tu ?o r?ku, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b97e6ecf-8da5-455d-b3bb-8ff2223f97c4&displaylang=lv
Piez?mes.
 • Papildinform?ciju par ?o r?ku skatiet r?ka lejupiel?des pakotn? ietvertaj? fail? Readme.txt.
 • R?ka izv?r?anai ir j?izmanto apak?mape. Piem?ram, izmantojiet mapi c:\apak?direktorijs. R?ku nevar izv?rst diska saknes direktorij?. Piem?ram, r?ku nevar izv?rst direktorij? c:\.
 • Papildinform?ciju par to, k? izmantot programmu komplektam Microsoft Office 2007 paredz?to Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ku, skatiet t?l?k nor?d?t?s Microsoft vietnes sada?? ?Programmu komplektam Microsoft Office 2007 paredz?tais Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ks?.
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=146938
?o r?ku var izmantot, lai atvieglotu pakotn? SP2 vai SP3 ietverto klienta atjaunin?jumu no?em?anu. Ta?u, iesp?jams, v?l?sities atsevi??i atinstal?t pakotn? SP2 vai SP3 ietvertos klienta atjaunin?jumus. Lai to izdar?tu, izmantojiet ??du komandu:
msiexec /i {MSI GUID} MSIPATCHREMOVE={Iel?pa GUID} /l*vx ?urn?la faila ce??
Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/aa367988.aspx

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as

 • P?c programmu komplekta Office 2007 SP2 atinstal??anas visiem koplietotajiem failiem tiek neparedz?ti atjaunota versija RTM, nevis SP1. ?? probl?ma rodas tikai gad?jum?, ja dator? ir instal?ta gan versija RTM, gan SP1 un p?c tam tiek instal?ta un atinstal?ta versija SP2.

  Piez?me. Ja visu Office produktu versija ir RTM, ?? probl?ma nerodas. Ja visu Office produktu versija ir SP1, ?? probl?ma nerodas. Lai nov?rstu ?o probl?mu, palaidiet versijas SP1 labo?anas proced?ru.
 • Ja fails Oarpman.exe tiek palaists dator? ar oper?t?jsist?mu Windows Vista vai Windows Server 2008 un palai?anas laik? darbojas da?as lietojumprogrammas, Windows restart??anas p?rvaldnieka darb?bas rezult?t? ??s lietojumprogrammas tiek neparedz?ti aizv?rtas.
Papildinform?cija ir pieejama t?l?k nor?d?tajos rakstos Microsoft zin??anu b?z?.
967756 P?c noteiktu programmat?ras atjaunin?jumu atinstal??anas oper?t?jsist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008 da?iem mont??as failiem s?kotn?j?s versijas viet? var joproj?m tikt r?d?ta atjaunin?t? versija
968006 P?c noteiktu programmat?ras atjaunin?jumu atinstal??anas oper?t?jsist?m? Windows Server 2003 vai Windows XP da?iem mont??as failiem s?kotn?j?s versijas viet? joproj?m tiek r?d?ta atjaunin?t? versija
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 954914 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 28. novembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload KB954914

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com