Straipsnio ID: 953195 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?2007 Microsoft Office? program? paketo 2 pakeitim? pakete (SP2) klientams pateikiami naujausi ?2007 Office? program? paketo naujinimai. ?iame pakeitim? pakete yra dvi svarbiausios patais? kategorijos:
 • Anks?iau i?leistos pataisos, kurios buvo sukurtos specialiai ?iam pakeitim? paketui.
  • Be bendr?j? produkto patais?, su ?iomis pataisomis pateikiami stabilumo, efektyvumo ir saugos patobulinimai.
 • Visi vie?ieji, saugos, kaupiamieji naujinimai ir kar?tosios pataisos, kurios buvo i?leistos iki 2009 m. vasario m?nesio.
Kadangi ?Office? pakeitim? paketai yra kaupiamieji, prie? diegiant 2 pakeitim? paket? jums nereikia ?diegti 1 pakeitim? paketo. 2 pakeitim? paket? sudaro visos pataisos, kurios buvo pateiktos 1 pakeitim? pakete.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip gauti ir ?diegti pakeitim? paketus

?? pakeitim? paketo naujinim? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro. Nor?dami atsisi?sti pakeitim? paket?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je: Nor?dami per?i?r?ti i?sam? vis? i?leist? SP2 paket? s?ra??, skaitykite toliau nurodyt? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
968170 Vis? ?2007 Office? sistemos 2 pakeitim? paket? ir ?Windows SharePoint Services 3.0? 2 pakeitim? paket? s?ra?as

2 pakeitim? paketo (SP2) patobulinim? ap?valga

Kai kuri? svarbiausi? SP2 patobulinim? apra?as.

?Microsoft Office Access?

 • Suteikia galimyb? eksportuoti ataskaitas ? ?Microsoft Office Excel?.
 • Palaiko adresus pa?to etike?i? vedlio atmintin?s laukuose.
 • Pa?alina duomen? importavimo vedlio, ataskait? spausdinimo ir per?i?ros, makrokomand?, ?Excel? integracijos ir datos filtr? problemas.
 • Jame yra ?Access? k?r?j? pl?tini? naujinim?.

?Microsoft Office Excel?

 • Patobulina ?Excel 2007? diagram? k?rimo mechanizm?: pagerina suderinamum? su ?Office 2003?, patikimum? bei pateikia tikslinius efektyvumo patobulinimus.
 • ? ?Word? ir ?PowerPoint? programas ?traukia diagram? objekt? modelius.
 • Patobulina ?Excel? naudojamas fig?ras. Pagerina suderinamum? su ?Office 2003? ir pateikia tikslinius efektyvumo patobulinimus.
 • Patobulina ?Excel? grafinio turinio spausdinimo b?d?, ypa? spausdinant PCL spausdintuvais.
 • Suteikia papildom? ?Excel? eurovaliutos ?ranki? papildinio valiutos kurs?, skirt? konvertuoti ? Maltos lir? ir Kipro svar?.

?Microsoft Office Groove?

 • Patobulina ?Groove 2007? form? ?rankius. Vartotojams tam tikrose vietov?se bus ypa? naudingas teisingas tarp? grupuojant skaitmenis valiutos reik?m?se atpa?inimas.
 • Fail? bendrinimo darbo sri?i? skai?ius apribojamas iki 64, siekiant u?tikrinti, kad visos darbo sritys b?t? sinchronizuojamos. ?ie apribojimai taikomi tik pridedant naujas fail? bendrinimo darbo sritis. Jei jau esate suk?r? daugiau nei 64 fail? bendrinimo darbo sri?i?, ir toliau jomis gal?site naudotis.
 • Optimizuoja sinchronizavimo patikimum?.

?Microsoft Office InfoPath?

 • Bendrosios ?InfoPath 2007? saugos ir stabilumo pataisos
 • Pagerina ?InfoPath? form? ir kit? ?Microsoft? produkt?, pavyzd?iui, ?Groove? ir ?Outlook?, suderinamum?.

?Microsoft Office OneNote?

 • Pagerina ?SharePoint? sinchronizavimo funkcij?. Tai padeda suma?inti ?SharePoint? serveri? apkrov? ir sinchronizavimo klaid? kiek?.
 • Jei anks?iau ?OneNote? d?klo prane?imo piktogramos buvo atsisakyta, dabar ?io piktograma bus rodoma informacini? prane?im? srityje. Be to, ?ios piktogramos bus galima atsisakyti tik ?OneNote? programos dialogo lange Parinktys.
 • Pridedamas japon? kalbos optinio ?enkl? atpa?inimo (OCR) palaikymas.

?Microsoft Office Outlook?

 • Toliau pateikiamoms bendrosioms atsakomumo sritims taikomi efektyvumo patobulinimai:
  • Paleistis
   Pa?alina ilgai trunkan?ias operacijas i? pradin?s paleisties proceso.
  • I?jungimas
   Leid?ia ?Outlook? i?jungti normaliai nepaisant laukian?i? veiksm?.
  • Aplank? per?i?ra ir perjungimas
   Pagerina per?i?ros vaizdo generavim? ir aplank? perjungim?.
 • Kalendoriaus patobulinimai
  Patobulina nematomas duomen? strukt?ras ir pagerina bendr?j? kalendoriaus naujinim? patikimum?.
 • Duomen? fail? patikrinimai
  Suma?ina situacij?, kuriose paleid?iant ?Outlook? parodomas toliau pateikiamas klaidos prane?imas, skai?i?:
  Duomen? failas ?failo pavadinimas? buvo netinkamai u?darytas. Patikrinama, ar ?iame faile nekilo problem?.
 • Ie?kos patikimumas
  Padidinamas ie?kos patikimumas, kai naudojamasi SP2 su ?Windows? darbalaukio ie?ka 4.
 • Paprastojo sindikavimo (RSS) patobulinimai
  Nuo ?iol sukuriama ma?iau element? dublikat?.
 • Objekto modelio patobulinimai
  Dabar pateikiama daugyb? klient? reikalaut? patais?.
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?iuos patobulinimus ir i?samesn?s informacijos apie kitas ?Outlook? pataisas, spustel?kite toliau pateikiam? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
968774 ?2007 Microsoft Office? program? paketo 2 pakeitim? paketo ?Outlook 2007? patobulinimai

?Microsoft Office PowerPoint?

 • Pagerinamas fig?r? redagavimo valdymas padidinus mastel?.
 • Grei?iau i? naujo ?ra?omi failai.
 • Pagerinama vaizd? kokyb?, kai failai ?ra?omi .jpeg, .png ir .gif formatais.
 • Pagerina teksto atvaizdavim?, kai jis ?ra?omas ankstesniais ?PowerPoint? formatais.
 • I?sprend?ia kelias spausdinimo problemas.
 • Pagerina suderinamum? su nar?ykl?s per?i?ra sistemoje ?Windows Vista?.
 • Suteikia geresn? integracij? ? ?Microsoft Office Excel? diagramos objekto modeliu.

?Microsoft Office Publisher?

 • Patobulina dvipusio spausdinimo ant atviruk? ir nedideli? lankstinuk? funkcij?.
 • I?sprend?ia spausdinimo per?i?ros problemas sugrupuot? objekt? HTML makete programoje ?Internet Explorer 8?, tabuliavimo ?ingsnyje, el. pa?te, turinio bibliotekoje ir dizaino tikrintuve.

?Microsoft Office Word?

 • Pagerina .pdf ir .xps i?vest?.
 • Padidinamas ?Outlook efektyvumas.
 • Suteikia geresn? integracij? ? ?Office Excel? diagramos objekto modeliu.

Pakeitimai, turintys ?takos keliems produktams

Fail? formatai
 • ?OpenDocument? formato (ODF) palaikymas
  SP2 suteikia galimyb? atidaryti, redaguoti ir ?ra?yti dokumentus ODF 1.1 versija, skirta ?Word?, ?Excel? ir ?PowerPoint?. ?i? ?Office? program? vartotojai nuo ?iol gali atidaryti, redaguoti ir ?ra?yti failus ?OpenDocument? teksto (*.odt), ?OpenDocument? skai?iuokli? (*.ods) ir ?OpenDocument? pateik?i? (*.odp) formatais.
 • ?vair?s fail? formatai
  ?vair?s fail? formatai: ?Word?, ?Excel? ir ?PowerPoint? nuo ?iol yra keitiklio s?saja, kuri? naudodami ? ?ias ?Office? programas galite perkelti pasirinktinius tre?i?j? ?ali? fail? formatus. Program? k?r?jas gali sukurti konkre?i? pl?tini? fail? keitikl?. ?diegus ?? keitikl? vartotojo kompiuteryje pasirinktinis failo formatas veikia efektyviai kaip integruotasis failo formatas. Tiksliau ? vartotojai gali atidaryti ?io formato failus ir ?ra?yti juos naudodamiesi vartotojo s?sajos elementais Atidaryti arba ?ra?yti. Pasirinktin? format? net galima nustatyti kaip numatyt?j? failo format?. Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
  http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/dd300649.aspx
 • Integruotoji funkcija ?ra?yti kaip PDF/XPS
  PDF/XPS palaikymas yra integruotas ? ?Word?, ?Excel? ir ?PowerPoint? SP2. Vartotojams nebereikia atsisi?sti atskiro papildinio.
?Office? grafika
 • Pagerina taikomosios programos efektyvum?, kai yra daug grafikos objekt?, ypa? programoje ?Excel 2007?.
 • I?sprend?ia kelias problemas, susijusias su objekto modeliu. ?ios pataisos suteikia galimyb? pasiekti geresn? suderinamum? su ?Office 2003?, kai objekto modelis veikia su grafikos objektais.
 • Pagerina grafini? objekt? spausdinimo patikimum? ?vairiose situacijose.
 • Naujas kiekvieno ?SmartArt? grafinio elemento XML atvaizdavimas dokumente ?ra?omas su failu, kad b?t? pasiektas optimalus veikimo suderinamumas. ?i nauja funkcija naudoja standartin? ?DrawingML? apra?? kalb? ir apra?o ?SmartArt? grafinio elemento vaizdo ypatybes.
 • Patobulina funkcij? Redaguoti ta?kus. Tai suteikia galimyb? tiksliau redaguoti fig?ras ir u?tikrina geresn? veikimo suderinamum? su ?Office 2003?.
?Office? sauga
 • I?sprend?ia tam tikras situacijas, kai patikimose vietose dokumentai laikomi nepatikimais.
 • Pagerina kelias kriptografijos arba ?ifravimo situacijas.
 • Pateikia metod?, kur? naudojant galima nepaisyti laiko ?ym? galiojimo termino pabaigos.
 • Pagerina saugos ?sp?jimus, kai at?aukiamas sertifikatas.
 • Atnaujintas slapta?od?io algoritmas, kuris atitinka dokumento ISO reikalavimus.
 • Suteikiama su ISO-OOXML suderinama slapta?od?i? tikrinimo priemon?, skirta programoms ?Excel?, ?PowerPoint? ir ?Word?.
 • ?galina ?ifruot?j? makrokomand? AVAPI blokavim?.
Pakeitim? paketo pa?alinimas
 • ?2007 Microsoft Office? SP2 yra pirmasis pakeitim? paketas, kuris palaiko kliento atnaujinim? pa?alinim? naudojant komandin? eilut? arba ?Microsoft? pakeitim? paket? i?diegimo ?rank?, skirt? ?2007 Microsoft Office? program? paketui. Pakeitim? paket? i?diegimo ?rank? galite atsisi?sti kaip atskir? atsisiuntimo element?.

  Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? ?rank?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  954914 ?Microsoft? pakeitim? paket? i?diegimo ?rankis, skirtas ?2007 Microsoft Office? program? paketui
?vesties metodo rengykl? (IME)
 • Pagerina japon? kalbos ?vesties metodo rengykl? (IME). Tai suteikia galimyb? tiksliau konvertuoti ir patobulina automatinio mokymosi funkcij?.

Atsisiun?iamas pakeitim? paketu pa?alinam? problem? s?ra?as

Galite atsisi?sti darbaknyg?, kurioje nurodomos ?iuo pakeitim? paketu pa?alinamos problemos.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?2007 Office Service Pack 2 Changes.xlsx? paket? dabar.

Pastaba ?i darbaknyg? para?yta angl? kalba. Ji nebus ver?iama ? joki? kit? kalb?.

?inomos problemos ir veikimo pakeitimai

?dieg? pakeitim? paket? galite pasteb?ti tokias problemas:
 • Diagramos teksto objekto modelio i?kvietimas neveikia dalin?se eilut?se, kurias parametrai priskiria objektui Simboliai.

 • Programos ?Excel? komanda Diagramos k?rimo vedlys programi?kai parodo netinkamas kai kuri? serij? X reik?mes, kai pakei?iama X reik?m?. Ta?iau ypatyb? Diagramos tipas veikia tinkamai.

 • Pritaikius SP2 gali b?ti neberodoma parinktis Si?sti ? ?OneNote 2007?. ?i? problem? galite i?spr?sti atlikdami operacij? ?taisyti ?Office?.

 • Programoje ?Outlook? ?sivaizduokite, kad susitikim? tvarkymo priemon? nusiun?ia susitikimo u?klaus? dalyviui naudodama POP abonement?. Tada dalyvis atsako ? susitikimo u?klaus? ir ?veda atsakymo prane?im?. Tokiu atveju tvarkymo priemon? gauna atsakym?, ta?iau prane?imo turinys gali b?ti prarastas.

 • Programoje ?PowerPoint? ?sivaizduokite, kad pasirenkamas teksto skyrius, kuriame yra naudojamos kelios kalbos. Tokiu atveju teksto pasirinkimas, u?uot pateikus j? kaip tu??i? lauk?, pateikiamas kaip Angl? (JAV). Tai bus matyti ir b?senos juostoje (?PowerPoint? lango apa?ioje), ir dialogo lange Kalba.

 • 968767 Diagramos a?ies parametrai gali b?ti klaidingi, jei programoje ?Excel 2007? i?jungiamos abi a?ys ir jei a?ies parametrai yra automatiniai
 • 948683 Negalite naudotis ?Microsoft Visual Basic for Application? (VBA) ir modifikuoti diagramos, kuri? ?terp?te ? ?PowerPoint 2007?
 • 968769 ?Groove 2007? 1 pakeitim? paketas ir ankstesn?s ?Groove 2007? versijos u?stringa, kai sukuriate arba sujungiate daugyb? bendrinimo darbo sri?i?
 • 968285 Kliento kompiuteryje, kuriame yra tam tikri ?diegt? ?2007 Office? program? ?inyno failai, papildomo SP2 ?ra?as parinktyje ?traukti arba pa?alinti programas ?diegus ?2007 Office? SP2 gali b?ti rodomas netinkamai
 • 968773 Kai ?Outlook 2007? veikia talpykliniu re?imu, naudotojai nemato kai kuri? nauj? el. pa?to prane?im?
 • 968918 Mygtukas Keisti kalendoriaus laiko juost? pa?alinamas i? programos ?Outlook 2007? dialogo lango Laiko juosta, kai pritaikote ?2007 Office? program? paketo 2 pakeitim? paket?
 • 968776 Kai ?PowerPoint 2007? dokumente perkeliate vien? i? numatyt?j? skaidr?s pie?imo vadov?, pie?imo vadovas tampa nematomas
 • 968779 Kai naudodamiesi kompiuteriu, kuriame yra ?diegtas ?2007 Microsoft Office? program? paketo SP2, programoje ?Word 2007?, ?Excel 2007? arba ?PowerPoint 2007? ?ra?ote dokument? ?ifruotuoju dvejetainiu failo formatu, esate paraginami dokument? konvertuoti ? ?Office Open? XML format?
 • 968781 ?2007 Office? program? paketo 2 pakeitim? pakete yra nauja su ISO-OOXML suderinama slapta?od?i? tikrinimo priemon?, skirta programoms ?Excel 2007?, ?PowerPoint 2007? ir ?Word 2007?
 • 968173 ?inomos problemos, kuri? gali kilti ?diegus ?2007 Microsoft Office? program? paketo 2 pakeitim? paket? ir ?Windows SharePoint Services 3.0? 2 pakeitim? paket?

Technin? informacija

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? pakeitim? paket? ir per?i?r?ti veikiam? fail? s?ra??, spustel?kite toliau pateikiam? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
970357 Technin? informacija apie sistemos ?Office 2007? kliento pakeitim? paketus

Savyb?s

Straipsnio ID: 953195 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 9 d. - Per?i?ra: 7.0
TAIKOMA:
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB953195

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com