B?n nh?n đư?c m?t l?i d?ng trên m?t máy tính trên Windows Vista ho?c trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008: "Stop m? l?i 0x0000010E (VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL)" ho?c "Stop...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 953026 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t máy tính trên Windows Vista ho?c m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 có th? kh?i đ?ng l?i b?t ng?. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? v?i m?t trong các thông báo l?i sau đây:
*** STOP: 0X0000010E (0X00000002, 0X00000001, 0X00000000, 0x00000000)
VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
*** STOP: 0X000000C1 (0X9944EFD0, 0X00000000, 0X00000030, 0X000000022}
SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION (c1)
Lưu ? Các tham s? b?n trong thông báo l?i "Ng?ng 0x0000010E" có th? khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh th?c t?.

V?n đ? này thư?ng x?y ra khi b?n đang ch?y m?t ?ng d?ng đ?i h?i r?t nhi?u đ? h?a ch? bi?n. Ví d?, đi?u này v?n đ? có th? x?y ra khi b?n chơi m?t tr? chơi video trên máy tính.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:

C?p Nh?t cho Windows Vista cho x 64 d?a trên h? th?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói KB953026 bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói KB953026 bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2008 x 64 Edition
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói KB953026 bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2008 cho Itanium d?a trên h? th?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói KB953026 bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói KB953026 bây gi?.

Đ? bi?t thêm v? cách t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes quan tr?ng có trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? có m?t trong nh?ng s?n ph?m này có th? đư?c li?t kê trên trang "yêu c?u Hotfix". Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho Windows Vista và Windows Server 2008, ch? c?n ch?n các s?n ph?m đư?c li?t kê trên trang.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này trên Windows Vista trên máy tính, b?n ph?i có Windows Vista Service Pack 1 cài đ?t trên máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u cho Windows Server 2008.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú

 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxxxx s? phiên b?n.
 • Các t?p tin .manifest và các t?p tin .mum đư?c cài đ?t trong m?i môi trư?ng đư?c li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". Nh?ng t?p tin này và các t?p tin liên quan đ?n .cat (b?o m?t danh m?c) là quan tr?ng đ?i v?i vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. Các t?p tin .cat đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft. Các thu?c tính c?a các t?p tin an ninh không đư?c li?t kê.
Cho t?t c? các h? tr? phiên b?n 32-bit c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cdd.dll6.0.6000.1668836,86414-May-200805: 21x 86
Dxgkrnl.sys6.0.6000.16688619,00814-May-200803: 00x 86
Cdd.dll6.0.6000.2083337,37613 Tháng năm, 200803: 14x 86
Dxgkrnl.sys6.0.6000.20833621,56813 Tháng năm, 200800: 53x 86
Cdd.dll6.0.6001.1800036,86419-Jan-200807: 26x 86
Dxgkrnl.sys6.0.6001.18071625,15214-May-200803: 01x 86
Cdd.dll6.0.6001.2217836,86414-May-200805: 15x 86
Dxgkrnl.sys6.0.6001.22178625,15214-May-200802: 57x 86
Cho t?t c? các h? tr? các phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cdd.dll6.0.6000.1668847,10414-May-200805: 32x 64
Dxgkrnl.sys6.0.6000.16688875,52014-May-200803: 18x 64
Cdd.dll6.0.6000.2083347,10413 Tháng năm, 200803: 19x 64
Dxgkrnl.sys6.0.6000.20833879,10413 Tháng năm, 200801: 07x 64
Cdd.dll6.0.6001.1800047,10419-Jan-200807: 53x 64
Dxgkrnl.sys6.0.6001.18071883,20014-May-200803: 38x 64
Cdd.dll6.0.6001.2217847,10414-May-200805: 39x 64
Dxgkrnl.sys6.0.6001.22178883,20014-May-200803: 25x 64

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? phiên b?n 32-bit c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPackage_1_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,897
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,603
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,739
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,441
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,739
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,441
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,739
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,443
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p tin1.406 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.426
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.348 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.367 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.681
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.713 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.402
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.421
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.404
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.423
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.406 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,425
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.412 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,431
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.525 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.580
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_57df3dc61491937c58e440ca78b851e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18071_none_41c5b33719e70a26.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_879ec131314c4433a82f104b7fe7d3d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22178_none_c131879559ed8fdd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_b9923f0d4f868214e0874228a110e08c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16688_none_45d8159cd0411e07.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_f8a5cd9b5e855c15018c1b97f60832ea_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20833_none_3c349437ce1fb812.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16688_none_a993dce8e69fdecb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,417
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)05: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20833_none_aa4e89c3ff997154.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,417
Ngày (UTC)13 Tháng năm, 2008
Th?i gian (UTC)03: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18071_none_ab7de974e3c4a26a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,862
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22178_none_ac0e8845fcdbf395.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,417
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0d1bbbf13b8621d926196ece8ee34920_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16688_none_e586fb8fe1b045a2.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_544c08cb6b222dae559b23dd8c292d81_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20833_none_4692a336af7f1085.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_794c9249e6340b0e91058990f3f087e3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18071_none_c2ab34e51146e46a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_87becb17cb241e1712e79b28f7290287_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22178_none_f1f84ee5b71fcb6b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16688_none_05b2786c9efd5001.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,679
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)06: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20833_none_066d2547b7f6e28a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,679
Ngày (UTC)13 Tháng năm, 2008
Th?i gian (UTC)03: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18071_none_079c84f89c2213a0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,127
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22178_none_082d23c9b53964cb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,679
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)11: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.909 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,619
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.749
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.455 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.749
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.455 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.749
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,457
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.434
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,356
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.375
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,691
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.723
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.410 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.429 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.412 ngư?i
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,431
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,433
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1420
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb953026_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,439
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,543
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,598
Ngày (UTC)14-May-2008
Th?i gian (UTC)19: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

M?t thông báo l?i "Ng?ng 0x0000010E" ch? ra r?ng video qu?n l? b? nh? đ? g?p ph?i m?t t?nh tr?ng không th? khôi ph?c l?i. L?n đ?u tiên tham s? cho th?y hành vi vi ph?m c? th? x?y ra v?i h? th?ng. Cho thêm thông tin, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa469182.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 953026 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB953026 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:953026

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com