Làm th? nào đ? duy tr? và g? r?i BizTalk Server cơ s? d? li?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 952555 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Cơ s? d? li?u Microsoft BizTalk Server và s?c kh?e c?a các cơ s? d? li?u là r?t quan tr?ng cho m?t môi trư?ng tin nh?n BizTalk Server thành công. Bài vi?t này th?o lu?n v? nh?ng đi?u quan tr?ng c?n xem xét khi b?n làm vi?c v?i BizTalk Server cơ s? d? li?u. Nh?ng cân nh?c bao g?m:
 • B?n ph?i vô hi?u hóa các Th?ng kê c?p nh?t t? đ?ngT? đ?ng t?o ra s? li?u th?ng kê Microsoft SQL Server tùy ch?n.
 • B?n ph?i thi?t l?p m?c đ? t?i đa c?a Parallelism b?t đ?ng s?n m?t cách chính xác.
 • Xác đ?nh khi b?n có th? xây d?ng l?i ch? s? BizTalk Server.
 • Khóa, deadlocking, ho?c ch?n có th? x?y ra.
 • B?n có th? g?p v?n đ? v?i cơ s? d? li?u l?n ho?c b?ng.
 • BizTalk SQL Server đ?i l? công vi?c
 • Trư?ng h?p d?ch v? có th? b? đ?nh ch?.
 • B?n có th? g?p các v?n đ? hi?u su?t máy ch? SQL và BizTalk Server.
 • B?n nên làm theo th?c ti?n t?t nh?t trong BizTalk Server.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? duy tr? cơ s? d? li?u máy ch? BizTalk và làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? BizTalk máy ch? cơ s? d? li?u.

THÔNG TIN THÊM

Các vấn đề đã xác định

B?n ph?i vô hi?u hóa các tùy ch?n t? đ?ng C?p Nh?t s? li?u th?ng kê và t? đ?ng t?o ra s? li?u th?ng kê

B?n ph?i vô hi?u hóa các T? đ?ng t?o ra s? li?u th?ng kêTh?ng kê c?p nh?t t? đ?ng tùy ch?n trên cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb. Đ? xác đ?nh xem các thi?t đ?t này b? vô hi?u hoá, th?c hi?n các th? t?c sau đây đư?c lưu tr? trong SQL Server:
exec sp_dboption 'BizTalkMsgBoxDB', 'auto create statistics'
exec sp_dboption 'BizTalkMsgBoxDB', 'auto update statistics'

B?n nên đ?t các thi?t l?p CurrentSetting t?t. N?u thi?t đ?t này đư?c thi?t l?p đ? ngày, t?t b?ng cách th?c hi?n các th? t?c sau đây đư?c lưu tr? trong SQL Server:
exec sp_dboption 'BizTalkMsgBoxDB', 'auto create statistics', 'off'
exec sp_dboption 'BizTalkMsgBoxDB', 'auto update statistics', 'off'

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
917845 B?n kinh nghi?m ch?n, deadlock đi?u ki?n, ho?c các v?n đ? máy ch? SQL khác khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb trong BizTalk Server
912262 L?a ch?n t? đ?ng C?p Nh?t s? li?u th?ng kê, t? đ?ng t?o ra tùy ch?n s? li?u th?ng kê, và thi?t l?p Parallelism b? t?t trong trư?ng h?p cơ s? d? li?u SQL Server ch? cơ s? d? li?u BizTalk Server BizTalkMsgBoxDB

B?n ph?i thi?t l?p m?c đ? t?i đa c?a Parallelism tài s?n m?t cách chính xác

Trên máy tính đó ch?y SQL Server và lưu tr? cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb, thi?t l?p m?c đ? t?i đa c?a Parallelism run_value và config_value thu?c tính m?t giá tr? 1. Đ? xác đ?nh m?c đ? t?i đa c?a Parallelism thi?t l?p, th?c hi?n sau đây đư?c lưu tr? th? t?c đ?i v?i các ch? cơ s? d? li?u trong SQL Server:
exec sp_configure 'max degree of parallelism'
N?u các tính ch?t run_value và config_value không đư?c đ?t đ? giá tr? là 1, th?c hi?n th? t?c sau đây đư?c lưu tr? trong SQL Server đ?t chúng đ? 1:
exec sp_configure 'max degree of parallelism', '1'
reconfigure with override

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
899000 Thi?t l?p Parallelism ví d? SQL Server khi b?n c?u h?nh máy ch? BizTalk
917845 B?n kinh nghi?m ch?n, deadlock đi?u ki?n, ho?c các v?n đ? máy ch? SQL khác khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb trong BizTalk Server

Xác đ?nh khi b?n có th? xây d?ng l?i ch? s? BizTalk Server

T?p trung h?u h?t BizTalk Server danh m?c (ch? m?c ID: 1). b?n có th? s? d?ng các báo cáo DBCC SHOWCONTIG SQL Server đ? hi?n th? thông tin phân m?nh cho các b?ng BizTalk Server.

Các ch? s? BizTalk Server là GUID d?a trên. Do đó, phân m?nh thư?ng x?y ra. N?u giá tr? m?t đ? quét đư?c tr? v? b?i tuyên b? DBCC SHOWCONTIG là ít hơn 30 ph?n trăm, các ch? s? BizTalk Server có th? đư?c xây d?ng l?i trong th?i gian ch?t.

Nhi?u máy ch? BizTalk b?ng ch?a c?t mà dùng đ?nh ngh?a DataType. Đánh ch? m?c tr?c tuy?n không th? th?c hi?n trong các c?t. V? v?y, b?n không bao gi? nên xây d?ng l?i các ch? s? BizTalk Server trong khi BizTalk Server x? l? d? li?u.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
917845 B?n kinh nghi?m ch?n, deadlock đi?u ki?n, ho?c các v?n đ? máy ch? SQL khác khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb trong BizTalk Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? phân tích đ?u ra tuyên b? DBCC SHOWCONTIG, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc966523.aspx

Khóa, deadlocking, ho?c ch?n có th? x?y ra

Thông thư?ng, ? khóa và kh?i x?y ra trong m?t môi trư?ng máy ch? BizTalk. Tuy nhiên, các ? khóa ho?c kh?i không c?n trong m?t th?i gian dài. V? v?y, c?n tr? và deadlocking cho th?y m?t v?n đ? ti?m năng.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
917845 B?n kinh nghi?m ch?n, deadlock đi?u ki?n, ho?c các v?n đ? máy ch? SQL khác khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb trong BizTalk Server

B?n có th? g?p v?n đ? v?i cơ s? d? li?u l?n ho?c b?ng

Chúng tôi đ? th?y r?ng khi cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb là l?n hơn 5 GB, v?n đ? hi?u su?t có th? x?y ra. L? tư?ng nh?t, cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb nên không gi? b?t k? d? li?u. Cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb nên đư?c coi là m?t b? đ?m cho đ?n khi d? li?u đư?c ch? bi?n ho?c di chuy?n cơ s? d? li?u BizTalkDTADb.

M?t môi trư?ng mà s? d?ng m?t máy ch? SQL m?nh lúc k?t thúc tr? l?i và nhi?u dài ch?y Orchestration có th? có m?t cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb mà là l?n hơn 5 GB. M?t môi trư?ng âm lư?ng cao s? d?ng Orchestration dài ch?y không có c?n ph?i có m?t cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb mà là nh? hơn nhi?u so v?i 5 GB.

Cơ s? d? li?u BizTalkDTADb không có m?t đ?t kích c?. Tuy nhiên, n?u hi?u su?t gi?m, cơ s? d? li?u có th? là quá l?n. Thông thư?ng, 15 GB đ?n 20 GB đư?c coi là quá l?n. Khi b?n đ? l?n BizTalk Server cơ s? d? li?u, b?n có th? g?p các v?n đ? sau:
 • Cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb ti?p t?c phát tri?n. Tuy nhiên, c? hai t?p tin đăng nh?p và kích thư?c d? li?u v?n c?n l?n.
 • BizTalk Server m?t m?t th?i gian dài hơn thư?ng l? đ? x? l? ngay c? là m?t d?ng ch?y thông đi?p đơn gi?n k?ch b?n.
 • Y t? và ho?t đ?ng theo d?i (HAT) truy v?n m?t m?t th?i gian dài hơn b?nh thư?ng và có th? th?i gian ra.
 • T?p s? ghi cơ s? d? li?u không bao gi? đư?c c?t ng?n.
 • Các công vi?c BizTalk SQL Server Agent ch?y ch?m hơn b?nh thư?ng.
 • M?t s? b?ng là l?n hơn đáng k? ho?c có quá nhi?u hàng so v?i kích thư?c b?nh thư?ng b?ng.
Cơ s? d? li?u có th? tr? thành l?n l? do khác nhau. Nh?ng l? do này có th? bao g?m:
 • BizTalk SQL Server đ?i l? công vi?c không ch?y
 • M?t s? l?n các trư?ng h?p b? đ?nh ch?
 • Đ?a th?t b?i
 • Theo dõi
 • Điều chỉnh
 • Hi?u su?t máy ch? SQL
 • Đ? tr? m?ng
H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t nh?ng g? mong đ?i trong môi trư?ng c?a b?n đ? xác đ?nh li?u m?t v?n đ? d? li?u là x?y ra.

Theo m?c đ?nh, theo d?i đư?c kích ho?t trên máy ch? m?c đ?nh. BizTalk đ?i h?i mà các Cho phép máy ch? lưu tr? theo d?i tùy ch?n đư?c ki?m tra trên m?t máy ch? duy nh?t. Khi theo d?i đư?c kích ho?t, các theo d?i d? li?u gi?i m? d?ch v? (TDDS) di chuy?n theo d?i s? ki?n d? li?u t? cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb đ? BizTalkDTADb cơ s? d? li?u. N?u máy ch? lưu tr? theo d?i d?ng l?i, TDDS không di chuy?n d? li?u vào cơ s? d? li?u BizTalkDTADb và TrackingData_x_x b?ng trong cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb s? phát tri?n.

Chúng tôi đ? ngh? b?n dành m?t ch? nhà đ? theo d?i. Cho phép TDDS đ? duy tr? các s? ki?n theo d?i m?i trong k?ch b?n âm lư?ng cao, t?o ra nhi?u trư?ng h?p c?a m?t máy ch? lưu tr? theo d?i duy nh?t. Không có máy ch? lưu tr? nhi?u hơn m?t theo d?i ph?i t?n t?i.

Có th? có quá nhi?u hàng trong m?t b?ng. Không có không có đ?t s? lư?ng hàng mà là quá nhi?u. Ngoài ra, con s? này hàng thay đ?i tùy theo lo?i d? li?u đư?c lưu tr? trong b?ng. Ví d?, m?t b?ng dta_DebugTrace có hơn 1 tri?u hàng có l? có quá nhi?u hàng. Một Tên mi?n máy ch?Q_Suspended b?ng có hơn 200,000 hàng có l? có quá nhi?u hàng.

S? d?ng các công vi?c BizTalk SQL Server đ?i l? đúng

Các công vi?c BizTalk SQL Server đ?i l? r?t quan tr?ng cho vi?c qu?n l? cơ s? d? li?u máy ch? BizTalk và cho vi?c duy tr? hi?u năng cao.

Các Sao lưu máy ch? BizTalk SQL Server Agent công vi?c là phương pháp duy nh?t đư?c h? tr? đ? sao lưu cơ s? d? li?u máy ch? BizTalk. Công vi?c này đ?i h?i t?t c? các cơ s? d? li?u BizTalk Server s? d?ng m?t mô h?nh ph?c h?i đ?y đ?. B?n ph?i c?u h?nh các công vi?c này cho m?t môi trư?ng lành m?nh BizTalk Server. Phương pháp SQL Server có th? đư?c s? d?ng đ? sao lưu cơ s? d? li?u máy ch? BizTalk ch? n?u SQL Server Agent ng?ng và n?u t?t c? BizTalk Server máy ch? lưu tr? trư?ng h?p b? d?ng.

Các MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb Vi?c làm đ?i l? SQL máy ch? ch?y vô h?n. V? v?y, SQL Server Agent Lư?c s? công vi?c không bao gi? hi?n th? m?t hoàn t?t thành công. N?u m?t l?i x?y ra, vi?c kh?i đ?ng l?i trong v?ng m?t phút và ti?p t?c ch?y vô h?n. V? v?y, b?n m?t cách an toàn có th? b? qua s? th?t b?i. Ngoài ra, vi?c làm l?ch s? có th? đư?c xóa. B?n ch? nên đư?c quan tâm n?u l?ch s? công vi?c báo cáo r?ng vi?c làm này liên t?c không thành công và kh?i đ?ng l?i.

Các MessageBox_Message_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb SQL Server đ?i l? công vi?c là công vi?c BizTalk Server ch? nên không đư?c kích ho?t b?i v? nó b?t đ?u b?i các MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb SQL Server đ?i l? công vi?c.

Các Thanh tr?ng DTA và lưu tr? SQL Server đ?i l? công vi?c s? giúp duy tr? cơ s? d? li?u BizTalkDTADb b?i đang d?n d?p và lưu tr? theo d?i tin nh?n. Công vi?c này l?n đ?c m?i hàng trong b?ng và so sánh tem th?i gian đ? xác đ?nh xem các b?n ghi c?n đư?c lo?i b?.

Các công vi?c BizTalk SQL Server Agent t?t c? ngo?i tr? các MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb SQL Server đ?i l? công vi?c c?n ph?i ch?y thành công.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?t c? các công vi?c BizTalk Server SQL Server Agent, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
919776 Mô t? công vi?c SQL Server Agent BizTalk Server

Trư?ng h?p d?ch v? có th? b? đ?nh ch?

Trư?ng h?p d?ch v? có th? đư?c b? đ?nh ch? (resumable) ho?c b? đ?nh ch? (không resumable). Nh?ng trư?ng h?p d?ch v? có th? nh?n tin, dàn nh?c ho?c c?ng.

Nh?ng trư?ng h?p d?ch v? có th? làm cho BizTalkMsgBoxDb cơ s? d? li?u phát tri?n không c?n thi?t và có th? đư?c ch?m d?t. B?ng sau đây li?t kê nh?ng phương pháp có th? đư?c s? d?ng, tùy thu?c vào phiên b?n BizTalk:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Nhóm HubM?Terminate.VBSTerminator Tool
BizTalk Server 2010CóKhôngCóCó
BizTalk Server 2009CóKhôngCóCó
BizTalk Server 2006 R2CóCóCóCó
BizTalk Server 2006CóCóCóCó
BizTalk Server 2004KhôngCóCóCó
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các t?p l?nh Terminate.vbs, ghé thăm trang web MSDN sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb203857.aspx
B? nh? đ?m trư?ng h?p không xu?t hi?n trong các Nhóm Hub Trang, và b?n không th? đ?nh ch? hay hu? b? chúng. H?n ch? này là m?t nguyên nhân ph? bi?n c?a b?ng tăng trư?ng. Đ? ngăn ch?n thư zombie m?i cho các trư?ng h?p d?ch v? b? đ?m ?n trong BizTalk Server 2006, cài đ?t các hotfix trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 936536. V?n đ? này c? đ?nh trong BizTalk Server 2006 R2 và phiên b?n m?i nh?t.

Chú ý M?t tin nh?n zombie là m?t thông đi?p r?ng chuy?n nhưng không tiêu th?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Mirosoft:
936536 Kh?c ph?c: B?n g?p các v?n đ? hi?u su?t v?i BizTalk Server 2006 và throttling thư đang đăng nh?p t?p nh?t k? hi?u su?t
Khi m?t BizTalk Server máy ch? lưu tr? trư?ng h?p ch?m d?t, b? nh? đ?m trư?ng h?p có th? không đư?c g? b?. Đ? gi?i quy?t này hành vi trong BizTalk Server 2006, cài đ?t các hotfix trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 944426. Trong BizTalk Server 2006 R2, cài đ?t BizTalk 2006 R2 Service Pack 1. V?n đ? này c? đ?nh trong BizTalk Server 2009 và phiên b?n m?i nh?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
974563 Danh sách các máy ch? Microsoft BizTalk hotfixes đư?c bao g?m trong BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
944426 Kh?c ph?c: B? nh? cache m? côi trư?ng h?p có th? đư?c xây d?ng trong trư?ng h?p và Hosts Queue b?ng cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb vào năm 2006 Server BizTalk và trong BizTalk Server 2006 R2
M?t v?n đ? ph? bi?n khác là Routing th?t b?i báo cáo (RFRs) có th? xây d?ng các BizTalkHostQ và BizTalkHostQ_Suspended b?ng. Các RFRs không đư?c c?t b?, và hành vi này có th? gây ra cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb đ? phát tri?n. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong BizTalk Server 2006, cài đ?t các hotfix trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 941690. V?n đ? này c? đ?nh trong BizTalk Server 2006 R2 và phiên b?n m?i nh?t.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
941690 Kh?c ph?c: Routing th?t b?i báo cáo không đư?c c?t b? kh?i <biztalkhostname>Q_Suspended b?ng trên m?t máy ch? BizTalk Server 2006</biztalkhostname>
Các đi?u kho?n "tr? m? côi và các tin nh?n" và "zombie thư" thư?ng đư?c s? d?ng thay th? cho nhau.

M?t thông báo tr? m? côi là m?t tin nh?n mà không có m?t trư?ng h?p liên quan. Ví d?, m?t báo cáo l?i đ?nh tuy?n là m?t thông báo tr? m? côi.

M?t tin nh?n zombie là m?t thông đi?p r?ng chuy?n nhưng không tiêu th?. Ví d?, m?t tin nh?n đư?c g?i đ?n m?t dàn nh?c đoàn tàu v?n t?i. Tuy nhiên, dàn nh?c đoàn tàu v?n t?i đ? đi xu?ng m?t con đư?ng m?. Ví d? dàn nh?c k?t thúc. Thông báo đư?c b? đi và bây gi? đư?c bi?t đ?n như m?t tin nh?n zombie.

Cho m?t mô t? c?a thông đi?p zombie, ghé thăm trang web MSDN sau đây:
http://blogs.MSDN.com/biztalk_core_engine/Archive/2004/06/30/169430.aspx

B?n có th? g?p các v?n đ? hi?u su?t máy ch? SQL và BizTalk Server

BizTalk Server làm cho hàng trăm các giao d?ch ng?n, r?t nhanh chóng đ? SQL Server trong v?ng m?t phút. N?u các SQL Server không th? duy tr? ho?t đ?ng này, BizTalk Server có th? g?p các v?n đ? hi?u su?t. Trong hi?u su?t theo d?i, giám sát các AVG. Disk sec/đ?c, Avg. Disk sec/chuy?n như?ngAVG. Disk sec/ghi theo d?i hi?u su?t qu?y t?i các PhysicalDisk hi?u su?t đ?i tư?ng. Giá tr? t?i ưu là ít hơn 10 ms (mili giây). Giá tr? c?a 20 ms ho?c l?n hơn xem xét hi?u su?t kém.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hi?u su?t máy ch? SQL, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc966540.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s?n sàng cao BizTalk Server 2004 cơ s? d? li?u, truy c?p trang web MSDN sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms942187.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s?n sàng cao BizTalk Server 2006 cơ s? d? li?u, truy c?p trang web MSDN sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa559920.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
298475 Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? hi?u su?t máy ch? SQL

271509 Làm th? nào đ? giám sát ch?n trong SQL Server 2005 và trong SQL Server 2000

Th?c ti?n t?t nh?t trong BizTalk Server

B?t đ?u đ?i l? SQL máy ch? trên máy ch? SQL. Khi các đ?i l? máy ch? SQL đư?c ng?ng l?i, công ăn vi?c làm đ?i l? BizTalk SQL Server built-in có trách nhi?m b?o tr? cơ s? d? li?u không th? ch?y. Hành vi này gây ra s? tăng trư?ng cơ s? d? li?u, và s? tăng trư?ng này có th? gây ra các v?n đ? hi?u su?t. BizTalk Server cơ s? d? li?u b?o tr? đ? c?i thi?n đáng k? trong BizTalk Server 2004 Service Pack 2 (SP2) và phiên b?n m?i nh?t.

Đ?t các file SQL Server LDF và MDF trên ? đ?a riêng bi?t. Khi các file LDF và MDF cho BizTalkMsgBoxDb và BizTalkDTADb cơ s? d? li?u trên ? đ?a cùng, ganh đua đ?a có th? x?y ra.

N?u b?n không hư?ng l?i t? n?i dung thư theo d?i, không kích ho?t tính năng này. Tuy nhiên, nó là m?t ? tư?ng t?t đ? cho phép thông báo cơ th? theo d?i trong khi b?n phát tri?n và g? r?i m?t gi?i pháp. N?u b?n làm đi?u này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n vô hi?u hóa thông đi?p cơ th? theo d?i khi b?n đ? k?t thúc. Khi n?i dung thư theo d?i đư?c kích ho?t, cơ s? d? li?u máy ch? BizTalk phát tri?n. N?u có m?t nhu c?u kinh doanh mà đ?i h?i ph?i cho phép cơ th? thư theo d?i, xác nh?n r?ng các TrackedMessages_Copy_BizTalkMsgBoxDbThanh tr?ng DTA và lưu tr? Vi?c làm đ?i l? SQL máy ch? đang ch?y thành công.

Thông thư?ng, các b?n ghi c?a giao d?ch nh? hơn làm cho hi?u su?t t?t hơn. Đ? gi? các b?n ghi c?a giao d?ch nh? hơn, c?u h?nh các Sao lưu máy ch? BizTalk SQL Server đ?i l? công vi?c đ? ch?y thư?ng xuyên hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?i ưu hóa máy ch? BizTalk, ghé thăm trang web MSDN sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb743398.aspx
Th? t?c sp_ForceFullBackup đư?c lưu tr? trong cơ s? d? li?u BizTalkMgmtDb c?ng có th? đư?c s? d?ng đ? giúp th?c hi?n m?t qu?ng cáo-hoc đ?y đ? sao lưu các t?p tin d? li?u và đăng nh?p. Các th? t?c đư?c lưu tr? C?p Nh?t b?ng adm_ForceFullBackup v?i m?t giá tr? 1. Sau khi các Sao lưu máy ch? BizTalk vi?c ch?y, m?t t?p sao lưu đ?y đ? cơ s? d? li?u đư?c t?o ra.

Các BizTalk Server t?t nh?t th?c ti?n Analyzer (BPA) có th? đư?c s? d?ng đ? đánh giá m?t tri?n khai BizTalk máy ch? hi?n có. BPA th?c hi?n r?t nhi?u liên quan đ?n cơ s? d? li?u ki?m tra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? BPA, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 93d432fe-1370-4b6d-aaa8-a0c43c30f5ab & displaylang = en

Khắc phục sự cố

T?t nh?t gi?i đáp th?c m?c bư?c cho BizTalk Server SQL Server cơ s? d? li?u ph? thu?c vào lo?i h?nh cơ s? d? li?u v?n đ?, ch?ng h?n như ch?n ho?c deadlocking. Đ? g? r?i m?t v?n đ? BizTalk máy ch? cơ s? d? li?u, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: B?t và ch?y t?t c? các công vi?c BizTalk SQL Server đ?i l? yêu c?u

T?t c? các BizTalk SQL Server Agent công vi?c ngo?i tr? các MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb công vi?c ph?i đư?c b?t và đang ch?y thành công. Vô hi?u hóa b?t k? công vi?c khác.

N?u m?t l?i x?y ra, s? d?ng các Xem l?ch s? tùy ch?n trong SQL Server đ? xem thông tin v? l?i, và sau đó g? r?i s? th?t b?i cho phù h?p. H?y nh? r?ng các MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb Vi?c làm đ?i l? SQL máy ch? ch?y vô h?n. Do đó, b?n ch? nên quan tâm n?u l?ch s? công vi?c báo cáo r?ng công vi?c liên t?c không thành công và kh?i đ?ng l?i.

Bư?c 2: S? d?ng công c? MsgBoxViewer

Thu th?p d? li?u MsgBoxViewer trong khi b?n sao chép m?t v?n đ?.

Các công c? MsgBoxViewer là h?u ích đ? g? r?i v? nó cung c?p m?t báo cáo HTML có chi ti?t thông tin v? b?ng kích c? và đ?m hàng. Báo cáo c?ng có th? giúp xác đ?nh li?u h? ph?c v? BizTalk throttling. Ngoài ra, công c? cung c?p m?t b?n ch?p BizTalk Server cơ s? d? li?u và c?u h?nh máy ch? BizTalk.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? công c? MsgBoxViewer, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://blogs.technet.com/jpierauc/pages/msgboxviewer.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? throttling trong BizTalk Server, ghé thăm trang web MSDN sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa559893.aspx
Khi BizTalk máy ch? đang ch?y ch?m hơn b?nh thư?ng, ch?y công c? MsgBoxViewer, và sau đó xem xét báo cáo HTML đư?c t?o ra cho b?t k? v?n đ?. Các Tóm tắt ph?n danh sách c?nh báo trong v?n đ? màu vàng và ti?m năng trong màu đ?.

Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng công c? MsgBoxViewer đ?u ra đ? xác đ?nh b?ng mà là l?n nh?t và có các h? sơ h?u h?t. B?ng sau đây li?t kê các b?ng BizTalk Server mà thư?ng phát tri?n l?n nh?t. B?n có th? s? d?ng d? li?u này đ? xác đ?nh nơi m?t v?n đ? ti?m năng có th? t?n t?i.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
B?ngMô tả
Tên mi?n máy ch?Q_SuspendedB?ng này có ch?a m?t tham chi?u đ?n thư trong b?ng Spool có liên quan đ?n trư?ng h?p b? đ?nh ch? cho máy ch? lưu tr? c? th?. B?ng này là trong cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb.
Tên mi?n máy ch?QB?ng này có ch?a m?t tham chi?u đ?n thư trong b?ng Spool đư?c liên k?t v?i máy ch? lưu tr? c? th? và không b? đ?nh ch?. B?ng này là trong cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb.
Đ?m in
B? ph?n
M?nh v?
B?ng các lưu tr? d? li?u th?c t? thông báo trong cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb.
Trư?ng h?pB?ng này lưu tr? t?t c? các trư?ng h?p và t?nh tr?ng hi?n t?i c?a h? trong cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb.
TrackingData_0_xCác b?ng b?n lưu tr? các s? ki?n doanh nghi?p ho?t đ?ng giám sát (BAM) theo d?i trong cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb cho TDDS đ? di chuy?n các s? ki?n đ? cơ s? d? li?u BAMPrimaryImport.
TrackingData_1_xCác b?ng b?n lưu tr? các s? ki?n theo d?i trong cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb cho TDDS đ? di chuy?n các s? ki?n đ? cơ s? d? li?u BizTalkDTADB.
Tracking_Fragmentsx
Tracking_Partsx
Tracking_Spoolx
Hai trong m?i ngư?i trong s? các bàn là trong các cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb và BizTalkDTADb. M?t là tr?c tuy?n, và khác là gián tuy?n.

BizTalk Server 2004 SP2 và trong phiên b?n sau này, vi?c làm đ?i l? máy ch? SQL TrackedMessages_Copy_BizTalkMsgBoxDb di chuy?n n?i dung theo d?i thư tr?c ti?p đ?n các b?ng trong cơ s? d? li?u BizTalkDTADb.

BizTalk Server 2004 Service Pack 1 (SP1) và trong phiên b?n trư?c c?a BizTalk Server 2004, vi?c làm đ?i l? TrackedMessages_Copy_BizTalkMsgBoxDb SQL Server sao n?i dung theo d?i thư thành các b?ng trong cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb. Công vi?c TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb SQL Server đ?i l? thanh tr?ng các b?ng gián tuy?n và làm cho các b?ng tr?c tuy?n trong khi công vi?c c?ng có các b?ng tr?c tuy?n gián tuy?n.
dta_ServiceInstancesB?ng này lưu tr? các s? ki?n theo d?i cho trư?ng h?p d?ch v? trong cơ s? d? li?u BizTalkDTADb. N?u b?ng này là l?n, cơ s? d? li?u BizTalkDTADb là r?t có th? l?n.
dta_DebugTraceB?ng này lưu tr? các s? ki?n tr?nh g? l?i dàn nh?c trong cơ s? d? li?u BizTalkDTADb.
dta_MessageInOutEventsB?ng này lưu tr? theo d?i s? ki?n thư trong cơ s? d? li?u BizTalkDTADb. Các thông đi?p này theo d?i s? ki?n bao g?m thông tin b?i c?nh tin nh?n.
dta_ServiceInstanceExceptionsB?ng này lưu tr? thông tin l?i cho b?t k? trư?ng h?p d?ch v? b? đ?nh ch? trong cơ s? d? li?u BizTalkDTADb.
Xem xét các k?ch b?n sau đây.
Tên mi?n máy ch?Q_Suspended bàn
Nếu Tên mi?n máy ch?Q_Suspended b?ng có nhi?u h? sơ, các b?ng có th? là h?p l? Phiên b?n b? đ?nh ch? xu?t hi?n trong Nhóm Hub ho?c trong M?. Nh?ng trư?ng h?p có th? đư?c ch?m d?t. N?u nh?ng trư?ng h?p không xu?t hi?n trong Nhóm Hub hay b? nh? trong M?, các thành ph?n đang có l? đ?m trư?ng h?p ho?c m? côi đ?nh tuy?n th?t b?i báo cáo. Khi trư?ng h?p b? đ?nh ch? đư?c ch?m d?t, các m?c trong b?ng này và h? hàng liên k?t trong các b?ng Spool và trư?ng h?p đư?c làm s?ch.

Trong trư?ng h?p này, x? l? các trư?ng h?p b? đ?nh ch? do n?i l?i chúng ho?c ch?m d?t chúng. BizTalk Terminator c? c?ng có th? đư?c s? d?ng.
Tên mi?n máy ch?Q b?ng
Nếu Tên mi?n máy ch?Q b?ng có nhi?u h? sơ, các lo?i sau đây c?a trư?ng h?p có th? t?n t?i:
 • Trư?ng h?p đ? s?n sàng đ? ch?y
 • Trư?ng h?p ho?t đ?ng
 • Trư?ng h?p m?t nư?c
BizTalk Server c?n th?i gian đ? "b?t đ?u" và x? l? các trư?ng h?p. B?ng này có th? phát tri?n khi l? ch? bi?n, đ?n outpaces l? ch? bi?n, g?i đi. K?ch b?n này có th? x?y ra khi m?t v?n đ? x?y ra, ch?ng h?n như m?t cơ s? d? li?u BizTalkDTADb l?n ho?c SQL Server đ?a ch?m tr?.
Spool, ph? tùng và m?nh b?ng
N?u các b?ng Spool, b? ph?n, và m?nh có nhi?u h? sơ, nhi?u thư có hi?n đang ho?t đ?ng, m?t nư?c, ho?c b? đ?nh ch?. Tùy thu?c vào kích thư?c, s? lư?ng các b? ph?n và các cài đ?t phân m?nh trong các b?ng, m?t tin nh?n đơn có th? đ? tr?ng t?t c? các b?ng bi?u. M?i thư có chính xác m?t hàng trong b?ng Spool và ít nh?t m?t hàng trong b?ng ph?n.
Trư?ng h?p b?ng
Các qu?n tr? viên BizTalk nên không cho phép nhi?u trư?ng h?p b? đ?nh ch? ? l?i trong trư?ng h?p b?ng. Trư?ng h?p m?t nư?c ch? nên v?n c?n n?u logic kinh doanh yêu c?u dài ch?y Orchestration. H?y nh? trư?ng h?p m?t trong nh?ng d?ch v? mà có th? đư?c liên k?t v?i nhi?u thư trong b?ng Spool.
TrackingData_x_x b?ng
N?u TrackingData_x_x b?ng l?n, máy ch? lưu tr? theo d?i (TDDS) không ch?y ho?c không ch?y thành công. N?u theo d?i lưu tr? trư?ng h?p là ch?y, xem xét các b?n ghi s? ki?n và b?ng TDDS_FailedTrackingData BizTalkDTADb cơ s? d? li?u đ? l?i thông tin. N?u BizTalk throttling v?i m?t bang là 6 (cơ s? d? li?u l?n), các b?ng có th? c?ng đư?c c?t ng?n b?ng cách s? d?ng công c? BizTalk Terminator.

N?u có m?t kho?ng cách l?n gi?a s? th? t? trong BizTalkMsgBoxDb TrackingData_x_x b?ng bi?u và các b?ng BAMPrimaryImport ho?c BizTalkDTADb TDDS_StreamStatus, sau đó TDDS có th? không di chuy?n d? li?u t? cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb. Đ? s?a ch?a đi?m này, s? d?ng công c? BizTalk Terminator đ? d?n s?ch các b?ng và thi?t l?p l?i s? th? t?.

Trên BizTalk Server 2006 R2, cài đ?t BizTalk 2006 R2 Service Pack 1 đ? gi?i quy?t m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i các d? li?u theo d?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
969870 Kh?c ph?c: Theo d?i d? li?u không di chuy?n như mong đ?i t? cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb đ? BizTalkDTADb cơ s? d? li?u trong BizTalk Server 2006 R2

974563 Danh sách các máy ch? Microsoft BizTalk hotfixes đư?c bao g?m trong BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
Tracking_Spool1 ho?c Tracking_Spool2 b?ng
N?u các b?ng Tracking_Spool1 ho?c Tracking_Spool2 tr? thành l?n trong BizTalk Server 2004 SP1 và trong phiên b?n trư?c c?a BizTalk Server 2004, xác nh?n r?ng các TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb SQL Server đ?i l? công vi?c đư?c b?t và đang ch?y.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
907661 Tracking_Spool1 ho?c Tracking_Spool2 b?ng trong cơ s? d? li?u BiztalkMsgBoxDb tr? nên r?t l?n trong BizTalk Server 2004


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t cơ s? d? li?u b?o tr? SDK m?u, ghé thăm trang web MSDN sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms966372.aspx
dta_DebugTrace b?ng và dta_MessageInOutEvents
B?ng dta_DebugTrace là dân cư khi H?nh d?ng b?t đ?u và k?t thúc đư?c kích ho?t trên m?t dàn nh?c. N?u b?ng dta_DebugTrace có nhi?u h? sơ, nh?ng s? ki?n g? l?i dàn nh?c đang đư?c s? d?ng ho?c đ? đư?c s? d?ng. N?u dàn nh?c g? l?i là không c?n thi?t cho ho?t đ?ng thư?ng xuyên, b? ch?n h?p ki?m cho các H?nh d?ng b?t đ?u và k?t thúc tùy ch?n trong thu?c tính c?a dàn nh?c.

B?ng dta_MessageInOutEvents là dân cư khi Tin nh?n g?i và nh?n đư?c kích ho?t trên orchestration và/ho?c đư?ng ?ng d?n. N?u các s? ki?n theo d?i không c?n thi?t, b? ch?n h?p ki?m cho tùy ch?n này trong dàn nh?c và/ho?c thu?c tính đư?ng ?ng.

N?u nh?ng s? ki?n water b? vô hi?u hoá, ho?c n?u m?t backlog t?n t?i trong cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb, các b?ng có th? ti?p t?c phát tri?n, v? TDDS ti?p t?c di chuy?n d? li?u này vào các b?ng.

Theo m?c đ?nh, toàn c?u theo d?i đư?c kích ho?t. N?u theo d?i toàn c?u là không c?n thi?t, nó có th? đư?c vô hi?u hóa. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb203858.aspx
N?u b?ng dta_DebugTrace và/ho?c b?ng dta_messageInOutEvents trong cơ s? d? li?u BizTalkDTADb là quá l?n, b?n có th? truncate các b?ng b?ng tay sau khi b?n ng?ng máy ch? lưu tr? theo d?i. Công c? BizTalk Terminator c?ng cung c?p ch?c năng này.

BizTalk Server 2004, xem dtav_FindMessageFacts trong cơ s? d? li?u BizTalkDTADb ngăn c?n b?ng dta_MessageInOutEvents t? truncating. Ch?nh s?a hành vi này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ng?ng theo d?i máy ch? lưu tr? và công vi?c DTA t?y và lưu tr?.
 2. N?u b?n mu?n truncate b?ng dta_messageInOutEvents, ti?t ki?m và sau đó xóa xem dtav_FindMessageFacts. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong SQL Server, truy c?p vào xem dtav_FindMessageFacts trong cơ s? d? li?u BizTalkDTADb.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào các dtav_FindMessageFacts xem, h?y nh?p vào T?t c? các nhi?m v?, và sau đó nh?p vào T?o t?p l?nh SQL. Khi các T?o t?p l?nh SQL h?p tho?i s? m? ra h?p, làm cho không có thay đ?i, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Tên t?p tin dtav_FindMessageFacts.sql, và sau đó b?m vào Lưu.
  4. Nh?p chu?t ph?i vào các dtav_FindMessageFacts xem, và sau đó nh?p vào Xóa. Nh?p vào Th? t?t c?.
B?n có th? bây gi? truncate các table(s). N?u b?n truncate dta_messageInOutEvents b?ng, b?n c?ng ph?i truncate b?ng dta_url. Dta_url b?ng ch? t?n t?i trong BizTalk Server 2004.

Khi b?n hoàn t?t, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?o l?i xem dtav_FindMessageFacts:
 1. M? m?t truy v?n m?i trong SQL Server.
 2. Trong các Cơ s? d? li?u có s?n danh sách, ch?n các BizTalkDTADb cơ s? d? li?u.
 3. Th?c thi script c?a b?n đ? lưu dtav_FindMessageFacts.sql. Đi?u này s? t?o l?i xem trong cơ s? d? li?u BizTalkDTADb.
Kh?i đ?ng l?i máy ch? lưu tr? theo d?i và các Thanh tr?ng DTA và lưu tr? công vi?c.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? theo d?i hư?ng d?n đ?nh c? cơ s? d? li?u, truy c?p trang web MSDN sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa559162.aspx
dta_ServiceInstanceExceptions b?ng
B?ng dta_ServiceInstanceExceptions thư?ng tr? nên l?n trong m?t môi trư?ng thư?ng xuyên đ? b? đ?nh ch? trư?ng h?p.

Bư?c 3: Đi?u tra k?ch b?n b? t?c

Trong m?t k?ch b?n b? t?c, cho phép DBCC truy t?m trên máy ch? SQL đ? cho thông tin b? t?c đư?c ghi vào Nh?t k? SQLERROR.

Trong SQL Server 2005 và phiên b?n m?i nh?t, th?c hi?n các tuyên b? sau:
DBCC TRACEON (1222,-1)
Trong SQL Server 2000, th?c hi?n các tuyên b? sau:
DBCC TRACEON (1204)
Ngoài ra, s? d?ng ti?n ích PSSDiag đ? thu th?p d? li?u v? các Khóa: b? t?c s? ki?n và cácKhóa: b? t?c chu?i s? ki?n.

Cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDB là cơ s? d? li?u ch? bi?n giao d?ch tr?c tuy?n (OLTP) kh?i lư?ng th?p và cao giao d?ch. M?t s? deadlocking đư?c mong đ?i, và deadlocking này đư?c gi?i quy?t trong n?i b? b?i công c? BizTalk Server. Khi hành vi này x?y ra, không có l?i đư?c li?t kê trong b?n ghi l?i. Khi b?n đi?u tra m?t k?ch b?n b? t?c, b? t?c mà b?n đang đi?u tra trong đ?u ra ph?i đư?c tương quan v?i m?t b? t?c l?i trong b?n ghi s? ki?n.

Đ? bi?t thêm v? PSSDiag cho SQL, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
830232 PSSDIAG d? li?u b? sưu t?p Ti?n ích

Bư?c 4: T?m quy tr?nh b? ch?n

S? d?ng màn h?nh ho?t đ?ng trong SQL Server đ? có đư?c máy ch? đ?nh danh quá tr?nh (d?ch v? SPID) c?a m?t quy tr?nh h? th?ng khóa. Sau đó, ch?y SQL Profiler đ? xác đ?nh các l?nh SQL mà th?c hi?n trong d?ch v? SPID khóa.

Đ? g? r?i m?t v?n đ? khóa và ch?n trong SQL Server, s? d?ng PSSDiag cho SQL ti?n ích đ? n?m b?t t?t c? các s? ki?n Transact-SQL có các t?p l?nh ch?n đư?c kích ho?t.

Trong SQL Server 2005 và phiên b?n m?i nh?t, b?n có th? ch? đ?nh các b? ch?n quá tr?nh ngư?ng thi?t l?p đ? xác đ?nh d?ch v? SPID ho?c SPID đang ch?n lâu hơn ngư?ng mà b?n ch? đ?nh.

Đ? bi?t thêm v? PSSDiag cho SQL, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
830232 PSSDIAG d? li?u b? sưu t?p Ti?n ích
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh b? ch?n ngư?ng, ghé thăm trang web MSDN sau đây:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms181150.aspx
Chú ý Khi b?n g?p m?t khóa ho?c ch?n v?n đ? trong SQL Server, chúng tôi đ? ngh? b?n liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft. D?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft có th? giúp b?n c?u h?nh đúng tùy ch?n Ti?n ích PSSDiag.

Bư?c 5: Cài đ?t nh?ng Service Pack m?i nh?t BizTalk Server và Cumulative Update

BizTalk Server 2006 R2 và phiên b?n sau này đ? di chuy?n đ?n m?t mô h?nh Cumulative Update (CU). Các b?n C?p Nh?t tích l?y s? ch?a các b?n s?a l?i m?i nh?t nóng. BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 là c?ng có s?n:
BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
BizTalk Server 2004 SP1 đ? không có built-in đang d?n d?p và lưu tr? các ch?c năng cho cơ s? d? li?u BizTalkDTADb. Ch?c năng này đư?c bao g?m v?i BizTalk Server 2004 SP2. Tùy thu?c vào kích c? c?a cơ s? d? li?u BizTalkDTADb, cài đ?t BizTalk Server 2004 SP2 có th? m?t gi? b?i v? chương tr?nh thi?t l?p nh?ng cu?c thanh tr?ng cơ s? d? li?u BizTalkDTADb.

Đ? bi?t thông tin v? đư?c bi?t đ?n v?n đ? khi b?n cài đ?t BizTalk Server 2004 Service Pack 2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
940519 V?n đ? đ? bi?t trong BizTalk Server 2004 Service Pack 2 mà không đư?c di?n t? trong t?p tin ReadmeSP2.htm
Khi b?n cài đ?t BizTalk Server 2004 SP2, chúng tôi đ? ngh? b?n làm theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t các hotfix trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 894253. Làm theo các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này đ? th?c thi các t?p l?nh bts_tracking_shrinkexistingdatabase.sql trong SQL Server 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  894253 Kh?c ph?c: dtasp_PruneTrackingdatabase() lưu tr? th? t?c có th? m?t nhi?u gi? đ? làm s?ch cơ s? d? li?u DTA trong BizTalk Server 2004
 2. Cài đ?t BizTalk Server 2004 SP2. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  888751 Làm th? nào đ? có đư?c BizTalk Server 2004 service pack m?i nh?t

Xóa m?i d? li?u

N?u các cơ s? d? li?u là quá l?n, ho?c n?u phương pháp ưa thích là đ? xóa t?t c? d? li?u, t?t c? các d? li?u có th? b? xóa b?.

Lưu ý Không s? d?ng phương pháp này trong b?t k? môi trư?ng nơi mà các d? li?u là kinh doanh quan tr?ng ho?c n?u d? li?u c?n thi?t.

Cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb Purging bư?c

Đ? xóa t?t c? d? li?u trong cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb, b?n có th? s? d?ng công c? BizTalk Terminator. N?u không, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý Hành đ?ng này xóa t?t c? các thư. Ph?i r?t th?n tr?ng, n?u b?n làm theo các bư?c trong m?t môi trư?ng s?n xu?t.
 1. Sao lưu t?t c? các BizTalk Server cơ s? d? li?u. H?y nh? r?ng, BizTalkMgmtDb.dbo.sp_ForceFullBackup th? t?c đư?c lưu tr? có th? đư?c s? d?ng đ? bu?c m?t sao lưu đ?y đ? c?a các t?p tin d? li?u và đăng nh?p. Th?c hi?n th? t?c đư?c lưu tr? này, và sau đó th?c hi?n công vi?c sao lưu BizTalk Server SQL Agent.
 2. Sao chép đo?n m? Msgbox_cleanup_logic.sql t? Ổ đĩa: \Program Files\Microsoft BizTalk 200x\schema đ?n máy ch? SQL.
 3. Th?c thi này t?p l?nh SQL đ?i v?i cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb đ? c?p nh?t các th? t?c bts_CleanupMsgbox lưu tr?.
 4. Ng?ng t?t c? các máy ch? BizTalk, d?ch v?, và tu? ch?nh b? đi?u h?p m?ng b? cô l?p. N?u b?n s? d?ng HTTP ho?c b? đi?u h?p xà ph?ng, kh?i đ?ng l?i d?ch v? IIS.
 5. Th?c hi?n th? t?c bts_CleanupMsgbox đư?c lưu tr? trên t?t c? các cơ s? d? li?u BizTalkMsgBoxDb.
 6. Kh?i đ?ng l?i t?t c? các trư?ng h?p máy ch? lưu tr? và d?ch v? BizTalk Server.
Thông tin v? m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i các th? t?c bts_CleanupMsgbox đư?c lưu tr? trong BizTalk Server 2006, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
924715 Kh?c ph?c: Thông đi?p d? li?u không xoá kh?i cơ s? d? li?u theo d?i sau khi b?n ch?y các th? t?c bts_CleanupMsgbox đư?c lưu tr? trong m?t môi trư?ng th? nghi?m BizTalk Server 2006

Cơ s? d? li?u BizTalkDTADb purging tùy ch?n

Đ? xóa t?t c? d? li?u t? cơ s? d? li?u BizTalkDTADb, b?n có th? s? d?ng các công c? BizTalk Terminator. N?u không, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Chú ý C? hai phương pháp xóa t?t c? các thư. Phương pháp 2 là nhanh hơn.
 • Phương pháp 1:
  1. Sao lưu t?t c? các BizTalk Server cơ s? d? li?u.
  2. Th?c hi?n th? t?c dtasp_PurgeAllCompletedTrackingData lưu tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? th? t?c dtasp_PurgeAllCompletedTrackingData lưu tr?, truy c?p trang web MSDN sau đây:
   http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa561918.aspx
   Chú ý Hành đ?ng này xóa b? các thư đ? hoàn thành t?t c?.
 • Phương pháp 2:
  1. Sao lưu cơ s? d? li?u BizTalk t?t c?.
  2. Th?c hi?n th? t?c dtasp_CleanHMData lưu tr?. Ch? s? d?ng tùy ch?n này n?u cơ s? d? li?u BizTalkDTADb có nhi?u trư?ng h?p không đ?y đ? mà ph?i đư?c lo?i b?.

   Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
   1. Ng?ng t?t c? các máy ch? BizTalk, d?ch v?, và tu? ch?nh b? đi?u h?p m?ng b? cô l?p. N?u b?n s? d?ng HTTP ho?c b? đi?u h?p xà ph?ng, kh?i đ?ng l?i d?ch v? IIS.
   2. Th?c hi?n th? t?c dtasp_CleanHMData đư?c lưu tr? vào cơ s? d? li?u BizTalkDTADb.
   3. Kh?i đ?ng l?i t?t c? các máy ch? và máy ch? BizTalk d?ch v?.
Ch? có BizTalk Server 2004 bư?c
Đ? xóa t?t c? d? li?u t? cơ s? d? li?u BizTalkDTADb trong BizTalk Server 2004, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý Hành đ?ng này xóa b? các thư đ? hoàn thành t?t c?.
 1. Sao lưu t?t c? các BizTalk Server cơ s? d? li?u.
 2. Ng?ng t?t c? các máy ch? BizTalk, d?ch v?, và tu? ch?nh b? đi?u h?p m?ng b? cô l?p. N?u b?n s? d?ng HTTP ho?c b? đi?u h?p xà ph?ng, kh?i đ?ng l?i d?ch v? IIS.
 3. Cài đ?t các hotfix trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 894253. Làm theo các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này đ? ch?y Bts_tracking_shrinkexistingdatabase.sql script trong SQL Server 2000.

  Thông tin v? th? t?c dtasp_PruneTrackingdatabase lưu tr?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  894253 Kh?c ph?c: dtasp_PruneTrackingdatabase() lưu tr? th? t?c có th? m?t nhi?u gi? đ? làm s?ch cơ s? d? li?u DTA trong BizTalk Server 2004
 4. Kh?i đ?ng l?i t?t c? các máy ch? và BizTalk d?ch v?.
Chú ý N?u b?n ph?i có các d? li?u theo d?i, sao lưu cơ s? d? li?u BizTalkDTADb, khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u đ?n m?t SQL máy ch?, và sau đó d?n s?ch các cơ s? d? li?u BizTalkDTADb nguyên b?n.

N?u b?n c?n giúp đ? đ? phân tích các d? li?u MsgBoxViewer ho?c đ?u ra PSSDiag, liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trư?c khi b?n liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng, nén d? li?u MsgBoxViewer, đ?u ra PSSDiag và các b?n ghi s? ki?n C?p Nh?t (.evt file). B?n có th? g?i nh?ng t?p tin này đ?n m?t máy ch? BizTalk h? tr? k? sư.

Thu?c tính

ID c?a bài: 952555 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
T? khóa: 
kbpubtypekc kbinfo kbhowto kbmt KB952555 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:952555

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com