Raksta ID: 952216 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Microsoft Office 2007. gada sist?mas programmas dialoglodzi?a Druk??ana sarakst? Printeris tr?kst printera S?t?t uz programmu OneNote 2007.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja tr?kst printera S?t?t uz OneNote 2007 draivera.

Svar?gi! Windows 64 bitu versij? printera ?S?t?t uz programmu OneNote 2007? draiveri nevar instal?t, jo programma nav sader?ga ar 64 bitu oper?t?jsist?m?m.

Piez?me. Microsoft Office 2010 printera ?S?t?t uz programmu OneNote? draiveris ir sader?gs ar 64 bitu oper?t?jsist?m?m. Ja v?laties 60 dienas bez maksas izm??in?t programmu komplektu Office 2010 vai jaunin?t programmu komplektu Office 2007, atlasiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m sait?m.

Lejupiel?d?t Office 2010 izm??in?juma versiju vai jaunin?t uz Microsoft Office 2010.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode. 2007. gada Office programmas instal?cijas labo?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Nokop?jiet un lodzi?? Atv?rt iel?m?jiet (vai ierakstiet) t?l?k redzamo komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Sarakst? Pa?laik instal?t?s programmas noklik??iniet uz instal?t?s Office 2007. gada sist?mas programmas versijas un p?c tam uz Main?t.
 4. Noklik??iniet uz Labot un p?c tam uz Turpin?t.

2. metode. Visp?r?ja printera draivera instal??ana un t? konfigur??ana programmai Microsoft Office OneNote 2007

Windows Vista
 1. Instal?jiet visp?r?ju printera draiveri sist?m? Windows Vista. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet printeri un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Printeri.
  2. Lapas kreisaj? pus? aug?da?? noklik??iniet uz Pievienot printeri.
  3. Dialoglodzi?? Pievienot printeri veiciet dubultklik??i uz Pievienot lok?lo printeri.
  4. Noklik??iniet, lai atlas?tu opciju Izmantot eso?o portu, atlasiet atbilsto?o portu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k. Piem?ram, varat atlas?t LPT1.
  5. Sada?? Ra?ot?js atlasiet Visp?r?js, sada?? Printeri atlasiet Visp?r?js/Tikai teksts un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  6. Ja tiek par?d?ts t?l?k nor?d?tais zi?ojums, noklik??iniet, lai atlas?tu opciju Izmantot pa?laik instal?to draiveri (ieteicams), un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k:
   Kuru draivera versiju v?laties izmantot?
  7. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt.
 2. Konfigur?jiet visp?r?jo printeri programmai OneNote. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Printeru sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz printera Visp?r?js/Tikai teksts un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Porti un p?c tam noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u S?t?t uz Microsoft OneNote portu.
  3. Noklik??iniet uz cilnes Papildu, sarakst? Draiveris atlasiet S?t?t uz Microsoft OneNote draiveris un p?c tam noklik??iniet uz Drukas procesors.
  4. Sada?? Drukas procesors atlasiet OneNotePrint2007, sada?? Noklus?juma datu tips atlasiet RAW un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi, nomainiet printera nosaukumu uz S?t?t uz programmu OneNote 2007 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Windows XP
 1. Instal?jiet visp?r?ju printera draiveri sist?m? Windows XP. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Printeri un faksa apar?ti.
  2. Sada?? Printera uzdevumi noklik??iniet uz Pievienot printeri.
  3. Printera pievieno?anas ved?a pirmaj? lap? noklik??iniet uz T?l?k.
  4. Noklik??iniet, lai atlas?tu opciju Lok?lais printeris, kas piesaist?ts ?im datoram, p?rliecinieties, vai ir not?r?ta izv?les r?ti?a Autom?tiski noteikt un instal?t standarta Plug and Play printeri un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  5. Noklik??iniet, lai atlas?tu opciju Nor?d?t? porta izmanto?ana, atlasiet atbilsto?o portu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k. Piem?ram, varat atlas?t LPT1.
  6. Sarakst? Ra?ot?ji atlasiet Visp?r?js, sada?? Printeri atlasiet Visp?r?js/Tikai teksts un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  7. Noklik??iniet, lai pie ieraksta Vai v?laties izmantot ?o printeri k? noklus?juma printeri atlas?tu opciju J?, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  8. Noklik??iniet, lai atlas?tu opciju Nekoplietot ?o printeri, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  9. Noklik??iniet, lai pie ieraksta Vai v?laties druk?t testa lappusi atlas?tu opciju N?, noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt.
 2. Konfigur?jiet visp?r?jo printeri programmai OneNote. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Printeri un faksa apar?ti.
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz printera Visp?r?js/Tikai teksts un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  3. Noklik??iniet uz cilnes Porti un p?c tam noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u S?t?t uz Microsoft OneNote portu.
  4. Noklik??iniet uz cilnes Papildu, sarakst? Draiveris atlasiet S?t?t uz Microsoft OneNote draiveris un p?c tam noklik??iniet uz Drukas procesors.
  5. Sada?? Drukas procesors atlasiet OneNotePrint2007, sada?? Noklus?juma datu tips atlasiet RAW un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  6. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi, nomainiet printera nosaukumu uz S?t?t uz programmu OneNote 2007 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Rekviz?ti

Raksta ID: 952216 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 15. marts - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb KB952216

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com