MS08-031: Internet Explorer 8 Beta 1 ?? ??? ??????? ??????

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 951804 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
???? ???????
?? ???? ???? Microsoft ?????? ?? ?? ???? ?????? ?? ????? ???? ??.. ?? ???? ??? ????? ??????? ???? ?? ???? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ????????? ?? ?? ???? ??..

?? ???? ?????? ?? ??? Microsoft ?? ??? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ??.. ???? ???? ?????? ?? ??? ?????? ??????? ???? ?? ????? ?? ???? ??? ??????? ?? ???, ???? ?????? ??????? ?? ??? ????? ???? ??? ????????????? ????? ?? ?? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ?????? ?? ??????? ???? ??..
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

?????

Microsoft ??????? ??????? MS08 031 ???? ???? ??? ??? ??????? ??????? ??? ??????? ?????? ?? ???? ??? ??? ??????? ??????? ??? ?? ??????? ?? ????? ?? ??? ????????? ?????? ????? ???:
 • HTML ???????? ?????? ???? ???????????? ? CVE-2008-1442
 • ????? ??? ?????-????? ??????? Disclosure ???????????? ? CVE-2008-1544 ?? ?????? ????
??????? ??????? ????? ?? ???, ????? Microsoft ??? ?????? ??? ?? ?? ?? ????::
????? ??????? Microsoft ??????? ?????? ?? ??????? ?? ??? ?????? ???::

Windows XP (KB951804) ?? ??? Internet Explorer 8 Beta 1 ?? ??? ??????? ??????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
??????? ????
KB951804 ?????? ?? ??????? ?????

Internet Explorer 8 Beta 1 Windows XP ?? ??? x 64 ??????? (KB951804) ?? ??? ??????? ??????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
??????? ????
KB951804 ?????? ?? ??????? ?????

Windows Server 2003 (KB951804) ?? ??? Internet Explorer 8 Beta 1 ?? ??? ??????? ??????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
??????? ????
KB951804 ?????? ?? ??????? ?????

Windows Server 2003 x 64 ??????? (KB951804) ?? ??? Internet Explorer 8 Beta 1 ?? ??? ??????? ??????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
??????? ????
KB951804 ?????? ?? ??????? ?????

Windows Vista (KB951804) ??? Internet Explorer 8 Beta 1 ?? ??? ??????? ??????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
??????? ????
KB951804 ?????? ?? ??????? ?????

Windows Vista x 64 ??????? (KB951804) ??? Internet Explorer 8 Beta 1 ?? ??? ??????? ??????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
??????? ????
KB951804 ?????? ?? ??????? ?????

??????? ?????? ?? Windows Server 2008 (KB951804) ??? Internet Explorer 8 Beta 1 ?? ???

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
??????? ????
KB951804 ?????? ?? ??????? ?????

Windows Server 2008 x 64 ??????? (KB951804) ?? ??? Internet Explorer 8 Beta 1 ?? ??? ??????? ??????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
??????? ????
KB951804 ?????? ?? ??????? ??????????? ??????: ??? 10, 2008

Microsoft ?????? ??????? ?? ???? ??????? ???? ?? ???? ??? ???? ????? ?? ???, ????? ???? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? Microsoft ???????? ??? ?????::
119591?????? ?????? ?? Microsoft ?????? ??????? ???? ??????? ????
Microsoft ????? ?? ??? ?? ????? ?? ????? ?? ??? Microsoft ?? ?? ?????? ?? ?????? ???? ??????? ?????-??? ?????????? ?? ????? ???? ?? ????? ????? ?? ?? ??.. ????? ?? ???????-????????? ??????? ?? ???????? ?? ?? ????? ??? ??????? ??????? ?????????? ?? ????? ??? ??? ???? ???..

?? ??????? ?????? ??? ????? ???-???????-?????? ???????

??????? ????? ?????? (GDR) ?? ???? ??

Windows ?? ??????? ?? ???????? ????????? ?? ??????? ?? ???? ?? ???-??? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ???? ???

????? ???????

?? ??????? ?????? ?? ????????? (??????? ????? ???????) ??????? ??? ????? ????????? (?? ??? ?? ????? ?????????) ??? ?????? ???? ?? ???? ??? ???????? ???? ??? ??.. ?? ??????? ?? ??? ?????? ?? ???, ??????? ????????? ??? (UTC) ??? ???????? ??.. ?? ?? ????? ??????? ????? ???, ?? ?? ??????? ??? ??? ?????? ???? ???? ??.. "UTC ?? ??????? ??? ??? ???? ????? ?? ???, ???????? ??? ??? ""?????? ?? ??? ???"" ??? """"??? ???????"" "??? ????????? ?? ??????????? ???? ??? ???? ???
??? ?? Internet Explorer 8 ??????? Windows Server 2003 ?? 32-??? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ???????? ?? ???????????? ?????????????:??????????SP ?????????????? ????
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,00007-??-200813: 45x86SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.17509830,46407-??-200813: 45x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,00007-??-200813: 44x86SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.21290830,46407-??-200813: 44x86SP2SP2QFE

??? ?? Internet Explorer 8 ?? Windows XP ?? 32-??? ??????? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ???????? ?? ???????????? ?????????????:??????????SP ?????????????? ????
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,00008-??-200804: 50x86SP3SP3GDR
Wininet.dll8.0.6001.17509830,46408-??-200804: 50x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,00008-??-200804: 50x86SP3SP3QFE
Wininet.dll8.0.6001.21290830,46408-??-200804: 50x86SP3SP3QFE

??? ?? Internet Explorer 8 ??????? 32-??? ????????? ?? Windows Vista ?? Windows Server 2008
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ???????? ?? ???????????? ?????????????:??????????
Package_1_for_kb951804_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????2,60719-??-200821: 16???? ????
Package_1_for_kb951804 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????4,04619-??-200821: 16???? ????
Package_for_kb951804_ie8_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????1,60019-??-200821: 16???? ????
Package_for_kb951804_ie8_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????1,62319-??-200821: 16???? ????
Package_for_kb951804_ie8_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????1,60219-??-200821: 16???? ????
Package_for_kb951804_ie8 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????1,62519-??-200821: 16???? ????
?????? bf.mum???? ????1,59619-??-200821: 16???? ????
X86_14a7661fa7d1354c37fdb901ee959ec9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_2dc211b8943c3820.manifest???? ????70419-??-200821: 16???? ????
X86_48fc0cef411f18455c4e5bbf3a2eeca4_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_0856021635acebbd.manifest???? ????72619-??-200821: 16???? ????
X86_b6567289a51b3c45891d691664650725_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_4d6a1907ad3ec26e.manifest???? ????70419-??-200821: 16???? ????
X86_e9ff6c6facd3ee6990151f4b14439972_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_90ce8878919c55de.manifest???? ????72619-??-200821: 16???? ????
X86_microsoft-?????-i...tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_e4db2ad9b7981fb5.manifest???? ????53,20403-??-200806: 58???? ????
X86_microsoft-?????-i...tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_e4fa6e26d106e24d.manifest???? ????53,20403-??-200806: 50???? ????
X86_microsoft-?????-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_f63549f837ee88eb.manifest???? ????860,23403-??-200807: 03???? ????
X86_microsoft-?????-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_f6548d45515d4b83.manifest???? ????860,23403-??-200806: 58???? ????
_manifest_.cix.XML???? ????14,33819-??-200818: 31???? ????
Jsproxy.dll8.0.6001.1750928,67203-??-200806: 24x86
Wininet.dll8.0.6001.17509830,46403-??-200806: 31x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51203-??-200806: 31x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2129028,67203-??-200806: 09x86
Wininet.dll8.0.6001.21290830,46403-??-200806: 16x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51203-??-200806: 16x86
Microsoft-?????-ie-htmlrendering-perftrack.xml???? ????1,18627-Feb-200822: 20???? ????
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,00003-??-200806: 25x86
Mshtml.tlb8.0.6001.175091,555,45603-??-200803: 38???? ????
Microsoft-?????-ie-htmlrendering-perftrack.xml???? ????1,18604-?????-200819: 49???? ????
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,00003-??-200806: 10x86
Mshtml.tlb8.0.6001.212901,555,45603-??-200803: 16???? ????

??? ??????? ?? Internet Explorer 8 ?? Windows Server 2003 ?? Windows XP Professional x64-?????? ?????????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ???????? ?? ???????????? ?????????????:??????????SP ?????????????? ????
Mshtml.dll8.0.6001.175098,113,66408-??-200813: 12x64SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.175091,037,82408-??-200813: 13x64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll8.0.6001.175095,120,00008-??-200813: 13x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.17509830,46408-??-200813: 13x86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll8.0.6001.212908,113,66407-??-200823: 41x64SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.212901,037,31207-??-200823: 41x64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.212905,120,00007-??-200823: 41x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.21290830,46407-??-200823: 41x86SP2SP2QFE\WOW

??? ??????? ?? Internet Explorer 8 x64-?????? ????????? ?? Windows Vista ?? Windows Server 2008
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ???????? ?? ???????????? ?????????????:??????????
Amd64_0cb7f2fa93f1fe508870790781842979_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_3543fd982b070658.manifest???? ????1,05619-??-200821: 16???? ????
Amd64_1461cfbf87a6467c05e1d2686a0dea2d_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_e5e4c5d104975ff1.manifest???? ????1,05619-??-200821: 16???? ????
Amd64_d745b41fd9a8fc60d7ff4a35ac2fbe4b_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_b22abe86dda98585.manifest???? ????1,10019-??-200821: 16???? ????
Amd64_d765d011207abbdb337a54337ea573bd_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_80e9f946c877c4e1.manifest???? ????1,10019-??-200821: 16???? ????
Amd64_microsoft-?????-i...tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_40f9c65d6ff590eb.manifest???? ????53,28003-??-200809: 11???? ????
Amd64_microsoft-?????-i...tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_411909aa89645383.manifest???? ????53,28003-??-200808: 22???? ????
Amd64_microsoft-?????-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_5253e57bf04bfa21.manifest???? ????860,29903-??-200809: 16???? ????
Amd64_microsoft-?????-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_527328c909babcb9.manifest???? ????860,29903-??-200808: 33???? ????
Package_1_for_kb951804_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????3,07719-??-200821: 16???? ????
Package_1_for_kb951804 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????5,00219-??-200821: 16???? ????
Package_for_kb951804_ie8_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????1,61019-??-200821: 16???? ????
Package_for_kb951804_ie8_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????1,63319-??-200821: 16???? ????
Package_for_kb951804_ie8_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????1,61219-??-200821: 16???? ????
Package_for_kb951804_ie8 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mum???? ????1,63519-??-200821: 16???? ????
?????? bf.mum???? ????1,60619-??-200821: 16???? ????
X86_microsoft-?????-i...tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_e4db2ad9b7981fb5.manifest???? ????53,20403-??-200806: 58???? ????
X86_microsoft-?????-i...tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_e4fa6e26d106e24d.manifest???? ????53,20403-??-200806: 50???? ????
X86_microsoft-?????-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_f63549f837ee88eb.manifest???? ????860,23403-??-200807: 03???? ????
X86_microsoft-?????-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_f6548d45515d4b83.manifest???? ????860,23403-??-200806: 58???? ????
_manifest_.cix.XML???? ????20,93619-??-200818: 35???? ????
Jsproxy.dll8.0.6001.1750935,32803-??-200808: 47x64
Wininet.dll8.0.6001.175091,037,82403-??-200808: 52x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18403-??-200808: 52x64
Jsproxy.dll8.0.6001.2129035,32803-??-200807: 03x64
Wininet.dll8.0.6001.212901,037,31203-??-200807: 20x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18403-??-200807: 20x64
Microsoft-?????-ie-htmlrendering-perftrack.xml???? ????1,18607-?????-200819: 43???? ????
Mshtml.dll8.0.6001.175098,113,66403-??-200808: 48x64
Mshtml.tlb8.0.6001.175091,555,45603-??-200806: 01???? ????
Microsoft-?????-ie-htmlrendering-perftrack.xml???? ????1,18602-??????-200823: 02???? ????
Mshtml.dll8.0.6001.212908,113,66403-??-200807: 07x64
Mshtml.tlb8.0.6001.212901,555,45603-??-200803: 15???? ????
Jsproxy.dll8.0.6001.1750928,67203-??-200806: 24x86
Wininet.dll8.0.6001.17509830,46403-??-200806: 31x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51203-??-200806: 31x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2129028,67203-??-200806: 09x86
Wininet.dll8.0.6001.21290830,46403-??-200806: 16x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51203-??-200806: 16x86
Microsoft-?????-ie-htmlrendering-perftrack.xml???? ????1,18627-Feb-200822: 20???? ????
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,00003-??-200806: 25x86
Mshtml.tlb8.0.6001.175091,555,45603-??-200803: 38???? ????
Microsoft-?????-ie-htmlrendering-perftrack.xml???? ????1,18604-?????-200819: 49???? ????
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,00003-??-200806: 10x86
Mshtml.tlb8.0.6001.212901,555,45603-??-200803: 16???? ????

???

???? ID: 951804 - ????? ???????: 06 ?????? 2010 - ??????: 2.0
???? ???? ???? ??:
 • Windows Internet Explorer 8, ?? ???? ??? ?????? ???? ???:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
  • Windows Vista Business 64-bit Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
??????: 
kbbug kbexpertiseinter kbfix kbPubTypeKC kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB951804 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:951804

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com