MS08-031: ????? ???? ??????? Internet Explorer 8? ??????? ???? ?

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 951804 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
??????? ????? ????
?????? ??? ??????? ????? ???? ???? ?????? Microsoft. ??? ??????? ?? ????????? ??????? ?? ??? ??????? ??? ????? ?????? ??? ???? ????? ??????? ??? ?????.

?? ????? ??? ???? ????? ???? ??? ?? ???? Microsoft. ?????? ??? ??????? ??? ????? ?????? ??? ??? ?????? ????? ???? ??????? ??????? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ?????? ???? ????? ???? ??? ?????? ??????? ???.
????? ???? | ?? ????

?? ??? ??????

?????

????? Microsoft ???? ????? ??? MS08-031. ?????? ???? ????? ??? ??? ???? ????????? ?????? ???????? ??????. ????? ??? ????????? ?????? ????? ??? ???:
 • ?????? ??????? ?? ??? ????? ?????? HTML ? CVE-2008-1442
 • ?????? ??????? ??????? ?? ????????? ??? ???? ????? ????? ? CVE-2008-1544
???? ???? ????? ???????? ?? ?????? ??? ????? Microsoft ???????? ??? ?????:
????? ??????? ??????? ??????? ?? "???? ??????? ?? Microsoft":

??????? ?????? ??????? Internet Explorer 8? ??????? ???? ?? ????? ??????? Windows XP ???(KB951804)

?? ??? ??????????? ??? ??????
?????
?? ?????? ???? KB951804 ????.

??????? ?????? ??????? Internet Explorer 8? ??????? ???? ?? ????? ??????? Windows XP x64 Edition ??(KB951804)

?? ??? ??????????? ??? ??????
?????
?? ?????? ???? KB951804 ????.

??????? ?????? ??????? Internet Explorer 8? ??????? ???? ?? ????? ??????? Windows Server 2003 ?(KB951804)

?? ??? ??????????? ??? ??????
?????
?? ?????? ???? KB951804 ????.

??????? ?????? ??????? Internet Explorer 8? ??????? ???? ?? ????? ??????? Windows Server 2003 x64 Edition ?(KB951804)

?? ??? ??????????? ??? ??????
?????
?? ?????? ???? KB951804 ????.

??????? ?????? ??????? Internet Explorer 8? ??????? ???? ?? ?? ???? ??????? Windows Vista ?(KB951804)

?? ??? ??????????? ??? ??????
?????
?? ?????? ???? KB951804 ????.

??????? ?????? ??????? Internet Explorer 8? ??????? ???? ?? ?? ???? ??????? Windows Vista x64 Edition ?(KB951804)

?? ??? ??????????? ??? ??????
?????
?? ?????? ???? KB951804 ????.

??????? ?????? ??????? Internet Explorer 8? ??????? ???? ?? ?? ???? ??????? Windows Server 2008 ?(KB951804)

?? ??? ??????????? ??? ??????
?????
?? ?????? ???? KB951804 ????.

??????? ?????? ??????? Internet Explorer 8? ??????? ???? ?? ????? ??????? Windows Server 2008 x64 Edition ?(KB951804)

?? ??? ??????????? ??? ??????
?????
?? ?????? ???? KB951804 ????. ????? ???????: ?? ????? ????

????? ?? ????????? ??? ????? ????? ????? ??? Microsoft? ???? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ?? "????? ????? Microsoft" (?? ????? ??? ??????? ??? ???????? ??? ????? ?????? ?????????? (????? ?? ??? ?????? ???)):
119591 ????? ?????? ??? ????? ??? Microsoft ?? ??????? ??? ????????
???? ???? Microsoft ???? ??? ????? ?????? ?? ??? ???? ?????????. ???????? ???? Microsoft ???? ????? ????? ?? ????????? ???? ???? ?????? ??? ??? ?????. ??? ?? ????? ????? ??? ????? ????? ???????? ???? ?????? ????? ??? ??? ????? ??? ??????? ??? ???? ??? ??? ?????.

????????? ??? ???????? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ??????

??????? ????? ??????? ????? (GDR)

?? ?? ??? ????? ????????? ??????? ????? ?????? ???? ????? Windows ?????? ??????? ???????. ?????? ??????? ??? ???????? ??????? ?????? ???? ???????. (?? ????? ??? ??????? ??? ???????? ??? ????? ?????? ?????????? (????? ?? ??? ?????? ???)).
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ???????????? ???????
952030?????? ??? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ?? Internet Explorer 8 ??????? ???? ?

??????? ?????

???? ??????? ????????? (???????? ???????) ?? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ?????? (?? ????). ??? ??? ???????? ???????? ?????? ???? ??????? ???????? ??????? ?????? ???? (UTC). ?????? ???? ???? ??????? ?????? ??? ??????? ??? ??????? ??????. ?????? ????? ??? ??????? ??????? ?????? ???? (UTC) ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ??????? ??????? ?? ???? ??????? ?????? ??????? ?? "???? ??????".
?????? Internet Explorer 8 ?? ???? ????????? ??????? ?? ?? ?? ???? ??????? Windows Server 2003
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ??????????????????????? ?????????????? ???? ????????? ??????
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,000? ???? ??????:?? ?x86SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.17509830,464? ???? ??????:?? ?x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,000? ???? ??????:?? ?x86SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.21290830,464? ???? ??????:?? ?x86SP2SP2QFE

?????? Internet Explorer 8 ?? ???? ????????? ??????? ?? ?? ?? ???? ??????? Windows XP
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ??????????????????????? ?????????????? ???? ????????? ??????
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,000? ???? ??????:?? ?x86SP3SP3GDR
Wininet.dll8.0.6001.17509830,464? ???? ??????:?? ?x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,000? ???? ??????:?? ?x86SP3SP3QFE
Wininet.dll8.0.6001.21290830,464? ???? ??????:?? ?x86SP3SP3QFE

?????? Internet Explorer 8 ?? ???? ??????? ?? ?? ??????? ?? ????? ??????? Windows Vista ?Windows Server 2008
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ??????????????????????? ???????
Package_1_for_kb951804_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????2,607?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Package_1_for_kb951804~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????4,046?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Package_for_kb951804_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????1,600?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Package_for_kb951804_ie8_0~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????1,623?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Package_for_kb951804_ie8_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????1,602?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Package_for_kb951804_ie8~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????1,625?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Update-bf.mum??? ???? ???????1,596?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_14a7661fa7d1354c37fdb901ee959ec9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_2dc211b8943c3820.manifest??? ???? ???????704?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_48fc0cef411f18455c4e5bbf3a2eeca4_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_0856021635acebbd.manifest??? ???? ???????726?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_b6567289a51b3c45891d691664650725_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_4d6a1907ad3ec26e.manifest??? ???? ???????704?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_e9ff6c6facd3ee6990151f4b14439972_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_90ce8878919c55de.manifest??? ???? ???????726?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_e4db2ad9b7981fb5.manifest??? ???? ???????53,204? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_e4fa6e26d106e24d.manifest??? ???? ???????53,204? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_f63549f837ee88eb.manifest??? ???? ???????860,234? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_f6548d45515d4b83.manifest??? ???? ???????860,234? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
_manifest_.cix.xml??? ???? ???????14,338?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Jsproxy.dll8.0.6001.1750928,672? ???? ??????:?? ?x86
Wininet.dll8.0.6001.17509830,464? ???? ??????:?? ?x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,512? ???? ??????:?? ?x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2129028,672? ???? ??????:?? ?x86
Wininet.dll8.0.6001.21290830,464? ???? ??????:?? ?x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,512? ???? ??????:?? ?x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml??? ???? ???????1,186?? ?????? ??????:?? ???? ???? ???????
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,000? ???? ??????:?? ?x86
Mshtml.tlb8.0.6001.175091,555,456? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml??? ???? ???????1,186? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,000? ???? ??????:?? ?x86
Mshtml.tlb8.0.6001.212901,555,456? ???? ??????:?? ???? ???? ???????

?????? Internet Explorer 8 ?? ???? ??????? x64 ??????? ?? ????? ??????? Windows Server 2003 ?Windows XP Professional
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ??????????????????????? ?????????????? ???? ????????? ??????
Mshtml.dll8.0.6001.175098,113,664? ???? ??????:?? ?x64SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.175091,037,824? ???? ??????:?? ?x64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll8.0.6001.175095,120,000? ???? ??????:?? ?x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.17509830,464? ???? ??????:?? ?x86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll8.0.6001.212908,113,664? ???? ??????:?? ?x64SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.212901,037,312? ???? ??????:?? ?x64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.212905,120,000? ???? ??????:?? ?x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.21290830,464? ???? ??????:?? ?x86SP2SP2QFE\WOW

?????? Internet Explorer 8 ?? ???? ??????? x64 ??????? ?? ????? ??????? Windows Vista ?Windows Server 2008
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ??????????????????????? ???????
Amd64_0cb7f2fa93f1fe508870790781842979_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_3543fd982b070658.manifest??? ???? ???????1,056?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Amd64_1461cfbf87a6467c05e1d2686a0dea2d_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_e5e4c5d104975ff1.manifest??? ???? ???????1,056?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Amd64_d745b41fd9a8fc60d7ff4a35ac2fbe4b_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_b22abe86dda98585.manifest??? ???? ???????1,100?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Amd64_d765d011207abbdb337a54337ea573bd_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_80e9f946c877c4e1.manifest??? ???? ???????1,100?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_40f9c65d6ff590eb.manifest??? ???? ???????53,280? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_411909aa89645383.manifest??? ???? ???????53,280? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_5253e57bf04bfa21.manifest??? ???? ???????860,299? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_527328c909babcb9.manifest??? ???? ???????860,299? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Package_1_for_kb951804_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????3,077?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Package_1_for_kb951804~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????5,002?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Package_for_kb951804_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????1,610?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Package_for_kb951804_ie8_0~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????1,633?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Package_for_kb951804_ie8_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????1,612?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Package_for_kb951804_ie8~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.3.mum??? ???? ???????1,635?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Update-bf.mum??? ???? ???????1,606?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_e4db2ad9b7981fb5.manifest??? ???? ???????53,204? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_e4fa6e26d106e24d.manifest??? ???? ???????53,204? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_f63549f837ee88eb.manifest??? ???? ???????860,234? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_f6548d45515d4b83.manifest??? ???? ???????860,234? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
_manifest_.cix.xml??? ???? ???????20,936?? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Jsproxy.dll8.0.6001.1750935,328? ???? ??????:?? ?x64
Wininet.dll8.0.6001.175091,037,824? ???? ??????:?? ?x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,184? ???? ??????:?? ?x64
Jsproxy.dll8.0.6001.2129035,328? ???? ??????:?? ?x64
Wininet.dll8.0.6001.212901,037,312? ???? ??????:?? ?x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,184? ???? ??????:?? ?x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml??? ???? ???????1,186? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Mshtml.dll8.0.6001.175098,113,664? ???? ??????:?? ?x64
Mshtml.tlb8.0.6001.175091,555,456? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml??? ???? ???????1,186? ????? ??????:?? ???? ???? ???????
Mshtml.dll8.0.6001.212908,113,664? ???? ??????:?? ?x64
Mshtml.tlb8.0.6001.212901,555,456? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Jsproxy.dll8.0.6001.1750928,672? ???? ??????:?? ?x86
Wininet.dll8.0.6001.17509830,464? ???? ??????:?? ?x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,512? ???? ??????:?? ?x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2129028,672? ???? ??????:?? ?x86
Wininet.dll8.0.6001.21290830,464? ???? ??????:?? ?x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,512? ???? ??????:?? ?x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml??? ???? ???????1,186?? ?????? ??????:?? ???? ???? ???????
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,000? ???? ??????:?? ?x86
Mshtml.tlb8.0.6001.175091,555,456? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml??? ???? ???????1,186? ???? ??????:?? ???? ???? ???????
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,000? ???? ??????:?? ?x86
Mshtml.tlb8.0.6001.212901,555,456? ???? ??????:?? ???? ???? ???????

???????

???? ???????: 951804 - ????? ??? ??????: 12/????? ???????/1429 - ??????: 1.3
????? ???
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 8 Beta, ????? ?????? ??:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
????? ??????: 
kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB951804

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com