MapPoint ho?c các chuy?n đi đư?ng ph? & không tr? l?i ho?c cung c?p cho m?t thông báo l?i v? mức cấp phép khi b?n c? g?ng ch?y chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 951632 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u Microsoft MapPoint ho?c Microsoft đư?ng ph? & các chuy?n đi, b?n có kinh nghi?m m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n nh?p đúp vào bi?u tư?ng chương tr?nh, chương tr?nh không B?t đ?u. Màn h?nh kh?i đ?ng không xu?t hi?n, và b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
 • Khi chương tr?nh c? g?ng đ? B?t đ?u, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i m?t trong các thông đi?p sau đây:

  ?ng d?ng gi?y phép s? l?n là không h?p l?. Xin vui l?ng g? b? và cài đ?t chuyên bi?t l?i ?ng d?ng đ? s?a ch?a đi?m này.

  M?t gi?y phép kh?i t?o l?i, 0xc004D301
V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong các đi?u ki?n sau là đúng:
 • b? máy cơ s? d? li?u kích ho?t mức cấp phép b? h?ng.
 • Các mức cấp phép ho?c thi?t đ?t b?o m?t cho trương m?c ngư?i dùng Windows là không đ? ho?c b? h?ng.
 • M?t s? thay đ?i đ? gây ra m?t cu?c xung đ?t gi?a nơi MapPoint ho?c các chuy?n đi & c?a đư?ng ph? ti?t ki?m m?u c?a nó và vị trí mặc định m?u cho Microsoft Office.

GI?I PHÁP

Phương pháp 1: kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr?

Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra b?i v? trương m?c ngư?i dùng không có ?y nhi?m qu?n tr? trên máy tính.

B?n có th? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? t?m th?i b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng đ? hành chính ch?ng. Đ? cung c?p cho tài kho?n qu?n tr? viên thông tin kí nh?p, h?y theo nh?ng bư?c cho h? đi?u hành:
 1. B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng tr? chơi và b?m Thu?c tính.
 2. Trên các L?i t?t tab, b?m vào Nâng cao.
 3. Nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
 4. B?t đ?u tr? chơi b?ng cách s? d?ng các bi?u tư?ng mà b?n thay đ?i.
N?u phương pháp này gi?i quy?t v?n đ?, b?n có th? làm theo các bư?c sau đ? ph?c h?i s? cho phép đ?n m?c mong mu?n cho trương m?c ngư?i dùng Windows này và sau đó xác nh?n r?ng h? có v?n đ? không tái di?n.

N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y th? phương pháp 2.

Cách 2: T?o tài kho?n ngư?i dùng m?i

Đ? t?o m?t tài kho?n ngư?i dùng m?i, h?y làm theo các bư?c cho h? đi?u hành:
 1. M? trương m?c ngư?i dùng. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i nusrmgr.cpl trong các B?t đ?u tra c?u h?p, b?m phím ENTER và sau đó nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
 2. Trên các Ngư?i dùng tab, b?m vào Thêm.
 3. G? tên cho tài kho?n ngư?i dùng m?i, nh?p tên đ?y đ? c?a b?n và sau đó nh?p m?t mô t? cho tài kho?n m?i.
 4. N?u máy tính đư?c thi?t l?p như m?t ph?n c?a m?t m?ng lư?i khách hàng/máy ch?, g? tên mi?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Lưu ? N?u máy tính đư?c thi?t l?p như m?t máy vi tính mà không có m?t m?ng lư?i ho?c trong m?t m?ng căn ngang quy?n, b?n không c?n ph?i cung c?p tên mi?n.
 5. G? m?t kh?u ngư?i dùng, và sau đó nh?p m?t kh?u ngư?i dùng m?t l?n n?a đ? xác nh?n nó.

  Quan tr?ng M?t kh?u đư?c ch?. Ví d?, "MyPassword" và "mypassword" đư?c coi là m?t kh?u khác nhau.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Ch?n m?c truy nh?p cho trương m?c ngư?i dùng và sau đó b?m K?t thúc.

  Lưu ? M?t s? tr? chơi yêu c?u b?n ph?i ch?y chúng b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng đ? c?p qu?n tr? ch?ng.
N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y th? phương pháp 3.

N?u phương pháp này gi?i quy?t v?n đ?, kí xu?t kh?i tài kho?n ngư?i dùng m?i, và sau đó kí nh?p vào tài kho?n ngư?i dùng ban đ?u. N?u v?n đ? v?n c?n x?y ra trong tài kho?n ngư?i dùng ban đ?u, s? d?ng các S?a ch?a nó nút ch?n m?t trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đ? khôi ph?c l?i các thi?t đ?t an ninh m?c đ?nh trong tài kho?n c?a b?n:
313222 Làm th? nào đ? khôi ph?c thi?t đ?t b?o m?t đ? thi?t l?p m?c đ?nh?
Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t trong tài kho?n ngư?i dùng ban đ?u, b?n ph?i di chuy?n d? li?u t? tài kho?n ngư?i dùng ban đ?u cho tài kho?n ngư?i dùng m?i b?n t?o. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? sao chép d? li?u đ?n trương m?c ngư?i dùng m?i xem ch? "S?a ch?a m?t thông tin người dùng b? h?ng" đ? trong tr? giúp c?a Windows và làm th? nào đ? t?i Web site sau Microsoft:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-US/help/769495bf-035c-4764-a538-c9b05c22001e1033.mspx

Phương pháp 3: Đ?i tên văn ph?ng ki?m nh?p subkeys (cho MapPoint 2009 ch?)

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?i tên các văn ph?ng ki?m nh?p subkeys, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
913180Khi b?n c? g?ng B?t đ?u MapPoint ho?c "Đư?ng ph? và chuy?n đi", b?n có th? nh?n đư?c l?i: "chia s? thi?t b? ho?c m?ng lưu đ?ng không t?m th?y"
Đ? có chúng tôi đ?i tên c?p chung cho Microsoft Office cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n đ?i tên c?p chung cho Microsoft Office chính m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Đ? đ?i tên c?p chung cho Microsoft Office t? đ?ng, b?m vào cácS?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c liên k?t. Nh?p vào Ch?ytrong các T?i t?p xu?nghộp thoại h?p, và làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50189


Lưu ?
thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows. N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Ti?p theo, h?y vào các "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.


H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó - b?n th? ph?c h?i cơ quan ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Xin vui l?ng ghi nh?ng đi?m sau đây trong tâm trí trong khi b?n s?a đ?i ki?m nh?p c?a b?n:
 • Các bư?c sau làm vi?c ch? có ? MapPoint 2009 và trong đư?ng ph? & các chuy?n đi năm 2009. Không th?c hi?n theo các bư?c này n?u v?n đ? này x?y ra khi b?n s? d?ng m?t s?n ph?m khác nhau.
 • Ch?a khóa HKEY_CURRENT_USER trong registry có ch?a h? sơ cho ngư?i dùng đ? kí nh?p máy tính. B?i v? các bư?c này bao g?m lo?i b? khóa registry trong HKEY_CURRENT_USER subtree, b?n ph?i lo?i b? các khóa registry cho m?i ngư?i s? d?ng máy tính.
 • B?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i h? th?ng Microsoft Office sau khi hoàn t?t các bư?c sau.
 1. kí nh?p vào máy tính.
 2. Đóng m?i chương tr?nh.
 3. Đ? kh?i đ?ng Registry Editor, b?mB?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i regedit trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n truy nh?p ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c cung c?p xác nh?n.
 4. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? đ?i tên m?i subkeys ki?m nh?p sau đây:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\8.0\Common\
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\Common\
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\8.0\Common\
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\Common\

  Lưu ? N?u m?t phím trong danh sách không t?n t?i, ti?n hành khóa registry sau.
  1. B?m vào các T?ng quát subkey, và sau đó nh?p vào Đ?i tên trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
  2. Đ?i tên các T?ng quát subkey đ? OldGeneral.
 5. L?p l?i bư?c 1 thông qua bư?c 4 cho m?i tài kho?n ngư?i dùng trên máy tính.
 6. cài đ?t chuyên bi?t l?i MapPoint 2009.

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

Ki?m tra xem các m?c tin thư thoại công c?ng cho Microsoft Office đư?c đ?i tên thành. N?u m?c tin thư thoại công c?ng cho Microsoft Office đư?c đ?i tên thành, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u m?c tin thư thoại công c?ng cho Microsoft Office không đư?c đ?i tên thành, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 951632 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2010
 • Microsoft Streets & Trips 2010 GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbdownload atdownload kbstartprogram kbprb kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbproductinfo kbguidelines kbmsccsearch kbmt KB951632 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 951632

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com