Identifikator ?lanka: 950718 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje pet metoda za re?avanje problema sa neuspe?nom instalacijom Windows XP servisnog paketa 3 (SP3).

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate Windows XP SP3, instalacija ne uspeva ili dobijate poruku o gre?ci.

RE?ENJE

Koristite slede?e metode za re?avanje problema redosledom kojim su predstavljeni.

1. metod: Napustite sve otvorene programe, ponovo pokrenite ra?unar i ponovo poku?ajte da instalirate SP3

Ponekad je instalacija neuspe?na zbog toga ?to prethodna operacija nije dovr?ena. Ponovnim pokretanjem ra?unara zatvarate sve funkcije ra?unara koje su na ?ekanju i ponovo pokre?ete proces. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz svih otvorenih programa.
 2. Ponovo pokrenite ra?unar.
 3. Sa?ekajte dok ra?unar ne dovr?i proces ponovnog pokretanja, a zatim se prijavite na svoj nalog.
 4. Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju da biste ponovo instalirali Windows XP SP3:
  http://update.microsoft.com
 5. Izaberite stavku Ekspresna instalacija (preporu?uje se).

  Napomena Ako ra?unar ispunjava uslove za Windows XP SP3 a?uriranje, ova ispravka ?e biti automatski izabrana.
 6. Kliknite na dugme Instaliraj.
 7. Pregledajte i prihvatite uslove licenciranja za Microsoft softver, a zatim sledite uputstva koja ?ete dobijati tokom procesa instalacije da biste dovr?ili instalaciju.
Ako je instalacija uspe?na, zavr?ili ste.

Ako ovaj metod nije re?io problem, pre?ite na 2. metod.

2. metod: Privremeno onemogu?ite sve antivirusne i antispajver programe i za?titne zidove nezavisnih preduze?a

Va?no Ovi koraci mogu pove?ati bezbednosni rizik. Ovi koraci tako?e mogu u?initi ra?unar ili mre?u osetljivima na napade zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao ?to su virusi. Preporu?ujemo proces koji opisuje ovaj ?lanak za omogu?avanje rada programa predvi?enog dizajnom ili za primenu posebnih mogu?nosti programa. Pre nego ?to izvr?ite ove promene, preporu?ujemo da procenite rizike koji su povezani sa primenom tog procesa u va?em okru?enju. Ako odlu?ite da primenite ovaj proces, preduzmite sve odgovaraju?e dodatne korake kako biste za?titili sistem. Preporu?ujemo da ovaj proces koristite samo ako vam je zaista neophodan.

Do neuspe?ne instalacije mo?e do?i kada program nezavisnog proizvo?a?a, na primer antispajver, otvara ili zaklju?ava datoteku koja je neophodna instalacionom programu za Windows XP SP3. Pre nego ?to poku?ate ponovo da instalirate Windows XP SP3, sledite ove korake:
 1. Napustite sve otvorene programe, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Kada se ra?unar ponovo pokrene, onemogu?ite sve antivirusne ili antispajver aplikacije i za?titne zidove nezavisnih proizvo?a?a koji se pokre?u tokom procesa pokretanja sistema.

  To obi?no mo?ete da uradite sa sistemske trake poslova programa. Ikone programa obi?no se pojavljuju u donjem desnom uglu ekrana ra?unara. Da biste onemogu?ili program sa sistemske trake poslova, kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu programa, a zatim izaberite odgovaraju?u opciju za onemogu?avanje programa.

  Napomena Ako te opcije nisu dostupne, pogledajte dokumentaciju programa. Mo?ete i da zatra?ite uputstva od proizvo?a?a programa.
 3. Kada onemogu?ite te programe, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju da biste ponovo instalirali Windows XP SP3:
  http://update.microsoft.com
  Napomena Ako imate problema pri preuzimanju servisnog paketa sa lokacije Windows Update, preuzmite samostalni paket ispravki sa lokacije Download Center. Da biste to uradili, pre?ite na 3. metod.
 4. Izaberite stavku Ekspresna instalacija (preporu?uje se).

  Napomena Ako ra?unar ispunjava uslove za Windows XP SP3 a?uriranje, ova ispravka ?e biti automatski izabrana.
 5. Kliknite na dugme Instaliraj.
 6. Pregledajte i prihvatite uslove licenciranja za Microsoft softver, a zatim sledite uputstva koja ?ete dobijati tokom procesa instalacije da biste dovr?ili instalaciju.
 7. Kada dovr?ite instalaciju Windows XP SP3, ponovo omogu?ite antivirusne i antispajver programe i za?titne zidove nezavisnih proizvo?a?a koje ste onemogu?ili u 2. koraku.
Ako je instalacija uspe?na, zavr?ili ste.

Ako ovaj metod nije re?io problem, pre?ite na 3. metod.

3. metod: Preuzimanje i ponovna instalacija operativnog sistema Windows XP SP3 sa lokacije Microsoft Download Center

Ako imate problema pri preuzimanju servisnog paketa sa lokacije Windows Update, preuzmite samostalni paket ispravki sa lokacije Download Center. Da biste preuzeli datoteku, kliknite na slede?u vezu:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows XP servisni paket 3.
Za vi?e informacija o preuzimanju Windows XP SP3 sa lokacije Microsoft Download Center kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg Windows XP servisnog paketa
Ako je instalacija uspe?na, zavr?ili ste.

Ako ovaj metod nije re?io problem i nemate problema sa naprednim re?avanjem problema, pre?ite na odeljak ?Napredno re?avanje problema?.

Ako ne ?elite da re?avate problem pomo?u naprednih opcija, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci? gde ?ete prona?i informacije o obra?anju podr?ci.

NAPREDNO RE?AVANJE PROBLEMA

Slede?i metodi re?avanja problema su namenjeni naprednim korisnicima. Da biste re?ili problem i ponovo instalirali Windows XP SP3, prvo isprobajte 1. metod.

1. metod: Pokretanje usluge inteligentnog prenosa u pozadini (BITS) i ponovna instalacija operativnog sistema Windows XP SP3

Usluga inteligentnog prenosa u pozadini (BITS) prenosi datoteke (preuzimanja ili ispravke) izme?u klijenta i servera i pru?a informacije o toku u vezi sa prenosima. Ako je usluga BITS isklju?ena, Windows Update mo?e da ima problema pri isporuci datoteka na ra?unar.

Da biste pokrenuli uslugu BITS i ponovo instalirali Windows XP SP3, sledite ove korake:

1. korak: pokretanje usluge BITS

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte services.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na uslugu Inteligentan prenos u pozadini, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 4. Na kartici Op?te postavke, u polju Tip pokretanja izaberite stavku Automatski, a zatim kliknite na dugme Primeni.
 5. U odeljku Status usluge dijaloga ?Svojstva? uverite se da je pokrenuta usluga BITS. Ako nije pokrenuta, kliknite na dugme Pokreni.
 6. Kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.

2. korak: ponovo pokrenite ra?unar i poku?ajte ponovo da instalirate Windows XP SP3

 1. Iza?ite iz svih otvorenih programa.
 2. Ponovo pokrenite ra?unar.
 3. Sa?ekajte dok ra?unar ne dovr?i proces ponovnog pokretanja, a zatim se prijavite na svoj nalog.
 4. Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju da biste ponovo instalirali Windows XP SP3:
  http://update.microsoft.com
 5. Izaberite stavku Ekspresna instalacija (preporu?uje se).

  Napomena Ako ra?unar ispunjava uslove za Windows XP SP3 a?uriranje, ova ispravka ?e biti automatski izabrana.
 6. Kliknite na dugme Instaliraj.
 7. Pregledajte i prihvatite uslove licenciranja za Microsoft softver, a zatim sledite uputstva koja ?ete dobijati tokom procesa instalacije da biste dovr?ili instalaciju.
Ako je instalacija uspe?na, zavr?ili ste.

Ako ovaj metod nije re?io problem, pre?ite na 2. metod.

2. metod: Isklju?ite automatsko a?uriranje, obri?ite fasciklu ?Distribucija softvera? i preuzmite Windows XP SP3

Datoteka u fascikli ?Distribucija softvera? mo?e da bude o?te?ena ili starije datoteke mogu da ometaju instalaciju SP3. Brisanje fascikle ?Distribucija softvera? poma?e da se spre?e ti problemi.

1. korak: isklju?ite automatsko a?uriranje

Da bismo uklju?ili automatsko a?uriranje za vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije sami da isklju?ite automatsko a?uriranje, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.
Popravi umesto mene
Da biste automatski isklju?ili automatsko a?uriranje, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni.
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50363


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.
Popravi?u sâm
Da biste sami isklju?ili automatsko a?uriranje, sledite ove korake:
 1. Prijavite se na ra?unar kao administrator ili kao korisnik koji ima administratorske akreditive. Da biste se uverili da ste prijavljeni na Windows sa korisni?kim nalogom koji je administrator ra?unara, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 3. U polju Otvori kopirajte i nalepite (ili otkucajte) services.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Automatsko a?uriranje, a zatim izaberite stavku Zaustavi.

2. korak: brisanje fascikle ?Distribucija softvera?

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?e, a zatim kliknite na dugme U redu.
  %windir%\SoftwareDistribution
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu Preuzimanje, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 4. Otkucajte Download.old kao ime nove fascikle i pritisnite taster ENTER.
 5. Napustite Windows Explorer.

3. korak: uklju?ite automatsko a?uriranje da biste ponovo preuzeli Windows XP SP3

Da bismo uklju?ili automatsko a?uriranje za vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije sami da uklju?ite automatsko a?uriranje, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.
Popravi umesto mene
Da biste automatski uklju?ili automatsko a?uriranje, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni.
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50362


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.
Popravi?u sâm
Da biste sami uklju?ili automatsko a?uriranje, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori kopirajte i nalepite (ili otkucajte) services.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U konzoli ?Usluge? kliknite desnim tasterom mi?a na uslugu Automatsko a?uriranje, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 4. Zatvorite konzolu ?Usluge?.

4. korak: ponovo instalirajte Windows XP SP3

Da biste ponovo instalirali Windows XP SP3, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://update.microsoft.com
Ako je instalacija uspe?na, zavr?ili ste.

Ako ovaj metod nije re?io problem, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci?.

SLEDE?I KORACI

Ako metodi u ovom ?lanku nisu re?ili va? problem, mo?ete da koristite Veb lokaciju Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku da biste prona?li druga re?enja za problem. Neke od usluga koje pru?a Veb lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Diskusione grupe Microsoft korisni?ke podr?ke: obratite se istomi?ljenicima, kolegama i Microsoft najcenjenijim stru?njacima (MVP-ovima).
 • Ostale opcije podr?ke: koristite Veb da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ili poslali povratne informacije.
Ako nakon kori??enja ovih Microsoft Veb lokacija ponovo do?e do problema ili ako na Veb lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ne mo?ete da prona?ete re?enje, kliknite na slede?u vezu da biste se obratili podr?ci.
http://support.microsoft.com/contactus

Svojstva

Identifikator ?lanka: 950718 - Poslednji pregled: 27. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme KB950718

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com