Straipsnio ID: 950718 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma penki b?dai, kaip pa?alinti nes?kming? diegiant Windows XP Service Pack 3 (SP3).

Po?ymiai

Kai bandote ?diegti "Windows XP" SP3, ?diegti nepavyksta, arba gaunate klaidos prane?im?.

Sprendimas

Naudoti ?iuos trik?i? ?alinimo b?dus, kurioje jie yra pateikiami siekiant.

1 Metodas: I?eiti i? vis? atidaryt? program?, i? naujo paleiskite kompiuter? ir tada pabandykite i? naujo ?diegti SP3

Kartais diegimas b?na nes?kmingas, nes ankstesn?s operacijos nebuvo baigtas. I? naujo paleisti kompiuter?, j?s u?daryti visus laukian?ius kompiuterio funkcijas ir i? naujo paleisti proces?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. U?darykite visas atidarytas programas.
 2. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 3. Palaukite, kol kompiuteris baigs paleidimo i? naujo proces?, ir prisiregistruokite prie paskyros.
 4. Apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je ir i? naujo ?diekite Windows XP SP3:
  http://Update.Microsoft.com
 5. Spustel?kite Skubus diegimas (rekomenduojama).

  Pastaba Jei kompiuteris atitinka reikalavimus, taikomus Windows XP SP3 naujinimo, ?is naujinimas bus pasirinkta automati?kai.
 6. Spustel?kite ?diegti.
 7. Per?i?r?kite ir sutikite su Microsoft programin?s ?rangos licencijos s?lygomis, ir vykdykite instrukcijas, pateiktas per diegimo proces? u?baigtum?te diegimo.
Jei ?renginys yra s?kmingas, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo i?spr?sti klausim?, eikite ? 2 metod?.

2 Metodas: Laikinai i?jungti bet antivirusini?, apsaugos nuo ?nipin?jimo program? ir tre?i?j? ?ali? u?kardos programas

Svarbus ?iuos veiksmus gali padid?ti saugos rizika. ?iuos veiksmus gali taip pat padaryti kompiuter? arba tinklo labiau pa?eid?iami atakuoti kenk?ji?ki vartotojai ar programomis, pvz., virus?. Mes rekomenduojame, kad tai straipsnyje apra?oma galimyb? programoms veikti kaip jie yra suprojektuoti arba ?gyvendinti konkre?ios programos galimybes. Prie? atlikdami ?iuos pakeitimus, mes rekomenduojame, kad j?s ?vertinti rizik?, su ?? proces? dirbant konkre?ioje aplinkoje. Jei nuspr?site ?diegti ?? procesas, atlikite atitinkamus papildomus veiksmus, pad?ti apsaugoti sistem?. Mes rekomenduojame naudoti ?? proces? tik tada, jei jums tikrai reikia tai procesas.

Ne?vyk?s diegimas gali atsirasti, kai tre?iosios ?alies programa, pvz., apsaugos nuo ?nipin?jimo, turi atidariusi arba u?rakina fail?, Windows XP SP3 diegimo programai. Prie? m?gindami i? naujo ?diegti Windows XP SP3, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eiti i? visas atidarytas programas, ir tada i? naujo paleiskite kompiuter?.
 2. Kai kompiuteris pasileis i? naujo, i?junkite bet antivirusini?, apsaugos nuo ?nipin?jimo program? ir tre?i?j? ?ali? u?kardos programas, kurios gali ?sijungti paleisties proceso metu.

  Paprastai galite tai padaryti i? program? informacini? prane?im? srityje. Programos piktogramos paprastai rodomi kompiuterio ekrano apatiniame de?iniajame kampe. Nor?dami i?jungti program? informacini? prane?im? srityje, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite programos piktogram?, ir tada spustel?kite atitinkam? pasirinkt? i?jungti programa.

  Pastaba Jei ?ios parinktys negalimos, pamatyti nesi?lomos. Arba susisiekite su programos gamintoju instrukcijas.
 3. I?jung? ?ias programas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je ir i? naujo ?diekite Windows XP SP3:
  http://Update.Microsoft.com
  Pastaba Jei kyla problem? atsisiun?iant pakeitim? paket? Windows Update, gauti atskiras naujinimo paket? i? atsisiuntimo centro. Nor?dami tai padaryti, eikite ? 3 metod?.
 4. Spustel?kite Skubus diegimas (rekomenduojama).

  Pastaba Jei kompiuteris atitinka reikalavimus, taikomus Windows XP SP3 naujinimo, ?is naujinimas bus pasirinkta automati?kai.
 5. Spustel?kite ?diegti.
 6. Per?i?r?kite ir sutikite su Microsoft programin?s ?rangos licencijos s?lygomis, ir vykdykite instrukcijas, pateiktas per diegimo proces? u?baigtum?te diegimo.
 7. Atlik? Windows XP SP3 diegimo proces?, v?l ?junkite antivirusin?, apsaugos nuo ?nipin?jimo program? ir tre?i?j? ?ali? u?kardos programas, kurias i?jung?te 2 veiksme.
Jei ?renginys yra s?kmingas, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo i?spr?sti klausim?, eikite ? 3 metod?.

3 Metodas: Atsisi?sti ir ?diegti Windows XP SP3 i? Microsoft Download Center

Jei kyla problem? atsisiun?iant pakeitim? paket? Windows Update, gauti atskiras naujinimo paket? i? atsisiuntimo centro. Jei norite atsisi?sti fail?, spustel?kite ?? sait?:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite Windows XP Service Pack 3 paketas dabar paket? dabar.
Daugiau informacijos apie tai, kaip atsisi?sti Windows XP SP3 i? Microsoft Download Center, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
322389Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?
Jei ?renginys yra s?kmingas, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo i?spr?sti problem?, ir dr?siai jau?iat?s naudodami pa?ang?j? trik?i? ?alinim?, pereikite prie skyriaus "I?pl?stin? trik?i? ?alinimo metodai".

Jei nejaukiai jau?iat?s vykdydami i?pl?stin? trik?i? diagnostik?, eikite ? skilt? "Kiti veiksmai" informacijos apie tai, kaip kreiptis paramos.

PA?ANGUSIS TRIK?I? ?ALINIMAS

?ie trik?i? ?alinimo metodai yra skirti ?gudusiems vartotojams. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? ir i? naujo ?diekite Windows XP SP3, pirmiausia pabandykite 1 metod?.

1 Metodas: Prad?ti Fono intelektualiojo perdavimo tarnyba (BITS) ir i? naujo ?diekite Windows XP SP3

Fono intelektualiojo perdavimo tarnyba (BITS) perkelia failus (Parsisi?sti arba nuotraukos) tarp kliento ir serverio ir numatyta pa?anga informacij?, susijusi? su perk?limus. Jei paleista paslauga BITS yra i?jungta, Windows naujinimas gali tur?ti problem? pristatymo failus ? j?s? kompiuter?.

Paleiskite BITS tarnyb? ir i? naujo ?diekite Windows XP SP3, atlikite ?iuos veiksmus:

1 ?ingsnis: Prad?ti paleista paslauga BITS

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paleisti.
 2. Tipo Services.msc ? ? Atidaryti langel?, o tada spustel?kite gerai.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Fono intelektualiojo perdavimo tarnyba, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. D?l to Bendrosios skirtuke, Paleisties tipas spustel?kite Automatinis, tada spustel?kite Taikyti.
 5. ? ? Tarnybos b?sena skyriuje, dialogo lange Ypatyb?s patikrinti paleista paslauga BITS. Jei ji nepaleista, spustel?kite Prad?ti.
 6. Spustel?kite Taikyti, tada spustel?kite gerai.

2 ?ingsnis: Perkraukite kompiuter? ir bandykite i? naujo ?diegti Windows XP SP3

 1. U?darykite visas atidarytas programas.
 2. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 3. Palaukite, kol kompiuteris baigs paleidimo i? naujo proces?, ir prisiregistruokite prie paskyros.
 4. Apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je ir i? naujo ?diekite Windows XP SP3:
  http://Update.Microsoft.com
 5. Spustel?kite Skubus diegimas (rekomenduojama).

  Pastaba Jei kompiuteris atitinka reikalavimus, taikomus Windows XP SP3 naujinimo, ?is naujinimas bus pasirinkta automati?kai.
 6. Spustel?kite ?diegti.
 7. Per?i?r?kite ir sutikite su Microsoft programin?s ?rangos licencijos s?lygomis, ir vykdykite instrukcijas, pateiktas per diegimo proces? u?baigtum?te diegimo.
Jei ?renginys yra s?kmingas, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo i?spr?sti klausim?, eikite ? 2 metod?.

2 Metodas: I?jungti automatinius atnaujinimus, programin?s ?rangos platinimo aplanke i?valykite ir tada atsisi?sti Windows XP SP3

Programin?s ?rangos platinimo aplanke fail? gali b?ti sugadinta ar failai gali trukdyti SP3 diegimo. Kliringo programin?s ?rangos platinimo aplanke padeda i?vengti ?ios problemos.

1 ?ingsnis: I?jungti automatinius atnaujinimus

Mes jums i?jungti automatinius naujinimus, eikite ? ? "Pataisyti u? mane"skyriuje. Jei j?s mieliau kreipiasi Automatiniai naujinimai i?jungti patys, pereikite prie to "Leiskite taisyti pa?iam"skyriuje.
Pataisyti u? mane
Jei norite i?jungti automatinius atnaujinimus automati?kai, spustel?kite sait? spr?sti ?i? problem? . Tada spustel?kite vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite ?? vedl?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
Microsoft sprendim? pataisyti 50363
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastaba ?is vedlys gali b?ti angl? kalba Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? versijoms Windows.

Pastaba Jei nesate kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti "flash" atmintin? arba kompaktin? disk? ir tada j?s galite paleisti kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema.
Leiskite taisyti pa?iam
Jei norite i?jungti automatinius atnaujinimus sau, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prisijunkite prie kompiuterio administratoriaus teis?mis arba kaip vartotojas turintis administratoriaus kredencialus. ?sitikinti, kad ??jote ? sistem? Windows naudodami vartotojo abonement?, yra kompiuterio administratorius, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://support.Microsoft.com/GP/admin
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paleisti.
 3. Kopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) Services.msc ? ? Atidaryti langel?, o tada spustel?kite gerai.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Automatinis naujinimas, tada spustel?kite sustoti, sustok.

2 Veiksmas: I?valyti programin?s ?rangos platinimo aplanke

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paleisti.
 2. Kopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?i?, Atidaryti langel?, o tada spustel?kite gerai:
  %Windir%\SoftwareDistribution
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ? Parsisi?sti aplank?, o tada spustel?kite Pervardyti.
 4. Tipo Download.Old kaip naujo aplanko pavadinim?, ir tada paspauskite ENTER.
 5. I?eiti i? Windows Explorer.

3 Veiksmas: ?junkite automatinius naujinimus atsisi?sti Windows XP SP3 dar kart?

Mes jums ?jungti automatinius naujinimus, eikite ? ? "Pataisyti u? mane"skyriuje. Jei j?s mieliau kreipiasi automatini? naujinim? sau, eikite ? ? "Leiskite taisyti pa?iam"skyriuje.
Pataisyti u? mane
Nor?dami ?jungti automatinius atnaujinimus automati?kai, spustel?kite sait? spr?sti ?i? problem? . Tada spustel?kite vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite ?? vedl?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
Microsoft sprendim? pataisyti 50362
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Pastaba ?is vedlys gali b?ti angl? kalba Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? versijoms Windows.

Pastaba Jei nesate kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti "flash" atmintin? arba kompaktin? disk? ir tada j?s galite paleisti kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema.
Leiskite taisyti pa?iam
Nor?dami ?jungti automatinius naujinimus sau, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paleisti.
 2. Kopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) Services.msc ? ? Atidaryti langel?, o tada spustel?kite gerai.
 3. ? paslaug? konsol?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite. Automatinis naujinimas, tada spustel?kite Prad?ti.
 4. U?daryti paslaug? konsol?.

4 Veiksmas: I? naujo ?diekite Windows XP SP3

Nor?dami i? naujo ?diegti Windows XP SP3, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://Update.Microsoft.com
Jei ?renginys yra s?kmingas, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo i?spr?sti klausim?, eikite ? skilt? "Kiti veiksmai".

TOLESNI ?INGSNIAI

Jei ?iame straipsnyje metodai nepad?jo i?spr?sti problem?, galite naudoti Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je rasti kit? sprendim? ? j?s? problem?. Kai kuriose tarnybose ir teikianti Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je yra ?ie:
 • Ie?koti ?ini? baz?s: Ie?kokite technin?s pagalbos informacijos ir savitarpio pagalbos priemoni? Microsoft produktams.
 • Sprendim? centrams: Rodyti specifines da?niausiai u?duodamus klausimus ir remti akcentai.
 • Kitos palaikymo parinktys: Naudoti internete Nor?dami u?duoti klausim?, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba, arba pateikti savo nuomon?.
Jei vis tiek kyla problem? po to, kai j?s naudojate ?ias Microsoft svetaines arba jei nerandate i?spr?sti problem? d?l Microsoft palaikymo tarnybos svetain?je, spustel?kite ?? sait? kreiptis paramos.
http://support.Microsoft.com/contactus

Savyb?s

Straipsnio ID: 950718 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme kbmt KB950718 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 950718

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com