Cac bc cn thc hin trc khi cai t Windows XP Goi Dich vu 3

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 950717 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Quan trong Bai vit nay cung cp thng tin hng dn ban cach giam cac thit t bao mt hoc tt cac tinh nng bao mt trn may tinh. Ban co th thc hin nhng thay i nay giai quyt mt vn cu th. Trc khi ban thc hin nhng thay i nay, chung ti khuyn ban nn anh gia nhng rui ro lin quan n vic ap dung cach nay trong mi trng c bit cua ban. Nu ban ap dung cach nay, hay tin hanh cac bc b sung thich hp giup bao v may tinh.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

am bao rng ban co trai nghim tt khi cai t Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3), ban nn kim tra xem may tinh cua minh a sn sang cai t Windows XP SP3 hay cha. Bai vit nay cung cp cho ban cac iu kin tin quyt cai t Windows XP SP3. Ngoai cac iu kin tin quyt nay, bai vit nay cung cung cp mt s gi y nng cao trai nghim cua ban.

Ngoai ra, bai vit nay co th giup ban khc phuc mt s thng bao li ph bin ma ban co th nhn c khi cai t Windows XP SP3.

Thng tin thm

Cac iu kin tin quyt cai t Windows XP SP3

Trc khi cai t Windows XP SP3, am bao rng may tinh cua ban ap ng cac iu kin tin quyt sau:
 1. Trc khi tai xung hoc cai t Windows XP SP3, trc tin hay kim tra dung lng ia cng

  Tuy theo vi tri tai xung Windows XP SP3, ban se phai co dung lng trng ti thiu trn ia h thng.
  • cai t Windows XP SP3 t Trung tm Tai xung cua Microsoft, chung ti khuyn ban nn co ti thiu 1.500 megabyte (MB) dung lng trng trn ia h thng.
  • cai t Windows XP SP3 t th muc mang dung chung, chung ti khuyn ban nn co khoang 1.100 MB dung lng trng.
  • cai t Windows XP SP3 bng CD, chung ti khuyn ban nn co khoang 1.765 MB dung lng trng.
  bit thm thng tin v cac yu cu ia cng, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  947311 Yu cu khng gian ia cng i vi Windows XP Goi dich vu 3
 2. Nu ban co cac ban cp nht sau trn may tinh, hay g bo

  khng th cai t Windows XP SP3 nu ban a cai t cac ban cp nht sau trn may tinh:
  • B cng cu May tinh Dung chung cua Microsoft
  • Goi Kt ni May ban T xa (RDP) 6.0 MUI (Ban cp nht 925877 danh cho Windows XP)
  Nu mt hoc ca hai ban cp nht c cai t trn may tinh, hay g bo cac ban cp nht nay trc khi cai t Windows XP SP3. d cai t cac ban cp nht nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
  2. Trong hp M, nhp appwiz.cpl.
  3. Bm vao B cng cu May tinh Dung chung cua Microsofthoc Kt ni May ban T xa.
  4. Bm Loai bo.
  ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  949388 Qua trinh cai t Windows XP Goi Dich vu 3 khng thanh cng vi thng bao li va li sau c ghi trong nht ky cai t goi dich vu: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"
 3. Nu ban co b iu hp mang khng dy cua bn th ba, am bao rng b iu hp nay c h tr

  Nu ban co b iu hp mang khng dy cua bn th ba, am bao rng b iu hp nay c h tr bi Windows XP SP3, hay am bao rng nha san xut b iu hp mang khng dy co sn cac trinh iu khin mi h tr Windows XP SP3 trc khi ban thc hin cai t. Nu ban khng chc chn, hay lin h vi nha san xut b iu hp mang khng dy.
 4. Nu ban ang chay phn mm chng vi-rut, hay v hiu hoa phn mm nay

  Canh bao Cach nay co th khin may tinh hoc mang d bi tn cng bi nhng ngi dung nguy him hoc bi phn mm nguy him nh vi-rut. Chung ti khng khuyn nghi s dung cach nay nhng chung ti cung cp thng tin nay ban co th ap dung cach nay theo la chon ring cua ban. Ban t chiu rui ro khi s dung cach nay.

  Mc du vic v hiu hoa phn mm chng vi-rut khng thng c khuyn nghi nhng phn mm chng vi-rut nao o co th ngn thay i mt s tp h thng nht inh. iu nay co th khin qua trinh cai t Windows XP SP3 khng thanh cng. am bao rng ban co th cai t thanh cng Windows XP SP3, tam thi v hiu hoa phn mm chng vi-rut, k ca moi chng trinh chng phn mm gian ip va chng trinh tng la cua bn th ba. lam vic nay, bm chut phai vao biu tng chng trinh chng vi-rut, ri bm V hiu hoa. Biu tng chng trinh chng vi-rut thng xut hin goc di bn phai cua man hinh may tinh.

  Quan trong am bao rng ban kich hoat phn mm chng vi-rut sau khi a cai t Windows XP SP3.

  Chu y Chng trinh chng vi-rut c thit k nhm giup bao v may tinh cua ban trc s tn cng cua vi-rut. Ban khng c tai xung hoc m tp t nhng ngun ma ban khng tin cy, ghe thm cac Web site ma ban khng tin cy, hoc m e-mail co phn inh kem khi chng trinh chng vi-rut cua ban khng c kich hoat. co thm thng tin v cac vi-rut may tinh, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft.
  129972 Vi-rut may tinh: m ta, phong tranh, va phuc hi
Sau khi am bao ap ng tt ca cac iu kin tin quyt, chuyn sang phn "Cac bc c khuyn nghi trc khi cai t Windows XP SP3".

Cac bc c khuyn nghi trc khi cai t Windows XP SP3

Trc khi bt u cai t Windows XP SP3, chung ti khuyn ban cung nn thc hin cac bc sau:
 1. Thc hin sao lu toan b cac tp ma ban co trn may tinh ra vi tri bn ngoai

  Chung ti khuyn ban nn thc hin sao lu toan b cac tp ma ban co trn may tinh ra vi tri bn ngoai nh ia cng bn ngoai, DVD, CD, flash USB hay th muc mang. Ban co th s dung Thut si Sao lu va Khi phuc sao lu tai liu, anh va cac tp khac. bit thm thng tin, hay truy nhp Web site Trung tm Tr giup va H tr cua Microsoft va xem phn "Sao lu tp va th muc" hoc xem bai bit sau trong c s kin thc:
  308422 Cch s? d?ng ti?n ch Sao lu ? sao lu t?p v th m?c trong Windows XP Home Edition
 2. Nu ban ang chay Windows XP Professional, hay tao mt nhom Khi phuc H thng T ng (ASR)

  Chu y Nu may tinh cua ban ang chay Windows XP Home Edition, hay bo qua bc nay. ASR khng kha dung i vi Windows XP Home Edition.

  Nu may tinh cua ban ang chay Windows XP Professional, chung ti khuyn ban nn tao mt nhom Khi phuc H thng T ng (ASR) trc khi bt u cai t. Vic nay giup ban sa vic thit lp nu qua trinh cai t khng thanh cng. tao nhom Khi phuc H thng T ng bng cach Sao lu, hay lam theo cac bc sau:
  1. M Sao lu.

   Theo mc inh, Thut si Sao lu hoc Khi phuc se khi ng, tr khi bi v hiu hoa. Ban co th s dung Thut si Sao lu hoc Khi phuc tao nhom Khi phuc H thng T ng (ASR).
  2. Bm vao lin kt Ch Nng cao trn Thut si Sao lu va Khi phuc.
  3. Trn menuCng cu, bm vao Thut si ASR.
  4. Lam theo cac chi dn xut hin trn man hinh.

   Quan trong Ban se cn mt ia mm trng 1,44 MB lu cac thit t h thng va phng tin cha cac tp sao lu.
  bit thm thng tin, hay ghe thm Web site Microsoft TechNet va xem phn "Tao b T ng Khi phuc H thng bng Sao lu hoc Khi phuc t li h thng bng T ng Khi phuc H thng".
 3. Kim tra phin ban Internet Explorer cua ban. xac inh phin ban trinh duyt cua ban, hay bm vao Gii thiu v Internet Explorer trn menu Tr giup.

  Nu ban ang chay Internet Explorer 7 hoc Internet Explorer 8, hay chu y rng ban khng th quay lai Internet Explorer 6 sau khi nng cp ln Windows XP SP3.

  Nu ban mun s dung Internet Explorer 6, hay d cai t Internet Explorer 7 hoc Internet Explorer 8 trc khi nng cp ln Windows XP SP3. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  927177 Cach d cai t Internet Explorer 7
  d cai t Internet Explorer 7 sau khi ban nng cp ln Windows XP SP3, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://windows.microsoft.com/vi-vn/internet-explorer/download-ie
  Hoc, d cai t Internet Explorer 8, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://windows.microsoft.com/vi-vn/internet-explorer/download-ie
Sau khi thc hin nhng bc c xut nay, hay chuyn n phn "Cac bc bt buc trc khi ban cai t Windows XP SP3".

Cac bc bt buc trc khi ban cai t Windows XP SP3

Trc khi cai t Windows XP SP3, am bao rng ban tun thu cac bc sau:
 1. Khi ng may tinh cua ban, ri ng nhp vi t cach quan tri vin.

  Chu y Quan tri vin co quyn truy nhp y u va khng bi gii han vao h iu hanh va cac thit t. Ban co th s dung tn ngi dung Quan tri vin ng nhp hoc ban co th s dung mt tai khoan khac la thanh vin cua nhom Quan tri vin. xac inh nhom ma ban la thanh vin, hay bm vao Bt u, bm vao Pe-nen iu khin, ri bm vao Tai khoan Ngi dung. Nu ban cn tr giup xac thc rng ban la quan tri vin trn may tinh, hay bm vao lin kt sau xac minh mi trng hoat ng cua ban:
  http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=vi-vn
 2. Nu may tinh cua ban ang chay bng pin, hay cm ngun in may tinh khng bi mt ngun in trong qua trinh cai t.
 3. Nu may tinh cua ban co nhiu tai khoan ngi dung co th ng nhp vao may tinh cung luc va ban s dung Chuyn Ngi dung Nhanh, am bao rng tt ca cac ngi dung khac a ng xut trc khi ban cai t Windows XP SP3. bit thm thng tin, hay ghe thm Web site Trung tm H tr va Tr giup cua Windows XP va xem phn Chuyn Ngi dung Nhanh".
 4. Thoat tt ca cac chng trinh ang m.
By gi, ban a sn sang cai t Windows XP SP3. bit thm thng tin v cach ly Windows XP Goi Dich vu 3, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht
Nu ban khng th cai t Windows XP SP3, hay chuyn n phn "Khc phuc s c cai t Windows XP SP3".

Khc phuc s c cai t Windows XP SP3

Phn nay lit k mt s thng bao li ph bin nht ma ban co th nhn c khi ban cai t Windows XP SP3. Tham khao bai vit trong C s Kin thc Microsoft lin quan n tng thng bao li bit cach giai quyt hoc cac giai phap co th. Nu ban nhn c thng bao li cai t khng co trong bai vit nay, hay th cac bc c lit k trong bai vit C s Kin thc Microsoft sau:
950718 Cach khc phuc cac li khin cai t Windows XP Goi Dich vu 3 khng thanh cng

Khc phuc s c cho ngi dung co trinh t s cp n trung cp

Nu ban nhn c thng bao li trong qua trinh cai t Windows XP SP3, hay s dung thng tin trong phn nay khc phuc s c cai t. Phn nay danh cho ngi dung co trinh t s cp n trung cp. Nu ban khng hai long vi cac bc khc phuc s c, ban co th hoi ban be c tr giup.

Khng u khng gian ia cng

Khi ban tim cach cai t Windows XP SP3, ban co th nhn c thng bao li sau:
Li Thit lp Goi Dich vu 3
Ban khng co u khng gian ia trng trn %SystemDrive% cai t Goi Dich vu 3.
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
949375 Thng bao li khi ban tim cach cai t Windows XP Goi Dich vu 3: Ban khng co u khng gian ia trng trn %SystemDrive% lu tr cac tp d cai t

Khng u khng gian ia cng lu tr tp

Khi ban tim cach cai t Windows XP SP3, ban co th nhn c thng bao li sau:
Li Thit lp Goi Dich vu 3
Ban khng co u khng gian ia trng trn %SystemDrive% lu tr cac tp d cai t.
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
949375 Thng bao li khi ban tim cach cai t Windows XP Goi Dich vu 3: Ban khng co u khng gian ia trng trn %SystemDrive% lu tr cac tp d cai t

Mt qua trinh cp nht khac ang din ra

Khi ban tim cach cai t Windows XP SP3, ban co th nhn c thng bao li sau:
Thit lp a phat hin thy mt qua trinh cp nht khac ang din ra. Hay hoan thanh qua trinh cai t hoc g bo o va th lai.
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
949381 Thng bao li khi ban tim cach cai t Windows XP Goi Dich vu 3: Thit lp a phat hin thy mt qua trinh cp nht khac ang din ra. Hay hoan thanh qua trinh cai t hoc g bo o va th lai

iu kin tin quyt khng thanh cng

Khi ban tim cach cai t Windows XP SP3, ban co th nhn c mt trong cac thng bao li sau:
 • Thng bao 1
  Goi Dich vu nay yu cu may tinh s dung Ngun in AC trc khi bt u thit lp.
 • Thng bao 2
  Thit lp Goi Dich vu 3 a bi huy do B cng cu May tinh Dung chung cua Microsoft danh cho Windows XP khng tng thich vi phin ban Windows nay. Trc khi co th tip tuc, ban phai: 1) D cai t B cng cu May tinh Dung chung cua Microsoft 2) (Khng bt buc) Cai t Windows SteadyState, phin ban mi hn cua B cng cu May tinh Dung chung cua Microsoft. bit thm thng tin chi tit, hay chuyn n trang Truy nhp Dung chung trn Web site cua Microsoft.
 • Thng bao 3
  Thit lp Goi Dich vu 3 a bi huy vi Windows XP SP3 khng th cai t c qua RDP 6.0 MUI PACK (Ban cp nht cho Windows XP (KB925877)). Trc khi co th tip tuc, ban phai D cai t KB925877.
 • Thng bao 4
  Microsoft Windows XP Professional Goi Dich vu 3 khng th ap dung c cho Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Goi cp nht SP3 duy nht cho WinFLP se co sn tai download.microsoft.com.
 • Thng bao 5
  Microsoft Windows XP Professional Goi Dich vu 3 khng th ap dung cho Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Goi cp nht SP3 duy nht cho WEPOS se co sn tai download.microsoft.com.
 • Thng bao 6
  Thi?t l?p khng th tip tuc vi khng p ?ng ?c mt s? iu kin tin quyt c?n thi?t cai t Goi Dich vu 3. bit thm chi tit, hay kim tra Tp Nht ky Drive_Letter :\windows\svcpack.log.
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
949388 Qua trinh cai t Windows XP Goi Dich vu 3 khng thanh cng vi thng bao li va li sau c ghi trong nht ky cai t goi dich vu: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"
bit thm thng tin v cac ma li co th nhn c trong cac tp nht ky cua goi dich vu, hay chuyn n phn Khc phuc s c ma li xut hin trong nht ky cp nht hoc trong tp nht ky goi dich vu.

Nu nhng bc khc phuc s c nay khng giai quyt c s c, hay chuyn n phn Bc Tip theo bit thng tin v cach lin h vi b phn H tr.

Khc phuc s c cho ngi dung co trinh cao cp

Nu ban nhn c thng bao li trong qua trinh cai t Windows XP SP3, hay s dung thng tin trong phn nay khc phuc s c cai t. Phn nay chi danh cho ngi dung co trinh cao cp.

Truy nhp Bi t chi

Khi ban tim cach cai t Windows XP SP3, ban co th nhn c mt trong cac thng bao li sau:

Thng bao 1
Li thit lp Goi Dich vu 3. Truy nhp bi t chi
Thng bao 2
Li thit lp Goi Dich vu 3. Khng hoan thanh cai t Goi Dich vu.
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
949377 Thng bao li khi ban tim cach cai t Windows XP Goi Dich vu 3: "Truy nhp bi t chi hoc Khng hoan thanh cai t Goi Dich vu

Khng u quyn

Khi ban tim cach cai t Windows XP SP3, ban co th nhn c thng bao li sau:
Ban khng co quyn cp nht Windows XP. Hay lin h vi quan tri vin h thng.
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
951244 Thng bao li khi ban tim cach cai t hotfix hoc ban cp nht: Ban khng co quyn cp nht Windows XP (Trang nay co th co bng ting Anh)

Li Ni b

Khi ban tim cach cai t Windows XP SP3, ban co th nhn c thng bao li sau:
Khng hoan thanh cai t Goi Dich vu 3
Sau khi ban bm vao OK trong thng bao li, ban nhn c thng bao li sau:
a xay ra li ni b
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
949384 Thng bao li khi ban tim cach cai t Windows XP Goi Dich vu 3: a xay ra li ni b

Li co lin quan n dich vu Mt ma hoa

Ban co th gp phai mt hoc nhiu triu chng sau:
 • Ban co th nhn c thng bao li sau khi ban c cai t chng trinh hoc ban cp nht:
  Khng tim thy Ch ky S
  Ch ky s cua Microsoft xac nhn rng phn mm a c kim tra vi Windows va phn mm cha c thay i t khi c kim tra.
  Phn mm ban sp cai t khng cha ch ky s cua Microsoft. Do o, khng co s am bao rng phn mm nay hoat ng ung vi Windows.

  Tn cua goi phn mm
  Nu ban mun tim kim phn mm co ch ky s cua Microsoft, ghe thm Web site Windows Update tai http://update.microsoft.com xem phn mm co sn hay khng.
  Ban co mun tip tuc vic cai t khng?
  Nu ban bm vao Thm Thng tin, ban nhn c thng bao li sau:
  Microsoft Windows
  Ch ky trong goi phn mm ban mun cai t khng hp l. Goi phn mm c ky khng ung cach.
  Sau khi ban bm OK trong hp thoai thng bao li u tin, ban co th nhn c thng bao cho bit cai t thanh cng hoc ban co th nhn c thng bao li sau:
  Tn cua Goi Cp nht
  Hoat ng ma hoa khng thanh cng do thit t tuy chon bao mt cuc b.
 • Khi ban tim cach cai t ban cp nht hoc cai t goi dich vu, ban co th nhn c thng bao li tng t nh mt trong nhng thng bao sau:
  • Tn cua Goi Cp nht
   Thit lp khng th xac minh tinh toan ven cua tp Update.inf. am bao dich vu Ma hoa ang chay trn may tinh nay.
  • Khng th cai t tp danh muc.
  • Phn mm ban ang cai t cha vt qua cuc kim tra Biu trng cua Windows xac minh mc tng thich vi Windows XP. (Cho ti bit ly do kim tra nay quan trong.)
   Phn mm nay se khng c cai t. Lin h? v?i qu?n tr? vin h? th?ng c?a b?n.
  • Phn mm ban ang cai t cha vt qua cuc kim tra Biu trng cua Windows xac minh mc tng thich vi phin ban Windows nay. (Cho ti bit ly do kim tra nay quan trong.)
  • Thit lp Goi Dich vu 1 khng th xac minh tinh toan ven cua tp. Cn am bao dich vu Mt ma hoa ang chay may tinh nay
 • Khi ban tim cach cai t goi t Web site Windows Update hoc Web site Microsoft Update, ban co th nhn c thng bao tng t nh sau:
  Phn mm cha vt qua cuc lim tra biu trng cua Windows va se khng c cai t.
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
822798 Ban khng th cai t mt s ban cp nht hoc chng trinh
Nu cac bc khc phuc s c khng giai quyt c s c, hay chuyn n phn Bc Tip theo bit thng tin v cach lin h vi b phn H tr.

Khc phuc s c cac ma li xut hin trong nht ky cp nht hoc trong tp nht ky goi dich vu

Nu ban gp phai li cai t Windows XP SP3, mt ma li thng c ghi lai trong tp %windir%\WindowsUpdate.log hoc trong tp %windir%\svcpack.log. Thng thng, nhng tp nay nm trong th muc C:\Windows. Bang sau trinh bay mt s ma li ph bin nht co th xut hin trong nhng tp nht ky nay. Cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft cung cp giai phap tim nng cho tng li nay.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Ma li xut hin trong tp WindowsUpdate.logM ta Ma Li (khi co th xut hin trong tp Svcpack.log)Bai vit trong C s Kin thc m ta cac giai phap tim nng
0x8007F0F4STATUS_PREREQUISITE_FAILED949388
0x80246007SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED949386
0x8007F003STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE949385
0x80070005ERROR_ACCESS_DENIED949377
0x800706BERPC_S_CALL_FAILED950718
0x8007F02BSTATUS_NOT_ENOUGH_WITH_UNINST949375
0x87FF0004Error_Too_Many_Open_Files950718
0x8007054FError_Internal_Error949384
0x8007001FERROR_GEN_FAILURE950718
0x8007F070STATUS_SETUP_ERROR950718
0x8007F205STR_UPDATE_ALREADY_RUNNING949381
0x8007F004STATUS_INSUFFICIENT_PRIVS951244 (Trang nay co th co bng ting Anh)
0x80070001ERROR_INVALID_FUNCTION950718
0x80070002ERROR_FILE_NOT_FOUND950718
0x8007F0CCSTATUS_KERNEL_NONSTD327101
0x87FF054Fkhng co sn950718
0x87FF36B7khng co sn950718
Nu thng tin khc phuc s c trong nhng phn nay khng hu ich, hay chuyn n phn Bc Tip theo.

Tham kh?o

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau y xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
936929 Chu thich phat hanh cho Windows XP Goi Dich vu 3 Phin ban Th nghim
946480 Danh sach cac ban va co trong Windows XP Goi Dich vu 3 (Trang nay co th co bng ting Anh)

CC B?C TI?P THEO

Nu ban khng th cai t Windows XP SP3 sau khi ban lam theo cac iu kin tin quyt va cac bc c xut trong bai vit nay, ng thi cac bc Khc phuc s c khng hu ich, ban co th hoi ai o ma ban bit c tr giup. Ban cung co th s dung Web site Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft tim cac giai phap khac. Mt s dich vu ma Web site Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft cung cp bao gm:
 • C s? Ki?n th?c c th? T?m ki?m: T?m ki?m thng tin h? tr? k? thu?t v cc cng c? t? tr gip cho cc s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tm Gi?i php: Xem cc bi vi?t n?i b?t h? tr? v cu h?i th?ng g?p c? th? theo s?n ph?m.
 • Cc Tu? ch?n H? tr? khc: S? d?ng Web ? ?t cu h?i, lin h? v?i D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft ho?c cung c?p ph?n h?i.
Nu ban vn co thc mc sau khi s dung nhng Web site nay cua Microsoft hoc nu ban khng th tim thy giai phap trn Web site Dich vu H tr cua Microsoft, hay bm vao lin kt sau lin h vi b phn H tr:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn

Thu?c tnh

ID c?a bi: 950717 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 4.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs
T? kha:
kbexpertiseinter kbinfo KB950717

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com