Darb?bas, kas j?veic pirms Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 950717 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? iek?auta inform?cija par to, k? dator? samazin?t dro??bas iestat?jumu l?meni vai izsl?gt dro??bas l?dzek?us. ??s izmai?as varat veikt, lai izvair?tos no k?das noteiktas probl?mas. Pirms izmai?u veik?anas ieteicams nov?rt?t risku, kas saist?ts ar ??da risin?juma izmanto?anu konkr?t? vid?. Ja izmantojat ?o risin?jumu, veiciet visas atbilsto??s papilddarb?bas, kas pal?dz aizsarg?t datoru.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Lai nodro?in?tu sekm?gu Windows XP 3. servisa pakotnes (SP3) instal??anas norisi, vienm?r ir lietder?gi p?rbaud?t, vai dators ir gatavs Windows XP SP3 instal??anai. ?aj? rakst? ir izkl?st?ti priek?noteikumi, kas j?iev?ro Windows XP SP3 instal??anai. Papildus ?iem priek?noteikumiem, rakst? ir sniegti ar? ieteikumi ?rt?kai un efekt?v?kai lieto?anai.

Bez tam ?is raksts var pal?dz?t nov?rst probl?mas, kas saist?tas ar da?iem izplat?tiem k??du zi?ojumiem, kuri var par?d?ties, kad instal?jat Windows XP SP3.

Papildindorm?cija

Priek?nosac?jumi, lai instal?tu Windows XP SP3

Pirms s?kat instal?t Windows XP SP3, p?rliecinieties, vai j?su dators atbilst ??diem priek?nosac?jumiem.
 1. Pirms lejupiel?d?jat vai instal?jat Windows XP SP3, vispirms p?rbaudiet br?vo vietu cietaj? disk?

  Atkar?b? no t?, kur ieg?d?j?ties Windows XP SP3, b?s nepiecie?ams minim?ls br?v?s vietas daudzums sist?mas disk?.
  • Instal?jot Windows XP SP3 no Microsoft lejupiel?des centra, ieteicamais br?v?s vietas daudzums sist?mas disk? ir vismaz 1500 megabaiti (MB).
  • Instal?jot Windows XP SP3 no koplietot?s t?kla mapes, ieteicamais br?v?s vietas daudzums ir aptuveni 1100 MB.
  • Instal?jot Windows XP SP3 no kompaktdiska, ieteicamais br?v?s vietas daudzums ir aptuveni 1765 MB.
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par pras?b?m attiec?b? uz vietu cietaj? disk?, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  947311 Pras?bas attiec?b? uz ciet? diska vietu Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anai
 2. Ja j?su dator? ir ??di atjaunin?jumi, no?emiet tos

  Windows XP SP3 nevar instal?t, ja dator? ir instal?ti ??di atjaunin?jumi:
  • Microsoft Shared Computer Toolkit
  • Att?l? darbvirsmas savienojuma (RDP) 6.0 daudzvalodu lietot?ja interfeisa pakotne (atjaunin?jums 925877 sist?mai Windows XP)
  Ja j?su dator? ir instal?ts viens vai abi ?ie atjaunin?jumi, no?emiet tos, pirms instal?jat Windows XP SP3. Lai atinstal?tu ?os atjaunin?jumus, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
  2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet appwiz.cpl.
  3. Noklik??iniet uz Microsoft Shared Computer Toolkit vai Att?l?s darbvirsmas savienojums.
  4. Noklik??iniet uz No?emt.
  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? (EN):
  949388 Windows XP 3. servisa pakotnes instal??ana neizdodas, tiek par?d?ts k??das zi?ojums un servisa pakotnes instal?cijas ?urn?lfail? tiek re?istr?ta ??da k??da: ?8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED?
 3. Ja dator? ir tre??s puses bezvadu t?kla adapteris, p?rliecinieties, vai tas tiek atbalst?ts

  Ja jums ir tre??s puses bezvadu t?kla adapteris, pirms instal??anas p?rliecinieties, vai oper?t?jsist?ma Windows XP SP3 atbalsta ?o ier?ci, vai ar? noskaidrojiet, vai bezvadu t?kla adaptera ra?ot?js nodro?ina jaunus draiverus, kas atbalsta oper?t?jsist?mu Windows XP SP3. Ja neesat p?rliecin?ts, sazinieties ar sava bezvadu t?kla adaptera ra?ot?ju.
 4. Ja darbojas pretv?rusu programmat?ra, atsp?jojiet to

  Br?din?jums! ?? metode var padar?t datoru vai t?klu uz??m?g?ku pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai ?aunpr?t?gas programmat?ras (v?rusu) uzbrukumiem. M?s neiesak?m ?o metodi, bet sniedzam ?o inform?ciju, lai j?s var?tu metodi ?stenot, ja uzskat?t to par nepiecie?amu. Izmantojot ?o metodi, j?s pats uz?ematies risku.

  Lai gan pretv?rusu programmat?ras atsp?jo?ana parasti nav ieteicama, da?as pretv?rusu programmas ne?auj main?t noteiktus sist?mas failus. Tas var izrais?t Windows XP SP3 instal??anas k??mi. Lai var?tu sekm?gi instal?t Windows XP SP3, ?slaic?gi atsp?jojiet pretv?rusu programmat?ru, tai skait? pretspiegprogrammat?ru un tre?o pu?u ugunsm?ra programmas. Lai to paveiktu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz pretv?rusu programmas ikonas un p?c tam uz Atsp?jot. Pretv?rusu programmas ikona parasti ir redzama datora ekr?na apak??j? labaj? st?r?.

  Svar?gi! Neaizmirstiet p?c Windows XP SP3 instal??anas atkal iesp?jot pretv?rusu programmat?ru.

  Piez?me. Pretv?rusu programmas ir paredz?tas, lai aizsarg?tu datoru no v?rusiem. Ja pretv?rusu programma ir atsp?jota, neveiciet lejupiel?di un neatveriet failus no avotiem, kuriem neuzticaties, neapmekl?jiet Web vietas, kur?m neuzticaties, un neatveriet e-pasta pielikumus. Lai ieg?tu papildinform?ciju par datorv?rusiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  129972 Datorv?rusi: apraksts, profilakse un atkop?ana
Kad b?sit nodro?in?jis atbilst?bu visiem priek?noteikumiem, dodieties uz sada?u ?Ieteicam?s darb?bas, kas j?veic pirms Windows XP SP3 instal??anas?.

Ieteicam?s darb?bas pirms Windows XP SP3 instal??anas

Pirms s?kat instal?t Windows XP SP3, iesak?m ar? veikt ??das darb?bas.
 1. Izveidot visu failu, kas atrodas dator?, piln?gu dubl?jumkopiju ?r?j? atra?an?s viet?

  M?s iesak?m izveidot pilnu dator? eso?o failu dubl?jumkopiju ?r?j? atra?an?s viet?, piem?ram, ?r?j? cietaj? disk?, DVD, CD, USB zibatmi?as disk? vai t?kla map?. Dokumentu, att?lu un citu failu dubl??anai var izmantot dubl??anas un atjauno?anas vedni. Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet Microsoft pal?dz?bas un atbalsta centra vietni un skatiet sada?u "Failu un mapju dubl??ana" vai skatiet ?o zin??anu b?zes rakstu:
  308422 K? lietot dubl??anas util?tu, lai dubl?tu failus un mapes sist?m? Windows XP Home Edition
 2. Ja izmantojat sist?mu Windows XP Professional, izveidojiet automatiz?t?s sist?mas atkop?anas (ASR) kopu

  Piez?me. Ja j?su dator? darbojas sist?ma Windows XP Home Edition, ignor?jiet ?o darb?bu. Sist?mai Windows XP Home Edition ASR nav pieejams.

  Ja j?su dator? darbojas sist?ma Windows XP Professional, m?s iesak?m pirms instal??anas s?k?anas izveidot automatiz?t?s sist?mas atkop?anas (ASR) komplektu. Tas pal?dz salabot iestat?jumus, ja neizdodas veikt instal??anu. Lai izveidotu automatiz?t?s sist?mas atkop?anas komplektu, izmantojot dubl??anu, veiciet ??das darb?bas:
  1. Atveriet Dubl??ana.

   P?c noklus?juma tiek palaists dubl??anas vai atjauno?anas vednis, ja vien tas nav atsp?jots. Dubl??anas vai atjauno?anas vedni var izmantot, lai izveidotu automatiz?t?s sist?mas atkop?anas (ASR) komplektu.
  2. Noklik??iniet dubl??anas vai atjauno?anas vedn? uz saites Papildu re??ms.
  3. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz ASR vednis.
  4. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.

   Svar?gi! Lai saglab?tu sist?mas iestat?jumus un datu nes?ju, kas ietvers dubl?jumkopijas failus, b?s nepiecie?ama tuk?a 1,44 MB diskete.
  Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet Microsoft TechNet Web vietu un skatiet rakstu ?Automatiz?t?s sist?mas atkop?anas komplekta izveido?ana, izmantojot dubl??anu? vai ?Atkop?ana p?c sist?mas k??mes, izmantojot automatiz?t?s sist?mas atkop?anas l?dzekli?.
 3. P?rskatiet savu Internet Explorer versiju. Lai noteiktu savas p?rl?kprogrammas versiju, noklik??iniet uz Par Internet Explorer izv?ln? Pal?dz?ba.

  Ja izmantojat p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8, ?emiet v?r?, ka p?c jaunin??anas uz Windows XP SP3 nevarat vairs lietot p?rl?kprogrammu Internet Explorer 6.

  Ja jums ??iet, ka v?l?sities izmantot p?rl?kprogrammu Internet Explorer 6, pirms jaunin??anas uz Windows XP SP3 atinstal?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? (EN):
  927177 P?rl?kprogrammas Internet Explorer 7 atinstal??ana
  Lai instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7 p?c jaunin??anas uz Windows XP SP3, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/latvija/windows/internet-explorer/default.aspx
  Vai, lai instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/latvija/windows/internet-explorer/default.aspx
Kad veiktas ??s ieteikt?s darb?bas, dodieties uz sada?u "Darb?bas, kas j?veic pirms Windows XP SP3 instal??anas".

Darb?bas, kas j?veic pirms Windows XP SP3 instal??anas

Pirms Windows XP SP3 instal??anas p?rliecinieties, vai ir veiktas ??s darb?bas.
 1. Start?jiet datoru un p?c tam piesakieties k? administrators.

  Piez?me. Administratoriem ir pilna un neierobe?ota piek?uve oper?t?jsist?mai un t?s iestat?jumiem. Lai pieteiktos, varat izmantot administratora lietot?jv?rdu vai varat izmantot citu kontu, kas ir administratoru grupas dal?bnieks. Lai noteiktu, k?d?m grup?m j?s piederat, noklik??iniet uz S?kt, Vad?bas panelis un tad uz Lietot?ju konti. Ja jums ir vajadz?ga pal?dz?ba, lai noteiktu, vai esat datora administrators, noklik??iniet uz ??s saites, lai p?rbaud?tu darba vidi:
  http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lv
 2. Ja datoram baro?anu nodro?ina akumulators, pievienojiet datoru str?vai, lai instal??anas laik? netiktu p?rtraukta baro?ana.
 3. Ja dator? ir vair?ki lietot?ju konti, kas var vienlaikus pieteikties dator? un ja lietojat ?tro lietot?ju p?rsl?g?anu, pirms instal?jat Windows XP SP3, p?rliecinieties, vai visi p?r?jie lietot?ji ir atteiku?ies. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet Windows XP pal?dz?bas un atbalsta centra Web vietu un skatiet sada?u ??tr? lietot?ju p?rsl?g?ana?.
 4. Aizveriet visas atv?rt?s programmas.
Tagad varat instal?t Windows XP SP3. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t sist?mas Windows XP 3. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni
Ja jums neizdodas instal?t Windows XP SP3, dodieties uz sada?u ?Windows XP SP3 instal??anas probl?mu nov?r?ana?.

Windows XP SP3 instal??anas probl?mu nov?r?ana

?aj? sada?? ir uzskait?ti da?i visizplat?t?kie k??du zi?ojumi, kuri var par?d?ties, kad instal?jat Windows XP SP3. Iesp?jamos risin?jumus skatiet ar katru k??das zi?ojumu saist?taj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?. Ja par?d?s instal??anas k??das zi?ojums, kura nav ?aj? rakst?, izm??iniet darb?bas, kas nor?d?tas ?aj? Microsoft zin??anu b?z? rakst?:
950718 K? nov?rst k??das, kas saist?tas ar neveiksm?gu Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anu

Probl?mu nov?r?ana ies?c?jiem un vid?ja l?me?a datora lietot?jiem

Ja Windows XP SP3 instal??anas laik? sa?emat k??du zi?ojumus, izmantojiet ?aj? sada?? sniegto inform?ciju, lai nov?rstu instal??anas probl?mas. ?? sada?a ir paredz?ta lietot?jiem ies?c?jiem un lietot?jiem ar vid?j?m zin??an?m Ja probl?mu nov?r?anas darb?bas jums ??iet p?r?k sare???tas, iesp?jams, jums k?dam j?l?dz pal?dz?ba.

Cietaj? disk? nav pietiekami daudz br?vas vietas

M??inot instal?t Windows XP SP3, iesp?jams, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu.
3. servisa pakotnes uzst?d??anas k??da
%Sist?mas_disk?% nav pietiekami daudz br?vas vietas, lai instal?tu 3. servisa pakotni.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? (EN):
949375 M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?%Sist?mas_disk?% nav pietiekami daudz br?vas vietas, lai arhiv?tu atinstal??anas failus?

Cietaj? disk? nav pietiekami daudz br?vas vietas, lai arhiv?tu failus

M??inot instal?t Windows XP SP3, iesp?jams, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu.
3. servisa pakotnes uzst?d??anas k??da
%Sist?mas_disk?% nav pietiekami daudz br?vas vietas, lai arhiv?tu atinstal??anas failus.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? (EN):
949375 M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?%Sist?mas_disk?% nav pietiekami daudz br?vas vietas, lai arhiv?tu atinstal??anas failus?

Notiek cita atjaunin??ana

M??inot instal?t Windows XP SP3, iesp?jams, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu.
Uzst?d??anas programma ir noteikusi, ka notiek cita atjaunin??ana. L?dzu, pabeidziet ?o instal??anu vai no?em?anu un m??iniet v?lreiz.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? (EN):
949381 M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: "Uzst?d??anas programma ir noteikusi, ka notiek cita atjaunin??ana. L?dzu, pabeidziet ?o instal??anu vai no?em?anu un m??iniet v?lreiz"

Priek?nosac?jumi netika izpild?ti

M??inot instal?t Windows XP SP3, iesp?jams, sa?emsit k?du no ?iem k??du zi?ojumiem.
 • 1. zi?ojums
  Pirms ??s servisa pakotnes instal??anas dators ir j?piesl?dz mai?str?vas baro?anas avotam.
 • 2. zi?ojums
  3. servisa pakotnes uzst?d??ana ir atcelta, jo util?ta Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP nav sader?ga ar ?o sist?mas Windows versiju. Pirms turpin?t proced?ru, jums ir: 1) J?atinstal? util?ta Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (Neoblig?ti) J?uzinstal? Windows SteadyState, kas ir jaun?ka util?tas Microsoft Shared Computer Toolkit versija. Lai sa?emtu detaliz?tu inform?ciju, Microsoft Web viet? dodieties uz koplietojamo lapu.
 • 3. zi?ojums
  3. servisa pakotnes uzst?d??ana ir atcelta, jo Windows XP SP3 nevar instal?t virs RDP 6.0 MUI PACK (Windows XP atjaunin?jums (KB925877)). Pirms turpin?t proced?ru, jums ir j?atinstal? KB925877.
 • 4. zi?ojums
  Microsoft Windows XP Professional 3. servisa pakotni nevar lietot sist?mai Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Unik?la SP3 atjaunin?juma pakotne sist?mai WinFLP b?s pieejama Web viet? download.microsoft.com.
 • 5. zi?ojums
  Microsoft Windows XP Professional 3. servisa pakotni nevar lietot oper?t?jsist?mai Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Unik?la WEPOS paredz?ta SP3 atjaunin?juma pakotne b?s pieejama Web viet? download.microsoft.com.
 • 6. zi?ojums
  Uzst?d??anu nevar?ja turpin?t, jo dators neatbilst vienam vai vair?kiem priek?nosac?jumiem, kas nepiecie?ami 3. servisa pakotnes instal??anai. Lai sa?emtu detaliz?tu inform?ciju, p?rbaudiet ?urn?lfailu diska_burts:\windows\svcpack.log.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? (EN):
949388 Windows XP 3. servisa pakotnes instal??ana neizdodas, tiek par?d?ts k??das zi?ojums un servisa pakotnes instal?cijas ?urn?lfail? tiek re?istr?ta ??da k??da: ?8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED?
Lai ieg?tu papildinform?ciju par k??du kodiem, kuri var atrasties servisa pakotnes ?urn?lfailos, dodieties uz sada?u ?Probl?mu, kas saist?tas ar k??du kodiem, kuri nor?d?ti atjaunin??anas ?urn?l? vai servisa pakotnes ?urn?lfailos, nov?r?ana?.

Ja, veicot ??s probl?mu nov?r?anas darb?bas, probl?ma netika atrisin?ta, dodieties uz sada?u "N?kam?s darb?bas", lai sa?emtu inform?ciju, k? sazin?ties ar atbalsta centru.

Probl?mu nov?r?ana pieredz?ju?iem datora lietot?jiem

Ja Windows XP SP3 instal??anas laik? sa?emat k??du zi?ojumus, izmantojiet ?aj? sada?? sniegto inform?ciju, lai nov?rstu instal??anas probl?mas. ?? sada?a ir paredz?ta tikai pieredz?ju?iem lietot?jiem.

Piek?uve liegta

M??inot instal?t Windows XP SP3, iesp?jams, sa?emsit k?du no ?iem k??du zi?ojumiem.

1. zi?ojums
3. servisa pakotnes uzst?d??anas k??da Piek?uve liegta.
2. zi?ojums
3. servisa pakotnes uzst?d??anas k??da Servisa pakotnes instal??ana netika pabeigta.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? (EN):
949377 M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: "Piek?uve liegta" vai ?Servisa pakotnes instal??ana netika pabeigta?

Nav nepiecie?amo at?auju

M??inot instal?t Windows XP SP3, iesp?jams, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu:
Jums nav at?aujas atjaunin?t sist?mu Windows XP. L?dzu, sazinieties ar sist?mas administratoru.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? (EN):
951244 K??das zi?ojums, kas tiek par?d?ts, m??inot instal?t labojumfailu vai atjaunin?jumu: "Jums nav at?aujas atjaunin?t sist?mu Windows XP" (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Iek??ja k??da

M??inot instal?t Windows XP SP3, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Service Pack 3 installation did not complete (3. servisa pakotnes instal??ana netika pabeigta)
Kad b?sit k??das zi?ojuma log? noklik??in?jis uz Labi, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
An internal error occurred (Radusies iek??ja k??da)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? (EN):
949384 M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: "Radusies iek??ja k??da"

K??das , kas saist?tas ar ?ifr??anas pakalpojumu

Var rasties viens vai vair?ki ??di simptomi.
 • M??inot instal?t programmu vai jaunin?jumu, varat sa?emt ??du k??das pazi?ojumu:
  Digital Signature Not Found (Nav atrasts ciparparaksts)
  The Microsoft digital signature affirms that software has been tested with Windows and that the software has not been altered since it was tested (Microsoft ciparparaksts apstiprina, ka programmat?ra ir test?ta ar sist?mu Windows un kop? test??anas t? nav main?ta).
  The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature (Programmat?rai, kuru j?s gras?ties instal?t, nav Microsoft ciparparaksta). Therefore, there is no guarantee that this software works correctly with Windows (T?d?? nevar garant?t, ka t? pareizi str?d?s ar sist?mu Windows).

  Programmat?ras pakotnes nosaukums
  Ja v?laties mekl?t programmat?ru ar Microsoft ciparparakstu, apmekl?jiet oper?t?jsist?mas Windows atjaunin??anas vietni http://update.microsoft.com, lai uzzin?tu, vai t?da ir pieejama.
  Do you want to continue the installation? (Vai v?laties turpin?t instal??anu?)
  Noklik??inot uz Papildinform?cija, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Microsoft Windows
  The signature on the software package you want to install is invalid (Programmat?ras pakotnes, kuru m??in?t instal?t, paraksts nav der?gs). The software package is not signed properly (Programmat?rai nav pareizi pievienots paraksts).
  K??das pazi?ojuma pirmaj? dialoglodzi?? noklik??inot uz Labi, varat sa?emt pazi?ojumu, ka instal??ana ir veiksm?gi paveikta, vai ar? ??du k??das pazi?ojumu:
  Atjaunin??anas pakotnes nosaukums
  The cryptographic operation failed due to a local security option setting (?ifr??anas darb?ba neizdev?s lok?las dro??bas opcijas iestat?juma d??).
 • M??inot instal?t atjaunin?jumu vai servisa pakotni, varat sa?emt k??das pazi?ojumu, kas ir l?dz?gs k?dam no ?iem:
  • Atjaunin??anas pakotnes nosaukums
   Uzst?d??anas programma nevar?ja p?rbaud?t faila Update.inf integrit?ti. P?rliecinieties, vai dator? darbojas ?ifr??anas pakalpojums.
  • Failed to install catalog files (Neizdev?s instal?t kataloga failus).
  • Programmat?ra, kuru instal?jat, nav tikusi pak?auta sist?mas Windows Logo test??anai, lai p?rliecin?tos par t?s savietojam?bu ar sist?mu Windows XP. (K?p?c ?? test??ana ir svar?ga.)
   This software will not be installed (Programmat?ra netiks instal?ta). Contact your system administrator (Sazinieties ar sist?mas administratoru).
  • The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with this version of Windows (Programmat?ra, kuru instal?jat, nav tikusi pak?auta sist?mas Windows Logo test??anai, lai p?rliecin?tos par t?s savietojam?bu ar ?o Windows versiju). (K?p?c ?? test??ana ir svar?ga.)
  • Service Pack 1 Setup could not verify the integrity of the file (1. servisa pakotnes uzst?d??anas programma nevar?ja p?rbaud?t faila integrit?ti). Make sure the Cryptographic service is running on this computer (P?rliecinieties, vai dator? darbojas ?ifr??anas pakalpojums)
 • M??inot instal?t Windows atjaunin??anas Web viet? vai Microsoft atjaunin??anas Web viet? ieg?tu pakotni, varat sa?emt k??das pazi?ojumu, kas l?dz?gs ?im:
  The software has not passed Windows logo testing and will not be installed (Programmat?ra nav tikusi pak?auta sist?mas Windows logo test??anai un netiks instal?ta).
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? (EN):
822798 Nevar instal?t da?us atjaunin?jumus vai programmas
Ja, veicot probl?mu nov?r?anas darb?bas, probl?ma netika atrisin?ta, dodieties uz sada?u "N?kam?s darb?bas", lai sa?emtu inform?ciju, k? sazin?ties ar atbalsta centru.

Probl?mu nov?r?anas k??du kodi, kas par?d?s atjaunin??anas ?urn?lfail? vai servisa pakotnes ?urn?lfailos

Ja rodas Windows XP SP3 instal??anas k??da, k??das kods parasti ir ierakst?ts %windir%\WindowsUpdate.log fail? vai %windir%\svcpack.log fail?. Parasti ?ie faili atrodas direktorij? C:\Windows. N?kamaj? tabul? ir nor?d?ti da?i visizplat?t?kie k??du kodi, kas var b?t nor?d?ti ?ajos ?urn?lfailos. Microsoft zin??anu b?zes raksti pied?v? iesp?jamos risin?jumus katrai no ??m k??d?m.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Fail? WindowsUpdate.log nor?d?tais k??das kodsK??das koda apraksts (k? tas ir nor?d?ts fail? Svcpack.log)Zin??anu b?zes raksts, kur? ir aprakst?ti iesp?jamie risin?jumi
0x8007F0F4STATUS_PREREQUISITE_FAILED949388
0x80246007SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED949386
0x8007F003STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE949385
0x80070005ERROR_ACCESS_DENIED949377
0x800706BERPC_S_CALL_FAILED950718
0x8007F02BSTATUS_NOT_ENOUGH_WITH_UNINST949375
0x87FF0004Error_Too_Many_Open_Files950718
0x8007054FError_Internal_Error949384
0x8007001FERROR_GEN_FAILURE950718
0x8007F070STATUS_SETUP_ERROR950718
0x8007F205STR_UPDATE_ALREADY_RUNNING949381
0x8007F004STATUS_INSUFFICIENT_PRIVS951244 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
0x80070001ERROR_INVALID_FUNCTION950718
0x80070002ERROR_FILE_NOT_FOUND950718
0x8007F0CCSTATUS_KERNEL_NONSTD327101
0x87FF054Fn/a (nav nor?d?ts)950718
0x87FF36B7n/a (nav nor?d?ts)950718
Ja ?aj?s sada??s sniegt? probl?mu nov?r?anas inform?cija nepal?dz?ja, dodieties uz sada?u ?Turpm?k?s darb?bas?.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
936929 Inform?cija par Windows XP 3. servisa pakotnes kandid?tlaidienu
946480 Windows XP 3. servisa pakotn? iek?auto labojumu saraksts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

N?KAM?S DARB?BAS

Ja esat iev?rojis priek?nosac?jumus, izm??in?jis ?aj? rakst? ieteikt?s darb?bas, un jums neizdodas instal?t Windows XP SP3, k? ar? ja probl?mu nov?r?anas proced?ras nepal?dz?ja, iesp?jams, vajadz?tu l?gt pal?dz?bu speci?listam. Varat ar? izmantot Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietni, lai atrastu citus risin?jumus. T?l?k ir nor?d?ti da?i no Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietn? nodro?in?tajiem pakalpojumiem.
 • Mekl??ana zin??anu b?z?: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Risin?jumu centri: skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
 • Citas atbalsta iesp?jas: izmantojiet t?mekli, lai uzdotu jaut?jumus, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?jiem vai sniegtu atsauksmes.
Ja p?c ?o Microsoft viet?u izmanto?anas jums joproj?m ir jaut?jumi vai nevarat rast risin?jumu Microsoft atbalsta pakalpojumu vietn?, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s saites, lai sazin?tos ar atbalsta centru:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=lv#tab3

Rekviz?ti

Raksta ID: 950717 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 25. j?lijs - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbinfo KB950717

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com