Veiksmai, kuriuos turite atlikti prie? diegdami sistemos ?Windows XP? 3-?j? pakeitim? paket?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 950717 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu Šiame straipsnyje pateikiama informacija, kaip nustatyti ?emesnio apsaugos lygio parametrus arba kaip išjungti kompiuterio apsaugos priemones. Galite atlikti ?iuos pakeitimus, spr?sdami konkre?i? problem?. Prieš atliekant šiuos pakeitimus, rekomenduojama ?vertinti galim? ?io darbo rizik? konkre?ioje aplinkoje. Atlikdami šiuos darbus, imkit?s vis? reikiam? veiksm?, kad apsaugotum?te kompiuter?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Kad ?sitikintum?te, jog turite pakankamai patirties diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (3PP), visuomet patartina patikrinti, ar j?s? kompiuteris pasireng?s ?Windows XP? 3PP. Šiame straipsnyje nurodomos b?tinosios s?lygos, reikalingos ?diegti ?Windows XP? 3PP. Be ?i? b?tin?j? s?lyg?, ?ia dar pateikiama patarim?, kaip pagerinti savo diegimo ?g?d?ius.

Be to, ?is straipsnis pad?s jums atlikti kai kuri? ?prastini? klaidos pranešim?, kurie gali pasirodyti diegiant ?Windows XP? 3PP, diagnostik?.

Daugiau informacijos

B?tinos s?lygos ?Windows XP? SP3 ?diegti

Prie? prad?dami diegti ?Windows XP? SP3, ?sitikinkite, kad kompiuteris atitinka ?iuos reikalavimus:
 1. Prie? atsisi?sdami arba diegdami ?Windows XP? SP3, patikrinkite viet? stand?iajame diske

  Priklausomai nuo to, kur ?sigijote ?Windows XP? 3PP, sistemos diske tur?site tur?ti nors minimaliai nurodytos laisvos vietos.
  • Diegiant ?Windows XP? 3PP iš ?Microsoft? atsisiuntimo centro, sistemos diske rekomenduojama tur?ti bent 1 500 megabait? (MB) laisvos vietos.
  • Diegiant ?Windows XP? 3PP iš bendro naudojimo tinkle aplanko, sistemos diske rekomenduojama tur?ti bent 1 100 megabait? (MB) laisvos vietos.
  • Diegiant ?Windows XP? 3PP iš kompaktinio disko, sistemos diske rekomenduojama tur?ti bent 1 765 megabaitus (MB) laisvos vietos.
  Pla?iau apie stand?iojo disko reikalavimus rasite spustel?j? toliau pateikiam? straipsnio numer? ? taip pateksite ? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  947311 ?Windows XP? 3 pakeitim? paketo stand?iojo disko talpai keliami reikalavimai
 2. Jei j?s? kompiuteryje yra ?ie naujinimai, pa?alinkite juos

  ?Windows XP? 3PP negalima ?diegti, jeigu j?s? kompiuteryje ?diegti šie naujinimai:
  • ?ranki? rinkinys ?Microsoft Shared Computer Toolkit?
  • Jungimosi prie nuotolinio darbalaukio (RDP) 6.0 MUI paketas (naujinimas 925877 sistemai ?Windows XP?)
  Jei vienas arba abu naujinimai yra ?diegti kompiuteryje, pa?alinkite juos prie? diegdami ?Windows XP? SP3. Nor?dami išdiegti šiuos naujinimus, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
  2. Lauke Atidaryti ?veskite appwiz.cpl.
  3. Spustel?kite Microsoft Shared Computer Toolkit arba Remote Desktop Connection.
  4. Spustel?kite Šalinti.
  Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  949388 Nepavyksta ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paketo, parodomas klaidos prane?imas, o pakeitim? paketo diegimo ?urnale u?registruojama ?i klaida: ?8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED?
 3. Jei naudojate tre?iosios ?alies belaid?io tinklo adapter?, ?sitikinkite, kad jis palaikomas

  Jeigu turite tre?i?j? ?ali? belaid? tinklo adapter?, prie? diegdami patikrinkite, ar j? palaiko ?Windows XP? 3PP arba ar j?s? belaid?io tinklo adapterio gamintojas turi nauj? tvarkykli?, palaikan?i? ?Windows XP? 3PP. Jeigu nesate tikri, susisiekite su belaid?io tinklo adapterio gamintoju.
 4. Jei kompiuteryje veikia antivirusin? programin? ?ranga, j? i?junkite

  ?sp?jimas Šioje aplinkoje kompiuteris arba tinklas tampa lengviau pa?eid?iami kenk?ji?k? vartotoj? ar kenk?ji?kos programin?s ?rangos, pvz., virus?. Mes ne rekomenduojame ši? aplink?, o informuojame apie tai, kad gal?tum?te patys nuspr?sti. ?i? aplink? naudojate savo pa?i? rizika.

  Taigi nosr antivirusin?s programos išjungti nerekomenduojama, kai kurios jos saugo tam tikrus sistemos failus nuo keitimo. D?l to gali nepavykti ?diegti ?Windows XP? 3PP. Kad u?tikrintum?te, jog ?Windows XP? 3PP bus ?diegtas s?kmingai, laikinai išjunkite antivirusin? program?, taip pat ir vis? apsaug? nuo ?nipin?jimo program? ir tre?i?j? ?ali? u?kardos programas. Kad tai padarytum?te, dešiniuoju pel?s klavi?u spustel?kite antivirusin?s programos piktogram? ir spustel?kite Išjungti Antivirusin?s programos piktograma paprastai b?na kompiuterio ekrano apatiniame de?iniajame kampe.

  Svarbu ?dieg? ?Windows XP? 3PP neu?mirškite v?l ?jungti antivirusin?s programos.

  Pastaba Antivirusin? programa skirta apsaugoti kompiuter? nuo virus?. Jums nereik?t? atsisi?sti ar atidaryti fail? i? nepatikim? ?altini?, lankytis nepatikimose ?iniatinklio svetain?se ar atidaryti el. laiško pried?, kai antivirusin? programa išjungta. Pla?iau apie kompiuteri? virusus rasite spustel?j? toliau pateikiam? straipsnio numer? ? taip pateksite ? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  129972 Kompiuterio virusai: apra?as, apsauga ir atk?rimas
?sitikin?, kad j?s? kompiuteris atitinka b?tin?sias s?lygas, prie? diegdami ?Windows XP? 3PP pereikite prie skyriaus ?Veiksmai, rekomenduojami prieš diegiant ?Windows XP? 3PP?.

Rekomenduojami veiksmai prie? diegiant ?Windows XP? SP3

Prie? pradedant diegti ?Windows XP? SP3, rekomenduojame atlikti ?iuos veiksmus:
 1. Sukurkite atsargin? vis? kompiuterio fail? kopij? i?orin?je vietoje

  Rekomenduojama sukurti atsargin? vis? kompiuteryje esan?i? fail? kopij? atskiroje laikmenoje, pvz., kitame stand?iajame diske, DVD, CD, USB ?flash? atmintin?je ar tinklo aplanke. Kurdami dokument?, nuotrauk? ir kit? fail? atsargin? kopij?, galite naudoti atsarginio kopijavimo ir atk?rimo vedl?. Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?Microsoft? ?inyno ir palaikymo centro svetain?je ir ?r. skyri? ?Fail? ir aplank? atsargini? kopij? k?rimas? arba per?i?r?kite ?? ?ini? baz?s straipsn?:
  308422 Kaip naudoti atsargini? kopij? k?rimo program? sistemoje ?Windows XP Home Edition? kuriant atsargines fail? ir aplank? kopijas
 2. Jei naudojate sistem? ?Windows XP Professional?, sukurkite automatinio sistemos atk?rimo (ASR) rinkin?

  Pastaba Jeigu j?s? kompiuteryje naudojama sistema ?Windows XP Home Edition?, ignoruokite ?? veiksm?. ASA netaikomas sistemai ?Windows XP Home Edition?.

  Jeigu j?s? kompiuteryje naudojama sistema ?Windows XP Professional?, prieš diegiant rekomenduojama sukurti automatinio sistemos atk?rimo (ASA) rinkin?. Tai pad?s atkurti j?s? s?rank?, jeigu ?diegti nepavykt?. Nor?dami sukurti automatinio sistemos atk?rimo (ASA) rinkin? vykdydami atsargin? kopijavim? atlikite šiuos veiksmus:
  1. Atidarykite Atsarginis kopijavimas.

   Numatyta, kad pasileid?ia atsarginio kopijavimo ir atk?rimo vedlys, jei tik n?ra išjungtas. Nor?dami sukurti automatinio sistemos atk?rimo (ASA) rinkin?, galite naudoti atsarginio kopijavimo ir atk?rimo vedl?
  2. Atsarginio kopijavimo ir atk?rimo vedlyje spustel?kite nuorod? I?pl?stinis re?imas.
  3. Meniu ?rankiai spustel?kite ASA vedlys.
  4. Vadovaukit?s ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

   Svarbu Jums reik?s tu??io 1,44 MB diskelio sistemos parametrams ir laikmenos atsargin?s kopijos failams ?ra?yti.
  Pla?iau apie tai rasite ?Microsoft TechNet? ?iniatinklio svetain?s skyriuose ?Automatinio sistemos atk?rimo rinkinio k?rimas vykdant atsargin? kopijavim?? arba ?Atk?rimas po sistemos trikties naudojant automatin? sistemos atk?rim??.
 3. Per?i?r?kite ?Internet Explorer? versij?. Nor?dami nustatyti nar?ykl?s versij?, spustel?kite Apie ?Internet Explorer? meniu ?inynas.

  Jei naudojate ?Internet Explorer 7? arba ?Internet Explorer 8?, ?dieg? ?Windows XP? SP3, negal?site pakeisti atgal ? ?Internet Explorer 6?.

  Jei norite naudoti ?Internet Explorer 6?, pa?alinkite ?Internet Explorer 7? arba ?Internet Explorer 8?, tada diekite ?Windows XP? SP3. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  927177 Kaip pa?alinti ?Internet Explorer 7?
  Jei norite ?diegti ?Internet Explorer 7? atnaujin? versij? ? ?Windows XP? SP3, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://windows.microsoft.com/lt-lt/internet-explorer/download-ie
  Arba apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je, jei norite ?diegti ?Internet Explorer 8?:
  http://windows.microsoft.com/lt-lt/internet-explorer/download-ie
Atlik? ?iuos rekomenduojamus veiksmus, pereikite prie skyriaus ?B?tini veiksmai prie? diegiant ?Windows XP? SP3?.

B?tini veiksmai prie? diegiant ?Windows XP? SP3

Prie? diegdami ?Windows XP? SP3, b?tinai atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite kompiuter? ir prisiregistruokite kaip administratorius.

  Pastaba Administratoriai turi vis? neribot? prieig? prie operacin?s sistemos ir jos parametr?. Registruodamiesi galite naudoti administratoriaus vartotojo vard? arba galite sukurti kit? abonement?, kuris b?t? administratori? grup?s narys. Kad nurodytum?te, kuriai grupei priklausote, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas ir galiausiai spustel?kite Vartotoj? abonementai. Jeigu jums reikia pagalbos nustatant, ar esate kompiuterio administratorius, spustel?kite toliau pateikiam? nuorod? ir patikrinkite operacin? aplink?:
  http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lt
 2. Jeigu kompiuteris maitinamas baterijomis, ?junkite j? ? elektros tinkl?, kad diegiant maitinimas nenutr?kt?.
 3. Jeigu kompiuteryje yra keli? vartotoj? abonementai, kurie bet kada gali u?siregistruoti, o j?s naudojate greit?j? vartotojo perjungim?, prieš diegdami ?Windows XP? 3PP? patikrinkite, ar visi vartotojai i?siregistrav? Pla?iau apie tai rasite ?Windows XP? ?inyno ir palaikymo centro ?iniatinklio svetain?s skyriuje ?Greitasis vartotojo keitimas?.
 4. U?darykite visas paleistas programas.
Dabar esate pasiruo?? diegti ?Windows XP? 3PP. Pla?iau apie tai, kaip ?sigyti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?, rasite spustel?j? toliau pateikiam? straipsnio numer? ? taip pateksite ? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?
Jeigu ?Windows XP? 3PP ?diegti negalite, pereikite prie skyriaus ?Windows XP? 3PP diegimo trik?i? diagnostika?:

?Windows XP? 3PP diegimo trik?i? diagnostika.

Šiame skyriuje pateikiami da?niausi klaidos pranešimai, pasirodantys diegiant ?Windows XP? 3PP. ?Microsoft? ?ini? baz?je ie?kokite straipsnio, kuriame pateikiami visi klaidos pranešimai, pasirodantys konkre?iose aplinkose, taip pat galimi sprendimai. Jeigu pasirodys toks diegimo klaidos prane?imas, kurio n?ra ?iame straipsnyje, bandykite atlikti veiksmus, nurodytus toliau pateikiamame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
950718 Kaip pa?alinti klaidas, trukdan?ias s?kmingai ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?

Klaid? ?alinimas pradedantiems ir ?gudusiems vartotojams

Jei diegdami ?Windows XP? SP3, gaunate klaidos prane?im?, naudokite ?iame skyriuje esan?i? informacij? diegimo triktims pa?alinti. Šis skyrius skirtas pradedantiems ir pa?engusiems vartotojams. Jei vykdydami trik?i? ?alinimo veiksmus jau?iat?s nedr?siai, galite papra?yti draugo pagalbos.

Nepakanka vietos stand?iajame diske

Kai bandote diegti ?Windows XP? SP3, galite gauti ?? klaidos prane?im?:
3 pakeitim? paketo s?rankos klaida
3 pakeitim? paketui ?diegti nepakanka %SystemDrive% (sistemos disko) vietos.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
949375 Klaidos prane?imas bandant ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?: ?N?ra pakankamai laisvos vietos diske %SystemDrive%, norint archyvuoti pa?alinimo failus?

Nepakanka vietos stand?iajame diske failams archyvuoti

Bandydami ?diegti ?Windows XP? SP3, galite gauti ?? klaidos prane?im?:
3 pakeitim? paketo s?rankos klaida
Išdiegtiems failams archyvuoti nepakanka %SystemDrive% (sistemos disko) vietos.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
949375 Klaidos prane?imas bandant ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?: ?N?ra pakankamai laisvos vietos diske %SystemDrive%, norint archyvuoti pa?alinimo failus?

Vykdomas kitas naujinimas

Bandydami ?diegti ?Windows XP? SP3, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
S?ranka aptiko, kad šiuo metu vyksta kitas naujinimas. U?baikite vykdom? diegim? ar ?alinim? ir bandykite iš naujo.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
949381 Klaidos prane?imas bandant ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?: ?S?ranka aptiko, kad vykdomas kitas naujinimas. Baikite ?? diegim? ar ?alinim? ir bandykite dar kart??

Nepatenkintos b?tinos s?lygos

Bandydami ?diegti ?Windows XP? SP3, gaunate tok? klaidos prane?im?:
 • 1 prane?imas
  ?iam pakeitim? paketui b?tina, kad prieš pradedant s?rank? kompiuteris b?t? prijungtas prie kintamosios srov?s maitinimo.
 • 2 pranešimas
  3 pakeitim? paketo s?ranka buvo at?aukta, kadangi ?ranki? rinkinys ?Microsoft Shared Computer Toolkit?, skirtas ?Windows XP?, nesuderinamas su šia ?Windows? versija. Nor?dami t?sti, privalote: 1) išdiegti ?ranki? rinkin? ?Microsoft Shared Computer Toolkit?; 2) (pasirinktinai) ?diegti ?Windows SteadyState? ? naujesn? ?ranki? rinkinio ?Microsoft Shared Computer Toolkit? versij?. Pla?iau apie tai rasite ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?s puslapyje ?Bendro naudojimo prieiga?.
 • 3 pranešimas
  3 pakeitim? paketo s?ranka buvo at?aukta, kadangi ?Windows XP? 3PP negalima ?diegti esant RDP 6.0 MUI PACK (?Windows XP? skirtas naujinimas (KB925877). Nor?dami t?sti, privalote išdiegti KB925877.
 • 4 pranešimas
  ?Microsoft Windows XP Professional? 3 pakeitim? paketo negalima taikyti ?WindowsFundamentals for Legacy PCs (WinFLP)?. Unikal? 3PP naujinimo paket?, skirt? ?WinFLP?, bus galima atsisi?sti i? ?microsoft.com?.
 • 5 pranešimas
  ?Microsoft Windows XP Professional? 3 pakeitim? paketo negalima taikyti ?Windows Embedded for Point of Service (WEPOS)?. Unikal? 3PP naujinimo paket?, skirt? WEPOS, bus galima atsisi?sti i? ?microsoft.com?.
 • 6 pranešimas
  S?rankos negalima t?sti, nes ne?vykdyta viena ar kelios b?tinosios s?lygos, b?tinos 3 pakeitim? paketui ?diegti. Pla?iau apie tai rasite ?urnalo faile Loginio disko_raid?: \windows\svcpack.log.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
949388 Nepavyksta ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paketo, parodomas klaidos prane?imas, o pakeitim? paketo diegimo ?urnale u?registruojama ?i klaida: ?8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED?
Pla?iau apie pakeitim? paketo ?urnalo failuose pasirodan?ius klaidos kodus rasite skyriuje ?Klaidos kod?, pasirodan?i? naujinimo ?urnale arba pakeitim? paketo ?urnalo failuose, trik?i? diagnostika?.

Jei trik?i? ?alinimo veiksmai nepad?jo i?spr?sti problemos, pereikite prie skyriaus ?Kiti veiksmai?, kad su?inotum?te, kaip susisiekti su palaikymo centru.

Klaid? ?alinimas ?gudusiems vartotojams

Jei diegdami ?Windows XP? SP3 gaunate klaidos prane?im?, naudokite ?iame skyriuje esan?i? informacij? diegimo triktims pa?alinti. ?is skyrius skirtas tik patyrusiems vartotojams

Prieiga u?drausta

Bandydami ?diegti ?Windows XP? SP3, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

1 prane?imas
3 pakeitim? paketo s?rankos klaida Kreiptis atmesta
2 pranešimas
3 pakeitim? paketo s?rankos klaida Pakeitim? paketo diegimas nebaigtas.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
949377 Klaidos prane?imas bandant ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?: ?Prieiga u?drausta? arba ?Pakeitim? paketo diegimas nebaigtas?

N?ra pakankamai teisi?

Bandydami ?diegti ?Windows XP? SP3, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Neturite teisi? naujinti ?Windows XP. Susisiekite su sistemos administratoriumi.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
951244 Klaidos prane?imas bandant ?diegti kar?t?j? patais? arba naujinim?: ?Neturite teis?s naujinti Windows XP? (gali b?ti angl? k.)

Vidin? klaida

Bandydami ?diegti ?Windows XP? SP3, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
3 pakeitim? paketo diegimas nebaigtas.
Klaidos pranešime spustel?jus Gerai, pasirodo šis klaidos pranešimas:
?vyko vidin? klaida
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
949384 Klaidos prane?imas bandant ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?: ??vyko vidin? klaida?

Klaidos, susijusios su kriptografin?mis paslaugomis

Bandydami diegti ?Windows Vista?, galite pasteb?ti vien? ar kelis i? ?i? po?ymi?:
 • Diegiant programos naujinim? gali pasirodyti šis klaidos pranešimas:
  Nerastas skaitmeninis parašas
  ?Microsoft? skaitmeninis parašas patvirtina, kad programin? ?ranga buvo i?bandyta ?Windows? aplinkoje ir kad po to ?i programin? ?ranga nebuvo keista.
  Programin? ?ranga, kuri? diegsite, neturi skaitmeninio ?Microsoft? parašo. Tod?l n?ra garantijos, kad ?i programin? ?ranga tinkamai veiks ?Windows? aplinkoje.

  Programin?s ?rangos paketo pavadinimas
  Jei norite ie?koti ?Microsoft? elektroniniu para?u pasira?ytos programin?s ?rangos, apsilankykite ?Windows? naujinimo svetain?je adresu http://update.microsoft.com.
  Ar norite t?sti diegim??
  Spustel?jus Daugiau informacijos pasirodo šis klaidos pranešimas:
  ?Microsoft Windows?
  Ant norimos ?diegti programin?s ?rangos paketo esantis para?as yra negaliojantis. Programin?s ?rangos paketas pasira?ytas netinkamai
  Pirmajame klaidos pranešimo dialogo lange spustel?jus Gerai pasirodo pranešimas, kuriame teigiama, kad ?diegta s?kmingai, arba gali pasirodyti šis klaidos pranešimas:
  Naujinimo paketo pavadinimas
  D?l vietos saugos parinkties parametro nepavyko šifravimo operacija.
 • Diegiant naujinim? ar pakeitim? paket? gali pasirodyti klaidos prane?imas, pana?us ? vien? i? ?i?:
  • Naujinimo paketo pavadinimas
   S?ranka negal?jo patikrinti failo ?Update.inf? vientisumo. ?sitikinkite, kad kompiuteryje paleista kriptografin? paslauga.
  • Nepavyko ?diegti katalogo fail?.
  • J?s? diegiamos programin?s ?rangos ?Windows logo? tikrinimas nebuvo s?kmingas, tikrinant suderinamum? su ?Windows XP?. (Šio tikrinimo svarba).
   ?i programin? ?ranga nebus ?diegta. Susisiekite su savo sistemos administratoriumi.
  • J?s? diegiamos programin?s ?rangos ?Windows Logo? tikrinimas nebuvo s?kmingas, tikrinant suderinamum? su ?ia ?Windows? versija. (Šio tikrinimo svarba).
  • 1 pakeitim? paketo s?ranka negali patikrinti failo vientisumo. ?sitikinkite, kad šifravimo paslauga veikia j?s? kompiuteryje.
 • M?ginant ?diegti naujinim? i? ?Windows? naujinim? ?iniatinklio svetain?s arba i? ?Microsoft? naujinim? ?iniatinklio svetain?s gali pasirodyti klaidos prane?imas, pana?us ? vien? i? ?i?:
  J?s? diegiamos programin?s ?rangos ?Windows logo? tikrinimas nebuvo s?kmingas, tod?l ji nebus ?diegta.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
822798 Nepavyksta ?diegti kai kuri? naujinim? arba program?
Jei trik?i? ?alinimo veiksmai nepad?jo i?spr?sti problemos, pereikite prie skyriaus ?Kiti veiksmai?, kad su?inotum?te, kaip susisiekti su palaikymo centru.

Klaid? kodai, skirti triktims ?alinti, randami naujinimo ?urnalo arba patais? paketo ?urnalo failuose

Jei ?vyko ?Windows XP? SP3 diegimo klaida, klaidos kodas paprastai registruojamas faile %windir%\WindowsUpdate.log arba %windir%\svcpack.log. Paprastai šie failai b?na kataloge C:\Windows. Toliau lentel?je pateikiami da?niausiai klaidos kodai, pasirodantys ?urnalo failuose. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsniuose kiekvienai i? ?i? klaid? pateikiami galimi sprendimai.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Klaidos kodai, esantys faile ?WindowsUpdate.log?Klaidos kod? apra?ymas (gali atsirasti faile ?Svcpack.log??ini? baz?s straipsnis, kuriame aprašyti galimi sprendimai.
0x8007F0F4B?SENA_NEATITINKA_B?TIN?J?_S?LYG?949388
0x80246007SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED949386
0x8007F003B?SENA_Nepakanka_vietos949385
0x80070005KLAIDA_Kreiptis_atmesta949377
0x800706BERPC_S_KVIETIMAS_NEPAVYKO950718
0x8007F02BB?SENA_Nepakanka_vietos IŠDIEGTI949375
0x87FF0004Klaida_per_daug_atidaryt?_fail?950718
0x8007054FKlaida_Vidin?_Klaida949384
0x8007001FKLAIDA_BENDRA_TRIKTIS950718
0x8007F070B?SENA_S?RANKOS_KLAIDA950718
0x8007F205STR_NAUJINIMAS_JAU_PALEISTAS949381
0x8007F004B?SENA_Nepakanka_PRIV951244 (gali b?ti angl? k.)
0x80070001KLAIDA_NELEISTINA_FUNKCIJA950718
0x80070002KLAIDA_FAILAS_NERASTAS950718
0x8007F0CCB?SENA_KERNEL_NONSTD327101
0x87FF054Fnetaikoma950718
0x87FF36B7netaikoma950718
Jeigu šiuose skyriuose esanti trik?i? diagnostikos informacija nepadeda, pereikite prie skyriaus ?Kiti veiksmai?.

Nuorodos

Pla?iau apie tai rasite spustel?j? toliau pateikiam? straipsnio numer? ? taip pateksite ? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
936929 Laidos pastabos ?Windows XP? 3 pakeitim? paketo laidos kandidatui
946480 ?Windows XP? 3 pakeitim? paketo patais? s?ra?as

KITI VEIKSMAI

Jei ?vykd? b?tin?sias s?lygas ir atlik? rekomenduojamus veiksmus negalite ?diegti ?Windows XP 3PP?, o trik?i? diagnostikos priemon?s nepadeda, pagalbos galite kreiptis ? kok? nors savo pa??stam?. Taip pat galite pasinaudoti ?Microsoft? vartotoj? palaikymo paslaugomis ?iniatinklio svetain?je ir rasti kit? sprendimo b?d?. Kai kurios ?Microsoft? vartotoj? palaikymo paslaugos ?iniatinklio svetain?je:
 • ?ini? baz? su ieškos galimybe: Galima ieškoti techninio palaikymo informacijos ir pagalbos ?ranki? ?Microsoft? produktams.
 • Sprendim? centrai: Galima per?i?r?ti gaminiui b?dingus DUK ir rekomenduojam? pagalb?.
 • Kitos palaikymo galimyb?s: Galite u?duoti klausim? ?iniatinklyje, susisiekti su ?Microsoft? vartotoj? palaikymo paslaug? tarnyba arba pateikti komentar?.
Jei pasinaudojus ?iomis ?Microsoft? svetain?mis vis dar turite klausim? arba jei nerandate sprendimo ?Microsoft? pagalbos centro svetain?je, spustel?kite ?? sait?, kad kreiptum?t?s ? palaikymo centr?:
http://support.microsoft.com/contactus/

Savyb?s

Straipsnio ID: 950717 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. liepos 25 d. - Per?i?ra: 10.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbinfo KB950717

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com