Qua trinh cai t Windows XP Goi Dich vu 3 khng thanh cng vi thng bao li va li sau c ghi trong nht ky cai t goi dich vu: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 949388 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Trn may tinh Windows XP, ban th cai t Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3). Ngoai ra, ban se nhn c mt trong nhng thng bao li sau.

Li 1

Goi Dich vu nay yu cu may tinh s dung Ngun in AC trc khi bt u thit lp.

Li 2

Thit lp Goi Dich vu 3 a bi huy do B cng cu May tinh Dung chung cua Microsoft danh cho Windows XP khng tng thich vi phin ban Windows nay. Trc khi co th ti?p t?c, ban phai: 1) D cai t B cng cu My tnh Dng chung cua Microsoft 2) (Khng bt buc) Cai t Windows SteadyState, phin ban mi hn cua B cng cu My tnh Dng chung cua Microsoft. bit thm thng tin chi tit, hay chuyn n trang Truy nhp Dung chung trn Web site cua Microsoft.

Li 3

Thit lp Goi Dich vu 3 a bi huy vi Windows XP SP3 khng th cai t c qua RDP 6.0 MUI PACK (Ban cp nht cho Windows XP (KB925877)). Trc khi co th ti?p t?c, ban phai D cai t KB925877.

Li 4

Microsoft Windows XP Professional Goi Dich vu 3 khng th ap dung cho Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Goi cp nht SP3 duy nht dnh cho WinFLP se s?n c tai download.microsoft.com.

Li 5

Microsoft Windows XP Professional Goi Dich vu 3 khng th ap dung cho Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Goi cp nht SP3 duy nht dnh cho WEPOS se s?n c tai download.microsoft.com.

Li 6

Thi?t l?p khng th tip tuc vi khng p ?ng ?c mt s? iu kin tin quyt c?n thi?t cai t Goi Dich vu 3. bit thng tin chi ti?t Khc, h?y kim tra Tp Nht ky Drive_Letter:\windows\svcpack.log.
Ngoi ra, trong tng trng hp, thng bao sau cung c ghi vao nht ky cai t goi dich vu:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Chu yNht ky cai t goi dich vu (svcpack.log) thng nm trong cp di y:
Drive_Letter:\Windows\svcpack.log

Nguyn nhn

Ph?i p ?ng m?t s iu kin tin quyt trc khi cai t Windows XP SP3. Nu khng p ?ng ?c mt trong cac iu kin , ban se g?p mt trong cac li nh c m ta trong phn "Hin tng". Cac nguyn nhn sau m ta ly do cua cac thng bao li tng ng c cp trong phn "Hin tng":

Nguyn nhn cua Li 1

Li nay s? xut hin n?u ban c cai t goi dich vu khi may tinh ang s dung pin. Vic kim tra nay c thc hin giam thiu kha nng cp nht tht bai vi ht pin trong qua trinh cai t.

Nguyn nhn cua Li 2

Li nay xut hin nu ban c cai t goi dich vu trn may tinh a cai t B cng cu May tinh Dng chung cua Microsoft dnh cho Windows XP. Phin ban b cng cu nay khng tng thich vi Windows XP SP3.

Nguyn nhn cua Li 3

Li nay xut hin nu ban a cai t "B?n cp nht dnh cho Windows XP (KB925877)" trong may . B?n cp nht nay bao gm Goi Giao din Ngi dung a ngn ng (MUI) dnh cho Kt ni May ban t xa 6.0 (May khch s dung Dich vu u cui 6.0). Goi MUI nay khng tng thich vi Windows XP SP3.

Nguyn nhn cua Li 4

Li nay xut hin n?u ban c cai t Windows XP SP3 qua h iu hanh dnh cho my tnh c? Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Phin ban goi dich vu nay khng ap dung cho h iu hanh WinFLP .

Nguyn nhn cua Li 5

Li nay xut hin n?u ban c cai t Windows XP SP3 qua h iu hanh h?ng ?n i?m d?ch v? bn l? Embedded for Point of Service (WEPOS). Phin ban goi dich vu nay khng ap dung cho h iu hanh WEPOS.

Nguyn nhn cua Li 6

Li nay xut hin khi ban c cai t Windows XP SP3 qua h? i?u hnh Windows XP Media Center Edition hoc Windows XP Media Center Edition 2003.

Chu y Li nay khng xut hin nu ban c cai t Windows XP SP3 qua h? i?u hnh Windows XP Media Center Edition 2004 hoc ln cac phin ban mi hn.

Gi?i php

gi?i quy?t cc li nay, ban phai lm theo cac bc cu th phu hp vi thng bao li ma ban nhn c. Cac bc nay c m ta trong cac phn sau y.

Giai quyt Li 1

Ni may tinh vi ngun AC nh cm in. bit thm thng tin v? yu cu v ngun in dnh cho may tinh, lin h vi nha san xut may tinh.

Giai quyt Li 2

D cai t B cng cu My tnh Dng chung cua Microsoft. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Bm Bt u, bm Pa-nen iu khin, ri bm Thm hoc Loai bo Chng trinh.
  2. Bm B cng cu My tnh Dng chung cua Microsoft, ri bm Xoa.
  3. Sau khi chng trinh c loai bo, cai t Windows XP SP3.
Nu ban thich tnh nng cua B cng cu My tnh Dng chung cua Microsoft, ban co th cai t Windows SteadyState. y la phin ban b cng cu mi nht. tai xung Windows SteadyState, hay ghe thm Web site Trung tm Tai xung cua Microsoft :

Tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft :

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi SteadyState_Setup_ENU.exe ngay by gi.

Giai phap cho Li 3

S dung khoan muc Thm hoc Xoa Chng trinh d cai t "Ban cp nht danh cho Windows XP (KB925877)." B?n cp nht nay bao gm Goi Giao din Ngi dung a ngn ng (MUI) dnh cho Kt ni May ban t xa 6.0 (May khch s dung Dich vu u cui 6.0). thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Bm Bt u, bm Pa-nen iu khin, ri bm Thm hoc Loai bo Chng trinh.
  2. Bm chon hp kim Hin thi cac ban cp nht u trang.
  3. Bm Ban cp nht cho Windows XP (KB925877), ri bm Xoa.
  4. Sau khi xoa b?n cp nht KB925877, cai t Windows XP SP3

Giai phap danh cho Li 4 va Li 5

Phin ban Windows XP SP3 nay khng tng thich vi h iu hanh WinFLP hoc WEPOS ma ban co trn may tinh. Goi cp nht goi dich vu duy nht dnh cho h iu hanh WinFLP va h iu hanh WEPOS c d kin phat hanh trn Trung tm Tai xung cua Microsoft vao ngay cui cung.

Thng tin thm v? cch t?i xu?ng b?n c?p nh?t Windows XP SP3 duy nh?t t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft s? s?n c trong bi vi?t sau c?a C s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cach l?y goi dich vu Windows XP m?i nh?t

Gi?i php cho L?i 6

? ci ?t Windows XP SP3 trn my tnh ang ch?y Windows XP Media Center Edition ho?c Windows XP Media Center Edition 2003, tr?c h?t, b?n ph?i ci ?t Windows XP Gi D?ch v? 2 (SP2). nhn c Windows XP SP2, ban co th s dung Cp nht T ng hoc Windows Update.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 949388 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 3.1
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
T? kha:
kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg KB949388

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com