M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni, tiek par?d?ti k??das zi?ojumi: "Service Pack 3 installation did not complete" (3. servisa pakotnes instal??ana netika pabeigta) un "An internal error occurred" (Radusies iek??ja k??da)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 949384 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni (SP3), iesp?jams, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Service Pack 3 installation did not complete (3. servisa pakotnes instal??ana netika pabeigta)
Kad k??das zi?ojum? noklik??in?t uz Labi, par?d?s ??ds zi?ojums:
An internal error occurred (Radusies iek??ja k??da)
Papildus var par?d?t ??das k??das, kas ir re?istr?tas C:\Windows\Svcpack.log fail?:
165.672: An internal error occurred (Radusies iek??ja k??da). 165.672: Service Pack 3 installation did not complete (3. servisa pakotnes instal??ana netika pabeigta). 165.672: Update.exe papla?in?tais k??das kods = 0x1ffe054f 165.672: Update.exe atgrieztais kods tika mask?ts par 0x643, lai atbilstu MSI piel?gotajai darb?bai
Piez?me. Vis? ?aj? rakst? C:\Windows mape apz?m? mapi, kur? parasti ir instal?ts Windows XP.

IEMESLS

Sada?? "Simptomi" aprakst?t?s k??das var rasties neuzticamu failu vai boj?tu re?istra atsl?gu d??. C?loni var konstat?t, mekl?jot saist?tos ierakstus Svcpack.log fail?. Konkr?ti ieraksti identific? konkr?tus probl?mas c?lo?us, k? nor?d?ts sada?? "C?lonis" turpm?k.

1. c?lonis

P?rbaudiet, vai Svcpack.log fail? ir re?istr?ti ??di ieraksti:
142.391: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.578: Trying CheckVLKForBlock again 142.594: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.594: Error: CheckVLKForBlock failed (CheckVLKForBlock neizdev?s).
?ie ieraksti nor?da, ka probl?mas c?lonis ir Licdll.dll fails. Iesp?jams, Licdll.dll fails ir main?ts, boj?ts vai neuzticams. Licdll.dll fails atrodas ?aj? map?:
C:\Windows\System32\

2. c?lonis

P?rbaudiet, vai Svcpack.log fail? ir re?istr?ti ??di ieraksti:
211.890: IsSPBetaKey:pLA->lpVtbl->GetProductID Failed: 0x80004005 213.125: Trying CheckVLKForBlock again 214.468: Error: CheckVLKForBlock failed (CheckVLKForBlock neizdev?s).
?ie ieraksti nor?da, ka probl?mas c?lonis ir nepareiza produkta ID inform?cija re?istr?.

3. c?lonis

P?rbaudiet, vai Svcpack.log fail? ir re?istr?ti ??di ieraksti:
299.031: Trying CheckVLKForBlock again 299.531: Error: CheckVLKForBlock failed (CheckVLKForBlock neizdev?s).
?ie ieraksti nor?da, ka probl?mas c?lonis ir boj?tas vai main?tas re?istra atsl?gas iepriek? instal?taj?s programm?s.

Piez?me. Viena no programm?m, kas rada ?o probl?mu ir Micrografx - Picture Publisher Professional 10. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, skatiet sada?u "3. c?lo?a risin?jums".

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?os c?lo?us vai str?d?tu ar tiem, izmantojiet c?lonim atbilsto?us risin?jumus.

1. c?lo?a risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, j?aizst?j pa?reiz?j? Licdll.dll faila kopija ar ori?in?lo Windows XP Media kopiju. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Kompaktdisku diskdzin? ievietojiet Windows XP kompaktdisku.
 2. Noklik??iniet uzIziet izv?ln? Iestat??anas vedn? , tikl?dz tas tiek palaists.
 3. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Palaist.
 4. Nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) ?o komandu lodzi?? Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  explorer
 5. Noklik??iniet uz Mans dators.
 6. Iegaum?jiet t? diska burtu, kur? atrodas Windows XP CD.
 7. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Palaist.
 8. Nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) ?o komandu lodzi?? Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  cmd
 9. Komandu uzvednes lodzi?? ierakstiet vai nokop?jiet un iel?m?jiet ??du tekstu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  Expand CD_diska_burts:\i386\licdll.dl_ C:\Windows\system32\Licdll.dll
  Piez?me. 9. darb?bas komand? aizst?jiet CD_diska_burts ar faktisko 6. darb?b? iegaum?t? diska burtu.
 10. Lai instal?tu sist?mas Windows XP SP3, apmekl?jiet ?o Microsoft Windows atjaunin??anas Web vietu:
  http://update.microsoft.com

2. c?lo?a risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, nepareizais produkta ID re?istra ieraksts j?aizst?j ar pareizo produkta ID. Lai to paveiktu, veiciet darb?bas, kas aprakst?tas sada?? "Produkta ID atra?ana un pierakst??ana" un "Produkta ID re?istra ieraksta noteik?ana un mai?a".

Produkta ID atra?ana un pierakst??ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Palaist.
 2. Nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) ?o komandu lodzi?? Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  sysadm.cpl
 3. Ciln? Visp?r?gi atrodiet produkta ID. Produkta ID ir 20 ciparu skaitlis, kas atrodas sada??Re?istr?ts .
 4. Pierakstiet produkta ID, lai to izmantotu sada?? "Produkta ID re?istra ieraksta noteik?ana un mai?a".

Produkta ID re?istra ieraksta noteik?ana un mai?a

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? un uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties vair?kas probl?mas. T?p?c izpildiet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? izveidot re?istra dubl?jumkopiju un k? to atjaunot sist?m? Windows (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Palaist.
 2. Nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) ?o komandu lodzi?? Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  regedit
 3. Re?istr? atrodiet un noklik??iniet uz apak?atsl?gas, kas ir l?dz?ga ?ai:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Piez?me. X s?rijas apz?m? 21 rakstz?mes virknes vietturi.
 4. Iesp?jams, ir vair?kas apak?atsl?gas, kur?m ir 3. darb?b? nor?d?tais form?ts. Lai noteiktu pareizo apak?atsl?gu, veiciet ??das darb?bas:
  1. Navig?cijas r?t? noklik??iniet uz vis?m apak?atsl?g?m.
  2. Detaliz?t?s inform?cijas r?t? sal?dziniet ProduktaID re?istra ieraksta virknes v?rt?bu, kas atrodas zem kolonnas Dati skaitlim, ko pierakst?j?t noda?as "Produkta ID atra?ana un pierakst??ana" 4. darb?b?.
  3. Re?istra apak?atsl?ga, kuras ProduktaID re?istra ieraksta v?rt?ba atbilst noda?? "Produkta ID atra?ana" pierakst?tajam skaitlim, ir vajadz?g? re?istra apak?atsl?ga.
 5. Navig?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz re?istra apak?atsl?gas, ko identific?j?t 4c darb?b?, un p?c tam noklik??iniet uz Eksport?t.
 6. Saglab?jiet re?istra apak?atsl?gu darbvirsm? k? temp.reg.
 7. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz temp.reg faila darbvirsm? un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt ar.
 8. Noklik??iniet uz Piez?mjbloks un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 9. Atv?rtaj? temp.reg fail? atrodiet ??du tekstu:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
 10. Aizst?jiet 9. darb?b? nor?d?to tekstu ar ??du tekstu:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
 11. Noklik??iniet uz Fails, noklik??iniet uz Saglab?t un p?c tam izejiet no Piez?mjbloka.
 12. Veiciet dubultklik??i uz faila temp.reg un, kad tiek pied?v?ts re?istram pievienot inform?ciju, dialoglodzi?? noklik??iniet uz J? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 13. Lai instal?tu sist?mas Windows XP SP3, apmekl?jiet ?o Microsoft Windows atjaunin??anas Web vietu:
  http://update.microsoft.com

3. c?lo?a risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, j?izdz?? re?istra apak?atsl?ga InprocServer32. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Palaist.
 2. Nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) ?o komandu lodzi?? Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  regedit
 3. Re?istr? atrodiet un noklik??iniet uz apak?atsl?gas, kas ir l?dz?ga ?ai:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32
 4. Izv?rsiet apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz InprocServer32.
 5. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.
 6. Aizveriet re?istra redaktoru.
 7. Lai instal?tu sist?mas Windows XP SP3, apmekl?jiet ?o Microsoft Windows atjaunin??anas Web vietu:
  http://update.microsoft.com

3. c?lo?a risin?jums

Viena no programm?m, kas rada 3. c?lon? nor?d?to probl?mu ir Micrografx - Picture Publisher Professional 10. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ?slaic?gi atinstal?jiet Micrografx programmu un p?c tam instal?jiet Windows XP SP3. Kad Windows XP SP3 instal??ana ir pabeigta, v?lreiz instal?jiet Micrografx programmu.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 949384 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 15. maijs - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kbdll kbservicepack kbregistry kbupdate kbexpertisebeginner kbprb kberrmsg kbtshoot KB949384

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com