Khi ban c gng cai t Goi Dich vu Windows XP, ban se nhn c thng bao li "Truy cp bi t chi" hoc "Khng hoan thanh cai t Goi Dich vu"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 949377 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban cai t Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) hoc Goi Dich vu 3 (SP3), ban co th nhn c thng bao li tng t mt trong cac thng bao sau:
Li thit lp Goi Dich vu 3. Truy nhp bi t chi
Li thit lp Goi Dich vu 3. Khng hoan thanh cai t Goi Dich vu
Hoc, tp Svcpack.log co th cha thng bao li sau:
DoRegistryUpdates failed

Nguyn nhn

Nhng li nay co th xay ra khi quyn cho mt hoc nhiu khoa ng ky bi gii han ngn goi dich vu khng cp nht cac khoa. Cac khoa ng ky co th bi gii han bi mt s chng trinh nht inh. Nhng chng trinh nay thay i danh sach kim soat quyn truy cp h thng (SACL) trong S ng ky cac tai khoan quan tri vin khng th thay i chung. Trinh cai t goi dich vu chay theo tai khoan quan tri vin (Ngi dung) va do vy, khng th truy cp cac khoa ng ky bi gii han. Nu Goi Dich vu Windows XP khng th cp nht khoa ng ky vi bi gii han bi chng trinh khac thi vic cai t goi dich vu se tht bai.

xac inh vic cp nht cho s ng ky co tht bai khng, hay i ti phn "Thng tin B sung".

Gi?i php

S dung cac phng phap khc phuc sau theo trinh t ma chung c trinh bay giai quyt s c. Nhng phng phap nay danh cho ngi dung co trinh trung binh n chuyn su.

Lu y Ban phai ng nhp vao Windows bng tai khoan ngi dung la quan tri vin may tinh hoan thanh phng phap nay. N?u y l my tnh c nhn c?a b?n th? b?n c th? ?c ng nh?p b?ng ti kho?n c?a qu?n tr? vin. N?u my tnh ny l m?t ph?n c?a m?ng ? c quan, b?n c th? ph?i nh? qu?n tr? vin h? th?ng gip ?. xac minh rng ban a ng nhp vao Windows bng tai khoan ngi dung la quan tri vin may tinh, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=vi-vn

Phng phap 1: Khi ng lai may tinh ri th tai xung va cai t Windows XP SP3 t Trung tm Tai xung cua Microsoft

Nu mt chng trinh ang chay vi mt tp bi khoa, vic khi ng lai may tinh co th khoa tp. th m khoa tp, hay thoat tt ca chng trinh va khi ng lai may tinh. Sau o, th lai tai xung va cai t goi dich vu.

Nu ban u ban c gng cai t Windows XP SP3 qua Windows Update va tht bai, hay tai xung goi tai xung Windows XP SP3 t Trung tm Tai xung cua Microsoft. Sau khi ban tai xung goi dich vu, hay th cai t. bit thm thng tin v cach tai xung Windows XP Goi Dich vu 3, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht
Nu phng phap nay khc phuc c thng bao li va nu ban cai t thanh cng Windows XP SP3 thi ban a hoan thanh.

bit thm thng tin v khi phuc cai t bao mt mc inh cho Windows XP, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc cua Microsoft:
313222 Lam cach nao khi phuc thit t bao mt thanh thit t mc inh?


Nu phng phap nay khng khc phuc c s c, hay chuyn sang phng phap 2.

Phng phap 2: Khi ng lai may tinh ri ong hoc tt bt ky chng trinh chng vi rut hoc phn mm chng gian ip nao ang chay

Canh bao Cach nay co th khin may tinh hoc mang d bi tn cng bi nhng ngi dung nguy him hoc bi phn mm nguy him nh vi-rut. Chung ti khng khuyn nghi s dung cach nay nhng chung ti cung cp thng tin nay ban co th ap dung cach nay theo la chon ring cua ban. Ban t chiu rui ro khi s dung cach nay.

Ban co th giam nguy c tn cng bi ngi dung hoc phn mm nguy him bng cach khng truy cp cac Web site khac hoc tai xung cac tp trong khi chng trinh chng vi rut va phn mm chng gian ip a bi ong hoc tt.

Mt trong cac nguyn nhn ph bin nht cua vic cai t tht bai la khi mt chng trinh cua bn th ba nh chng trinh chng vi rut co cha mt tp ang m hoc khoa mt tp ma trinh cai t goi dich vu cn. ngn s c nay, hay lam theo nhng bc sau trc khi ban cai t Windows XP SP3:
 1. Thoat tt ca chng trinh ri khi ng lai may tinh.
 2. Sau khi ban khi ng lai may tinh, ong hoc tt cac chng trinh chng vi rut hoc phn mm chng gian ip ang chay.

  Lu y Ban co th tt cac chng trinh t khu vc thng bao. thc hin vic nay, bm chut phai vao biu tng chng trinh cua bn th ba ri bm vao mt tuy chon ong hoc tt ng dung. Nu khng co tuy chon nay, xem tai liu v chng trinh hoc lin h vi nha san xut chng trinh bit hng dn.
 3. Sau khi ban ong chng trinh chng vi rut hoc chng trinh phn mm chng gian ip, cai t Windows XP SP3 t goi tai xung y u ma ban a tai xung trong phng phap 1.
 4. Sau khi hoan thanh cai t Windows XP SP3, khi ng lai chng trinh chng vi rut hoc chng trinh chng phn mm gian ip ma ban a tt bc 2.
Nu phng phap nay khc phuc c thng bao li va nu ban cai t thanh cng Windows XP SP3 thi ban a hoan thanh.

Nu phng phap nay khng giai quyt c s c va nu ban ng y th cac bc khc phuc s c nng cao, i ti phn "Khc phuc s c nng cao. Nu ban khng hai long vi cac bc khc phuc s c nng cao, i ti phn "Cac bc Tip theo.

KHC PHUC S C NNG CAO

Phn nay bao gm phng phap khc phuc s c nng cao th nu cac bc trong phn "Giai phap khng hiu qua. Phng phap nay chi danh cho ngi dung chuyn su.

t lai s ng ky va quyn i vi tp

chung ti t lai s ng ky va quyn i vi tp cho ban, i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t bt Cp nht T ng, hay chuyn ti phn " ti t khc phuc s c".


Khc phuc s c cho ti

khc phuc t ng s c nay, hay bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tp Tai xung va thc hin theo cac bc trong thut sy nay.
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50389

Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh; tuy nhin, khc phuc s c t ng cung hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.

Chu y N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c s c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows
t lai s ng ky va quyn i vi tp, hay lam theo cac bc sau:
 1. Tai xung ri cai t tp Subinacl.exe. thc hin vic nay, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23510
 2. Khi ng Notepad.
 3. Sao chep ri dan vn ban sau vao Notepad.
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Microsoft chi cung cp m hinh lp trinh minh hoa ma khng am bao di bt ky hinh thc nao du co quy inh ro rang hay ngu y. iu nay bao gm nhng khng gii han trong cac hinh thc bao hanh i vi tinh thng mai cung nh tinh thich hp cho mt muc ich cu th. Bai vit nay gia inh rng ban a quen vi ngn ng lp trinh ang c giai thich, va cng cu c s dung tao va g li quy trinh. Microsoft h tr cac ky s co th giup giai thich tinh nng cua mt quy trinh c bit. Tuy nhin, ho se khng sa i nhng m hinh nay cung cp tinh nng c b sung hoc xy dng quy trinh nhm ap ng cac yu cu cu th cua ban.
 4. Lu tp Notepad nay di dang Reset.cmd.
 5. Bm up vao tp Reset.cmd chay tp lnh.

  Lu y Tp tp lnh nay co th mt nhiu thi gian mi chay c. Ban phai chay tp lnh nay vi t cach la quan tri vin.
 6. Cai t Windows XP SP3.
Nu phng phap nay khc phuc c thng bao li va nu ban cai t thanh cng Windows XP SP3 thi ban a hoan thanh.

Nu phng phap nay khng giai quyt c s c, i ti phn "Cac bc Tip theo.

Thng tin thm

Cach xac inh cp nht s ng ky co tht bai khng

 1. Bm Bt u, bm Chay, go %windir%\svcpack.log ri bm OK. Tp Svcpack.log m ra.
 2. Trn menu Chinh sa, bm Tim kim.
 3. Trong Tim kim cai gi, go DoRegistryUpdates failed , ri bm Tim kim Tip.

  Nu cp nht s nht ky tht bai, thng bao li "Cp nht S ng ky Tht bai" se hin thi trong tp. iu nay cho bit rng s c ang ngn cp nht s ng ky. Thng bao li nay ging nh sau:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.
  xxxx.xxx: Truy nhp bi t chi
  xxxx.xxx: Thng bao c hin thi cho ngi dung: Truy nhp bi t chi
  Lu y Trong thng bao nay, xxxx.xxx th hin du thi gian cua mi muc nhp.

Phn mm chng vi-rut

Chng trinh chng vi-rut c thit k nhm giup bao v may tinh cua ban khoi vi-rut. Ban khng c tai xung hoc m tp t nhng ngun ma ban khng tin cy, ghe thm cac Web site ma ban khng tin cy, hoc m e-mail co phn inh kem khi chng trinh chng vi-rut cua ban khng c kich hoat. co thm thng tin v cac vi-rut may tinh, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft.
129972 Vi-rut may tinh: m ta, phong tranh, va phuc hi

CC B?C TI?P THEO

N?u cc phng php ny khng hi?u qu? v?i b?n, b?n c th? s? d?ng Web site D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft ? t?m cc gi?i php khc cho s? c? c?a b?n. M?t s? d?ch v? m cc Web site D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft cung c?p g?m c:
 • C s? Ki?n th?c C th? T?m ki?m: T?m ki?m thng tin h? tr? k? thu?t v cc cng c? t? tr giup cho cc s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tm Gi?i php: Xem cc bi vi?t n?i b?t h? tr? v cu h?i th?ng g?p c? th? theo s?n ph?m.
 • Cc Tu? ch?n H? tr? khc: S? d?ng Web ? ?t cu h?i, lin h? v?i D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft ho?c cung c?p ph?n h?i.
N?u b?n v?n g?p s? c?, b?n c th? mu?n lin h? v?i b? ph?n H? tr?:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn

Thu?c tnh

ID c?a bi: 949377 - L?n xem xt sau cng: 25 Thang Bay 2013 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
T? kha:
kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com